Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Informuojame apie rengiamą Kybartų miesto teritorijos bendrojo plano koregavimą ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrą

Informuojame apie rengiamą Kybartų miesto teritorijos bendrojo plano (toliau – bendrasis planas) koregavimą ir bendrojo plano koregavimo metu atliekamą strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrą.

Planavimo organizatorius: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, S. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis, tel. (8 343) 60 062, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt.

Plano rengėjas: VšĮ Kauno technologijos universitetas (Tunelio g. 60, LT-44405 Kaunas, el. p. asi@ktu.lt). Projekto vadovas – Evaldas Ramanauskas, tel. 8 682 12 549, el. p. evaldas.ramanauskas@ktu.lt

Planavimo pagrindas: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 17 d.  įsakymas „Dėl Kybartų miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo organizavimo ir Kybartų miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo darbų programos tvirtinimo“ Nr. B-ĮV-1153.

Planavimo darbų programa: patvirtinta Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 17 d.  įsakymas „Dėl Kybartų miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo organizavimo ir Kybartų miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo darbų programos tvirtinimo“ Nr. B-ĮV-1153. Susipažinti su visa planavimo darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. K-VT-39-25-877

Planuojama teritorija: 566,5 ha teritorija Kybartų mieste (esamose administracinėse ribose – 466,5 ha, šalia miesto esančiose kaimo vietovėse – 100,0 ha).

Teritorijų planavimo dokumento rūšis: kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas.

Teritorijų planavimo lygmuo: vietovės lygmuo.

Bendrojo plano rengimo, svarstymo, derinimo ir tvirtinimo tvarka: bendroji.

Planavimo tikslai:

  • koreguoti ir papildyti Bendrojo plano sprendinius, atsižvelgiant į pasikeitusių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, numatant papildomus sprendinius;
  • numatyti inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros vystymo prioritetines teritorijas, inžinerinių komunikacijų koridorius, infrastruktūros vystymo etapus, kartu pateikiant jų projektavimui ir įrengimui (ar statybai) reikalingą preliminarių lėšų poreikį.

Planavimo uždaviniai:

  1. koreguoti ir papildyti Bendrojo plano sprendinius, atsižvelgiant į pasikeitusių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, numatant papildomus sprendinius;
  2. numatyti inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros vystymo prioritetines teritorijas, inžinerinių komunikacijų koridorius, infrastruktūros vystymo etapus;
  3. pateikti suplanuotai prioritetinei savivaldybės infrastruktūrai projektuoti, statyti ir (ar) įrengti bei naudoti reikalingų preliminarių lėšų poreikį;
  4. optimizuoti planuojamos teritorijos inžinerinę infrastruktūrą;
  5. nustatyti įstatymais pagrįstus privalomuosius tikslinamų teritorijų naudojimo reglamentus.

Teritorijų planavimo dokumento rengimo terminai: 2023 m. I ketv. – 2023 m. IV ketv.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 “Dėl Planų ir programų strateginio pasekimų aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, V skyriaus 15 ir 16 punktais, teikia strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) subjektams susipažinti Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadų dėl Kybartų miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento ir pasiūlymų dėl vertinimo atlikimo įvertinimo pažymą.

Bendrojo plano koregavimo metu vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, buvo parengtas SPAV atrankos dokumentas ir išsiuntinėtas vertinimo subjektams.

Apibendrinus gautas SPAV subjektų išvadas, nuspręsta bendrojo plano koregavimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo neatlikti.

Su motyvais nulėmusiais sprendimą neatlikti SPAV ir kitais dokumentais galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. K-VT-39-25-877.

Informacijos teikimo tvarka: informaciją apie SPAV ir teritorijų planavimo dokumento rengimą teikia planavimo organizatorius ir plano rengėjas (šiame skelbime nurodytais adresais). Išsamesnė informacija teikiama Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje (S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis), informaciją teikia vyriausioji specialistė Vita Valaitienė, tel.+370 342 60197, +370 664 46 069, el. paštas: vita.valaitiene@vilkaviskis.lt.

Pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami planavimo organizatoriui raštu (skelbime nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-39-25-877) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo supažindinimo (susirinkimo) su teritorijų planavimo dokumento sprendiniais termino pabaigos.

Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę ir/ar juridinį asmenį, adresą, pasiūlymo teikimo datą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti priedus.

Planavimo organizatorius

Pasidalinkite

Scroll to Top