Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Mokymosi motyvacija – raktas į vaiko ugdymo(si) sėkmę

Pedagogo profesija skatina nuolat tobulėti, kelti kvalifikaciją, stiprinti įgytas kompetencijas. Motyvacija (vidinė, išorinė), suaugusiam ir mokiniui yra labai svarbi sėkmingo mokymosi sąlyga. Motyvacijos stiprinimas yra svarbiausias veiksnys kokybiškam, prasmingam, saugiam mokymuisi, savijautai ir ryšiui su mokykla (Barkauskaitė, Motiejūnienė, 2004). Pasak E. Ačienės, šiandienos mokinys turi būti inovatyvus, kūrybiškas, bendraujantis ir bendradarbiaujantis, gebantis kritiškai mąstyti ir spręsti realiai iškilusias problemas, todėl jiems reikia daugiau individualių, praktinių užduočių, daugiau mokslo sąsajų su realiu gyvenimu, aiškesnės mokymosi prasmės bei konkretesnių tikslų.

2020-2021 m. m. Vilkaviškio r. ugdymo įstaigų specialieji pedagogai – logopedai įgyvendino 40 val. kvalifikacijos tobulinimo (profesinio tobulėjimo) programą „Mokinio motyvavimas – švietimo pagalbos specialistų ūgties dedamoji“. Motyvacijos skatinimui įtakos turi daug veiksnių: aplinka, sudominimas mokomuoju dalyku, bendradarbiavimas, įvertinimas, laiku suteikta pagalba ir kt. Virtualių susitikimų metu švietimo pagalbos specialistai, skaitydami pranešimus, diskutuodami, aptardami atvejus, dalinosi gerąja savo darbo patirtimi. Kokia pagyrimo reikšmė vaikui? Apie tai savo pranešime „Vaikų pagyrimų poveikis elgesio, savivertės formavimui“ kalbėjo Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazijos vyresnioji specialioji pedagogė-logopedė J. Dabrišienės. Vilkaviškio vaikų lopšelio – darželio „Eglutė“ logopedė metodininkė J. Lekavičienė pranešime „Komandinio bendradarbiavimo reikšmė vaiko vertinimui ir savimotyvacijai“ atskleidė  švietimo pagalbos specialistų ir tėvų komandinio bendradarbiavimo svarbą, keliant vaiko savimotyvaciją pasiekimų vertinime. Atsakingai parengta, specialiųjų ugdymosi poreikių vaikui, programa, tai dar vienas žingsnis sėkmingo ugdymo(si) ir motyvacijos skatinimo link. Tai savo pranešime „Kaip parengti pritaikytą ikimokyklinio ugdymo programą?“pabrėžė Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ pateikė ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja V. Liorencienė,. Šio susitikimo metu, Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos vyresnioji specialioji pedagogė I. Šmitienė ir Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos vyresnioji specialioji pedagogė V. Valavičienė išsamiai pristatė ugdymo įstaigose rengiamus individualius specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams planus. Specialistės išsakė savo nuomonę, kad rengiant individualius planus pastebimas kiekvienas mokinys, atsižvelgiama į jo galias ir sunkumus, sudaromos sąlygos siekti asmeninės pažangos, kas padeda stiprinti ir mokinių mokymosi motyvaciją. Susitikimų metu, remiantis perskaityta literatūra ir asmenine patirtimi, buvo diskutuojama apie mokinių asmeninės motyvacijos skatinančius ir trikdančius veiksnius. Švietimo pagalbos tarnybos logopedė metodininkė  G. Girdauskaitė ir  metodininkė specialioji pedagogė D. Pačėsienė pristatė atvejį apie motyvacijos mokytis stokojantį mokinį, taikant Balinto metodą, visi kartu bandėme ieškoti sprendimo būdų.

Apibendrinant visų metų susitikimus, specialieji pedagogai – logopedai išsakė mintis, kad mokinio asmeninę motyvaciją lemia – mokinio pažinimas, užduočių diferencijavimas, mokinio ir mokytojo bendradarbiavimas, pasitikėjimo skatinimas, neformalus mokinio vertinimas, mokytojo asmeninis tobulėjimas, švietimo pagalbos specialistų pagalba, bendravimas su vaiko šeima, skatinimo sistema. Pripažinome, kad kelti mokymosi motyvaciją – tai keisti mokinio vaidmenį mokymo(si) procese, kartu keičiantis ir mokytojo vaidmeniui.

Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos informacija

 

 

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top