Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Informacija apie parengtą ir pateiktą tvirtinti apsaugos zonų planą

Informuojame, kad, vadovaujantis 2019 m. birželio 6 d. LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu Nr. XIII-2166 (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862; su vėlesniais pakeitimais)), LRV 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862; su vėlesniais pakeitimais) ir LR energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu “ (TAR, 2020-10-13, Nr. 21224; su vėlesniais pakeitimais), yra parengtas ir LR energetikos ministrui pateiktas tvirtinti Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius – AB ,,Amber Grid“, Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215, tel. +370 5 236 0855, el.p. info@ambergrid.lt, interneto svetainė www.ambergrid.lt. Už šio plano sprendinių rengimo vykdymą atsakingas asmuo – vyresnioji inžinierė Rūta Bastikaitienė, tel. +370 640 42 750, el.p. r.bastikaitiene@ambergrid.lt.

Plano rengėjas – UAB „Atamis“, Žirmūnų g. 139, Vilnius LT-09120, tel. +370 5 272 8334, el.p. info@atamis.lt, interneto svetainė www.atamis.lt. Atsakingas asmuo projekto vadovė Asta Anikėnienė (kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2020, išduotas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-151), tel. +370 614 32520, el.p. a.anikeniene@atamis.lt.

Plano rengimo pagrindas – AB ,,Amber Grid“ ir UAB „Atamis“ 2022 m. sausio 3 d. paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 553093(3)/AT-22T-1872.

Plano objektas – magistralinio dujotiekio vamzdyno atšaka į Vilkaviškio DSS, kurio unikalus Nr. 4199-7030-9013 (statybos pabaigos metai 1997); magistralinio dujotiekio vamzdyno atšaka į Marijampolės DSS, kurio unikalus Nr. 4400-3112-8608 (statybos pabaigos metai 1995); Vilkaviškio DSS, kurio unikalus Nr. 3999-7000-8010 (statybos pabaigos metai 1997); Magistralinio dujotiekio atšakoje į Vilkaviškio DSS uždarymo įtaiso Nr. 2 Majoriškių k., Šeimenos sen., demontavimo ir uždarymo įtaiso Nr. 1 Balčiūnų k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav. pakeitimo ir prijungimo prie SCADA rekonstravimo projektas 2020-09-13. Parengimo metai 2021 m. birželio mėn. 15 d. SLD Nr. LRS-54-210615-00012; kita susijusi infrastruktūra (elektros tinklai (įskaitant katodinės apsaugos)).

Plano tikslas – parengti Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto).

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais galima Plano iniciatoriaus internetinėje svetainėje https://www.ambergrid.lt/parengtas-vilkaviskio-raj.-savivaldybes-teritorijose-esanciu-magistraliniu-dujotiekiu-ir-susijusios-infrastrukturos-apsaugos-zonu-planas/830.

PRIDEDAMA: 

Skelbimas

Pasidalinkite

Scroll to Top