Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Informacija apie 2021 m. vasario 26 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtus sprendimus

Šiandien, vasario 26 dieną, nuotoliniu būdu įvyko Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu priimti sprendimai 32 klausimais – pritarta įstaigų ataskaitoms už 2020 metus, pakeisti Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos bei viešosios bibliotekos nuostatai, patvirtintos aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonės, padidinta Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto įsigijimo savikaina, pakeistas biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra Savivaldybė), Savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų metinių veiklos ataskaitų pateikimo Tarybai grafikas, patvirtintas seniūnaičių rinkimų organizavimo ir jų atšaukimo tvarkos aprašas, priimti sprendimai kitais rajono gyventojams aktualiais klausimais.

Posėdyje dalyvavo 25 Tarybos nariai. Vėliau, patvirtinus darbotvarkę, buvo pradėti svarstymai.

 

Tarybos posėdyje patvirtintas 2021 metų biudžetas ir strateginis veiklos planas

Patvirtintos gairės ateičiai

Tarybos posėdyje patvirtintas vienas svarbiausių planavimo dokumentų – Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginis veiklos planas. Šis, artimiausiems trejiems metams tvirtinamas veiksmų planas skirtas įgyvendinti Savivaldybės tarybos patvirtintus Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2027 m. strateginio plėtros plano veiksmus, Bendrojo plano sprendinius, ilgalaikių programų priemones, tikslingai panaudoti ES struktūrinių fondų lėšas bei kitus Savivaldybės tarybos patvirtintus strateginio planavimo dokumentus. Strateginiame plane numatytas priemones planuojamos finansuoti iš Savivaldybės biudžeto, ES struktūrinių fondų ir programų, valstybės biudžeto ir kitų lėšų.

Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginį veiklos planą sudaro 10 programų: Žinių visuomenės plėtros programa, Kultūros plėtros programa, Sporto plėtros ir jaunimo programa, Nevyriausybinių organizacijų rėmimo, turizmo ir verslo plėtros, projektų valdymo programa, Kaimo rėmimo, plėtros ir melioracijos programa, Savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programa, Teritorijų planavimo programa, Aplinkos apsaugos rėmimo programa, Socialinės paramos ir sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programa ir Savivaldybės valdymo programa.

Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginį veiklos planą išsamiai pristačiusi Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė pabrėžė, kad svarbiausi Vilkaviškio rajono savivaldybės veiklos prioritetai yra viešosios infrastruktūros patrauklumo didinimas, veiksmingesnės Sveikatos sistemos sukūrimas ir socialinių paslaugų plėtra, efektyvesnės švietimo sistemos sukūrimas ir jaunimo politikos įgyvendinimas, ekonominės plėtros ir konkurencingumo didinimas. Ji taip pat informavo, kad vadovaujantis Strateginiu veiklos planu, šiais metais bus įgyvendinta arba pradėta įgyvendinti net 43 projektai.

Įvardindama kitus svarbiausius 2021 metų darbus, J. Grigaliūnaitė minėjo palankios investicinės aplinkos kūrimą (galimybių studijos rengimas, marketingo priemonių įgyvendinimas), institucinės globos pertvarkos įgyvendinimą (vaikų globos namų pertvarka, proto psichikos negalią turinčių asmenų integravimas į visuomenę), vaikų dienos centrų tinklo plėtrą rajone, „Vieno langelio“ principo diegimą Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje, Savivaldybės internetinės svetainės tobulinimą, sukuriant seniūnijų puslapiuose skiltis, kuriose būtų viešinama seniūnaičių veikla, skelbiami protokolai ir priimti sprendimai, miesto bendrojo plano, vėjo jėgainių išdėstymo specialiojo plano, Vilkaviškio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros plano parengimą ir patvirtinimą, rajono švietimo įstaigų dalyvavimą Kokybės krepšelio projekte, Melioracijos programos vykdymą, seniūnijų kelių žvyravimo priemonės vykdymą, želdynų tvarkymą Vilkaviškio rajone, Savivaldybės teritorijoje esančių gatvių ir kelių priežiūrą ir tvarkymą, priemonių, skatinančių energijos taupymą diegimą ir įgyvendinimą Vilkaviškio rajone ir Vilkaviškio mieste, jaunimo užimtumo programos sukūrimą ir įgyvendinimą, COVID-19 pandemijos valdymo priemonių įgyvendinimą mūsų rajone.

Už Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginį veiklos planą balsavo 20 Tarybos narių.

