Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Informacija apie 2021 m. rugpjūčio 27 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtus sprendimus

Š. m. rugpjūčio 27 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės posėdžių salėje vyko Tarybos posėdis, kurio metu priimti sprendimai 35 klausimais – pakeista aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių sąmata, patvirtinti 2020 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų be biudžeto vykdymo rinkiniai, priimti sprendimai dėl nekilnojamojo turto perdavimo bei kiti sprendimai rajono gyventojams aktualiais klausimais.

Posėdyje dalyvavo 23 Tarybos nariai. Tradiciškai pasveikinus gimtadienius liepos ir rugpjūčio mėnesiais šventusius Tarybos narius, patvirtinus darbotvarkę, pradėti svarstymai.

Patikslintas mokinių skaičius

Taryba patikslino Vilkaviškio rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių ir mokinių skaičių 2021–2022 mokslo metais.

Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklose 2021–2022 m. m. planuojamos 259 klasės / 232 klasių komplektai, kuriose mokysis 3974 mokiniai be priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupių.

2021 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, Savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinėse įstaigose iš viso mokėsi 5337 mokininiai (iš jų 267 priešmokyklinukai ir 996 ikimokyklinukai). Planuojama, kad 2021–2022 iš viso rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose bus 5243 mokiniai, iš jų –  296 priešmokyklinukai ir 973 ikimokyklinukai.

2021–2022 mokslo metais rajono savivaldybės švietimo įstaigose turėtų mokytis 94 mokiniais mažiau negu pernai.

Pritarta saulės fotovoltinės elektrinės įrengimui

Siekiant didinti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą visuomeninės paskirties pastatuose, prisidedant prie klimato kaitos mažinimo, buvo pritarta sprendimui dėl saulės fotovoltinės elektrinės įrengimo Kybartų „Rasos“ mokykloje projekto rengimo, įgyvendinimo ir dalinio finansavimo skyrimo.

Projektą planuojama įgyvendinti pagal klimato kaitos specialiąją programą. Jo įgyvendinimo metu žemės sklype, esančiame Darvino skg. 16, Kybartuose, bus įrengta 22 kWp galios fotovoltinė elektrinė.

Planuojamas projekto biudžetas sudaro apie 20 565 Eur, iš kurių klimato kaitos programos lėšos sudaro apie 16 452 Eur, Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos sudarytų apie 4113 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2022–2023 metai.

Nustatytos socialinės globos paslaugų kainos

Šiuo metu Vilkaviškio rajono savivaldybėje dienos socialinės globos paslaugos yra teikiamos Vilkaviškio socialinės pagalbos centre, kuriame šias paslaugas gali gauti suaugę asmenys su negalia nuo 18 iki 40 metų amžiaus.

Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centrui taip pat buvo išduota licencija teikti dienos socialinės globos paslaugas suaugusiems asmenims su negalia bei senyvo amžiaus asmenims. Šiomis paslaugomis galės pasinaudoti 20 asmenų. Taryboje buvo patvirtintas sprendimas, kuriuo nustatytos dienos globos kainos Kybartų socialinių paslaugų centre.

Paslaugos kaina apskaičiuota įvertinus Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centre planuojamų teikti dienos socialinės globos paslaugų centre planuojamų teikti dienos socialinės globos paslaugų suaugusiam asmeniui su negalia ir senyvo amžiaus asmeniui organizavimo ir teikimo išlaidas per mėnesį. Patvirtinta dienos socialinės globos paslaugos kaina – 680 Eur per mėnesį.

Bus kuriama Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė

Lietuvos ir Lenkijos pasienio savivaldybių atstovai sutarė įsteigti Europos teritorinio bendradarbiavimo grupę, kurios tikslas – palengvinti ir skatinti valstybių narių, regionų ir vietos institucijų tarpvalstybinį, tarptautinį ir tarpregioninį bendradarbiavimą: sustiprinti ekonominę ir socialinę sanglaudą.

Vasaros pradžioje Punske vykusio Lietuvos ir Lenkijos pasienio savivaldybių atstovų pasitarimo „Dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės steigimo (ETBG)“ metu buvo nuspręsta prieš steigiant grupę pirmiausiai parengti teisinę analizę ir viso Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės steigimo koordinavimo proceso aprašymą. Susitikimo metu buvo nuspręsta, jog už šio proceso organizavimą bus atsakingas Punsko valsčius.

