Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

2020 m. gruodžio 23 d. 10.00 val. šaukiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2020 m. gruodžio 15 d. potvarkiu Nr. B-MP-100

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO

2020-12-23, 10.00 VAL.,

D A R B O T V A R K Ė

Eil. Nr. ProjektoNr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. B-SP-357 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė,tel. (8 342) 60 099
2. B-SP-354 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto pakeitimo Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Vilija Tautvydienė, tel. (8 342) 60 195
3. B-SP-350 Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centre-muziejuje nustatymo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė, tel. (8 342) 60 087
4. B-SP-336 Dėl maitinimo ir medikamentų normatyvų Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namuose 2021 metams patvirtinimo Socialinės paramos skyriaus vedėja Simona Bikaitė, tel. (8 342) 60 098
5. B-SP-337 Dėl maitinimo normatyvo Vilkaviškio socialinės pagalbos centro Neįgalaus jaunimo dienos užimtumo padalinyje 2021 metams patvirtinimo Socialinės paramos skyriaus vedėja Simona Bikaitė, tel. (8 342) 60 098
6. B-SP-339 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. Sprendimo Nr. B-TS-1154 „Dėl vienkartinės, tikslinės ir sąlyginės finansinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo Socialinės paramos skyriaus vedėja Simona Bikaitė, tel. (8 342) 60 098
7. B-SP-344 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaitos patvirtinimo Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė)Inga Gudynaitėtel. (8 342) 60 053
8. B-SP-353 Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės įstatų naujos redakcijos patvirtinimo Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė)Inga Gudynaitėtel. (8 342) 60 053
9. B-SP-356 Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė)Inga Gudynaitėtel. (8 342) 60 053
10. B-SP-355 Dėl viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė)Inga Gudynaitėtel. (8 342) 60 053
11. B-SP-345 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. B-TS-258 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė)Inga Gudynaitėtel. (8 342) 60 053
12. B-SP-348 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. B-TS-62 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudėties patvirtinimo ir pirmininko skyrimo“ 1 punkto pakeitimo Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė)Inga Gudynaitėtel. (8 342) 60 053
13. B-SP-346 Dėl pirminio lygio ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kuri užtikrins asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekantiems nuteistiesiems, paskyrimo Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė)Inga Gudynaitėtel. (8 342) 60 053
14 B-SP-358 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 m. priemonių finansavimo plano pakeitimo Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė)Inga Gudynaitėtel. (8 342) 60 053
15. B-SP-351 Dėl savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis, tel. (8 342) 60 027
16. B-SP-352 Dėl kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo, kai šie nuostoliai mokami iš Vilkaviškio rajono savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos patvirtinimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis, tel. (8 342) 60 027
17. B-SP-343 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis, tel. (8 342) 60 027
18. B-SP-341 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis, tel. (8 342) 60 027
19. B-SP-342 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis, tel. (8 342) 60 027
20. B-SP-340 Dėl valstybės turto nurašymo Viešųjų pirkimų ir turto valdymoskyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,tel. (8 342) 60 027
21. B-SP-335 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. B-TS-219 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ pakeitimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymoskyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,tel. (8 342) 60 027
22. B-SP-349 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. B-TS-1210 „Dėl viešame aukcione parduodamo Vilkaviškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymoskyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,tel. (8 342) 60 027
23. B-SP-360 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn Viešųjų pirkimų ir turto valdymoskyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,tel. (8 342) 60 027
24. B-SP-361 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. B-TS-474 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymoskyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,tel. (8 342) 60 027
25. B-SP-347 Dėl Šilumos tiekėjų investicijų planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,tel. (8 342) 60 059
26. B-SP-359 Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo autobusų maršrutais bilietų kainų ir tarifų nustatymo Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,tel. (8 342) 60 059
27. B-SP-362 Dėl pritarimo projekto „Specialiųjų poreikių vaikų psichinės gerovės ir socialinės integracijos stiprinimo per sveiką gyvenseną modelio diegimas“ įgyvendinimui ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutarties pasirašymui Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjaJurga Grigaliūnaitė,tel. (8 342) 60 199
28. B-SP-338 Dėl pritarimo Bendradarbiavimo sutarties tarp Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės pasirašymui Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė,tel. (8 342) 60 099
Informacijos, pareiškimai, paklausimai

Sprendimų projektų tekstus ir papildomą medžiagą rasite paspaudę žemiau pridedamą nuorodą:

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.projektai_l?p_org=625

Algirdas NEIBERKA

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras

Pasidalinkite

Scroll to Top