Patvirtintas 2021 metų Savivaldybės biudžetas

2021 metų biudžeto projektą išsamiai pristatė Administracijos direktorius Vitas Gavėnas, informavęs, kad jis buvo svarstomas visuose komitetų ir frakcijų posėdžiuose, paskelbtas viešai Savivaldybės interneto svetainėje. Gyventojai galėjo ne tik susipažinti su parengtu projektu, bet ir teikti siūlymus, o vasario 17 dieną rajono gyventojai buvo pakviesti į viešą Savivaldybės biudžeto projekto svarstymą, kuris vyko nuotoliniu būdu.

Administracijos direktorius informavo, kad 2021 metų biudžetą sudaro 41,6 mln. eurų pajamų. Šių metų biudžetas yra 323,4 tūkst. eurų mažesnis, nei patvirtintas 2020 metais, tačiau biudžeto projekte dar nėra lėšų Kelių priežiūros ir plėtros programai vykdyti. Šios lėšos bus skirtos metų eigoje, todėl ir Savivaldybės biudžetas dar padidės.

Daugiausia pajamų ketinama gauti iš surenkamų mokesčių (52,5 proc.) ir dotacijų (40,6 proc.). Kitos Savivaldybės pajamos sudarys 2,9 mln. eurų arba 6,9 proc. visų planuojamų pajamų.

Savivaldybės išlaidoms suplanuota skirti 38,3 mln. eurų (92,1 proc.), iš jų darbo užmokesčiui biudžetinių įstaigų darbuotojams apmokėti – 24,4 mln. eurų (63,7 proc.). Taip pat šiais metais planuojama įsigyti turto už 3,3 mln. eurų. Iš viso Savivaldybės biudžete planuojami asignavimai sudarys 41,6  mln. eurų.

2021 m. savivaldybės biudžetas yra programinis ir parengtas pagal 10 Savivaldybės tarybos patvirtintų programų, pagal asignavimų valdytojus, pagal finansavimo šaltinius ir pagal priemones, remiantis Savivaldybės strateginiu veiklos planu.

Šiais metais, kaip ir praėjusiais, didžiausia dalis yra numatyta švietimo ir ugdymo sritims (48,1 proc. biudžeto lėšų), tačiau finansavimas didėja daugeliui biudžeto programų. Ketinama prisidėti prie naujų ES finansuojamų projektų ir tęsti jau pradėtų projektų įgyvendinimą, kurių šiais metais vykdoma net 43, ženkliai didesnės lėšos numatytos Nevyriausybinių organizacijų rėmimo, turizmo ir verslo plėtros, projektų valdymo, Sporto ir jaunimo plėtros programoms, finansavimas didėja ir socialinei, kaimo rėmimo, švietimo sritims. Naujai numatytas finansavimas palankios investicinės aplinkos rajone kūrimui (67 tūkst. eurų), gydytojų ir kitų reikalingų rajonui specialistų pritraukimui (87 tūkst. eurų), kultūros darbuotojų darbo užmokesčio padidinimui (60 tūkst. eurų), VŠĮ Vilkaviškio sporto ir pramogų centro veiklos (150 tūkst. eurų) bei Vilkaviškio rajono priešgaisrinės tarnybos finansavimui (42,4 tūkst. eurų), žvyravimo programos tęstinumui ir naujai priemonei – žvyrkelių greideriavimui (55 tūkst. eurų), prisidėjimui prie kelių (gatvių) remonto ir priežiūros (576,5 tūkst. eurų) ir kt. Taip pat numatytas finansavimas naujai priemonei Individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo daliniui kompensavimui (20 tūkst. eurų) bei atsirado nauja eilutė biudžete – Jaunimo užimtumo didinimas. Šiai priemonei finansuoti šiais metais skirta 15 tūkst. eurų.

Europos sąjungos, valstybės biudžeto ir Savivaldybės biudžeto lėšomis planuojama tęsti šiuos projektus: „Vilkaviškio kultūros centro infrastruktūros atnaujinimas“, „Vilkaviškio miesto rekreacinės teritorijos prie Šeimenos upės sukūrimas ir kompleksiškas prieigų sutvarkymas“, „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų įrengimas Vilkaviškio rajone“, „Teritorijos tarp Vilkaviškio kultūros centro, Vilkaviškio autobusų stoties, vaikų ir jaunimo centro sutvarkymas“, „Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro pastato energinio efektyvumo didinimas“, „Visuomeninės paskirties pastato ir viešųjų erdvių sutvarkymas Kybartuose“, „Pilviškių „Santakos“ gimnazijos ikimokyklinio ugdymo pastato modernizavimas“ ir kt.

Nauji projektai, kuriems bus skiriamos lėšos: naujo Šiaurės g. ruožo tarp Vienybės ir Pilviškių gatvių statyba, Pilviškių miestelio, Virbalio, Kybartų miestų gatvių apšvietimo modernizavimas.