Taryba pritarė teisinės analizės, steigiant šią grupę, rengimui bei sutiko padengti teisines analizės parengimo ir viso Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės steigimo koordinavimo proceso išlaidas, kurių kiekvienai ETBG šaliai (savivaldybei, valsčiui) tenka po 1700 Eur.

Bendruomeninių vaikų globos namų plėtra

Nuo 2019 metų  Savivaldybėje įgyvendinamas projektas „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Vilkaviškio rajono savivaldybėje“.

Taryboje priimtas sprendimas, kuriuo Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, bendruomeniniams vaikų globos namams įsteigti, perduotas Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamas turtas – butas, esantis Vilkaviškyje.

Tai paskutinis – trečiasis nupirktas keturių kambarių butas, kuriame bus įsteigti bendruomeniniai vaikų globos namai, kuriuose gyvens 5 globotiniai. Bus vykdoma socialinė globa su apgyvendinimu bei teikiamos visos reikalingos paslaugos: maitinimas, socialinių įgūdžių ugdymas, pagalba mokantis, atliekant namų darbų užduotis ir kt., vaikui bus formuojamas gyvenimo šeimoje ir bendruomenėje modelis.

Pailgintas Vilkaviškio muzikos mokyklos darbo laikas

Vilkaviškio muzikos mokykloje nuo 2020 metų rugsėjo 1-osios pradėtos įgyvendinti suaugusiųjų neformaliojo švietimo programos. Siekiant sudaryti lankstų, suaugusiųjų saviraiškos poreikius atitinkantį individualų užsiėmimų laiką, taryba pritarė sprendimui dėl darbo laiko pakeitimo.

Nuo šiol įstaiga pirmadieniais–penktadieniais dirbs nuo 7 val. iki 22 val. (iki šiol darbo laikas buvo nustatytas iki 20 val.), o šeštadieniais nuo 8.20 val. iki 15.30 val.

Nustatytas mokestis už ugdymą Vilkaviškio muzikos mokykloje

Taryboje nustatytas atlyginimo dydis už Vilkaviškio muzikos mokykloje teikiamą neformalųjį vaikų švietimą:

  • pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, saviraiškos ir išplėstinio muzikinio ugdymo programas, ankstyvojo ugdymo programas – 12 Eur vienam mokiniui už vieną mokslo metų mėnesį;
  • pagal šokio išplėstinio ugdymo programą, vykdomą grupinio mokymo forma – 5 Eur vienam mokiniui už vieną mokslo metų mėnesį.

Taip pat nustatytas neformaliojo suaugusiųjų švietimo atlygis – vienam mokiniui už vieną mokslo metų mėnesį reikės mokėti 20 Eur.

Nuo mokesčio už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą atleisti neįgalieji, našlaičiai ir socialines pašalpas gaunančių šeimų vaikai. Pritarta, jo mokesčio dydis 30 proc. būtų sumažintas vaikams, jeigu iš tos pačios šeimos Mokykloje mokosi du ir daugiau vaikų bei vaikams, kurie yra LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos akredituotų tarptautinių ir respublikinių konkursų nugalėtojai.

Nustatyta, jog mokestis rankamas einamaisiais mokslo metais – nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d.

Pritarta projekto įgyvendinimui

Siekiant skatinti neįgaliųjų fizinį aktyvumą ir integruoto sporto plėtrą Vilkaviškio rajone, taryboje buvo pritarta Vilkaviškio rajono neįgaliųjų sporto klubo projektui F.A.N.A.S ir dalinio finansavimo projekto įgyvendinimui skyrimo.

Projektu siekiama gerinti neįgaliųjų organizacijų narių fizinį aktyvumą. Jo metu bus suorganizuota 10 neįgaliųjų fizinio aktyvumo stovyklų, 4 Vilkaviškio rajono neįgaliųjų olimpiados bei 3 sporto renginiai „Judėkime ir sportuokime kartu“.

Numatyta, jog projekto veiklose dalyvaus 18–64 m. suaugusiųjų ir 65–84 amžiaus grupių atstovai. Projekto veiklose iš viso dalyvaus 720 tikslinės grupės asmenų iš Vilkaviškio rajone veikiančių neįgalius asmenis vienijančių organizacijų ir vienos organizacijos, kuri nėra formaliai neįgaliuosius vienijanti, tačiau vienijanti onkologinėmis ligomis sergančius asmenis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2021-07-01 iki 2025-05-31.

