Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Skelbiamas Vilkaviškio r. savivaldybės užimtumo didinimo programos darbdavių atrankos konkursas laikino pobūdžio darbams atlikti 2023 m.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbia Vilkaviškio rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos darbdavių atrankos konkursą laikino pobūdžio darbams atlikti 2023 metais

2023 m. Programa įgyvendinama remiantis 2023 m. vasario 24 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B-TS-1267 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“.

Paraiškų pateikimo terminas, adresas, kuriuo turi būti pateiktos paraiškos, ir paraiškų pateikimo formatas:

Darbdaviai, pageidaujantys dalyvauti atrankoje turi pateikti užpildytą nustatytos formos paraišką.  Vokai su paraiškomis priimami iki 2023 m. gegužės 19 d. 12.00 val. Savivaldybės administracijoje (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, III aukštas, 304 kab.), siunčiant paštu arba elektroniniu paštu: emilija.kriauceliunaite@vilkaviskis.lt.

Paraiškos, su priedais atsiųstos elektroniniu paštu, turi būti pasirašytos elektroniniu parašu. Jei paraiškos su priedais pateikiamos siunčiant paštu ar atvykus tiesiogiai – dokumentai turi būti pasirašyti ranka.

Projekto paraiškos forma ir kita su paraiškos pildymu susijusi informacija:

Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba pagal paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas) ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Darbdavys kartu su paraiška privalo pateikti lėšų poreikio užimtumo didinimo programai įgyvendinti apskaičiavimo lentelę (Nuostatų 2 priedas) ir dalyvavimo įgyvendinant užimtumo didinimo programą deklaraciją (Nuostatų 3 priedas).

Darbdavys konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Siekiant užtikrinti paraiškų vertinimo skaidrumą ir darbdavių lygiateisiškumą, pateikus paraišką Savivaldybės administracijai, negalima jos taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomų dokumentų darbdavio iniciatyva.

Galimi pareiškėjai:

Programoje gali dalyvauti Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, uždarosios akcinės bendrovės, kurių steigėjas yra valstybė ar Savivaldybė, nevyriausybinės organizacijos, kurių  buveinės registracijos vieta ir veiklos vykdymo vieta yra Savivaldybės teritorijoje ir nėra bankrutavusios, likviduojamos ir (ar) laikinai sustabdžiusios veiklą.

Prioritetas teikiamas darbdaviams, kurie įsipareigoja po Programos įgyvendinimo asmenis įdarbinti pagal neterminuotą darbo sutartį arba pagal terminuotą darbo sutartį į kitas darbo vietas ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

Informacija apie programoje dalyvausiančius asmenis, laikinuosius darbus ir jų trukmę

Programa skirta Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 48 straipsnio 2 dalyje nurodytoms asmenų grupėms. Planuojama įdarbinti ne mažiau kaip 25 darbo ieškančius Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojus:

Bartninkų sen. – ne mažiau 2 asmenys;

Gižų sen. – ne mažiau 2 asmenys;

Gražiškių sen. – ne mažiau 2 asmenys;

Keturvalakių sen. – ne mažiau 2 asmenys;

Kybartų sen.-  ne mažiau 2 asmenys;

Klausučių sen.- ne mažiau 2 asmenys;

Pajevonio sen. – ne mažiau 2 asmenys;

Pilviškių sen. – ne mažiau 2 asmenys;

Šeimenos sen. – ne mažiau 2 asmenys;

Vilkaviškio m. sen. –  ne mažiau 3 asmenys;

Virbalio sen. – ne mažiau 2 asmenys;

Vištyčio sen. – ne mažiau 2 asmenys.

Vieno asmens laikinųjų darbų trukmė negali būti mažesnė kaip 2 mėn. ir didesnė kaip 6 mėn., planuojama vieno asmens vidutinė laikinųjų darbų trukmė – 4 mėn. Dalyvavimo šioje Programoje trukmė skaičiuojama nuo darbo ieškančio asmens darbo sutartyje laikino pobūdžio  darbams atlikti nurodytos pirmos darbo dienos iki jo atleidimo iš darbo dienos.

Programos trukmė – iki einamųjų metų gruodžio 23 d.

Įgyvendinant Programą organizuojami laikinieji darbai:

 • valstybinėje žemėje esančių žaliųjų plotų, gėlynų, želdinių ir kitų viešųjų erdvių valymo ir priežiūros laikino pobūdžio darbai (pakelėse esančių krūmų šalinimas, žolės šienavimas, šiukšlių rinkimas, gėlių sodinimas ir priežiūra, kt.);
 • gatvių, kelių, pakelių, pėsčiųjų ir dviračių takų bei kitų visuomenės paskirties rajono teritorijų tvarkymo, apželdinimo ir želdinių priežiūros darbai;
 • valstybinėje žemėje esančių vandens telkinių pakrančių, poilsio zonų, maudyklų valymo ir priežiūros laikino pobūdžio darbai;
 • istorijos ir kultūros paveldo objektų, valstybinėje žemėje esančių neveikiančių kapinių priežiūros laikino pobūdžio darbai;
 • sporto ir turizmo objektų tvarkymo pagalbiniai darbai;
 • smulkūs remonto pagalbiniai darbai;
 • pagalbos teikiant socialines paslaugas darbai.

Programai numatyta skirti lėšų suma ir tinkamos finansuoti išlaidos

Programai skirta lėšų suma – 96,30 tūkst. Eur. Vidutiniškai vienam asmeniui, dirbančiam laikinuosius darbus, per mėnesį planuojama skirti iki 1 019,00 Eur (979,00 Eur su darbo užmokesčiu susijusioms išlaidoms ir 40,00 Eur – kitoms išlaidoms).

Iš Programos lėšų gali būti finansuojamos šios laikinųjų darbų išlaidos:

 • darbo užmokesčio už įdarbinto asmens faktiškai dirbtą laiką, apskaičiuoto pagal tą mėnesį galiojantį Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą minimalųjį valandinį atlygį arba minimalią mėnesinę algą;
 • draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų, apskaičiuotų nuo darbo užmokesčio;
 • piniginės kompensacijos už išmokėtą laikinuosius darbus dirbusiam asmeniui kompensaciją už nepanaudotas atostogas, įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumą;
 • kitos, su laikinųjų darbų atlikimu susijusios, išlaidos (bedarbių pavėžėjimo į darbo vietą; laikinuosius darbus dirbančių asmenų aprūpinimo darbo priemonėmis; nedarbingumo pašalpų, iš Darbdavio lėšų mokamų įdarbintam asmeniui tapus laikinai nedarbingam dėl ligos ar traumos;
 • visos privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų, jeigu tai numatyta darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančiuose teisės aktuose (pagal pateiktus šias išlaidas pateisinančius dokumentus);
 • kitos su šia Programa susijusios administravimo išlaidos (kanceliarinės prekės ir pan.)). Šioms išlaidoms galima skirti ne daugiau kaip 4 proc. nuo Programai skiriamų lėšų.

Darbuotojas teikiantys konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais:

Informaciją dėl Programos darbų įgyvendinimo sąlygų bei paraiškų pildymo teikia Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov, tel. +370 342 60 199, el. paštas: jurga.grigaliunaite-milovanov@vilkaviskis.lt

Teisės aktai, kuriais privaloma vadovautis, norint dalyvauti Programoje:

Vilkaviškio rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2023 metų programa

Dokumentų formos:

Paraiškos forma

Lėšų poreikio užimtumo didinimo programai įgyvendinti apskaičiavimo lentelė

Deklaracija

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top