Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Kvietimas teikti paraiškas pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Paraiškų pateikimo terminas

Paraiškos priimamos nuo 2020 m. balandžio 9 d. 08.00 val. iki 2020 m. gegužės 7 d. 17.00 val.

Adresas, kuriuo turi būti pateiktos paraiškos, ir paraiškų pateikimo formatas

Paraiškos priimamos Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis) arba elektroniniu paštu savivaldybe@vilkaviskis.lt (popierinės paraiškos turi būti pateikiamos vokuose).

Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba pagal paraiškos formą ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Darbuotojas teikiantis konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais

Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Justė Bačinskienė, tel. 8 342 60 199, el. paštas: juste.bacinskiene@vilkaviskis.lt.

Projekto paraiškos forma ir kita su paraiškos pildymu susijusi informacija

Paraiškos forma

Bendra projekto įgyvendinimo sąmata

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, nurodo, kurias Išplėstinės seniūnaičių sueigos patvirtintas prioritetines finansuotinas veiklas siekia įgyvendinti.

Susipažinti su Vilkaviškio rajono savivaldybės išplėstinių seniūnaičių sueigų patvirtintomis tinkamomis finansuoti veiklomis galite čia: https://vilkaviskis.lt/administracija/veiklos-sritys/nvo-ir-bendruomenes/.

Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką Savivaldybės administracijai, negalima jos taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomų dokumentų pareiškėjo iniciatyva.

Galimi pareiškėjai

Paraiškas gali teikti:

  • bendruomeninės organizacijos;
  • kitos nevyriausybinės organizacijos;
  • religinės bendruomenės ir bendrijos.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti kartu su paraiška

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, kurie turi būti patvirtinti vertėjo, išvertusio dokumentus, parašu, ir / arba vertimų biuro antspaudu) kopijas:

–  pareiškėjo steigimo dokumento (pvz.: nuostatų, įstatų) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla), jeigu šie dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre (privaloma pateikti jei dokumentai nepateikti Juridinių asmenų registrui);

– pareiškėjo vykdytos vienų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos, jeigu ši ataskaita nepateikta Juridinių asmenų registrui (jei juridinis asmuo veikia trupiau nei metus, pareiškėjas, teikdamas paraišką, prideda laisvos formos ataskaitą apie faktinę veiklą nuo įsteigimo datos) (privaloma pateikti jei dokumentai nepateikti Juridinių asmenų registrui);

– asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Savivaldybės tvarkos aprašo 5 priedo formą) (privaloma pateikti);

–  jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu (privaloma pateikti, jeigu projektas atitinka šiame punkte nustatytas sąlygas);

– jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / sutarties (privaloma pateikti, jeigu projektas atitinka šiame punkte nustatytas sąlygas);

–  pagrindinio (-ių) Projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz., gyvenimo aprašymo) (privaloma pateikti);

– kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Konkursui numatyta skirti Lietuvos respublikos valstybės biudžeto lėšų suma

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020 m. priemonei įgyvendinti skyrė – 25 694,00 Eur.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 23 d. įsakymu

Nr. B-ĮV-282 paskirstytos lėšos pagal seniūnijose gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų  skaičių:

Bartninkų seniūnija 1 552,00 Eur; Gižų seniūnija 967,00 Eur; Gražiškių seniūnija 901,00 Eur; Keturvalakių seniūnija 1 251,00 Eur; Kybartų seniūnija 3 748,00 Eur; Klausučių seniūnija 1 796,00 Eur; Pajevonio seniūnija 1 142,00 Eur; Pilviškių seniūnijos 2 601,00 Eur; Šeimenos seniūnija 3 129,00 Eur; Vilkaviškio miesto seniūnija 5 812,00 Eur; Virbalio seniūnija 1 315,00 Eur; Vištyčio seniūnija 977,00 Eur;

 Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, lėšų skyrimo ir naudojimo Vilkaviškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top