Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Kviečiama teikti paraiškas dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo projektų 2023 m. įgyvendinimo

Vadovaudamasi Prevencinių priemonių, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, diegimo Vilkaviškio rajono teritorijoje finansavimo tvarkos aprašu,  Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija iki 2023 m. kovo 3 d. priima paraiškas dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo priemonių (projekto) įgyvendinimo (toliau – Paraiška).

Paraiškas gali teikti žemės sklypų, kuriuose neuždrausta medžioklė, savininkai, valdytojai ir naudotojai (išskyrus medžiotojų būrelius, kurie nėra žemės sklypų savininkai, valdytojai ar naudotojai), įgyvendinantys medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencines priemones, kurios atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos rekomendacijose nurodytas priemonių grupes:

 1. repelentų pirkimas;
 2. želdinių ir žėlinių apdorojimo repelentais darbai;
 3. aptvėrimo tvoromis, apsauginėmis juostomis darbai ir šiems darbams atlikti reikalingų medžiagų pirkimas;
 4. medelių individualių apsaugos priemonių pirkimas ir jų įrengimas;
 5. laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas gerinančių želdinių (miškinės kriaušės ir miškinė obels) pirkimas ir įveisimas;
 6. specialieji miško kirtimai, kurių tikslas – papildomas elninių žvėrių maitinimas žiemą;
 7. papildomo elninių žvėrių šėrimo miško kirtimo atliekomis darbai;
 8. miško aikščių šienavimas, kuriuo siekiama miško aikštes išlaikyti patraukliomis elninių žvėrių mitybos vietomis, ir nupjautos augalijos krovimas į krūvas;
 9. laižomosios druskos pirkimas ir laižyklų įrengimas;
 10. bebraviečių ardymo darbai;
 11. kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektams parengti, pirkimas;
 12. medžiojamųjų gyvūnų ūkiniams gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonių įsigijimas ir įrengimas (specialios tvoros, elektriniai piemenys ir pan.).

Paraiškose turi būti nurodytas numatomų vykdyti prevencinių priemonių pobūdis, terminai, apimtys ir lėšos (pagal motyvuotą sąmatą), reikalingos priemonėms įgyvendinti. Finansavimas pareiškėjams teikiamas išlaidų kompensavimo būdu. Apmokama (kompensuojama) tik už faktiškai vykdytojo patirtas ir apmokėtas išlaidas, pagrįstas išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentais – tačiau ne daugiau nei finansavimo sutartyje bus nustatyta didžiausia galima suma.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ekologą (vyriausiąjį specialistą), tel.: (8 342) 60073.

PRIDEDAMA:

 1. Prevencinių priemonių, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, diegimo Vilkaviškio rajono teritorijoje finansavimo tvarkos aprašas.
 2. Paraiškos forma.
 3. Finansavimo sutarties projektas.

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top