Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Skelbiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų finansavimo konkursas

Skelbiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų finansavimo konkursas

Prašymų teikimo terminas:

Prašymai priimami nuo 2022 m. gegužės 26 d. iki 2022 m. spalio 31 d. 15.00 val. (arba iki kol pakaks lėšų). Vykdoma tęstinė atranka.

Prašymai iš dalies finansuoti projektą gali būti teikiami dėl planuojamo įgyvendinti projekto arba įgyvendinamiems projektams, kai nuo projekto finansavimo (paramos) sutarties ar patvirtinimo apie finansavimą nepraėję daugiau nei 18 mėnesių (nustatoma pagal prašymo gavimo datą).

Adresas, kuriuo turi būti pateikti prašymai, ir prašymų pateikimo formatas:

Paraiškos priimamos Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis), siunčiant paštu arba elektroniniu paštu: jurga.grigaliunaite@vilkaviskis.lt.

Paraiškos, su priedais atsiųstos elektroniniu paštu, turi būti pasirašytos elektroniniu parašu. Jei paraiškos su priedais pateikiamos siunčiant paštu ar atvykus tiesiogiai – dokumentai turi būti pasirašyti ranka.

Darbuotojas teikiantis konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais:

Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė, tel. +370 342 60 199, el. paštas: jurga.grigaliunaite@vilkaviskis.lt

Prašymo forma ir kita su prašymo pildymu susijusi informacija:

Prašymo forma (pridedama)

Deklaracija (pridedama)

Prašymas turi būti užpildytas kompiuteriu, lietuvių kalba pagal prašymo formą ir pasirašytas pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą.

Pareiškėjai vienam įgyvendinam projektui įgyvendinti, gali pateikti tik vieną prašymą, išskyrus šio Aprašo 5.3 punkte nurodytą atvejį.

Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką Savivaldybės administracijai, negalima jos taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomų dokumentų pareiškėjo iniciatyva.

Galimi pareiškėjai:

Prašymus gali teikti nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas, bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas ir kurių buveinės registracijos ir veiklos vykdymo vieta yra Vilkaviškio rajono savivaldybė.

Finansuotinos veiklos:

Lėšos skiriamos Pareiškėjų projektams iš dalies finansuoti, dalyvaujant nacionalinio biudžeto, Europos Sąjungos ir kitose programose:

– skiriant privalomą Pareiškėjo prisidėjimo finansavimo procentą, pagal finansavimo sąlygų aprašus, nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

– skiriant 5 proc. prisidėjimo finansavimą nuo projekto vertės be PVM, netinkamam pridėtinės vertės mokesčiui (toliau – PVM) dalinai finansuoti. Šis punktas taikomas Pareiškėjams, kurie įgyvendina su verslumu susijusius projektus ir kai PVM mokestis pagal finansavimo sąlygų aprašus yra priskiriamas prie netinkamų finansuoti projekto lėšų ir kai pareiškėjas yra ne PVM mokėtojas.

– prekių ir (ar) paslaugų įsigijimui, kai prekės ir (ar) paslaugos yra būtinos projekto įgyvendinimui, tačiau jos nebuvo numatytos paraiškos rengimo ir (ar) projekto įgyvendinimo metu. Šių išlaidų suma vieno projekto įgyvendinimo metu negali viršyti 1 000,00 Eur su PVM.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti kartu su prašymu:

Pareiškėjai kartu su prašymu pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, kurie turi būti patvirtinti vertėjo, išvertusio dokumentus, parašu ir / arba vertimų biuro antspaudu) kopijas:

– Juridinio asmenų registro (JAR) išrašą arba elektroninį sertifikuotą išrašą (ESI);

– jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

– Išlaidas pagrindžiančius dokumentus (Sąskaitas faktūras, PVM sąskaitas faktūras, sutartis (jei buvo sudarytos), paslaugų perdavimo – priėmimo aktus). Šis punktas taikomas kai teikiamas prašymas pagal šio Aprašo 5.3 punktą;

– Deklaraciją (Aprašo 5 priedas);

– kitą, papildomą, su prašymu susijusią medžiagą, kurią, Pareiškėjo nuomone, reikia pateikti.

Konkursui numatyta skirti Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų suma:

Projektams finansuoti skirta 36 445,00 Eur.

Teisės aktai

Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašas (pridedama)

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. B-ĮV-693 „Dėl nevyriausybinių organizacijų įgyvendinamų projektų dalinio finansavimo skyrimo“ (pridedama)

 

Pasidalinkite

Share on facebook
Share on linkedin
Share on print
Share on email

Kitos naujienos

Scroll to Top