Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Nuo gruodžio 1 d. NMA pradeda mokėti likusią išmokų dalį

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) nuo gruodžio 1 d. ūkininkams pradeda mokėti likusią išmokų už deklaruotus plotus dalį. Ūkininkams, negavusiems avansinių išmokų, išmokama visa apskaičiuota išmokų suma. Planuojama, kad likusi tiesioginių išmokų ir paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones dalis per pirmąsias dvi mokėjimo savaites pasieks daugumos pareiškėjų sąskaitas.

NMA iš viso net 99,6 proc. pareiškėjų išmokėjo tiesioginių išmokų avansus ir avansines išmokas pagal KPP priemones „Išmokos už vietoves, kuriose yra gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ ir „Ekologinis ūkininkavimas“. Per pirmąsias dvi mokėjimo savaites iš viso išmokėta net 402,5 mln. Eur avansinių išmokų.

Nuo gruodžio 1 d. pareiškėjų sąskaitos bus pradėtos pildyti likusia minėtų išmokų dalimi, taip pat bus pradėta mokėti parama pagal KPP priemones „Su „Natura 2000“ ir Vandens direktyva susijusios išmokos“, atitinkamas priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas („Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“, „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“ ir kt.) ir atsietoji pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už baltyminius augalus.

Likusią išmokų dalį Europos Sąjungos reglamentas įpareigoja valstybes nares mokėti nuo gruodžio 1 d. iki kitų metų birželio 30 d., tačiau NMA daugumą galutinių išmokų planuoja pervesti per pirmąsias dvi mokėjimo savaites.

Įsipareigojimai, kurių reikia laikytis norint gauti galutines išmokas

NMA primena, jog ūkininkai, pateikę paraišką tiesioginėms išmokoms gauti, įsipareigojo neišregistruoti valdos iki einamųjų metų gruodžio 31 d. Tais atvejais, kai valda yra išregistruojama iki metų pabaigos, yra laikoma, jog ūkininkas nevykdo prisiimto įsipareigojimo ir nebetenka teisės į jam priklausiusią paramą, o jei parama būtų išmokėta, ją reikėtų grąžinti.

Ūkininkaujantys nederlingose žemėse ir pateikę paraiškas pagal KPP priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ turėtų neišregistruoti žemės ūkio valdos iki kitų metų paraiškų pagal priemonę teikimo pradžios. Tuo atveju, kai valda išregistruojama anksčiau, pareiškėjas nebetenka teisės į jam priklausiusią paramą, o jei parama ar jos dalis iki nurodytos datos pareiškėjui būtų išmokėta, jis privalėtų išmokėtą paramą grąžinti.

Avansinės išmokos ir likusi išmokų dalis yra mokama pareiškėjams, vykdantiems veiklą pagal KPP priemones, kurie neturi įsiskolinimų valstybės biudžetui, todėl svarbu panaikinti įsiskolinimus, kad būtų išmokėtos išmokos.

Fiziniai asmenys gali gauti išmokas tik tuo atveju, jei neturi įsiskolinimų Valstybiniam socialiniam draudimo fondui („Sodrai“) arba šiems asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai.

Juridiniai asmenys gali gauti išmokas, jei neturi įsiskolinimų „Sodrai“ ir Valstybinei mokesčių inspekcijai (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla yra finansuojama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, bei juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai).

Informacija apie likusios išmokų dalies išmokėjimo laikotarpius ir sumas – NMA informaciniame portale

Išmokos yra pervedamos į paraiškose nurodytas banko sąskaitas, todėl svarbu, kad pareiškėjai pasitikrintų, ar nėra pasikeitę paraiškoje nurodyti banko duomenys. Tai lengvai galima padaryti prisijungus prie NMA informacinio portalo, adresu portal.nma.lt.

Informaciniame portale pareiškėjai gali stebėti savo pateiktų paraiškų administracinę būseną ir, paspaudę 2022 m. pateiktos paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos nuorodą, matyti planuojamus galutinių išmokų mokėjimo laikotarpius, rasti informaciją apie jau atliktus mokėjimus.

Taip pat apie išmokų mokėjimo terminus galima sužinoti NMA bendruoju informacijos teikimo telefonu (8 5) 252 6999 arba trumpuoju numeriu 1841 (paskambinus spausti „1“). Robotas skambinančiajam pateiks aiškią ir tikslią informaciją, jei tik pareiškėjas skambins iš paraiškoje nurodyto telefono numerio.

