Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Kompensacijos už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje

Asmuo, siekdamas gauti kompensaciją, kreipiasi į savivaldybės administraciją, pateikdamas laisvos formos prašymą ir kartu su prašymu sudarytą būsto panaudos sutartį (ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jos kopiją), kurioje nurodytas panaudos gavėjas (-ai) (vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas (-ai) arba interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio kodas (ILTU kodas) ir gimimo data, jei asmens kodo panaudos gavėjas neturi).

Kai į savivaldybės administraciją kreipiasi fizinis asmuoprašyme nurodomi šie asmens duomenys:

 • vardas ir pavardė;
 • asmens kodas (jeigu jo neturi, nurodoma gimimo data);
 • deklaruotos gyvenamosios vietos adresas arba savivaldybė, jei asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje nedeklaravusių asmenų apskaitą, arba faktinės gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje adresas;
 • telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas;
 • mokėjimo sąskaitos kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje numeris.

Kai į savivaldybės administraciją kreipiasi juridinis asmuoprašyme nurodomi šie juridinio asmens duomenys:

 • pavadinimas;
 • juridinio asmens kodas;
 • buveinės adresas;
 • juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė ir gimimo data;
 • telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas;
 • mokėjimo sąskaitos kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje numeris.

Informacija teikiama tel. 8 342 60095, 8 342 60004

Prašymai priimami Socialinės paramos skyriuje 122 kab. ir 123 kab.

Prašymai gali būti teikiami elektroniniu paštu: irena.skauroniene@vilkaviskis.lt ir vida.jasinskiene@vilkaviskis.lt arba siunčiami pašto siunta arba per kurjerį adresu: S. Nėries g. 1, Vilkaviškis.

*Jeigu prašymas ir dokumentai teikiami per atstovą arba siunčiami pašto siunta, elektroniniu paštu arba per kurjerį, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos notaro ar kito subjekto, turinčio teisę, vadovaujantis Lietuvos Respublikos notariato įstatymu, liudyti dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą, įskaitant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

* Jeigu prašymas ir dokumentai siunčiami elektroniniu paštu, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus, o prašymą ir dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama.

PRIDEDAMA:

Prašymo forma

    Socialinės paramos skyriaus informacija

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top