Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Informacija apie 2021 m. kovo 26 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtus sprendimus

Šiandien, kovo 26 d., nuotoliniu būdu įvyko Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis. Jo metu svarstyti ir priimti 29 sprendimai: patvirtintos Savivaldybei pavaldžių įstaigų 2020 metų veiklos ataskaitos, pritarta 2019–2021 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 2020 metų ataskaitai, Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 m. priemonių finansavimo planui, priimti sprendimai dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį ar savikainos padidinimo, priimti sprendimai kitais rajono gyventojams aktualiais klausimais.

Tradiciškai patvirtinus darbotvarkę, pradėti svarstymai.

Pasikeitė Verslo tarybos sudėtis

Atsižvelgus į gautus Vilkaviškio rajono savivaldybės verslo tarybos narių prašymus, buvo pakeista Vilkaviškio rajono savivaldybės verslo tarybos sudėtis. Tarybą papildė Arūnas Simutis, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Vilkaviškio atstovybės vadovas, kuris pakeitė prieš tai tarybos sudėtyje buvusį Liną Dubicką, o Arvydas Šlivinskas, Lietuvos pieno gamintojų asociacijos Vilkaviškio skyriaus narys, taryboje pakeitė Albiną Šneiderį.

Iš viso Vilkaviškio rajono savivaldybės verslo tarybą sudaro 9 nariai. Be jau minėtų jai taip pat priklauso – Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Vitas Gavėnas, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys Kęstas Kružinauskas, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Vilkaviškio atstovybės nariai Aloyzas Beržanskis ir Vitas Girdauskas, Vilkaviškio rajono ūkininkų sąjungos pirmininkė Onutė Kartavičienė bei Žemės ūkio kooperatyvo „Vilkaviškio grūdai“ pirmininkas Arūnas Maksvytis.

Patvirtintas 2021 metų socialinių paslaugų planas

Taryboje pritarta Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų planui, kuris parengtas siekiant nustatyti socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojų poreikius.

Patvirtinto plano priemonės yra orientuotos į šias pagrindines specialius poreikius turinčių asmenų grupes: senyvo amžiaus ir neįgaliuosius bei vienišus asmenis, šeimas, patiriančias socialinę riziką, ir šiose šeimose auginančius vaikus, be tėvų globos likusius ir globojamus vaikus.

2021 metais bus siekiama pagerinti socialinių paslaugų infrastruktūrą ir veiklą, skatinti kokybiškų socialinių paslaugų teikimą, spartinti neįgaliųjų socialinę integraciją, kurti šeimai palankią aplinką. Savivaldybė sieks užtikrinti socialinių paslaugų teikimą visoms Savivaldybės gyventojų grupėms, atsižvelgiant į jų poreikius socialinėms paslaugoms ir į Savivaldybės finansines galimybes.

Prognozuojama, kad įvairioms paslaugų gavėjų grupėms bus teikiamos šios socialinės paslaugos: vaikams, netekusiems tėvų globos – ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos (vykdant institucinės globos pertvarką šios paslaugos bus teikiamos bendruomeniniuose vaikų globos namuose); senyvo amžiaus asmenims, neįgaliesiems – socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugos, dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos. Šios paslaugos sudarys palankias sąlygas asmeniui kuo ilgiau savarankiškai gyventi bendruomenėje, savo namuose bei sumažins stacionarios globos poreikį; šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, ir jose augantiems vaikams – socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos, vaikų socialinės priežiūros paslaugos vaikų dienos centruose; šeimoms – kompleksinės paslaugos šeimai bendruomeniniuose šeimos namuose, vaikų socialinės priežiūros paslaugos vaikų dienos centruose.

Įgyvendinant institucinės globos pertvarką bus vykdoma socialinių dirbtuvių veikla, grupinio gyvenimo namų plėtra asmenims, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią.

Siekiant plėsti socialinių paslaugų tinklą Savivaldybėje Šiaudiniškių kaimo bendruomenė planuoja įkurti mišrių socialinių paslaugų centrą Šiaudiniškių kaime (Mokyklos g. 6, Šiaudiniškių k., Kybartų sen.). Šiame centre planuojama teikti ilgalaikės socialinės globos paslaugas nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems asmenims, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra, suaugusiems asmenims, turintiems proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų. Būtų teikiamos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos asmenims, kuriems reikalinga nuolatinė specialistų pagalba, šeimos nariams, globėjams, rūpintojams, laikinai dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų ar kt.) negalintiems prižiūrėti šių asmenų. Taip pat į centrą galėtų būti priimami gyventi suaugę iš dalies nesavarankiški neįgalūs asmenys ar jų šeimos, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas socialinės priežiūros poreikis ir kurie dėl sveikatos būklės negali gyventi visiškai savarankiškai savo namuose ir socialinių paslaugų, teikiamų jų namuose ar kitose nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose, nepakanka. Centre būtų teikiamos šeimos paramos tarnybos paslaugos socialinę riziką patiriančioms, krizinėje situacijoje atsidūrusioms šeimoms, laikino apgyvendinimo paslaugos motinoms ir vaikams.

