Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Informuojame apie pritarimą Vilkaviškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijai

Informuojame, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius 2020 m. liepos 30 d. raštu Nr.B-ĮV-840 „Dėl Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitos tvirtinimo ir pritarimo Vilkaviškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijai“ pritarė Vilkaviškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijos 2-ajai alternatyvai.

Plano rengimo pagrindas – Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. B-TS-1405 „Dėl Vilkaviškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“ ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr.B-ĮV-374 „Dėl Vilkaviškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo organizavimo ir planavimo darbų programos tvirtinimo“. Susipažinti su bendrojo plano keitimo uždaviniais, planavimo darbų programa bei kitais bendrojo plano keitimo dokumentais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt): teritorijų planavimo dokumento numeris sistemoje – K-VT-39-19-251.

Planavimo tikslai:

Sudaryti sąlygas darniai miesto teritorijos raidai, nustatyti nuoseklios erdvinės ir funkcinės integracijos į miesto struktūrą vystymo kryptis, kompleksiškai sprendžiant socialinius, ekonominius ir ekologinius uždavinius; nustatyti gyvenamųjų kvartalų, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų svarbių socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo prioritetus ir kryptis, numatyti jų plėtrai reikalingas teritorijas; sudaryti sąlygas racionaliam gamtinių ir energijos išteklių naudojimui ir plėtrai; numatyti miesto gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimo priemones, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą ir išsaugojimą; sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę; derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių bei savivaldybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo sąlygų.

Planavimo organizatorius: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, tel.: ((8 342) 60 062, faksas: (8 342) 60 066, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt, interneto svetainės adresas: www.vilkaviskis.lt. Informaciją apie pasirinktą alternatyvą ir motyvus, vertinimo subjektų išvadas, jų įvertinimo pažymą, visuomenės informavimo procesą teikia Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė, l. e. Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo – vyriausiojo architekto pareigas Vita Valaitienė, tel. +370 342 60 197, el. p. vita.valaitiene@vilkaviskis.lt.

Bendrojo plano keitimo rengėjas: UAB „Gaučė ir Ko“, adresas: Goštauto g. 8, LT-01108 Vilnius, interneto svetainės adresas: www.gauce.lt. Direktorė – Kristina Gaučė. Plano vadovė – Rūta Skripkienė, tel.: +370 610 62098, el. paštas: ruta@gauce.lt.

Planavimo procesas ir etapai: bendrojo plano keitimas derinamas, tikrinamas, tvirtinamas, registruojamas ir skelbiamas Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): atliktas Vyriausybės nustatyta tvarka.

Pasiūlymų teikimas. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Apie tolimesnę bendrojo plano dokumentų viešinimo eigą visuomenė bus informuojama papildomai.

Pasidalinkite

Scroll to Top