Bendra šio projekto vertė – 51 489 Eur. Paramos lėšos iš Sporto rėmimo fondo sudaro (90 proc.) 46 340,10 Eur. Iš Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto šio projekto įgyvendinimui bus skirta 5 148,90 (10 proc.).

Greta modernios autobusų stoties bus pastatytas simbolinis miesto laikrodis

Jau daugiau nei metai, kai džiaugiamės naująja Vilkaviškio autobusų stotimi. Greta šio išskirtinės architektūros objekto planuojama pastatyti masyvų medžio formos laikrodį, kuris turėtų tapti ne tik stoties puošmena, bet ir viso miesto simboliu.

Taryba patvirtino sprendimo projektą, kuriuo pritarta laikrodžio bokšto statybai pagal MB Balčyčio studijos parengtą techninį projektą.

Laikrodžio bokšto statybą finansuos labdaros ir paramos fondas „Vilkaviškio miesto laikrodžio paramos fondas“. Fondo įkūrėjai kvietė verslo įmones, pavienius verslininkus pagal galimybes prisidėti lėšomis prie šio sumanymo įgyvendinimo. Paremti buvo kviečiami ir rajono gyventojai, svetur gyvenantys kraštiečiai, kuriems svarbus gimtasis miestas.

Per 2021 metus pavyko surinkti reikiamas lėšas ir tikimasi, jog artimiausiu metu pavyks pastatyti miesto simboliu tapsiantį laikrodį.

Laikrodžiui pasirinkta medžio simbolika, sujungianti miesto ir krašto praeitį su dabartimi ir veržlia jos ateitimi. Simbolio pavadinimą  pasiūlymų teikimo bei balsavimo už juos būdu rinko visi aktyvūs vilkaviškiečiai. Daugiausia balsų gavo pavadinimas „Laikas augina“.

Dar vieną rajono mokyklą pasieks geltonasis autobusiukas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2021 metais nupirko septyniolika mokyklinių autobusų, kurie bus paskirstyti savivaldybių mokykloms.

Vilkaviškio rajono savivaldybei skirtas vienas mokyklinis autobusiukas, todėl Tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas dėl sutikimo perimti jį Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir perduoti jį valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Virbalio pagrindinei mokyklai.

Autobusiukas mokyklai skirtas vežioti kaimuose ir miesteliuose toliau kaip trys kilometrai nuo mokyklos gyvenančius, pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas besimokančius mokinius, kurie 2021 metais turės pakeisti mokyklą dėl jos reorganizavimo, likvidavimo ar vidaus struktūros pertvarkos.

Visuose 19-os vietų mokykliniuose autobusuose dėl mokinių saugumo įrengti variklio užvedimą blokuojantys alkotesteriai, dėl patogumo – sumontuotos pneumatinės važiuoklės, geresnės oro cirkuliavimo ir šildymo sistemos.

Pasikeitė Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės tarybos sudėtis

Tarybos nariai pripažino netekusiu galios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimą Nr. B-TS-1163 „Dėl asmenų delegavimo į Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės tarybą“ su visais pakeitimais.

Šis sprendimas priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-343 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos plėtros būdu, atrankos taisyklių (aktualia redakcija) (toliau – Taisyklės) 4.24 papunkčiu, vietos valdžios atstovas – VVG teritorijoje veikiančios savivaldybės, kuri yra VVG narė, mero ar tarybos paskirtas asmuo, tos savivaldybės valdomos įmonės, administravimo subjekto ar kitos VVG teritorijoje veikiančios valstybės įstaigos, organizacijos, kurios yra VVG narės, atstovas (išskyrus savivaldybės politikus ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus), kurio dalyvavimo kolegialaus VVG valdymo organo veikloje tikslas – atstovauti viešajam interesui.

Atsižvelgus į Taisyklių pakeitimus, 2019 m. birželio 28 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės sprendimu Nr. B-TS-104, deleguoti asmenys negalėjo būti Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės tarybos nariais, todėl sprendimas pripažintas netekusiu galios.

Mero potvarkiu buvo patvirtinti nauji Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės tarybos nariai. Jais tapo – Lina Grygelaitienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėja, Jurga Grigaliūnaitė,  Vilkaviškio rajono savivaldybės Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja, Vilma Menčinskienė, Vištyčio seniūnijos kaimo bendruomenės pirmininkė.

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top