Vištyčio miestelyje planuojama įkurti 60 vietų Vištyčio senjorų namus, kuriuose planuojamos teikti kokybiškos ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos ir slaugos paslaugos senjorams. Atsižvelgiant į gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, bus stengiamasi užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis į visuomenę. Pagrindinis šios idėjos iniciatorius, investuotojas – Vilkaviškio rajono garbės pilietis Donatas Kazlauskas. Savivaldybė prisidės perduodamų pastatų verte, o investuotojai skirs lėšas senjorų namų rekonstrukcijai bei įrengimui.

Siekiant glaudesnio bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis socialinių paslaugų teikimo srityje, planuojama pasitelkti NVO teikiant pagalbos į namus paslaugas senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims atokiose kaimiškose vietovėse.

Numatyta, kad 2021 m. savivaldybės biudžete socialinėms paslaugoms finansuoti skirta 1 974 050 Eur,  4,8 proc. nuo bendro savivaldybės biudžeto. Socialinių paslaugų vystymui ir plėtrai savivaldybėje numatyta skirti 2 489 010 Eur, kurie bus iš įvairių šaltinių (LR valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, asmenų mokėjimai už socialines paslaugas, projektinės lėšos). Planuojama, kad augant socialinių paslaugų poreikiui, Savivaldybės biudžeto dalis socialinėms paslaugoms ateinančius 3 metus turėtų didėti.

Pritarta projekto įgyvendinimui

Taryba pritarė Kisiniškių kaimo bendruomenės projektui „Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas“ ir dalinio finansavimo skyrimui.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama Kisiniškių ir Patunkiškių kaimuose įrengti poilsio parkų apšvietimą, pastatant saulės baterijomis veikiančius šviestuvus, Alvito ir Gudkaimio kaimuose pagal reikalavimus aptverti (įrengti tvorą) vaikų žaidimo aikšteles.

Planuojamas projekto biudžetas sudaro apie 17 384,32 Eur, paramos lėšos sudarys apie 13 907,45 Eur (apie 80 proc.), prašomos Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos sudarys apie 3 476,84 Eur ( apie 20 proc.).

Projektą planuojam įgyvendinti 2021 metais.

Nukeltas infrastruktūros plėtros įmokos tarifo nustatymas

Nuo 2021 metų sausio 1 d. įsigaliojo LR savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas, kurio tikslas užtikrinti savivaldybės reikmes atitinkančią savivaldybės infrastruktūros plėtrą.

Įstatyme numatyta, kad savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka apskaičiuojama pagal LR Vyriausybės nutarimu tvirtinamą Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodiką, įvertinus savivaldybės infrastruktūros plėtros poreikį. Teritorijose gali būti tvirtinami skirtingi savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifai, diferencijuojami pagal pastatų ir (ar) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, savivaldybės infrastruktūros išvystymo lygį ir plėtros poreikį.

Siekiant tinkamai ir atsakingai įvertinti turimą socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, jos išvystymą bei išsidėstymą rajono teritorijoje, reikalinga atlikti išsamų vertinimą, zonavimą ir perspektyvinę analizę, reikalingą objektyviam infrastruktūros plėtros tarifų nustatymui pagrįsti. Šiuo tikslu Savivaldybėje bus perkama paslauga, kurios rengimas užtruks 2–3 mėnesius, todėl buvo pritarta įmokos tarifų patvirtinimo terminą pratęsti iki šių metų liepos 1 d.

Konsultacijos mokiniams, patyrusiems mokymosi sunkumų

Vaikų, patiriančių mokymosi sunkumų, grįžimas į įstaigas, papildomos konsultacijos mokiniams yra Mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo plano 2021 metams priemonės, kurias finansuoja LR Vyriausybė. Konsultacijoms mažose grupėse organizuoti Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Vilkaviškio rajono savivaldybei skyrė 16 248 Eur.

