Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Informacija apie 2022 m. vasario 25 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtus sprendimus

Š. m. vasario 25 dieną įvyko Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu priimti sprendimai 26 klausimais.

Pritarta įstaigų ataskaitoms už 2021 metus, patvirtintas Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginis veiklos planas bei Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų biudžetas ir jo lėšomis remiamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašas, pritarta Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos ir Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos struktūrų pertvarkymui, patvirtintas Vilkaviškio rajono savivaldybės dalyvavimas „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje bei priimti sprendimai kitais rajono gyventojams aktualiais klausimais.

Posėdyje dalyvavo 22 Tarybos nariai.

Posėdžio pradžioje Savivaldybės meras Algirdas Neiberka pasveikino gimtadienį šventusį Tarybos narį Antaną Žilinską. Taip pat dar sykį išreiškė palaikymą visai Ukrainai ir jos žmonėms, paprašydamas Tarybos narius pagerbti visus žuvusiuosius tylos minute.

Vėliau, patvirtinus darbotvarkę, buvo pradėti svarstymai.

Tarybos posėdyje patvirtintas 2022 metų biudžetas ir strateginis veiklos planas

Patvirtintos gairės ateičiai

Tarybos posėdyje patvirtintas vienas svarbiausių planavimo dokumentų – Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginis veiklos planas. Šis, artimiausiems dvejiems metams tvirtinamas veiksmų planas skirtas įgyvendinti Savivaldybės tarybos patvirtintus Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2027 m. strateginio plėtros plano veiksmus, Bendrojo plano sprendinius, ilgalaikių programų priemones, tikslingai panaudoti ES struktūrinių fondų lėšas bei kitus Savivaldybės tarybos patvirtintus strateginio planavimo dokumentus. Strateginiame plane numatytas priemones planuojamos finansuoti iš Savivaldybės biudžeto, ES struktūrinių fondų ir programų, valstybės biudžeto ir kitų lėšų.

Prieš pristatant minėtą dokumentą Savivaldybės meras pasidžiaugė, jog per metus Savivaldybėje ne tik padidėjo gyventojų skaičius, bet taip pat ženkliai sumažėjo ir nedarbo lygis. Taip pat pabrėžė, kad svarbiausi Vilkaviškio rajono savivaldybės veiklos prioritetai yra: darnios aplinkos ir modernios infrastruktūros plėtojimas; palankių sąlygų investicijų pritraukimui ir darbo vietų kūrimui sudarymas; kokybiškos ir efektyvios sveikatos sveikatos priežiūros užtikrinimas, orientuotas į gyventojų poreikius; integralių, optimalių ir kokybiškų ugdymo(si) sąlygų kūrimas; pažeidžiamų ir socialinėje atskirtyje esančių gyventojų gerovės didinimas.

Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginį veiklos planą išsamiai pristatė Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė.

Ji teigė, kad 2022–2024 metų strateginį veiklos planą kaip ir praėjusiais metais sudaro 10 programų: Žinių visuomenės plėtros programa, Kultūros plėtros programa, Sporto plėtros ir jaunimo programa, Nevyriausybinių organizacijų rėmimo, turizmo ir verslo plėtros, projektų valdymo programa, Kaimo rėmimo, plėtros ir melioracijos programa, Savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programa, Teritorijų planavimo programa, Aplinkos apsaugos rėmimo programa, Socialinės paramos ir sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programa ir Savivaldybės valdymo programa.

Planuojant Vilkaviškio rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano programas yra numatomas optimizavimas ir jų skaičius sumažės iki 7.

Įvardindama kitus trejų metų darbus, J. Grigaliūnaitė minėjo, kad svarbiausias prioritetas yra tęsti ir užbaigti pradėtus vykdyti projektus. Vieni svarbiausių darbų yra užbaigti rekreacinių teritorijų prie Šeimenos upės sukūrimą, sutvarkyti Kybartų ir Virbalio miestų viešąsias erdves bei teritorijas prie Vilkaviškio kultūros centro. Taip pat yra planuojama vykdyti Vilkaviškio viešosios bibliotekos vidaus patalpų remontą, modernizuoti Kybartų, Virbalio, Vilkaviškio miestų ir Pilviškių miestelio gatvių apšvietimo sistemas, kompleksiškai sutvarkyti Kybartų miesto stadioną ir mieste įrengti dvi vaikų žaidimų aikšteles.

Skyriaus vedėja pranešė, kad laukia nemažai pokyčių sveikatos srityje. Laukiamos pertvarkos, kurios susiję su įstaigų reorganizavimu. Bus siekiama užtikrinti visą parą veikiančio vaikų ligų skyriaus veiklą VšĮ Vilkaviškio ligoninėje ir toliau vykdyti prevencines priemones, kurios susijusios su sveikatos gerinimu rajone.

