Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Kviečiama teikti paraiškas pagal priemonę: „Juridinių asmenų investicijos į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas“

Nuo 2022 m. rugsėjo 2 d. 8 val. paraiškas gali teikti juridiniai asmenys (įmonės), nukentėjusios dėl karo sukeltos krizės, investicijoms į iškastinio kuro, ypač gamtinių dujų, naudojimo keitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą, elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių išteklių (išskyrus vėjo ir saulės elektrines), pakeičiant elektros energiją, gaminamą iš iškastinio kuro, gaminamą toje pačioje rinkoje.

Subsidijos teikiamos pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. D1-290 patvirtintą Juridinių asmenų investicijoms į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

Pareiškėjas

Pareiškėjas – juridinis asmuo (įmonė), nukentėjęs dėl karo sukeltos krizės.

Valstybės paramos suma

90 000 000 (devyniasdešimt milijonų) eurų.

Tinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimas:

Detalus tinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimas numatytas Aprašo 9-10 punktuose. Įmonėms, kurios atitinka  9.1 – 9.3, 10 ir 16 punktuose nustatytas sąlygas, galimas finansavimas iki 2 mln. eurų. Įmonėms, kurios atitinka 9.1 – 9.4, 10 ir 16 punktuose nustatytas sąlygas, galimas finansavimas iki 25 mln. eurų. Įmonėms, kurios atitinka 9.1 – 9.5, 10 ir 16 punktuose nustatytas sąlygas, galimas finansavimas iki 50 mln. eurų. Teikiamas finansavimas yra valstybės pagalba, kuri vertinama  susijusių įmonių lygiu. Tinkamų išlaidų apskaičiavimui prašome naudoti pavyzdinę tinkamų išlaidų skaičiuoklę (žr. su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašą, priedas Nr. 1).

Paraiškų priėmimo tvarka

Paraiškų atrankos būdas – tęstinis.

Paraiškos priimamos nuo 2022 m. rugsėjo 2 d. 8.00 val. iki kol pakanka lėšų finansavimo priemonei, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. spalio 14 d. 16.00 val.

Paraiškos registruojamos APVIS eilės tvarka pagal registracijos datą. Iš gautų paraiškų sudaromas pagrindinis sąrašas. Jeigu pagrindiniame sąraše esančiose paraiškose prašoma subsidijos suma viršija finansavimo priemonei numatytą skirti lėšų sumą, paraiškos priimamos į rezervinį sąrašą. Rezervinis sąrašas sudaro ne mažiau 10 procentų kvietime nurodytos sumos, viršijus 10 procentų kvietime nurodytos sumos, rezervinio sąrašo kvietimas stabdomas. Paraiškos registruojamos APVIS eilės tvarka pagal registracijos datą. Rezervinio sąrašo paraiškos vertinamos eilės tvarka pagal jų registracijos datą APVIS, tačiau paraiškų vertinimas atliekamas tik tada jei pareiškėjas iš pagrindinio sąrašo atsisako rezervuoto finansavimo ar paraiška atmetama arba priemonės įgyvendinimui skiriama papildomų lėšų. Sprendimas dėl finansavimo skyrimo pagrindinio ir (ar) rezervinio sąrašo paraiškoms  Agentūros direktoriaus įsakymu turi būti priimamas ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Informacija apie sprendimą dėl kvietimo stabdymo paskelbiama kvietime teikti paraiškas, kuris skelbiamas Agentūros interneto svetainėje www.apva.lt ir https://apvis.apva.lt/.

Paraiškas subsidijai gauti pareiškėjas turi teikti per informacinę sistemą APVIS adresu https://apvis.apva.lt

Užpildyti formą galima ČIA 

 

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūros informacija

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top