Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Kviečiame teikti paraiškas Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkursui 2022 m.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, kviečia jaunimo organizacijas ir neformalias jaunimo grupes teikti paraiškas gauti finansinę paramą jaunimo projektų įgyvendinimui.

Konkurso tikslas – finansuoti projektus, skirtus jaunimo iniciatyvoms remti, ypatingą dėmesį skiriant jaunimo problemų sprendimui bei jaunimo aktyvumo didinimui.

Konkursu siekiama skatinti jaunimo saviraišką, įtraukimą į visuomeninę veiklą, suteikiant jauniems žmonėms galimybę realizuoti save ir įgyvendinti turimas novatoriškas / netradicines idėjas. Šiame konkurse bus finansuojami projektai, kurie yra sugalvoti, suplanuoti ir įgyvendinami ne mažiau kaip dviejų 14–29 metų amžiaus grupės asmenų.

Konkursui teikiamų projektų prioritetai:

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinti jaunimo srities projektų finansavimo metiniai prioritetai (https://vilkaviskis.lt/administracija/veiklos-sritys/jaunimas/):

 1. Lietuvos jaunimo metų ir Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo metų, Sūduvos metų, Savanorystės metų minėjimui skirti projektai;
 2. Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų stiprinimas;
 3. Jaunimo politikos žinomumo didinimas;
 4. Žaliosios politikos skatinimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje;
 5. Verslumo ir informacinių technologijų ugdymas;
 6. Išmaniųjų darbo su jaunimu metodų taikymas;
 7. Jaunimo savanoriškos veiklos įgyvendinimas;
 8. Pilietiškumo ir visuomeniškumo ugdymas;
 9. Jaunimo emocinės sveikatos gerinimas;
 10. Pagarbos vienas kitam ir lygių galimybių skatinimas.
 11. Bent vienas iš projekto vadovų yra jaunas žmogus (asmuo nuo 14 iki 29 metų).

Paraiškų pateikimo terminas

Paraiškos priimamos nuo 2022 m. gegužės 9 d. iki 2022 m. birželio 3 d. 16.45 val.

Didžiausia paramos suma vienam projektui finansuoti skiriama ne daugiau kaip 2000,00 Eur.

Konkursui numatyta skirti Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų suma 23 000 Eur.

Adresas, kuriuo turi būti pateiktos paraiškos, ir paraiškų pateikimo formatas

Užpildyta paraiška (1 egzempliorius), pasirašyta įstaigos vadovo, teikiama įrišta ar susegta, įdėta į užklijuotą voką ant kurio užrašyta „Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkursui“. Kiekvienas paraiškos ir papildomos medžiagos puslapis turi būti numeruotas, prie voko turi būti pateiktas lydraštis, kuris registruojamas Savivaldybės administracijoje (S.Nėries g.1, 70147 Vilkaviškis), esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai ar kol Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtas karantinas, paraiškos, pasirašytos elektroniniu parašu, gali būti siunčiamos el. paštu: savivaldybe@vilkaviskis.lt.

Darbuotojas teikiantis konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė) Danguolė Gudeliauskienė, tel. +370 682 46673, el. paštas: danguole.gudeliauskiene@vilkaviskis.lt

Projektų rašymo konsultacija vyks 2022 m. gegužės  16 d. 16 val. Zoom Meeting platformoje

https://zoom.us/j/6184808052?pwd=YXVXRFFxYnB1bldTclpaWDNOeVhGdz09

Meeting ID: 618 480 8052, Passcode: 57894

 

Teisės aktai

Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo tvarkos aprašas

Paraiškos forma (pridedama)

Neformalios jaunimo grupės bendradarbiavimo sutartis (pridedama)

Projekto paraiškos forma ir kita su paraiškos pildymu susijusi informacija

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba pagal paraiškos formą ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą.

Paraiškos – projekto forma:

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką, išskyrus atvejį, kai jaunimo organizacija papildomai teikia neformalios jaunimo grupės, su kuria yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį, projektą.

Projekto veiklos turi būti įgyvendinamos Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje.

Galimi pareiškėjai

Paraiškas gali teikti:

 • jaunimo organizacija;
 • neformali jaunimo grupė – neįregistruota visuomeninė grupė, kurią ne mažiau kaip 2/3 narių sudaro jauni žmonės. Neformali jaunimo grupė turi pateikti Bendradarbiavimo sutartį (Aprašo 2 priedas) su globojančia nevyriausybine organizacija arba biudžetine įstaiga dėl projekto lėšų administravimo.

Finansuotinos veiklos

Projekto įgyvendinimas pradedamas, kai Savivaldybės administracijos direktorius ir projekto teikėjas pasirašo Vilkaviškio rajono savivaldybės projekto finansavimo Sutartį.

Tinkamos finansuoti išlaidos yra išlaidos, patirtos nuo sausio 1 d. iki gruodžio 20 d.

Tinkamos finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji jaunimo interesai ir poreikiai, ir kurios susijusios su:

 • vietos bendruomenės narių įtraukimu ir naudos teikimu bendruomenei, kurioje iniciatyvos autoriai gyvena ir veikia;
 • jaunimo savanorystės skatinimu;
 • iki šiol nedalyvavusio jaunimo įtraukimu į jaunimo veiklą;
 • iniciatyvomis, kurios kils ir bus įgyvendinamos jaunų žmonių, kurie turi mažiau galimybių nei kiti jų bendraamžiai (pvz.: gyvena atokiose kaimo vietovėse; yra kilę iš socialiai remtinų šeimų ir kt.);
 • jaunimo verslumo skatinimu;
 • bendrojo lavinimo mokyklų mokinių savivaldos institucijų, mokyklose veikiančių būrelių, jaunimo mėgėjų meno kolektyvų ir kitų neformalių jaunimo grupių inicijuotų idėjų įgyvendinimu;
 • pareiškėjo vykdomų veiklų pritaikymu veiklas vykdyti nuotoliniu būdu.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti kartu su paraiška

 • Juridinio asmenų registro (JAR) išrašą arba elektroninį sertifikuotą išrašą (ESI);
 • bendradarbiavimo sutarties kopiją (taikoma neformalioms jaunimo grupėms);
 • projekto vadovo ir pagrindinių vykdytojų kompetencijų pažymėjimų darbui su jaunimu kopijos (ne daugiau nei 2).
 • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu kopiją;
 • kainas pagrindžiančius dokumentus (tiekėjų komerciniai pasiūlymai ar kita, pareiškėjo nuomone kainas pagrindžianti, informacija);
 • nekilnojamojo turto į kurį planuojama investuoti paramos lėšas, valdymo teisėtumą pagrindžiančius dokumentus ir nekilnojamojo turto savininko sutikimą įgyvendinti projekto veiklas (taikoma kai prašoma paramos remonto darbams ir (arba) bus įgyvendinamos projekto veiklos susijusios su viešųjų erdvių tvarkymu ir atnaujinimu);
 • kitą, papildomą, su Projektu susijusią medžiagą, kurią, Projekto teikėjo nuomone, reikia pateikti.

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top