Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Kviečiame teikti paraiškas Vilkaviškio rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio programų rėmimo konkursui

Programų dalinio finansavimo iš Savivaldybės biudžeto tikslas – didinti vaikų užimtumo galimybes vasaros atostogų metu, kurti saugią, sveiką poilsio ir ugdymosi aplinką, sudarant sąlygas plėtoti socialinę kompetenciją ir tenkinti pažinimo, lavinimosi bei saviraiškos poreikius.

Programos paraišką gali teikti nevyriausybinės organizacijos, laisvieji mokytojai, asociacijos, kiti juridiniai asmenys ir Savivaldybės teritorijoje veikiančios biudžetinės įstaigos, kurių nuostatuose /  įstatuose įteisinta, kad:

  • turi teisę vykdyti švietimo veiklą, t. y. vaikų vasaros poilsio stovyklų veiklą arba NVŠ veiklą;
  • turi programai įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones;
  • užtikrina vaikui saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka;
  • užtikrina, kad su vaikais dirbs asmenys, įgiję aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir turintys pedagogo kvalifikaciją; turintys aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) ar vidurinį išsilavinimą, bet neturintis pedagogo kvalifikacijos, turi būti išklausęs Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka pedagoginių-psichologinių žinių kursą.

Laisvieji mokytojai, norintys įgyvendinti programas, teisės aktų nustatyta tvarka turi verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą.

Programose dalyvauti ir gauti finansavimą gali Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, besimokantys pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, į Vilkaviškio rajoną atvykę vaikai iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje bei diasporos vaikai (užsienyje gyvenantys LR piliečiai, laikinai sugrįžę į Vilkaviškio rajoną).

Programos paraišką konkursui galima teikti:

  • popierine forma (su parašais) įdėta į užklijuotą ir įstaigos spaudu antspauduotą voką. Kiekvienas paraiškos ir papildomos medžiagos puslapis turi būti numeruotas; prie voko pateiktas lydraštis, kuris registruojamas Administracijoje (304 kab.).
  • elektroninėmis priemonėmis el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt (pasirašyta saugiu elektroniniu parašu (adoc. formatu).

Paraiškos priimamos iki 2023 m. kovo 27 d. 17 val.

Papildoma informacija teikiama tel. 8 614 15 329, el. p. daiva.gvazdaitiene@vilkaviskis.lt.

PRIDEDAMA:

Vaikų vasaros poilsio programų atrankos ir dalinio finansavimo iš Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas

Paraiškos forma

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top