Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Skelbiamas socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkursas 2022 metams

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbia Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkursą 2022 metams.

Konkurso tikslas – įtraukiant į organizacinius projektų vertinimo, finansavimo bei administravimo procesus savivaldybių administracijas ir siekiant skatinti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ir (ar) palaikytų neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų jų užimtumą, galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje, atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimui bendruomenėje.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-686 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatais (toliau – Nuostatai).

Pareiškėjai privalo atitikti visas šias sąlygas:

 1. pareiškėjas yra neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;
 2. pareiškėjas yra įregistruotas Juridinių asmenų registre, teikiantis paslaugas ir (ar) organizuojantis veiklas Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems;
 3. paraiškos pateikimo dieną veikia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ne trumpiau nei vienus metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir teikia (‑ė) paslaugą (-as) arba vykdo (-ė) veiklas, skirtas neįgaliesiems;
 4. projekte numato teikti ne mažiau nei dvi paslaugas, nurodytas Nuostatų 8 punkte;
 5. projektui vykdyti turi patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, paslaugoms teikti reikalingą įrangą (kompiuterį, telefoną ir kt.) ir telefono ryšį, kompiuterių tinklus (internetą, elektroninį paštą ir pan.).

Finansuojamos paslaugos ir jų turinio reikalavimai:

 1. neįgaliųjų dienos užimtumas (teikiama ne rečiau kaip 8 k. / mėn. ir ne trumpiau kaip 4 val. / dieną, o neįgaliems vaikams iki 14 metų – ne rečiau kaip 8 k. / mėn. ir ne trumpiau kaip 2 val. / d. Neįgaliųjų dienos užimtumo paslaugą sudaro:

1.1. neįgaliųjų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas;

1.2. socialinių įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas individualiai ir (ar) pagalbos sau grupėse;

1.3. pažintinių funkcijų formavimas – bendrųjų žinių, gebėjimų, įgūdžių, taikomų praktiškai, suteikimas ar lavinimas;

1.4. saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas;

1.5. užimtumas amatų būreliuose ar klubuose.

 1. individuali paslauga neįgaliajam (teikiama ne rečiau kaip 8 k. / mėn.). Individualią paslaugą neįgaliajam sudaro: palydėjimas ir (ar) pagalba lankantis įstaigose (pvz., užimtumo, ugdymo, sveikatos ir pan.), ir (ar) pavėžėjimo organizavimas; pagalba asmenims su proto ir (ar) psichine negalia priimant sprendimus (informavimas, konsultavimas ir socialinis darbas); informacijos suteikimas prieinama forma, būdu ir priemonėmis, asmeniui, kuriam nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba 0–40 procentų darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, mokymas spręsti dėl jo negalios buityje kylančias problemas (mokymas sveikai gyventi, apsitarnauti kasdienėje veikloje, orientuotis ir judėti aplinkoje, naudotis techninės pagalbos priemonėmis, pažinti ir valdyti ligą ir (ar) negalią, savarankiškai spręsti kasdienes problemas).
 2. pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius (teikiama ne rečiau kaip 8 k. / mėn.). Pagalbą atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius sudaro: profesinis konsultavimas ir orientavimas; bendrųjų darbo įgūdžių, kurių ateityje gali prireikti darbo veikloje, formavimas, ugdymas ir įtvirtinimas; pagalba sprendžiant įsidarbinimo, palaikymo darbo vietoje klausimus.
 3. pagalba neįgaliojo šeimos nariams (teikiama ne rečiau kaip 1 k. / mėn., jeigu numatoma teikti bent vieną iš Nuostatų 8.1–8.3 papunkčiuose nurodytų paslaugų).

Finansavimo prioritetai:

 1. pareiškėjas Nuostatų 8.1–8.3 papunkčiuose nurodytas paslaugas teiks neįgaliesiems, išėjusiems iš globos namų, vykdant institucinės globos pertvarką, gyventi į grupinio gyvenimo namus, savarankiško gyvenimo namus, apsaugotą būstą, savarankiškai gyventi bendruomenėje;
 2. pareiškėjas sieks, kad ne mažiau kaip 10 procentų pagalbos atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius paslaugą gavusių neįgaliųjų kreiptųsi į Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos su prašymu dėl profesinės reabilitacijos ar dėl darbo paieškos, įsidarbintų, pradėtų mokytis ar studijuoti;
 3. pareiškėjas projektui įgyvendinti turės bent vieną socialinį darbuotoją ar socialinio darbuotojo padėjėją ir (ar) socialinį pedagogą (jei paslaugos teikiamos neįgaliems vaikams).

Konkursui planuojama skirti 81 195 Eur (iš jų – 64 195 Eur iš valstybės biudžeto ir 17 000 Eur iš Savivaldybės biudžeto lėšų).

Mažiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma – 5 000 Eur.

Didžiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma – 16 000 Eur.

 

Projektų vykdymo laikotarpis – nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.

 

Projektų paraiškos priimamos nuo 2021 m. spalio 1 d. iki 2021 m. lapkričio 5 d. 24.00 val. Lietuvos Respublikos laiku.

 

Paraiška ir Nuostatų 28 punkte nurodyti dokumentai turi būti pateikti Savivaldybės administracijai vienu elektroniniu laišku el. paštu  konkursui@vilkaviskis.lt

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Raimonda Skripkiūnienė, tel. 8-342-60097, el. p. raimonda.skripkiuniene@vilkaviskis.lt, jos laikinai nesant – Socialinės paramos skyriaus vedėja Simona Bikaitė, tel. 8-342-60094, el. p. simona.bikaite@vilkaviskis.lt (darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val. iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos 14.00 val. Lietuvos Respublikos laiku).

PRIDEDAMA:

Nuostatai;

Paraiškos forma ;

Detalios projekto įgyvendinimo sąmatos forma;

Deklaracijos forma

 

Socialinės paramos skyriaus informacija

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top