Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Informacija apie parengto teritorijų planavimo dokumento viešinimą

Informuojame, kad parengtas Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas (specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – inžinerinės infrastruktūros vystymo planas).

Specialiojo plano rengimo pagrindas: Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 28 d. sprendimas Nr. B-TS-115 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.

Planavimo organizatorius: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis tel. (8 342) 60 062, faksas (8 342) 60 066, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt.

Plano rengėjas: UAB „Daugėla“, A. Smetonos 8-2, 01115 Vilnius, tel./faks. (8 5) 273 3385, el. p. daugela@daugela.lt, interneto svetainės adresas: www.daugela.lt.

Planavimo tikslai: 1) nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų (taip pat paviršinių) tvarkymo teritorijas ir plėtros kryptis, siekiant, kad Savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijos gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas; 2) numatyti motyvuotai pagrįstas visuomenės poreikiams reikalingas infrastruktūros teritorijas, nurodant jų plotus ir ribas; 3) nustatyti ekonomiškai pagrįstų aglomeracijų ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijų ribas, esant reikalui, numatant alternatyvas; 4) nustatyti vandenviečių ir kitų infrastruktūros objektų apsaugos zonas.

Planavimo uždaviniai: 1) numatyti motyvuotai pagrįstas prioritetines geriamojo vandens ir buitinių bei paviršinių nuotekų (toliau – nuotekos) sistemų plėtrai reikalingas teritorijas, ir infrastruktūros plėtros kryptis; 2) numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas ar sanitarines apsaugos zonas; 3) numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemę paimti visuomenės poreikiams; 4) numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus bei nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir informuoti gretimų žemės sklypų savininkus apie taikytinas ar panaikintas žemės naudojimo sąlygas; 5) numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių vietas; 6) nustatyti ekonomiškai pagrįstų aglomeracijų, viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijų ribas, esant reikalui, numatant alternatyvas; 7) įsteigti ir įregistruoti vandenviečių bei nuotekų valymo įrenginių apsaugos zonas ar sanitarines apsaugos zonas; 8) atlikti teisės aktuose numatytus tyrimus ir studijas, reikalingas plano rengimui; 9) aprobuoti ir įregistruoti vandens išteklius įstatymų nustatyta tvarka.

Planuojama teritorija: Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorija.

Pasiūlymų teikimo ir susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: parengto specialiojo plano sprendiniai (brėžiniai ir aiškinamasis raštas) viešinami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS), interneto svetainės adresas www.tpdris.lt, specialiojo plano numeris TPDRIS sistemoje: S-RJ-39-19-375 (ieškoti TPDRIS interneto svetainės rubrikoje „Planuojamų teritorijų paieška“ arba „Rengiami TP dokumentai“).

Susipažinti su parengtu specialiojo teritorijų planavimo dokumentu skiriama 10 darbo dienų, t. y. nuo gegužės 26 d. iki birželio 8 d.

Pasiūlymus dėl specialiojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ar TPDRIS sistemoje iki specialiojo plano viešinimo pabaigos, t. y. iki birželio 8 d.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių bus išnagrinėti ir raštu atsakoma pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodant, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.

Pasidalinkite

Scroll to Top