Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Informacija apie 2021 m. sausio 29 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtus sprendimus

Šiandien, sausio 29 dieną, nuotoliniu būdu įvyko pirmasis šiais metais Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu priimti sprendimai 32 klausimais – įgyvendinat teisės aktų nuostatas pakeistas Vilkaviškio rajono savivaldybės Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas,  leista suteikti nekilnojamojo turto mokesčio lengvatą UAB „Kelio ženklai“, pritarta biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos pakeitimams, suteikti įgaliojimai, patvirtintas didžiausias leistinas etatų skaičius rajono švietimo įstaigose, priimti sprendimai dėl nekilnojamojo turto pardavimo, perdavimo, pripažinimo netinkamu naudoti bei kiti sprendimai rajono gyventojams aktualiais klausimais.

Posėdyje dalyvavo 24 Tarybos nariai. Vėliau, patvirtinus darbotvarkę, buvo pradėti svarstymai.

Atnaujinti Vilkaviškio rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatai

Įvykusiame Tarybos posėdyje patvirtinti nauji Vilkaviškio rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatai (toliau – Nuostatai), reglamentuojantys Seniūnaičių sueigos ir Išplėstinės seniūnaičių sueigos kompetenciją, organizavimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

Nuostatų pakeitimai ir papildymai atlikti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimus, Tarybos narių pateiktas pastabas ir pasiūlymus.

Svarbiausi Nuostatų pakeitimai, susiję su sueigos organizavimu nepaprastosios padėties, ekstremalios situacijos ar karantino atveju, taip pat su seniūnijos teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų atstovų delegavimu į Išplėstinę seniūnaičių sueigą bei su sueigoje priimtų sprendimų įforminimu ir jų paskelbimu. Patvirtinta, kad Seniūnaičių sueigos ir Išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolai bus skelbiami Vilkaviškio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.vilkaviskis.lt, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Seniūnaičių sueigos dienos ir Išplėstinės seniūnaičių sueigos dienos.

Nustatytas didžiausias leistinas etatų skaičius rajono švietimo įstaigose

Tarybos posėdyje pakeistas Tarybos sprendimas, kuriuo nustatytas didžiausias leistinas etatų skaičius Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2020–2021 mokslo metais.

Lyginant su 2020 m. spalio 30 d. nustatytu didžiausiu leistinu etatų skaičiumi švietimo įstaigose, pokyčiai yra tokie:

Didinamas etatų skaičius Vilkaviškio vaikų lopšelyje darželyje „Buratinas“ (0,5 etato logopedo pareigybės), Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijoje (1,0 mokytojo padėjėjo pareigybės etatas); Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinėje mokykloje (0,5 etato mokytojo padėjėjo pareigybės); Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinėje mokykloje (0,25 etato prailgintos dienos grupės auklėtojo pareigybės); Vilkaviškio r. Bartninkų Jono Basanavičiaus mokykloje-daugiafunkciame centre (0,5 etato psichologo pareigybės ir 0,33 etato mokytojo pareigybės), Vilkaviškio r. Kybartų lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ (0,75 etato logopedo pareigybės). Iš viso didinama  3,83 etato.

Mažinamas etatų skaičius Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinėje mokykloje (0,25 etato direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės, 4,5 etato mokytojo pareigybės, 0,25 etato sekretorės pareigybės, 1,25 etato valytojos pareigybės); Vilkaviškio r. Pajevonio pagrindinėje mokykloje (0,5 etato direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės). Iš viso mažinama 7 etatais.

Iki šiol buvo patvirtinta 1297,79 etatų, iš kurių ugdymo procesui organizuoti ir valdyti – 54,25 pareigybės, pedagoginių pareigybių – 706,12 ir 536,42 – nepedagoginių pareigybių.

Patvirtinus šį sprendimo projektą, iš viso numatyta 1294,62 etatų, iš kurių ugdymo procesui organizuoti ir valdyti – 54,50 pareigybės, pedagoginių pareigybių – 703,95 ir 536,17 –nepedagoginių pareigybių.

Lyginant su ankstesniu nustatytu etatų skaičiumi, sumažėjo 3,17 etato pareigybių.

Tęsiama melioracijos programa

Pasibaigus 2018-2020 metų programos laikotarpiui, patvirtinta Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021–2023 metų melioracijos programa. Apie 90 proc. visos žemės ūkio produkcijos išgaunama nusausintose žemėse, todėl melioracija Vilkaviškio rajono savivaldybėje yra labai svarbi žemės ūkio gamybos ir kaimo infrastruktūros dalis. Vilkaviškio rajone žemės ūkio naudmenos sudaro 97 303,17 ha, iš jų sausinama 76 231,79 ha, arba apie 80 proc. Valstybei priklausančių magistralinių griovių ilgis yra 1 126,65 km, tiltų – 37 vnt., pralaidų – 983 vnt., tvenkinių užtvankų hidrotechninių statinių – 5 vnt.