Už Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginį veiklos planą Tarybos nariai balsavo vienbalsiai ir jis buvo patvirtintas.

Patvirtintas 2022 metų Savivaldybės biudžetas

2022 metų biudžeto projektą išsamiai pristatė Savivaldybės administracijos direktorius Vitas Gavėnas, informavęsi, kad jis buvo svarstomas visuose komitetų ir frakcijų posėdžiuose, paskelbtas viešai Savivaldybės interneto svetainėje. Gyventojai galėjo ne tik susipažinti su parengtu projektu, bet ir teikti siūlymus, o vasario 14 dieną rajono gyventojai buvo pakviesti į viešą Savivaldybės biudžeto projekto svarstymą, kuris vyko nuotoliniu būdu.

Administracijos direktorius informavo, kad 2022 metų biudžetą sudaro 49,6 mln. eurų pajamų ir pasidžiaugė, kad šių metų biudžetas yra 8 mln. eurų didesnis, nei patvirtintas 2021 metais.

Daugiausia pajamų ketinama gauti iš surenkamų mokesčių (27 mln. eurų) ir dotacijų (19 mln. eurų). Kitos Savivaldybės pajamos sudarys 3,6 mln. eurų.

Savivaldybės išlaidoms suplanuota skirti 49,6 mln. eurų, iš jų darbo užmokesčiui biudžetinių įstaigų darbuotojams apmokėti – 28,7 mln. eurų.

2022 m. savivaldybės biudžetas yra programinis ir parengtas pagal 10 Savivaldybės tarybos patvirtintų programų, pagal asignavimų valdytojus, pagal finansavimo šaltinius ir pagal priemones, remiantis Savivaldybės strateginiu veiklos planu.

Šiais metais, kaip ir praėjusiais, didžiausia dalis yra numatyta žinių visuomenės plėtros programai (23 589 tūkst. eurų), tačiau finansavimas didėja daugeliui biudžeto programų. Ketinama prisidėti prie naujų ES finansuojamų projektų ir tęsti jau pradėtų projektų įgyvendinimą. Ženkliai didesnės lėšos numatytos Aplinkos apsaugos rėmimo programai (3 169 tūkst. eurų), Socialinės paramos ir sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programai (10 742 tūkst. eurų), finansavimas didėja ir kultūros, sporto ir jaunimo, kaimo rėmimo sritims.

Taip pat numatytas finansavimas Vilkaviškio rajono kultūriniams renginiams (209, 8 tūkst. eurų), gydytojų pritraukimui į viešąsias gydymo įstaigas (117 tūkst. eurų), smulkaus ir vidutinio verslo rėmimui (30 tūkst. eurų), kaimo vietinių kelių žvyravimui bei greideriavimui  (55  tūkst. eurų), viešųjų erdvių tvarkymui  ir gatvių apšvietimui seniūnijose (2 556, 2 tūkst. eurų), Savivaldybės socialinių būstų remontui (145, 3 tūkst. eurų), švietimo įstaigų remontui ir rekonstrukcijai (513, 4 tūkst. eurų) ir kt. 1 697, 3  tūkst. eurų bus prisidėta prie 40 ES ir kitų projektų.

Europos sąjungos, valstybės biudžeto ir Savivaldybės biudžeto lėšomis planuojama tęsti šiuos projektus: „Vilkaviškio miesto rekreacinės teritorijos prie Šeimenos upės sukūrimas ir kompleksiškas prieigų sutvarkymas“; „Šiaurės g. ruožo tarp Vienybės ir Pilviškių gatvių statyba“; „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų įrengimas Vilkaviškio rajone“.

Taip pat bus prisidėta prie projektų: ,,Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro – muziejaus paslaugų prieinamumo, kokybės ir asortimento didinimas“; ,,Jaunimo sporto ir fizinio aktyvumo didinimas skatinant tarpvalstybinio regiono vietos valdžios institucijų ir bendruomenių įtraukimą“; ,,Viešosios bibliotekos pastato, Sodų g. 1, Vilkaviškyje renovavimas siekiant aukštesnės paslaugų kokybės ir prieinamumo“. Taip pat numatytos lėšos Pilviškių miestelio, Virbalio, Kybartų miestų gatvių apšvietimo modernizavimui bei viešųjų erdvių sutvarkymui Virbalio miestelyje, pritaikant jas poilsiui ir bendruomenės poreikiams, bei Fotovoltinių saulės jėgainių įrengimo projektui.

