Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Kviečiame teikti paraiškas Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos paramai gauti

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija kviečia nevyriausybines ir bendruomenines organizacijas teikti paraiškas gauti finansinę paramą projektų įgyvendinimui.

Paraiškų pateikimo terminas:

Paraiškos priimamos nuo 2020 m. liepos 13 d. 08.00 val. iki 2020 m. liepos 27 d. 17.00 val.

Adresas, kuriuo turi būti pateiktos paraiškos, ir paraiškų pateikimo formatas

Paraiškos priimamos Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriuje (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, II aukštas, 230 kab.), siunčiant paštu arba elektroniniu paštu: paula.aidukoniene@vilkaviskis.lt.

Paraiškos, su priedais atsiųstos elektroniniu paštu, turi būti pasirašytos elektroniniu parašu. Jei paraiškos su priedais pateikiamos siunčiant paštu ar atvykus tiesiogiai – dokumentai turi būti pasirašyti ranka.

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba pagal paraiškos formą ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą.

Darbuotojas teikiantis konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais

Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė, tel. +370 342 60 199, el. paštas: jurga.grigaliunaite@vilkaviskis.lt, Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Justė Bačinskienė, tel. +370 342 60 199, el. paštas: juste.bacinskiene@vilkaviskis.lt, Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Paula Aidukonienė, tel. +370 342 60 029, el. paštas: paula.aidukoniene@vilkaviskis.lt

Projekto paraiškos forma ir kita su paraiškos pildymu susijusi informacija

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką, išskyrus atvejį, kai NVO papildomai teikia neformalios jaunimo grupės, su kuria yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį, projektą arba jeigu teikia projektą pagal Aprašo 7.10 papunktyje (metinio Vilkaviškio rajono savivaldybės NVO paskatinimo / pagerbimo renginio organizavimas) nurodytą finansuojamą veiklą.

Projekto veiklos turi būt įgyvendinamos Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje.

Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką Savivaldybės administracijai, negalima jos taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomų dokumentų pareiškėjo iniciatyva.

Galimi pareiškėjai

Paraiškas gali teikti:

  • nevyriausybinės organizacijos;
  • bendruomeninės organizacijos.

Finansuotinos veiklos:

– NVO veiklos tradicijų puoselėjimas, užtikrinant jų tęstinumą;

– pilietiškumo ugdymas;

– pagarbos tautinėms bei kultūros vertybėms didinimas;

– atmintinų vietų įamžinimas, puoselėjimas, išsaugojimas;

– iniciatyvoms skirtoms viešųjų erdvių tvarkymu ir atnaujinimu, krašto etnokultūros / istorijos išsaugojimu, viešinimu;

– savanorystės skatinimas;

– aplinkosauginio švietimo ugdymas;

– NVO veiklos skatinimas, sprendžiant gyventojų kultūros, švietimo, socialinių paslaugų teikimo ir kitus klausimus;

– NVO veiklos turinio plėtimas, bendruomenės kultūrinės, meninės ir dvasinės savimonės ugdymas;

– metinio Vilkaviškio rajono savivaldybės NVO paskatinimo / pagerbimo renginio organizavimas.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti kartu su paraiška

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, kurie turi būti patvirtinti vertėjo, išvertusio dokumentus, parašu, ir / arba vertimų biuro antspaudu) kopijas:

– organizacijos registracijos pažymėjimo kopiją arba Juridinio asmenų registro (JAR) išrašą arba elektroninį sertifikuotą išrašą (ESI) patvirtintą organizacijos antspaudu ir vadovo parašu;

– bendradarbiavimo sutarties kopiją (taikoma projektams, kurias teikia NVO, Projektą vykdančios kartu su neformalia jaunimo grupe);

– Projekto poreikį pagrindžiančių dokumentų (gyventojų nuomonės tyrimo medžiagos, apklausos anketų, susirinkimo protokolų, dalyvių sąrašų ar kitų dokumentų) kopijas;

– kainas pagrindžiančius dokumentus (tiekėjų komerciniai pasiūlymai ar kita, pareiškėjo nuomone kainas pagrindžianti, informacija);

– nekilnojamojo turto valdymo teisėtumą pagrindžiančius dokumentus į kurį planuojama investuoti paramos lėšas ir nekilnojamojo turto savininko sutikimą įgyvendinti projekto veiklas (taikoma kai prašoma paramos remonto darbams ir (arba) bus įgyvendinamos projekto veiklos susijusios su viešųjų erdvių tvarkymu ir atnaujinimu);

– kitą, papildomą, su Projektu susijusią medžiagą, kurią, Projekto teikėjo nuomone, reikia pateikti;

– jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu.

Konkursui numatyta skirti Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų suma

Tinkamos finansuoti išlaidos yra išlaidos, patirtos nuo sausio 1 d. iki lapkričio 30 d.

Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžete Nevyriausybinių organizacijų programai skirta 22 000,00 Eur, iš jų: 20 000,00 Eur skirta Nevyriausybinių organizacijų programos projektų įgyvendinimui, 2 000,00 Eur – metinio Vilkaviškio rajono savivaldybės NVO paskatinimo / pagerbimo renginio organizavimui.

Didžiausia paramos suma vienam Projektui:

– paramos intensyvumas vienam Projektui yra iki 100 %;

– vienam NVO Projektui finansuoti skiriama ne daugiau kaip 700,00 Eur, išskyrus jeigu teikia paraišką pagal Aprašo 7.10 papunktyje (metinio Vilkaviškio rajono savivaldybės NVO paskatinimo / pagerbimo renginio organizavimas) nurodytą finansuojamą veiklą;

– Projektų pagal Aprašo 7.10 papunktyje (metinio Vilkaviškio rajono savivaldybės NVO paskatinimo / pagerbimo renginio organizavimas) nurodytą finansuojamą veiklą lėšų suma skiriama ne daugiau kaip 2 000,00 Eur.

Teisės aktai:

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top