2021–2023 metų melioracijos programos tikslas – įgyvendinti racionalią melioracijos turto, melioruotos žemės naudojimo politiką, kuri skatintų ekonominius ir socialinius pokyčius, nukreiptus į žemės geros agrarinės būklės išsaugojimą bei kaimo gyventojų gyvenimo kokybės gerinimą.

Programos uždavinys – užtikrinti žemės savininkų ir kitų naudotojų žemėje esančių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių tinkamą veikimą.

Per trejus Programos įgyvendinimo metus planuojama įsisavinti 2 mln. 600 tūkst. eurų Valstybės biudžeto lėšų.

Keičiasi ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos kaina

Tarybos nariai pritarė naujoms ilgalaikių (trumpalaikių) socialinės globos paslaugų, teikiamų Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namuose, kainoms:

  • senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia – 760,00 Eur per mėnesį;
  • asmenims su sunkia negalia – 820,00 Eur per mėnesį.

Šios kainos nustatytos atsižvelgiant į nuo 2018 metų padidėjusį minimalų darbo užmokestį.

Atnaujinta sudėtis

Pakeista Vilkaviškio rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupės sudėtis – vietoje Sandros Žaldarienės, buvusios Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytojos (vyriausiosios specialistės), įrašyta Inga Gudynaitė, dabartinė Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė).

Patvirtinta nauja NVO taryba

Tarybos posėdyje patvirtinta nauja Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos (toliau – NVO taryba) sudėtis. Naujam, 2 metų kadencijos trukmės Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos veiklos laikotarpiui patvirtinti šie nariai: Valdas Kamaitis, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto narys; Kęstas Kružinauskas, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros ir ūkio vystymo komiteto narys; Renatas Gudaitis, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto narys; Daiva Riklienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja; Danguolė Gudeliauskienė, Savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė); Jurga Grigaliūnaitė, Savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja, Vita Zmitrevičienė, Vilkaviškio rajono Neįgaliųjų žmonių sąjungos pirmininkė; Evaldas Plečkaitis, Vilkaviškio dekanato šeimos centro valdybos narys; Nerijus Demenius, Kybartų miesto sporto klubo „Sveikata“ prezidentas; Saulė Rūtelionytė, Lietuvos moksleivių sąjungos Vilkaviškio mokinių savivaldų informavimo centro pirmininkė; Dalytė Šileikienė, Vilkaviškio trečiojo amžiaus universiteto pirmininkė; Rimvydas Palubinskas, Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjungos narys.

NVO taryba yra patariamoji institucija, kuria užtikrinamas nevyriausybinėms organizacijoms palankios aplinkos kūrimas, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme numatytų principų įgyvendinimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje.

Bus rengiama Vilkaviškio miesto investicijų pritraukimo galimybių studija

Vilkaviškio rajono savivaldybė rūpinasi, kad rajonas taptų patrauklus ne tik šalies, bet ir užsienio investuotojams. Savivaldybės administracija, siekdama nustatyti Vilkaviškio miesto pramonės ir ekonomikos plėtros galimybes bei pasiūlyti techniniu, finansiniu, teisiniu, aplinkosauginiu ir ekonominiu aspektais tinkamiausią plėtros variantą, 2021 metais planuoja rengti Vilkaviškio miesto investicijų pritraukimo galimybių studiją (toliau – Galimybių studija). Tarybos posėdžio metu buvo pritarta šios studijos rengimui.

Rengiant Galimybių studiją bus nagrinėjamos alternatyvos dėl laisvosios ekonominės zonos steigimo, pramonės parko steigimo, atskirų sklypų teritorijos valdymo, nesuteikiant nei pramonės parko, nei laisvosios ekonominės zonos statuso, ir kitos rengėjų alternatyvos.

Gatvių geografinių charakteristikų pasikeitimai

Pritarta Kybartų ir Klausučių seniūnijų kai kurių gatvių geografinių charakteristikų pasikeitimams. Kybartų seniūnijos Paražnių kaimo gatvėms suteikti Paražnių ir Upelio pavadinimai. Klausučių seniūnijos Kataučiznos kaimo gatvei suteiktas Kybartų g. pavadinimas.

Pritarta projektų rengimui

Siekiant skatinti kaime veikiančias viešojo sektoriaus organizacijas vystyti ir plėtoti ekonomines veiklas kaime, kurti darbo vietas, didinti užimtumo galimybes kaimo gyventojams, Taryboje pritarta kaimo bendruomenės „Senieji Antupiai“ projektui „Kaimo bendruomenės „Senieji Antupiai“ verslo pradžia“ ir dalinio finansavimo skyrimui.