Konsultacijų mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, finansavimo 2021 metais tvarkos aprašas įpareigoja savivaldybes, atsižvelgus į mokyklų ugdymo kokybę, mokinių socialinės padėties situaciją, konsultacijų poreikį, perskirstyti lėšas pagal nustatytus kriterijus. Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų vadovų pasitarime buvo susitarta dėl konsultacijų poreikio ir aptarti lėšų perskirstymo kriterijai.

Numatyta, kad konsultacijos rajono mokyklose bus organizuojamos IV gimn. kl. (12 kl.) mokiniams iki brandos egzaminų sesijos pabaigos. II gimn. kl. (10 kl.) mokiniams bei 1 ir 4 kl. mokiniams, kurie galbūt turėjo nepakankamas galimybes kokybiškai mokytis nuotoliniu būdu, turi mokymosi spragų – iki 2020-2021 mokslo metų ugdymo proceso pabaigos.

Patvirtintas tvarkos aprašas

Taryboje patvirtintas Nepanaudotų Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimo kitoms socialinės apsaugos sritims finansuoti tvarkos aprašas, kuriame sritys, reglamentuotos LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, numatytos prioritetine tvarka, atsižvelgiant į Vilkaviškio rajono savivaldybės strateginį ir (ar) socialinių paslaugų planą bei lėšų poreikį socialinės apsaugos sritims finansuoti.

Nepanaudotos Savivaldybės biudžeto lėšos piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti bus naudojamos socialinės apsaugos sritimis finansuoti šia prioritetine tvarka:

 • socialinių paslaugų priemonėms finansuoti, jų infrastruktūrai modernizuoti ir plėtoti;
 • bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų plėtrai, jų vykdomoms socialinėms programoms įgyvendinti;
 • šeimoje ir bendruomenėje teikiamai pagalbai vaikams, neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimom plėtoti;
 • finansinei paramai, skirtai skurdui bei socialinei atskirčiai mažinti;
 • neįgaliųjų socialinei integracijai;
 • socialinę riziką patiriančių asmenų (šeimų) socialinės reabilitacijos ir integracijos priemonėms įgyvendinti;
 • smurto, savižudybių, priklausomybių, prekybos žmonėmis prevencijai;
 • socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo sąlygoms gerinti ir darbo užmokesčiui didinti;
 • savivaldybės administracijoje dirbančių socialinių išmokų specialistų darbo užmokesčiui didinti;
 • savivaldybės ir socialinio būsto fondo plėtrai, rekonstravimui ir remontui;
 • užimtumo didinimo programos įgyvendinti.

Bendruomeninių vaikų globos namų plėtra

Vaikų dienos centrų paslaugų poreikis savivaldybėje patenkinamas minimaliai, o šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų tinklas yra labai silpnai išplėtotas, todėl sprendžiant šias problemas, nuo 2019 metų  Savivaldybėje įgyvendinamas projektas „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Vilkaviškio rajono savivaldybėje“.

Įgyvendinat projektą bus įkurti 4 bendruomeniniai vaikų globos namai 23 vaikams: Vilkaviškio rajono Kybartų socialinis paslaugų centras projekto lėšomis įsigys 3 butus ir nevyriausybinė organizacija VšĮ Alvito Šv. Kazimiero namai įsigys namą Alvito kaime ir įkurs jame bendruomeninius vaikų globos namus, kuriame gyvens 8 vaikai.

Taryboje priimtas sprendimas, kuriuo Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, bendruomeniniams vaikų globos namams įsteigti, perduotas Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamas turtas – butas, esantis Kybartuose.

Keturių kambarių bute Kybartuose bus įsteigti bendruomeniniai vaikų globos namai, kuriuose gyvens 5 globotiniai. Bus vykdoma socialinė globa su apgyvendinimu bei teikiamos visos reikalingos paslaugos: maitinimas, socialinių įgūdžių ugdymas, pagalba mokantis, atliekant namų darbų užduotis ir kt. vaikui bus formuojamas gyvenimo šeimoje ir bendruomenėje modelis.

Reorganizuojama Vilkaviškio rajono Pajevonio pagrindinė mokykla

Tarybos nariai sutiko, kad biudžetinė įstaiga Vilkaviškio rajono Pajevonio pagrindinė mokykla iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. būtų reorganizuota, prijungiant ją prie Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos, ir įsteigiant Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos Pajevonio pagrindinio ugdymo skyrių.

Reorganizavimo tikslai – sudaryti vadybines prielaidas reorganizuojamos mokyklos veiklą organizuoti optimaliais žmogiškais, finansiniais ir materialiniais ištekliais, užtikrinant kokybišką priskirtų funkcijų vykdymą, siekiant geresnės ugdymo kokybės bei efektyvesnių išteklių naudojimo.

