Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

2020 m. balandžio 24 d. 10.00 val. šaukiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2020 m. balandžio 17 d. potvarkiu Nr. B-MP-10

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO

2020-04-24, 10.00 VAL.,

D A R B O T V A R K Ė

 

Eil. Nr. Projekto

Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. B-SP-90 Dėl ilgalaikės paskolos investicijų projektams finansuoti Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

2. B-SP-91 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Baltisches Haus“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

3. B-SP-118 Dėl pritarimo 2019 metų Vilkaviškio rajono savivaldybės mero ir Tarybos veiklos ataskaitoms Savivaldybės meras Algirdas Neiberka,

tel. (8 342) 60 062

4. B-SP-119 Dėl pritarimo 2019 metų Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ir Administracijos direktoriaus veiklos ataskaitai Savivaldybės administracijos direktorius

Vitas Gavėnas,

tel. (8 342) 60 062

5. B-SP-111 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitos Savivaldybės kontrolierė Rima Sakalauskienė,

tel. (8 342) 60 085

6. B-SP-85 Dėl sutikimo reorganizuoti Vilkaviškio  r. Žaliosios Zigmo Žemaičio pagrindinę mokyklą,  prijungiant ją prie Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos, ir pritarimo reorganizavimo sąlygų aprašui Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

7. B-SP-86 Dėl sutikimo reorganizuoti Vilkaviškio  r. Vištyčio Petro Kriaučiūno mokyklą-daugiafunkcį centrą, prijungiant jį prie Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos, ir pritarimo reorganizavimo sąlygų aprašui Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

8. B-SP-87 Dėl sutikimo reorganizuoti Vilkaviškio  r. Kybartų suaugusiųjų mokyklą, prijungiant ją prie Vilkaviškio r. Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos, ir pritarimo reorganizavimo sąlygų aprašui Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

9. B-SP-98 Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių ir mokinių skaičiaus Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2020–2021 mokslo metais nustatymo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

10. B-SP-97 Dėl švietimo įstaigų darbo laiko suderinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

11. B-SP-78 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. B-TS-563 „Dėl Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro teikiamų mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo“  pakeitimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

12. B-SP-113 Dėl mokesčio už neformaliojo vaikų švietimo programų teikimą Vilkaviškio rajono sporto mokykloje ir Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

13. B-SP-106 Dėl fiksuoto mėnesinio mokesčio ugdymo aplinkai gerinti nustatymo karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

14. B-SP-71 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

15. B-SP-69 Dėl Vilkaviškio socialinės pagalbos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

16. B-SP-70 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtų lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

17. B-SP-75 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 m. priemonių finansavimo plano patvirtinimo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

18. B-SP-105 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. B-TS-1113 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės būsto fondo ir Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

19. B-SP-81 Dėl Nekilnojamųjų daiktų pirkimo Vilkaviškio rajono savivaldybės  vardu tvarkos aprašo patvirtinimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

20. B-SP-65 Dėl leidimo įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

21. B-SP-66 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto vertės padidinimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

22. B-SP-67 Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

23. B-SP-122 Dėl nekilnojamojo turto pardavimo nekilnojamųjų daiktų viešame aukcione Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

24. B-SP-123 Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu ir jo pardavimo nekilnojamųjų daiktų viešame aukcione Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

25. B-SP-124 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. B-TS-1210 „Dėl viešame aukcione parduodamo Vilkaviškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

26. B-SP-101 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų Vilkaviškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059

27. B-SP-102 Dėl bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

28. B-SP-103 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų pakeitimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

29. B-SP-99 Dėl pritarimo projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų  asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

30. B-SP-74 Dėl pritarimo projekto „Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus paslaugų prieinamumo, kokybės ir asortimento didinimas“ įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

31. B-SP-73 Dėl pritarimo projekto „Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas Alvito mokykloje-daugiafunkciame centre“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

32. B-SP-64 Dėl pritarimo projekto „Fotovoltinės saulės jėgainės įrengimas Vilkaviškio vaikų lopšelyje-darželyje „Eglutė“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

33. B-SP-63 Dėl pritarimo projekto „Fotovoltinės saulės jėgainės įrengimas Vilkaviškio vaikų lopšelyje-darželyje „Buratinas“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

34. B-SP-80 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių sąmatos patvirtinimo Ekologas (vyriausiasis specialistas)

Darius Bunikis,

tel. (8 342) 60 073

35. B-SP-100 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės viešųjų ir biudžetinių sveikatos priežiūros įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų patvirtinimo Personalo skyriaus vedėja Aušra Sinkevičienė,

tel. (8 342) 60 067

36. B-SP-79 Dėl Biudžetinių (išskyrus švietimo) įstaigų, kurių savininkė yra Vilkaviškio rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo Personalo skyriaus vedėja Aušra Sinkevičienė,

tel. (8 342) 60 067

37. B-SP-121 Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės pareigybių sąrašo pakeitimo Personalo skyriaus vedėja Aušra Sinkevičienė,

tel. (8 342) 60 067

38. B-SP-107 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties tarp Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės pasirašymui Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė,

tel. (8 342) 60 099

39. B-SP-112 Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono ir Šakių rajono savivaldybių bei viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės bendradarbiavimo sutarčiai dėl karščiavimo klinikos paslaugų teikimo Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė,

tel. (8 342) 60 099

40. B-SP-96 Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2021 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 2019 metų ataskaitai Bendrojo skyriaus vedėja Dileta Kviesulaitienė,

tel. (8 342) 60 191

41. B-SP-77 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. B-TS-87 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo Bendrojo skyriaus vedėja Dileta Kviesulaitienė,

tel. (8 342) 60 191

Informacijos, pareiškimai, paklausimai

Sprendimų projektų tekstus ir papildomą medžiagą rasite paspaudę žemiau pridedamą nuorodą:

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.projektai_l?p_org=625

Algirdas NEIBERKA

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras

Pasidalinkite

Scroll to Top