Įgyvendinant projektą planuojama pastatyti bendruomenės namų pastatą (Antupių k. Vilkaviškio r. sav.), kuriame, įsigijus reikiamą įrangą, bus įkurtos kepyklėlės gamybinės patalpos bei pagamintų kepinių krautuvėlė. Projekto įgyvendinimo metu bus sukurta 1,1 darbo vietos (etato) kaimo gyventojams.

Projektas bus įgyvendinamas 2021–2022 m.

Taryba taip pat pritarė Kybartų miesto sporto klubo „Sveikata“ projektui „Fizinio aktyvumo skatinimas Kybartuose“ ir dalinio finansavimo skyrimui.

Šiuo projektu siekiama skatinti Vilkaviškio rajono gyventojus užsiimti fizine veikla dalyvaujant įvairiuose futbolo ir tinklinio turnyruose. Projekto metu bus suorganizuoti 35 sportiniai (futbolo ir tinklinio) turnyrai bei 4 vaikų ir 4 suaugusiųjų fizinio skatinimo stovyklos. Taip pat bus įsigyta įvairi įranga, kurios reikia vykdant fizinio aktyvumo veiklas.

Projekto veiklose dalyvaus vaikai ir jaunimas iki 29 metų, suaugę asmenys, senjorai – futbolo veteranai, Kybartų miesto sporto klubo „Sveikata“ nariai. Projekto veiklose iš viso dalyvaus apie 4018 tikslinės grupės asmenų ir Vilkaviškio rajono svečių.

Pasipildė socialinių būstų sąrašas

Tarybos nariai pritarė Vilkaviškio rajono savivaldybės būsto fondo ir Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų pakeitimui. Šie pakeitimai buvo reikalingi, nes sąrašai pasipildė dviem butais.

Butai, iš kurių vienas Kybartuose,  o kitas Vilkaviškyje, buvo nupirkti iš privačių asmenų ir bus skirti Savivaldybės socialinio būsto fondo plėtrai. Jie bus nuomojami asmenims ar šeimoms socialinio būsto nuomos sąlygomis Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo bei Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Priimti sprendimai, reikalingi įgyvendinti Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymui

Nuo 2021 m. sausio 1 d. pradėjo galioti naujas Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas, kuris numato, kaip savivaldybių infrastruktūra turi būti planuojama, įgyvendinama ir finansuojama, nustato fizinių ir juridinių asmenų, valstybės ir savivaldos institucijų teises, pareigas bei atsakomybę jos plėtros procesuose.

Atsižvelgiant į įsigaliojusį infrastruktūros plėtros įstatymą, Savivaldybės taryba patvirtino savivaldybės infrastruktūros prioritetinius kriterijus, įmokos tarifą, infrastruktūros plėtros organizatorių, darbo reglamentą bei komisiją.

Taryba įpareigojo Vilkaviškio rajono savivaldybės administraciją įgyvendinti savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus funkcijas. Patvirtinta, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės infrastruktūra, kuri yra numatoma Vilkaviškio rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane, nuo Vilkaviškio rajono strateginio veiklos plano patvirtinimo Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu dienos yra laikoma prioritetine Vilkaviškio rajono savivaldybės infrastruktūra. Taip pat nustatytas 0 Eur/m2 įmokos tarifas iki atskiro Savivaldybės tarybos sprendimo, kuriuo bus nustatomi Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifai ir kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, kada Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nemokama arba mokama dalimis ir Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarka.

Tarybos posėdyje taip pat buvo patvirtinta Vilkaviškio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisija bei jos darbo reglamentas. Komisija tikrins, rengs išvadas, teiks siūlymus dėl Savivaldybės infrastruktūros plėtros priemonių, programos lėšų panaudojimo planų. Komisija vykdys ir kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas bei Savivaldybės tarybos pavedimus.

Vilkaviškio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisiją sudarys: Vitas Gavėnas, Savivaldybės administracijos direktorius; Vita Valaitienė, Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti Skyriaus vedėjo-vyriausiojo architekto funkcijas; Edmundas Rumbinas, Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas, laikinai atliekantis savivaldybės vyriausiojo inžinieriaus funkcijas; Valdimaras Bakutis, Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas; Darius Bunikis, Savivaldybės administracijos ekologas (vyriausiasis specialistas); Vilma Kolpakovienė, Savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėja; Lina Stepšienė, Savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus vedėja.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos galės gauti Skaidrios įstaigos vardą

Tarybos posėdyje patvirtintas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo Vilkaviškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).

Šis Aprašas reglamentuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurių savininkė (dalininkė) yra Vilkaviškio rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė), atsparumo korupcijai indekso nustatymo ir skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo kriterijus ir tvarką, pagal kuriuos vertinamos įstaigos ir joms suteikiamas skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas arba kandidatės gauti skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą, arba asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios korupcijos rizikos veiksnių, statusas.

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top