Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Kviečiame deleguoti atstovus į Vilkaviškio rajono savivaldybės Etikos komisijos sudėtį

Savivaldybės taryba per 2 mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo dienos savo įgaliojimų laikui sudaro Etikos komisiją.

Komisijos nariais gali būti Savivaldybės tarybos nariai, valstybės tarnautojai, ekspertai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, visuomenės atstovai (Lietuvos Respublikoje įregistruotų viešųjų juridinių asmenų, išskyrus valstybės ar savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgalioti atstovai), bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti savivaldybės gyventojai. Etikos komisijoje seniūnaičiai arba seniūnaičiai ir visuomenės atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 komisijos narių.

Kviečiame seniūnaičius, išplėstines seniūnaičių sueigas, bendruomenines organizacijas, visuomenę, savivaldybės gyventojus teikti kandidatūras į Komisiją.

Komisijos funkcijos:

1) prižiūrėti, kaip meras ir savivaldybės tarybos nariai laikosi šio įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso, Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo, reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių savivaldybės tarybos narių veiklą ir elgesį, reikalavimų;

2) analizuoti savivaldybės tarybos narių nedalyvavimo savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose ir šio įstatymo nustatytų pareigų nevykdymo priežastis;

3) tirti ir priimti sprendimus dėl mero ir savivaldybės tarybos narių veiklos atitikties Vietos savivaldos įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso, Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo, reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių mero ir savivaldybės tarybos narių veiklą ir elgesį, nuostatoms;

4) nagrinėti savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl mero ir savivaldybės tarybos narių veiklos skaidrumo;

5) analizuoti Vietos savivaldos įstatymo nustatytų mero pareigų nevykdymo priežastis;

6) teikti Vyriausiajai rinkimų komisijai siūlymą priimti sprendimą dėl savivaldybės tarybos nario įgaliojimų nutrūkimo, jeigu šis tarybos narys yra praleidęs iš eilės 3 savivaldybės tarybos posėdžius be pateisinamos priežasties;

7) tarybos narių, mero ir savo iniciatyva teikti tarybos nariams rekomendacijas dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo;

8) tarybos narių ir savo iniciatyva teikti merui rekomendacijas dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo.

Prašome suinteresuotus asmenis iki 2023 m. gegužės 10 d. teikti laisvos formos pasiūlymus dėl Komisijos sudėties. Teikiamas siūlymas, raštiškas kandidato sutikimas (jei kandidatą siūlo kiti asmenys) dalyvauti komisijos veikloje. Pasiūlymus galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją (Savivaldybės priimamajame, 304 kab. S. Nėries g. 1, Vilkaviškis) arba el. paštu savivaldybe@vilkaviskis.lt.

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top