Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Kviečiame Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybines organizacijas teikti prašymus dėl veiklos išlaidų kompensavimo

Kas gali teikti prašymus?

Prašymus gali teikti tik nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas.

Nevyriausybinė organizacija, siekdama gauti paramą dėl veiklos išlaidų kompensavimo, turi atitikti šiuos reikalavimus:

– juridinis asmuo privalo turėti žymą, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija (tikrinama pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis);

– buveinės registracijos vieta arba veiklos vykdymo vieta yra Vilkaviškio rajono savivaldybėje;

– nevykdo ūkinės komercinės veiklos ir negauna komercinės veiklos pajamų (tikrinama pagal paskutinių metų patvirtintą finansinių ataskaitų rinkinį pateiktą Juridinių asmenų registrui įstatymų nustatyta tvarka);

– pagal Aprašą lėšos nekompensuojamos nevyriausybinėms organizacijoms veikiančioms neįgaliųjų socialinės integracijos srityje, organizacijoms vykdančioms humanitarinę veiklą (pvz., Maltos ordino pagalbos tarnyba, Lietuvos raudonojo kryžiaus draugija, Carito organizacijos ir pan.), organizacijoms vykdančioms veiklą sveikatos srityje (pvz., vykdančioms psichikos sveikatos stiprinimo, priklausomybių prevencijos ir kt. veiklas);

– Pareiškėjas nėra likviduojamas arba jam nėra pradėtos bankroto procedūros (pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis);

– Pareiškėjo veikla nėra sustabdyta ar apribota įstatymų nustatytais pagrindais (pateikiama deklaracija (Aprašo 6 priedas));

– Pareiškėjas yra atsiskaitęs už ankstesniais kalendoriniais metais iš Savivaldybės konkurso būdu gautas lėšas ir gautas lėšas panaudojo tikslingai;

– Pareiškėjas yra pateikęs veiklos ataskaitą ir metinį finansinių ataskaitų rinkinį Juridinių asmenų registrui įstatymų nustatyta tvarka. Jeigu Pareiškėjo finansiniai metai yra pasibaigę, tačiau veiklos ataskaita ir metinis finansinių ataskaitų rinkinys teikiant projektą dar nėra patvirtintas, tikrinamas minėtų dokumentų pateikimas už paskutinius patvirtintus finansinius metus (pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis).

Kokios veiklos išlaidos kompensuojamos?

Lėšos skiriamos nevyriausybinių organizacijų veiklos išlaidoms iš dalies kompensuoti:

– patalpų šildymo išlaidų daliai kompensuoti (patalpų šildymo išlaidų dalinė kompensacija teikiama nepriklausomai nuo šildymo būdo, t. y. nuo to, kokios rūšies kuru (malkomis, anglimi, dujomis, centralizuotas šildymas ir pan.) patalpos šildomos);

– vandens ir nuotekų išlaidų daliai kompensuoti;

– šiukšlių tvarkymo išlaidų daliai kompensuoti;

– elektros energijos išlaidų daliai kompensuoti.

Iki kada priimami prašymai?

Prašymai priimami iki š. m. spalio 31 d. 15.00 val.  (arba iki kol pakaks lėšų). Vykdoma tęstinė atranka.

Kokią kompensaciją nevyriausybinė organizacija gali gauti?

Vienai Nevyriausybinei organizacijai skiriama ne daugiau kaip 300,00 Eur per einamuosius metus.

Kokius dokumentus privaloma pateikti?

Nevyriausybinės organizacijos siekiančios gauti paramą turi pateikti prašymą (Aprašo 2 priedas).

Prie prašymo pateikiami šie dokumentai:

  • Juridinio asmenų registro (JAR) išrašas arba elektroninis sertifikuotas išrašas (ESI);
  • Jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
  • Išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijos (Sąskaitas faktūras, PVM sąskaitas faktūras, sutartis (jei buvo sudarytos), paslaugų perdavimo–priėmimo aktus, apmokėjimą įrodančius dokumentus (banko sąskaitos išrašai, mokėjimo nurodymai ir pan.));
  • Nekilnojamojo turto registro išrašą, įrodančio nevyriausybinės organizacijos patalpų valdymo teisėtumą;
  • Deklaracija (Aprašo 6 priedas);
  • Kita, papildoma, su prašymu susijusi medžiaga, kurią, nevyriausybinės organizacijos nuomone, reikia pateikti.

Kur dokumentus pateikti?

Prašymai priimami Savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriuje (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis), siunčiant paštu arba elektroniniu paštu: jurga.grigaliunaite-milovanov@vilkaviskis.lt.

Prašymai, su priedais atsiųsti elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu. Jei prašymas su priedais pateikiamas siunčiant paštu ar atvykus tiesiogiai – jis turi būti pasirašytas ranka.

Teisiniai dokumentai

Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų finansavimo konkursu būdu tvarkos aprašas (nauja redakcija)

Taip pat informuojame, kad priimtas naujos redakcijos Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašas, pagal kurį nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas, bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas ir kurių buveinės registracijos ir veiklos vykdymo vieta yra Vilkaviškio rajono savivaldybė gali teikti prašymus dėl dalinio projektų finansavimo.

Daugiau informacijos: https://vilkaviskis.lt/skelbiamas-vilkaviskio-rajono-savivaldybes-nevyriausybiniu-organizaciju-finansavimo-konkursas/

Veiklos išlaidų kompensavimui ir daliniam projektų finansavimui skirtų lėšų likutis – 32 000,00 Eur.

Konsultacijas teikia Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov, tel. 8 342 60199, el. paštas: jurga.grigaliunaite-milovanov@vilkaviskis.lt

 

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top