Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

2022 m. sausio 28 d. 10.00 val. šaukiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2022 m. sausio 18 d. potvarkiu Nr. B-MP-3

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2022-01-28, 10.00 VAL.,

D A R B O T V A R K Ė

 

Eil. Nr. Projekto

Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. B-SP-2 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės kultūros, meno projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

2. B-SP-20 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2020 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. B-TS-316 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos  2020–2025 m. bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

3. B-SP-22 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybėje veikiančių sporto klubų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

4. B-SP-18 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. B-TS-1280 „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

5. B-SP-21 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. B-TS-1215 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

6. B-SP-6 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų Užimtumo didinimo programos patvirtinimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

 

7. B-SP-8 Dėl pritarimo Patunkiškių kaimo bendruomenės projektui „Paslaugų plėtra Patunkiškių kaime“ ir dalinio finansavimo skyrimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

8. B-SP-16 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B-TS-683 „Dėl pritarimo projekto „Kybartų miesto stadiono sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimui“ pakeitimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

9. B-SP-4 Dėl savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio autobusų stotis“ įstatinio kapitalo didinimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

10. B-SP-15 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto įsigijimo savikainos padidinimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

11. B-SP-12 Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

12. B-SP-13 Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

13. B-SP-23 Dėl sutikimo įsirengti saulės elektrinę Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

14. B-SP-5 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ ataskaitinio 2019–2021 metų laikotarpio faktiškai įvykdytų papildomų investicijų suderinimo Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059

15. B-SP-11 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpio nustatymo Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059

16. B-SP-19 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo Ekologas (vyriausiasis specialistas)

Darius Bunikis,

tel. (8 342) 60 073

17. B-SP-17 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo Ekologas (vyriausiasis specialistas)

Darius Bunikis,

tel. (8 342) 60 073

18. B-SP-14 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo Ekologas (vyriausiasis specialistas)

Darius Bunikis,

tel. (8 342) 60 073

19. B-SP-9 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. B-TS-610 „Dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Vilkaviškio rajono savivaldybėje dydžio nustatymo metodikos, susikaupimo normų ir įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių Vilkaviškio rajono savivaldybėje patvirtinimo“ pakeitimo Ekologas (vyriausiasis specialistas)

Darius Bunikis,

tel. (8 342) 60 073

20. B-SP-3 Dėl pritarimo projekto „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“ partnerystės sutarties tarp Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės pasirašymui Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė,

tel. (8 342) 60 099

21. B-SP-10 Dėl pritarimo Bendradarbiavimo sutarties tarp valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos pasirašymui Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė,

tel. (8 342) 60 099

22. B-SP-1 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. B-TS-379 „Dėl Biudžetinių (išskyrus švietimo) įstaigų, kurių savininkė yra Vilkaviškio rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo Personalo skyriaus vedėja

Aušra Sinkevičienė,

tel. (8 342) 60 067

    Informacijos, pareiškimai, paklausimai  

Sprendimų projektų tekstus ir papildomą medžiagą rasite paspaudę žemiau pridedamą nuorodą:

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.projektai_l?p_org=625

Algirdas NEIBERKA

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras

Pasidalinkite

Scroll to Top