2022 metų Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetas buvo svarstytas itin atidžiai net keletą kartų. Visi pateikti pasiūlymai dėl programų papildymo buvo apsvarstyti Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komitete.

Už Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų biudžetą Tarybos nariai taip pat balsavo vienbalsiai ir jis buvo patvirtintas.

Pritarta Biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Vilkaviškio rajono savivaldybė, veiklos ataskaitoms

Tarybos posėdyje buvo pristatytos Kybartų kultūros centro, Vilkaviškio kultūros centro, Vilkaviškio raj. Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus, Vilkaviškio raj. savivaldybės viešosios bibliotekos, Vilkaviškio raj. savivaldybės Gudkaimio globos namų, Vilkaviškio raj. Kybartų socialinių paslaugų centro ir Vilkaviškio raj. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2021 metų veiklos ataskaitos.

Pritarta Savivaldybės dalyvavimui „Tūkstantmečio mokyklų programoje“

Dalyvaujant programoje investicijos bus galimos penkiose kryptyse: mokyklų vadovų ir pedagogų kompetencijų tobulinimo, ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimo, mokyklų išteklių prieinamumo gerinimo, įrangos ir mokymo priemonių įsigijimo, turimos infrastruktūros pritaikymo ar atnaujinimo, naujos infrastruktūros sukūrimo. Dėmesys bus telkiamas ir į keturias sritis: lyderystė, įtraukusis (prisitaikantis prie mokinių poreikių) ugdymas, kultūrinis ugdymas ir STEAM (STEAMangl. Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics –  gamtos mokslų, technologijų, inžinerinio, menų ir matematinio ugdymo) ugdymas.

Savivaldybėje jau yra atnaujinti mokyklų tinklo pakeitimai, kurie turi būti atlikti prieš Savivaldybės parengtą pažangos planą, reikalingą šiai programai.

Skiriamos lėšos priklauso nuo mokinių skaičiaus savivaldybėje, finansavimas bus skirtas atsižvelgiant ne į numatomų tikslų skaičių, o į mokinių imtį. Vilkaviškio raj. savivaldybė, kurioje mokosi daugiau negu trys tūkstančiai mokinių, galės pretenduoti į 2,5 mln. eurų krepšelį.

Priimti sprendimai dėl priežiūros paslaugų teikimo labiausiai pažeidžiamoms savivaldybės gyventojų grupėms

Patvirtintas aprašas numato, jog asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos bus finansuojamos Savivaldybės biudžeto lėšomis. Patvirtinta, kad pirties (dušo) paslaugas gaus 70 asmenų per mėnesį. Vienam gyventojui per mėnesį priklausys 2 talonai po 4,50 Eur. Taip pat numatoma, kad skalbimo paslaugas gaus 70 asmenų per mėnesį. Vienam gyventojui per mėnesį priklausys 2 talonai po 3 Eur.

Patvirtinta ataskaita

Pritarta Vilkaviškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo ataskaitai.

2021 metais į Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sąskaitą surinkta 137 636 Eur. 17 636 Eur daugiau nei buvo planuota. Iš jų 15 657 Eur  panaudota Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai, 27 915 Eur išleista kompensuoti įgyvendintoms prevencijos priemonėms, kuriomis žemės sklypų savininkai siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos.

Kitoms aplinkosaugos priemonėms praėjusiais metais išleista 85 972 Eur, iš jų: atliekomis užterštų teritorijų išvalymui ir sutvarkymui – 11 120 Eur (sutvarkytos 4 teritorijos), statinių griovimo liekanų ir teritorijų po statinio nugriovimo sutvarkymo darbams – 11 000 Eur. Parke prie kultūros centro, Vištyčio miestelio skvere, Lauckaimio k. ir Kybartų mieste pašalinti 55 avariniai pavojų keliantys medžiai (8 506 Eur), iš dalies kompensuotos išlaidos už įsirengtus individualius buitinių nuotekų valymo įrenginius (6 670 Eur). Vykdyta Vilkaviškio rajono  savivaldybės aplinkos monitoringo 2021 metų programa (24 000 Eur). 2021 metais surinkta, transportuota ir priduota atliekų tvarkytojams 31,86 t padangų atliekų,  apvažiavimo būdu iš rajono gyventojų surinkta 51 t šiferio atliekų (9 877 Eur), vykdyti medžių priežiūros ir inventorizacijos darbai, pjauta vandens augmenija Paežerių ežere. Kaip ir kasmet, Vilkaviškio rajono mokykloms užsakytas savaitraštis „Žaliasis pasaulis“ prenumerata 2022 metams.

2021 metais nepanaudotos lėšos bus perkeltos ir naudojamos 2022 metais numatytoms priemonėms finansuoti.

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top