Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Teikiama asmeninio asistento paslauga neįgaliesiems

Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga teikia asmeninio asistento paslaugas Vilkaviškio rajono savivaldybėje. Paslaugos teikiamos įgyvendinant Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje“  (toliau – projektas) pagal  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“  įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“.

Asmeninio asistento paslaugų tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuoti jo nuo bendruomenės ir skatintų jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.

Kokias paslaugas gali suteikti asmeninis asistentas?

 • Asmeninis asistentas gali suteikti asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.
 • Asmeninis asistentas gali suteikti individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padėti rengtis, maudytis, naudotis tualetu ir kt.).
 • Asmeninis asistentas gali lydėti asmenį į sveikatos priežiūros ar kitas valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą.
 • Asmeninis asistentas gali organizuoti asmens maitinimą (pamaitinimas, daiktų pakėlimas ir laikymas).
 • Asmeninis asistentas gali suteikti asmeniui individualią pagalbą, adekvačiai reaguojant į aplinką ir siekiant užmegzti bei palaikyti socialinius santykius su ta aplinka (kalbėjimas, orientavimasis laike ir aplinkoje bei dienos režimo laikymasis, savivoka bei dienos režimo laikymasis, disponavimas finansiniais ištekliais, vaistų vartojimas, socialinis bendravimas, poilsis ir laisvalaikis).

Kas gali gauti paslaugą?

Teisę į asmeninio asistento paslaugas turi asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Prioritetas teikiamas asmenims, siekiantiems gauti asmeninio asistento paslaugas, kurie:

 1. lanko švietimo įstaigą;
 2. dirba arba ieško darbo;
 3. nebegyvena stacionarios socialinės globos įstaigoje ir gaudami paslaugas bendruomenėje gyvena savarankiškai;
 4. laukia eilėje gauti socialines paslaugas įstaigoje (prioritetas teikiamas laukiantiesiems eilėje gauti stacionarias socialinės globos paslaugas).

Kaip organizuojamas paslaugos teikimas?

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninio asistento paslaugas, ir (ar) jo tėvai ar įtėviai, globėjai (rūpintojai), ir (ar) sutuoktinis, ir (ar) vaikai (įvaikiai) ar jo įgaliotas atstovas (toliau – asmens atstovas) kreipiasi į asmens gyvenamosios vietos seniūniją, o jeigu asmuo deklaruotos gyvenamosios vietos neturi, – į seniūniją, kurioje yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, ir pateikia:

 1. prašymą (1 priedas) gauti asmeninio asistento paslaugas, kuriame turi būti nurodytas asmens, pageidaujančio gauti asmeninio asistento paslaugas, vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas, asmens, kuriam gali būti teikiama informacija apie priimtus sprendimus dėl asmeninio asistento paslaugų skyrimo, sustabdymo, atnaujinimo, nutraukimo ar asmeninio asistento paslaugų teikėjo keitimo, vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas ir (ar) elektroninio pašto adresas, ar telefono ryšio numeris;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 3. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Neįgalumo lygio pažymą ar Darbingumo lygio pažymą;
 4. dokumentus ir (ar) kitą informaciją, pagrindžiančią prioriteto suteikimą, tik tokios apimties, kokia reikalinga norint gauti asmeninio asistento paslaugas (pavyzdžiui: moksleivio ar studento pažymėjimo kopiją, darbdavio pažymą, prašymo gauti socialines paslaugas kopiją).

(Asmuo ir (ar) asmens atstovas 2, 3 ir 4 papunkčiuose nurodytus dokumentus pateikia tik tokiu atveju, jei dokumentų nėra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose. Nurodytus dokumentus asmuo ir (ar) asmens atstovas gali pateikti asmeniškai, siųsdamas paštu, per kurjerį arba elektroniniu būdu. Asmuo ir (ar) asmens atstovas pateikia  nurodytų dokumentų originalus arba tinkamai patvirtintas jų kopijas.)

Paslaugos trukmė – paslauga gali būti teikiama individualiai asmeniui iki 4 valandų per parą, 7 dienas per savaitę, atsižvelgiat į paslaugos gavėjo poreikį.

Išsamesnę informaciją teikia:

 • apie asmeninio asistento paslaugų teikimą Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Lina Kružinauskienė, tel. 8 615 75907 arba el. paštu kruzinauskiene@vilkaviskis.lt
 • apie prašymų gauti asmeninio asistento paslaugas pateikimą Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Janina Sabaliauskienė, (8 342) 60097 arba el. paštas janina.sabaliauskiene@vilkaviskis.lt
 • Asmeninio asistento prašymas

 

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top