Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

„Rudenėlio“ klubo šventėje paminėti du jubiliejai

Mėgėjų teatro „Kertė“ penkiolikos metų jubiliejų ir savo klubo dvidešimtmetį šiandien paminėjo pagyvenusių žmonių klubas „Rudenėlis“. Renginio metu netrūko puikių emocijų – pasidžiaugta nuveiktais darbais, iniciatyvomis, aktyviais klubo nariais, padėkota draugams ir bendraminčiams.

Trumpai apžvelgusi kūrimosi ir veiklos ypatumus, pakvietusi tylos minute pagerbti mirusius narius, pirmininkė Dana Akucevičienė kalbėjo, jog nuo pat klubo įkūrimo jo veikloje dalyvauja nenuilstantys ir en­tu­ziaz­mo ne­sto­ko­jan­tys sen­jo­rai, pa­lai­kan­tys vie­nas ki­tą ir var­ge, ir džiaugsme.

Pirmininkė pasidžiaugė, jog pusšimtį narių vienijančiame klube yra net trys užsiėmimų grupės: mu­zi­kos mo­ky­to­jos Ri­tos Štri­mai­tie­nės glo­bo­ja­mas mišrus vokalinis ansamblis, žiū­ro­vus ste­bi­nantis moterų šokėjų ratelis, vadovaujamas Eugenijos Bekerytės bei garbingą jubiliejų švenčiantis ir savo nuotaikingais spektakliais džiuginantis mėgėjų teatras „Kertė“, kurio siela ir vadovė yra Leonarda Gaurylienė.

D. Akucevičienė negailėjo padėkos žodžių niekada neatsisakančiam padėti Vilkaviškio rajono savivaldybės merui Algirdui Neiberkai, ak­ty­viau­siems „Ru­de­nė­lio“ na­riams, no­riai at­sto­vau­jantiems or­ga­ni­za­ci­ją įvai­riuo­se ren­gi­niuo­se bei gar­si­nantiems Vil­ka­viš­kio kraš­tą, kitiems bendraminčiams bei artimiesiems, kurių palaikymas ir materialinė pagalba prisideda prie klubo klestėjimo ir gyvavimo.

Nuo­šir­džiau­siais svei­ki­ni­mais, gė­lė­mis ir do­va­no­mis ne­ši­ni „Ru­de­nė­lio“ pa­svei­kin­ti at­sku­bė­jo gausus būrys šventės svečių. Gražių jubiliejų proga klubą sveikino Vilkaviškio rajono savivaldybės meras A. Neiberka, Administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė, Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė, Vilkaviškio seniūnas Remigijus Kurauskas.

„Džiaugiuosi, kad Jūs dalyvaujate įvairiose veiklose – vaidinate, šokate, dainuojate. Linkiu, kad ir toliau būtumėte tokia aktyvi mūsų rajono bendruomenės dalis, tęstumėte savo pradėtus gražius darbus ir į savo veiklas įtrauktumėte kuo daugiau žmonių. Ir toliau garsinkite mūsų kraštą ir būkite jo ambasadoriai, –  klu­bo na­riams linkėjo Meras A. Neiberka.

Gra­žių sveikinimo žo­džių ne­šykš­tė­jo ir renginyje dalyvavusi Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos prezidentė Grasilda Makaravičienė. Ji į renginį atvyko su visa gausia asociacijos komanda. Prezidentė ne tik pasveikino klubą, bet ir įteikė LPŽA apdovanojimo medalį Merui A. Neiberkai, taip padėkodama jam už tai, kad jis visada buvo ir yra šalia rajono pagyvenusių žmonių, kai jiems reikia pagalbos.

Nuo­šir­džius sveikinimo žo­džius ju­bi­lie­jų pro­ga taip pat sakė Vilkaviškio dekanas Virginijus Gražulevičius, Vilkaviškio trečiojo amžiaus universiteto vadovė Dalytė Šileikienė, Vilkaviškio kultūros centro mėgėjų teatro „Gluosnė“ kolektyvas, Vil­ka­viš­kio pra­di­nės mo­kyk­los atstovai bei kiti garbūs svečiai.

Po sveikinimo kalbų šventės dalyviai klausėsi nuotaikingo koncerto, kuriame netrūko geros muzikos ir puikių pasirodymų. Dar ilgai susirinkusiuosius džiugino meno mėgėjų kolektyvų pasirodymai.

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top