Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Kviečiame teikti paraiškas nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos paramai gauti

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, kviečia nevyriausybines ir bendruomenines organizacijas teikti paraiškas gauti finansinę paramą projektų įgyvendinimui.

Paraiškų pateikimo terminas

Paraiškos priimamos nuo 2021 m. birželio 3 d. iki 2021 m. birželio 25 d. 12.00 val.

Adresas, kuriuo turi būti pateiktos paraiškos, ir paraiškų pateikimo formatas

Paraiškos priimamos Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis), siunčiant paštu arba elektroniniu paštu: paula.aidukoniene@vilkaviskis.lt arba jurga.grigaliunaite@vilkaviskis.lt.

Paraiškos, su priedais atsiųstos elektroniniu paštu, turi būti pasirašytos elektroniniu parašu. Jei paraiškos su priedais pateikiamos siunčiant paštu ar atvykus tiesiogiai – dokumentai turi būti pasirašyti ranka.

Darbuotojas teikiantis konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais

Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė, tel. +370 342 60 199, el. paštas: jurga.grigaliunaite@vilkaviskis.lt, Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Paula Aidukonienė, tel. +370 342 60 029, el. paštas: paula.aidukoniene@vilkaviskis.lt

Projekto paraiškos forma ir kita su paraiškos pildymu susijusi informacija

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba pagal paraiškos formą ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą.

Paraiškos – projekto forma;

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką, išskyrus atvejį, kai NVO papildomai teikia neformalios jaunimo grupės, su kuria yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį, projektą arba jeigu teikia projektą pagal Aprašo 7.13 papunktyje (metinio Vilkaviškio rajono savivaldybės NVO paskatinimo / pagerbimo renginio organizavimas) nurodytą finansuojamą veiklą.

Projekto veiklos turi būti įgyvendinamos Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje.

Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką Savivaldybės administracijai, negalima jos taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomų dokumentų pareiškėjo iniciatyva.

Galimi pareiškėjai

Paraiškas gali teikti:

  • nevyriausybinės organizacijos;
  • bendruomeninės organizacijos.

Finansuotinos veiklos

Tinkamos finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyventojų interesai ir poreikiai, ir kurios susijusios su:

– pareiškėjo veiklos tradicijų puoselėjimu, užtikrinant jų tęstinumą;

– pilietiškumo ugdymu;

– pagarbos tautinėms bei kultūros vertybėms didinimu;

– atmintinų vietų įamžinimu, puoselėjimu, išsaugojimu;

– iniciatyvomis skirtomis viešųjų erdvių tvarkymu ir atnaujinimu;

– krašto etnokultūros / istorijos išsaugojimu, viešinimu;

– savanorystės skatinimu;

– aplinkosauginio švietimo ugdymu;

– pareiškėjo veiklos skatinimu, sprendžiant gyventojų kultūros, švietimo, socialinių paslaugų teikimo ir kitus klausimus;

– pareiškėjo veiklos turinio plėtimu, kultūrinės, meninės ir dvasinės savimonės ugdymu;

– pareiškėjo vykdomų veiklų pritaikymu veiklas vykdyti nuotoliniu būdu (licencijos, įranga ir pan.);

– lygių galimybių politikos įgyvendinimu (lygybės ir įvairovės idėjų sklaida visuomenėje; švietimas apie žmogaus teises, moterų ir vyrų lygybę; akcijos, kurios didintų suvokimą apie diskriminaciją; smurto prevencija (Tarptautinė kovos su smurtu prieš moteris diena); socialinės integracijos veiklos, skirtos asmenims susiduriantiems su diskriminacija, ar diskriminacijos apraiškoms mažinti; tolerancija ir pan.);

– metinio Vilkaviškio rajono savivaldybės NVO paskatinimo / pagerbimo renginio organizavimu.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti kartu su paraiška

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, kurie turi būti patvirtinti vertėjo, išvertusio dokumentus, parašu ir / arba vertimų biuro antspaudu) kopijas:

– organizacijos registracijos pažymėjimo kopiją arba Juridinio asmenų registro (JAR) išrašą arba elektroninį sertifikuotą išrašą (ESI);

– bendradarbiavimo sutarties kopiją (taikoma projektams, kuriuos teikia NVO, Projektą vykdančios kartu su neformalia jaunimo grupe);

– Projekto poreikį pagrindžiančių dokumentų (gyventojų nuomonės tyrimo medžiagos, apklausos anketų, susirinkimo protokolų, dalyvių sąrašų ar kitų dokumentų) kopijas;

– kainas pagrindžiančius dokumentus (tiekėjų komerciniai pasiūlymai ar kita, pareiškėjo nuomone kainas pagrindžianti, informacija);

– nekilnojamojo turto į kurį planuojama investuoti paramos lėšas, valdymo teisėtumą pagrindžiančius dokumentus ir nekilnojamojo turto savininko sutikimą įgyvendinti projekto veiklas (taikoma kai prašoma paramos remonto darbams ir (arba) bus įgyvendinamos projekto veiklos susijusios su viešųjų erdvių tvarkymu ir atnaujinimu);

– jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

– kitą, papildomą, su Projektu susijusią medžiagą, kurią, Projekto teikėjo nuomone, reikia pateikti.

Konkursui numatyta skirti Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų suma

Tinkamos finansuoti išlaidos yra išlaidos, patirtos nuo sausio 1 d. iki lapkričio 30 d., išskyrus jei tinkamos finansuoti išlaidos susijusios su renginių, išvykų organizavimu, išlaidos šioms veikloms turi būti patirtos iki spalio 1 d.

Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžete Nevyriausybinių organizacijų programai skirta 23 000,00 Eur, iš jų: 21 000,00 Eur skirta Nevyriausybinių organizacijų programos projektų įgyvendinimui, 2 000,00 Eur  – metinio Vilkaviškio rajono savivaldybės NVO paskatinimo / pagerbimo renginio organizavimui.

Didžiausia paramos suma vienam Projektui:

– paramos intensyvumas vienam Projektui yra iki 100 %;

– vienam NVO Projektui finansuoti skiriama ne daugiau kaip 700,00 Eur, išskyrus jeigu teikia paraišką pagal Aprašo 7.13 papunktyje (metinio Vilkaviškio rajono savivaldybės NVO paskatinimo / pagerbimo renginio organizavimas) nurodytą finansuojamą veiklą;

– Projektų pagal Aprašo 7.13 papunktyje (metinio Vilkaviškio rajono savivaldybės NVO paskatinimo / pagerbimo renginio organizavimas) nurodytą finansuojamą veiklą lėšų suma skiriama ne daugiau kaip 2 000,00 Eur.

Teisės aktai

Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos finansavimo tvarkos aprašas

Paraiškos – projekto forma

 

 

 

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top