Vilkaviškio rajono savivaldybės

Vykdomi, vykdyti projektai

Įgyvendintas projektas Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-41-0002 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Vilkaviškio rajone“

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-41-0002 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Vilkaviškio rajone“.

Projekto tikslas – pagerinti ugdymo (si) kokybę Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje. Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija vykdo pagrindinio ugdymo antros pakopos ir vidurinio ugdymo programas, tačiau gimnazijos patalpos, ugdymo priemonės ir pati ugdymo aplinka menkai modernizuota (nėra sukurtos modernios edukacinės erdvės, nėra priemonių ir pan.) ir neskatina kūrybiškumo. Tokiu būdu nukenčia Gimnazijos mokinių ugdymo kokybė. Projekto veiklos: gimnazijos vidaus patalpų modernizavimas, įkuriant kūrybiškumą skatinančias edukacines erdves; įrangos ir baldų įsigijimas. Įgyvendinant projektą, bus gerinama viešųjų paslaugų – informacinių technologijų gebėjimų ugdymo, Komunikavimo gebėjimų ugdymo, Bendrųjų kompetencijų ugdymo (komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo ugdymas) – kokybė. Projekto metu  modernizuotos gimnazijos vidaus patalpos, skirtos nagrinėjamoms viešosioms paslaugoms teikti, įkuriant kūrybiškumą skatinančias edukacines erdves; bus įsigyta reikalinga įranga ir baldai. Įgyvendinus projektą,  pagerinta ugdymo (si) kokybė Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje ir padidintas bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumas Vilkaviškio rajono savivaldybėje.

Bendra projekto vertė 377 054,53 Eur, iš jų ES ir valstybės biudžeto lėšos sudaro 348 775,44 Eur, Vilkaviškio rajono savivaldybės dalis – 28 279,09 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis iki 2020 m. rugsėjo mėn.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-724 priemonę „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“.

Scroll to Top