Savivaldybės biudžete numatytos lėšos jau antrus metus vyksiančiai Bendruomeninių iniciatyvų įgyvendinimo programai – taip vadinamajam „Piliečių biudžetui“. Šiemet šiai programai iš Savivaldybės biudžeto bus skirta 150 tūkst. eurų. Taip pat numatytos lėšos Vilkaviškio miesto gatvių apšvietimo modernizavimo darbams.

2021 metų Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetas buvo svarstytas itin atidžiai net keletą kartų. Visi pateikti pasiūlymai dėl programų papildymo buvo apsvarstyti Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komitete. Vieniems pasiūlymams buvo pritarta ir jie įtraukti į biudžetą, kiti pasiūlymai buvo nepriimti ar atidėti vėlesniam laikui. Vienas iš gautų pasiūlymų, kuriam buvo pritarta – į biudžeto projektą įtraukta Religinių bendruomenių rėmimo programa ir numatyta 20 tūkst. eurų jai finansuoti.

Už 2021 metų biudžeto patvirtinimą balsavo 15 Tarybos narių, o susilaikė 10 Tarybos narių.

Patvirtinta ataskaita

Pritarta Vilkaviškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitai.

Praėjusiais metais į Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sąskaitą buvo surinkta 104 347 Eur. Iš jų 13 785 Eur panaudota Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai, 17 449 Eur išleista kompensuoti įgyvendintoms prevencijos priemonėms, kuriomis žemės sklypų savininkai siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos.

Kitoms aplinkosaugos priemonėms išleista 60 202 Eur, iš jų: atliekomis užterštų teritorijų išvalymui ir sutvarkymui, bešeimininkių statinių griovimo liekanų ir teritorijų po statinio nugriovimo sutvarkymo darbams, Gižų Rūdos kaime ir Virbalio miesto civilinėse kapinėse bei Vilkaviškio miesto sode, naudojant alpinistinę įrangą, pašalinta 18 avarinių pavojų keliančių medžių, įrengta pontoninė valčių prieplauka Virbalio tvenkinyje, parengta Vilkaviškio rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2021–2026 metų programa.

Praėjusiais metais buvo surinkta, transportuota ir priduota atliekų tvarkytojams 13,08 t mažo gabarito ir 2,15 t didelio gabarito padangų atliekų, apvažiavimo būdu iš rajono gyventojų surinkta 65,7 t asbesto turinčių gaminių (šiferio) atliekų, likviduotas vienas nenaudojamas bešeimininkis vandens gręžinys ir vienas nebaigtas gręžti gręžinys Kybartuose, atlikti Paežerių ežero kranto sutvirtinimo akmenimis darbai prie paežerių dvaro, pjauta vandens augmenija Paežerių ežere ir Klausučių tvenkinyje. Kaip ir kasmet, Vilkaviškio rajono mokykloms ir seniūnijoms užsakyta leidinių, rašančių aplinkosaugine tematika, prenumerata 2021 metams.

2020 metais nepanaudotos lėšos bus perkeltos ir naudojamos 2021 metais numatytoms programoms finansuoti.

Pritarta bendradarbiavimo sutarties pasirašymui

Taryboje pritarta Bendradarbiavimo sutarties tarp Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos pasirašymui. Ši sutartis buvo reikalinga norint įgyvendinti projektą „Globos namų iki 2000 kv. m Vilkaviškio r. sav., Vištytis, S. Dariaus ir S. Girėno g. 18 rekonstravimo ir naujos statybos projektas“.

Projektas bus vykdomas Kelių direkcijos patikėjimo teise ir VŠĮ „Vištyčio senjorų namai“ panaudos teise valdomuose žemės sklypuose bei laisvoje valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, bet gautas Nacionalinės žemės tarnybos sutikimas. Projektas įgyvendinamas VŠĮ „Vištyčio senjorų namai“ lėšomis.

Sprendimai dėl Viešosios bibliotekos

Siekiant užtikrinti Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos efektyvų vykdomų ir planuojamų vykdyti paslaugų teikimą, Tarybos posėdyje priimtas sprendimas dėl įstaigos filialų skaičiaus ir jų išdėstymo nustatymo.

Šiuo metu Vilkaviškio viešosios bibliotekos sistemoje yra 31 filialas. Jų tinklą rajone veikia daug veiksnių, tai lokacija – atstumas iki artimiausios bibliotekos, filialo mikrorajono gyventojų skaičius, ne tik dokumentų (knygų), bet ir šiuolaikinių technologijų buvimas. Atsižvelgus į išvardintus veiksnius, priimtas sprendimas uždaryti Bačkiškių, Kybeikių ir Piliakalnių filialus.

