Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

2020 m. spalio 30 d. 10.00 val. šaukiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2020 m. spalio 23 d. potvarkiu Nr. B-MP-79

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2020-10-30, 10.00 val.,

D A R B O T V A R K Ė

 

Eil. Nr. Projekto

Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. B-SP-287 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto pakeitimo Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

2. B-SP-279 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. B-TS 97 „Dėl mokymo lėšų mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti ir vykdyti naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

3. B-SP-297 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. B-TS-525 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus nustatymo Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2020–2021 mokslo metais“ pakeitimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

4. B-SP-296 Dėl  Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 23 d. sprendimo Nr. B-TS-140 „Dėl Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos teikiamų mokamų paslaugų įkainių  patvirtinimo“ pakeitimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

5. B-SP-286 Dėl nepanaudotų Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimo kitoms socialinės apsaugos sritims finansuoti komisijos sudėties pakeitimo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

6. B-SP-285 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. B-TS-1288 „Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės pareigybių sąrašo tvirtinimo“ 9.1 punkto pakeitimo Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė)

Inga Gudynaitė

tel. (8 342) 60 053

7. B-SP-284 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos veiklos nuostatų tvirtinimo Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė)

Inga Gudynaitė

tel. (8 342) 60 053

8. B-SP-300 Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano 2019 metų įgyvendinimo ataskaitai Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

9. B-SP-280 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. B-TS-334 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

10. B-SP-292 Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, rengiant techninį projektą „Mišrių socialinių paslaugų centro įrengimas pastate, esančiame Mokyklos g. 6, Šiaudiniškių k., Vilkaviškio r. sav. (unikalus Nr. 3998-2008-3012), pakeičiant pastato paskirtį“, pasirašymui Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

11. B-SP-295 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegiją Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

12. B-SP-302 Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos steigimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

13. B-SP-303 Dėl pritarimo susitarimo dėl Lietuvos ir Lenkijos pasienio funkcinės turizmo zonos „Jotvingių kraštas – Jatvingia“ sukūrimo pasirašymui Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

14. B-SP-294 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo Ekologas (vyriausiasis specialistas)

Darius Bunikis,

tel. (8 342) 60 073

15. B-SP-289 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. B-TS-219 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ pakeitimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

16. B-SP-288 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. B-TS-190 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

17. B-SP-290 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

18. B-SP-293 Dėl nekilnojamojo turto pardavimo nekilnojamųjų daiktų viešajame aukcione Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

19. B-SP-298 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. B-TS-1210 „Dėl viešame aukcione parduodamo Vilkaviškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

20. B-SP-282 Dėl buto pardavimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

21. B-SP-283 Dėl buto pirkimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

22. B-SP-291 Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo bei likvidavimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

23. B-SP-299 Dėl nenaudojamų, apleistų bei neprižiūrimų patalpų ir statinių nustatymo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje aprašo tvirtinimo Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059

24. B-SP-301 1 variantas.

Dėl individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių arba buitinių nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimo finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Savivaldybės tarybos narys

Rimvydas Palubinskas,

tel. 8 699 75 240

B-SP-304 2 variantas.

Dėl individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsirengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059

25. B-SP-281 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo ir komitetų sudėties patvirtinimo Bendrojo skyriaus vedėja Dileta Kviesulaitienė,

Tel. (8 342) 60 191

    Informacijos, pareiškimai, paklausimai  

Sprendimų projektų tekstus ir papildomą medžiagą rasite paspaudę žemiau pridedamą nuorodą:

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.projektai_l?p_org=625

Algirdas NEIBERKA

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras

Pasidalinkite

Scroll to Top