Išmokų dydžiai

Lentelėje žemiau pateikiami tiesioginių išmokų už 2022 m. deklaruotus ir paramos tiesioginėmis išmokomis teikimo reikalavimus atitinkančius žemės ūkio naudmenų plotus dydžiai, taip pat paramos pagal KPP priemones „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“, „Su „Natura 2000“ ir Vandens direktyva susijusios išmokos“, „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ ir „Ekologinis ūkininkavimas“.

Paramos schema: 2022 m.

įkainis, Eur / ha

Pagrindinė tiesioginė išmoka 77,95
Papildoma išmoka už pirmuosius hektarus (iki 30 ha) 75,14
Išmoka jauniesiems ūkininkams (iki 90 ha) 85,72
Žalinimo išmoka 63,04
Susietoji parama už baltyminių augalų auginimą 66,94
Susietoji parama už vaisių, uogų auginimą 326,88
Susietoji parama už daržovių atvirajame grunte auginimą 269,12
Susietoji parama už cukrinių runkelių auginimą 158,9
Susietoji parama už plotus, apsėtus sertifikuota javų sėkla 13,09
KPP priemonė:  
Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių  
Ūkininkaujantiems didesnio intensyvumo gamtinių kliūčių vietovėse:  
iki 100 ha imtinai plotas remiamas 61,60
didesnis nei 100 ha iki 500 ha imtinai plotas remiamas 43
didesnis nei 500 ha plotas remiamas 25
Ūkininkaujantiems mažesnio intensyvumo gamtinių kliūčių vietovėse:  
iki 100 ha imtinai plotas remiamas 50,05
didesnis nei 100 ha iki 500 ha imtinai plotas remiamas 35
didesnis nei 500 ha plotas remiamas 25
Ūkininkaujantiems intensyvaus karsto zonos teritorijose 25
Ūkininkaujantiems potvynių užliejamose teritorijose 25
Ūkininkaujantiems vietovėse, kurios neteko mažiau palankių ūkininkauti vietovių statuso 25
Su „Natura 2000“ ir su Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos  
Remiama sritis „Natura 2000″ miškuose  
apribojimas PK – uždrausta vykdyti pagrindinius miško kirtimus arba leidžiami nedidelio intensyvumo atrankiniai kirtimai

(pirmuosius penkerius metus nuo pirmos gautos išmokos pagal priemonę) (NATM1)

272
apribojimas PK – uždrausta vykdyti pagrindinius miško kirtimus arba leidžiami nedidelio intensyvumo atrankiniai kirtimai

(pasibaigus pirminiam 5 metų laikotarpiui) (NATM1)

200
apribojimas UK – draudžiami ugdomieji miško kirtimai, brandžių medžių iškirtimas, draudžiami ar apriboti sanitariniai kirtimai, paliekant

tam tikrą džiūstančių medžių ar sausuolių skaičių 1 ha (NATM2)

155
apribojimas NM – plynųjų pagrindinių miško kirtimų biržėse paliekamas papildomas skaičius neiškirstų žalių medžių (NATM3) 156
apribojimas DM – sanitariniais kirtimais draudžiama iškirsti visus džiūstančius ar išdžiūvusius medžius (NATM4) 62
Remiama sritis „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje  
Ariamoje žemėje 54
Natūralių ir pusiau natūralių pievų 70
Agrarinė aplinkosauga ir klimatas  
Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius 192
Specifinių pievų tvarkymas 69
Ekstensyvus šlapynių tvarkymas 208
Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose 291
Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse 160
Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamoje žemėje 97
Daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamoje žemėje 65
Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamoje žemėje 221
Melioracijos griovių šlaitų priežiūra  
Melioracijos griovių šlaitų priežiūra, kai išvežama nušienauta žolė 155
Melioracijos griovių šlaitų priežiūra, kai nušienauta žolė paskleidžiama ant melioracijos griovio šlaito 141
„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas 232
Dirvožemio apsauga už ankštinių augalų arba daugiamečių žolių auginimą 45
Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema  
daržovės ir bulvės 318
vaisiai ir uogos 336
Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje 134
Ražienų laukai per žiemą 99
Ekologinis ūkininkavimas  
Parama ekologiniam ūkininkavimui  
Už javus 218
Už javus pašarams 232
Už javus, daugiametes žoles sėklai 273
Už daugiamečių žolių įsėlį 59
Už daugiametes žoles 176
Už daržoves, bulves 525
Už vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus 487
Už uogynus ir sodus 518
Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo  
Už javus 238
Už javus pašarams 247
Už javus, daugiametes žoles sėklai 298
Už daugiamečių žolių įsėlį 59
Už daugiametes žoles 182
Už daržoves, bulves 525
Už vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus 516
Už uogynus ir sodus 534

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos informacija

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top