Kitu sprendimu Viešojoje bibliotekoje patvirtintas pareigybių skaičius – 54,6.

Pritarta projektų įgyvendinimui

Siekiant prisidėti prie esamų sporto bazių prieinamumo didinimo, sąlygų įvairaus amžiaus ir poreikių asmenų fizinio aktyvumo gerinimo ir organizuotai sportuojančių asmenų skaičiaus didėjimo, tarybos posėdyje pritarta dviejų projektų rengimui, įgyvendinimui ir daliniam finansavimo skyrimui.

Vienas iš projektų – „Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos stadiono sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“. Šį projektą planuojama įgyvendinti Sporto rėmimo fondo lėšomis.

Projekto įgyvendinimo metu būtų atnaujintas Vilkaviškio Salomėjos Nėries sporto aikštynas, futbolui skirtas aikštynas, bėgimo takai, krepšinio aikštelė (pritaikant tinklinio sporto šakai), šuolių į tolį aikštelė, įrengta lauko treniruoklių aikštelė, aikštyno apšvietimas.

Projekto pareiškėjas – Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla, o partneris – Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugija. Draugija vykdytų projekte numatytas veiklas, susijusias su neįgaliųjų sporto plėtra, t. y. organizuotų nuolatinio pobūdžio fizinio aktyvumo veiklas neįgaliesiems.

Kitas projektas – „Kybartų miesto stadiono sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“. Projektą planuojama įgyvendinti Sporto rėmimo fondo lėšomis.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma atlikti Kybartų miesto stadiono rekonstravimo projekte numatytus I ir III etapo darbus: I etapas – daugiafunkcės sporto aikštelės ir jai priklausančios dalies vandentiekio tinklų, dalies paviršinių nuotekų tinklų statyba, III etapu – esamo sporto aikštyno, kitų inžinerinių statinių – kiemo statinių rekonstravimas.

Projekto pareiškėjas – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, kuri vykdytų projekte numatytus rangos darbus. Partneris – Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, kuris vykdytų projekte numatytas veiklas, susijusias su neįgaliųjų sporto plėtra.

Kompensacija įsirengiant buitinių nuotekų valymo įrenginius

Skatinant Vilkaviškio rajono gyventojus įsirengti buitinių nuotekų valymo įrenginius ir tinkamai tvarkyti nuotekas, posėdyje pritarta Tarybos nario Rimvydo Palubinsko inicijuotam sprendimo projektui dėl buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Patvirtintas aprašas suteiks galimybę gyventojams gauti dalinį kompensavimą, įsirengiant buitinių nuotekų valymo įrenginius, kai nėra techninių galimybių gyvenamąjį būstą prijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų.

Pareiškėjams, įsirengusiems buitinių nuotekų valymo įrenginius, bus skiriamas dalinis kompensavimas:

  • Individualių namų savininkams – iki 50 proc. įrenginių vertės, bet ne daugiau kaip 700 Eur.
  • Dvibučių ir daugiabučių namų butų savininkams – iki 50 proc. įrenginių vertės, bet ne daugiau kaip 500 Eur vienam butui.

Šiai priemonei įgyvendinti 2021 metų Savivaldybės biudžete numatyta 20 tūkst. Eur.

Patvirtinta 2021 metų užimtumo didinimo programa

Norint pasiekti kuo didesnį gyventojų užimtumą, kad kiekvienas gyventojas galėtų rasti turimą kvalifikaciją atitinkantį darbą ir užsitikrinti tinkamą pragyvenimo lygį, patvirtinta 2021 metų Vilkaviškio rajono savivaldybės užimtumo programa.

Įvertinus, kad visuomenė senėja, trūksta kvalifikuotų darbuotojų, emigracija mažina rajono darbo jėgos potencialą, būtina sutelkti visus darbingo amžiaus Vilkaviškio rajono gyventojus, skatinti juos aktyviai dalyvauti ekonominėje veikloje, integruotis į darbo rinką ir kuo ilgiau joje išlikti.

Įgyvendinat užimtumo programą Savivaldybėje bus vykdomos šios priemonės:

  • laikinųjų darbų organizavimas;
  • užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų teikimas nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims.

Planuojama, kad laikino užimtumo priemonių taikymas leis iš dalies sumažinti registruotą nedarbą bei suteiks ne mažiau kaip 40 bedarbių pagalbą įgyjant darbo praktikos, paskatins įsitvirtinti darbo rinkoje, o iki 15 proc. modelio tikslinės grupės asmenų įsidarbins pastoviam darbui.

 

Pasidalinkite

2 komentarai apie “Informacija apie 2021 m. vasario 26 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtus sprendimus”

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top