Patvirtintas švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių ir mokinių skaičius 2021–2022 mokslo metams

Patvirtintas priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių ir mokinių skaičius Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2021–2022 metais. Rengiant mokyklų klasių komplektų ir ugdymo grupių skaičių įstaigose, buvo atsižvelgta į bendrojo ugdymo mokyklų 20202025 m. steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų planą, mokinių skaičių mokyklose – į mokyklų mokinių registro duomenis, švietimo įstaigų pateiktus raštus.

Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklose 2021–2022 metais planuojama 264 klasės / 236 klasių komplektai (palyginimui šiais metais buvo 267 / 238), jose 4074 mokiniai (be priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupių). 2020 m. rugsėjo 1 d. duomenimis Savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinėse įstaigose iš viso mokosi 5337 mokiniai (iš jų 267 priešmokyklinukai ir 996 ikimokyklinukai). Planuojama, kad 2021–2022 metais Savivaldybėje bus 5298 mokiniai (iš jų 318 priešmokyklinukų ir 933 ikimokyklinukai).

Vilkaviškio rajono gyventojai ir šiais metais patys skirstys dalį savivaldybės biudžeto

Savivaldybės biudžete numatytos lėšos jau antrus metus vyksiančiai Bendruomeninių iniciatyvų įgyvendinimo programai – taip vadinamajam „Piliečių biudžetui“. Šiemet šiai programai iš Savivaldybės biudžeto bus skirta 150 tūkst. eurų.

Tarybos posėdyje patvirtintas šiek tiek patobulintas bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas. Šiuo sprendimu siekiama didinti piliečių įsitraukimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto formavimo galimybes. Norima skatinti piliečių iniciatyvą mieste ir rajone, suburti gyventojų bendruomenes gyvinti ir gerinti socialinę ir gyvenamąją aplinką, aktyvinti verslo kūrimą ir dalyvavimą atnaujinat teritorijas, skatinti diskusijas Savivaldybės plėtros tema.

Atsižvelgus į praėjusių metų patirtis bei pareiškėjų pasiūlymus, buvo teikiamas tvirtinimui pakoreguotas tvarkos aprašas, kuriuo vadovaujantis ir bus vykdoma projektinių idėjų atranka ir finansavimas.

Kaip ir praėjusiais metais, taip ir šiemet pareiškėjais galės būti Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravęs gyventojas, ne jaunesnis nei 16 metų, surinkęs ne mažiau kaip 20 Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų parašų, palaikančių projektą, ir siūlantis gyvenamosios aplinkos gerinimo idėjas. Projektų idėjų pasiūlymai teikiami ir gali dalyvauti mažos arba didelės apimties infrastruktūros gerinimo projektų kategorijose.

Pateiktų projektų idėjų pasiūlymų vertinimas vyks trimis etapais. Pirmiausia, Investicijų ir strateginio planavimo skyrius atliks administracinės atitikties vertinimą, tuomet projekto idėjų pasiūlymus vertins Mero potvarkiu sudaryta darbo grupė, kuri atrinks tinkamus projektus, kurie pateks į tolimesnį atrankos etapą – viešą balsavimą.

Daugiausia pasikeitimų numatyta gyventojų balsavime už siūlomus įgyvendinti projektus. Balsavimas vyks užpildant nustatytos formos balsavimo kortelę, kuri bus paliekama numatytose, viešai skelbiamose vietose, taip pat bus galimybė balsuoti elektroniniu būdu kvietime nurodytu adresu.

Išsamus projektų sąrašas, už kuriuos balsuojama, bus skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt ir numatytose balsavimo vietose, nurodant projekto pavadinimą, projekto įgyvendinimo vietą, trumpą projekto aprašymą ir vertę. Vienas gyventojas turės teisę balsuoti ne daugiau kaip už 2 atrinktus projektus, atiduodamas po vieną balsą už kiekvieną abejų kategorijų projektą.

Daugiausiai gyventojų balų surinkę projektai bus įgyvendinami tik tada, kai surinks minimalų balsų skaičių: mažos apimties projektams – 0,5 proc. balsų nuo Vilkaviškio rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičiaus, didelės apimties projektai – 2,0 proc. balsų.

Mažos apimties projektai bus įgyvendinti šiemet, o didelės apimties projektams bus rengiama reikalinga techninė dokumentacija ir kitų metų biudžete planuojamas lėšų poreikis jiems įgyvendinti.

Projektai 100 proc. finansuojami  Savivaldybės biudžeto lėšomis, tačiau prie įgyvendinamo projekto nedraudžiama prisidėti ir kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top