Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Kvietimas teikti paraiškas pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023–2025 m. veiksmų plano 2.1.1.1 priemonę ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo 2023 metais.

Paraiškų pateikimo terminas:

Paraiškos priimamos nuo 2023 m. kovo 24 d. iki 2023 m. gegužės 2 d. 16.00 val.

Adresas, kuriuo turi būti pateiktos paraiškos, ir paraiškų pateikimo formatas:

Paraiškos priimamos Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis) arba elektroniniu paštu: jurga.grigaliunaite-milovanov@vilkaviskis.lt (popierinės paraiškos turi būti pateikiamos vokuose).

Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba pagal paraiškos formą, pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą arba elektroniniu parašu, jei pareiškėjas jį turi. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Darbuotojas teikiantis konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais:

Konsultacijas darbo dienomis teikia: Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov, tel. 8 342 60 199, el. paštas: jurga.grigaliunaite-milovanov@vilkaviskis.lt ir Emilija Kriaučeliūnaitė, tel. 8 342 60074, el. paštas: emilija.kriauceliunaite@vilkaviskis.lt

Projekto paraiškos forma ir kita su paraiškos pildymu susijusi informacija:

Paraiškos forma

Bendra projekto įgyvendinimo sąmata 

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, nurodo, kurias finansuotinas veiklas siekia įgyvendinti.

Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką Savivaldybės administracijai, negalima jos taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomų dokumentų pareiškėjo iniciatyva.

Galimi pareiškėjai:

– bendruomeninės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme;

– jei tam tikroje Vilkaviškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje nėra registruotų bendruomeninių organizacijų arba tam tikroje Savivaldybės teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos neteikia paraiškų konkursui, pareiškėjais gali būti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, arba religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme.

Finansuotinos veiklos:

Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai:

– socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, vienišų asmenų neįgaliųjų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas; pagalbos priklausomybių ar socialinių problemų turintiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas; veiklų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir (ar) grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);

– veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, migrantams įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, migrantams, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);

– veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra), veikla, skirta bendruomenės narių bei jaunimo medijų ir informacinio raštingumo stiprinimui kovai su dezinformacija ir propaganda;

– veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os) arba Aprašo 4.2 papunktyje nustatytais atvejais pareiškėjais galinčios būti nevyriausybinės organizacijos arba religinės bendruomenės ir bendrijos;

– veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas).

– bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti kartu su paraiška:

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų) kopijas:

– pareiškėjo steigimo dokumento (religinės bendruomenės ir bendrijos turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad jis pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą), jeigu šie dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre;

– jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitos;

– jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

– jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – projekto partnerio (-ių) sutikimas (-ai) dalyvauti projekte (Aprašo 7 priedas);

– kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Konkursui numatyta skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma:

Konkursui skirta lėšų suma – 23 564,00 Eur.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. B-ĮV-303 „Dėl lėšų, skirtų Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonei „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Vilkaviškio rajono savivaldybėje įgyvendinti 2023 metais paskirstymo“ paskirstytos lėšos pagal Vilkaviškio rajono seniūnijose gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų  skaičių.

Didžiausia ir mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma:

Mažiausia suma pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės seniūnijas:

Bartninkų seniūnija – 750,00 Eur; Gižų seniūnija – 750,00 Eur; Gražiškių seniūnija – 750,00 Eur; Keturvalakių seniūnija – 750,00 Eur; Kybartų seniūnija – 750,00 Eur; Klausučių seniūnija – 750,00 Eur; Pajevonio seniūnija – 750,00 Eur; Pilviškių seniūnijos – 750,00 Eur; Šeimenos seniūnija – 750,00 Eur; Vilkaviškio miesto seniūnija – 750,00 Eur; Virbalio seniūnija – 750,00 Eur; Vištyčio seniūnija – 750,00 Eur.

Didžiausia suma pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės seniūnijas:

Bartninkų seniūnija – 1 518,75 Eur; Gižų seniūnija – 1 116,84 Eur; Gražiškių seniūnija – 1 045,52 Eur; Keturvalakių seniūnija – 1 333,16 Eur; Kybartų seniūnija – 3 155,53 Eur; Klausučių seniūnija –  1 706,40 Eur; Pajevonio seniūnija – 1 214,56 Eur; Pilviškių seniūnija – 2 344,62 Eur; Šeimenos seniūnija – 2 719,74 Eur; Vilkaviškio miesto seniūnija – 4 951,50 Eur; Virbalio seniūnija – 1 357,98 Eur; Vištyčio seniūnija – 1 099,50 Eur.

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top