Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Informacija apie 2021 m. gegužės 28 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtus sprendimus

Šiandien, gegužės 28  dieną, nuotoliniu būdu įvyko Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis. Jo metu svarstyti ir priimti sprendimai 42 klausimais, tarp kurių patvirtintos Savivaldybei pavaldžių įstaigų 2020 metų veiklos ataskaitos, priimti sprendimai dėl fiksuoto pajamų mokesčio gyventojams už veiklos rūšis, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus vykdomai veiklai, dydžių 2022 metams, dėl nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu naudoti ir jo nurašymo bei likvidavimo, pritarta 2021 metų biudžeto pakeitimui, priimti sprendimai kitais rajono gyventojams aktualiais klausimais.

Posėdyje dalyvavo 24 Tarybos nariai. Tradiciškai buvo pasveikinti gegužės mėnesį gimtadienius šventę Tarybos nariai: Bernardas Marčiukonis bei Renolda Stepanauskaitė – Kubilienė. Patvirtinus darbotvarkę, pradėti svarstymai.

Skatinamos jaunimo iniciatyvos

Taryboje taip pat patvirtintas Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų tvarkos aprašas.

Vadovaujantis juo, bus finansuojami projektai, skirti jaunimo iniciatyvoms remti, ypatingą dėmesį skiriant jaunimo problemų sprendimui bei jaunimo aktyvumo didinimui. Šiame konkurse bus finansuojami projektai, kurie bus sugalvoti, suplanuoti ir įgyvendinami ne mažiau kaip dviejų 14–29 metų amžiaus grupės asmenų. Tokiu būdu siekiama skatinti jaunimo saviraišką, įtraukimą į visuomeninę veiklą, suteikiant jauniems žmonėms galimybę realizuoti save ir įgyvendinti turimas netradicines idėjas.

Tinkamos finansuoti bus laikomos veiklos, susijusios su:

  • vietos bendruomenės narių įtraukimu ir naudos teikimu bendruomenei, kurioje iniciatyvos autoriai gyvena ir veikia;
  • jaunimo savanorystės skatinimu;
  • iki šiol nedalyvavusio jaunimo įtraukimu į jaunimo veiklą;
  • iniciatyvomis, kurios kils ir bus įgyvendinamos jaunų žmonių, kurie turi mažiau galimybių nei kiti jų bendraamžiai;
  • jaunimo verslumo skatinimu;
  • bendrojo lavinimo mokyklų mokinių savivaldos institucijų, mokyklose veikiančių būrelių, jaunimo mėgėjų meno kolektyvų ir kitų neformalių jaunimo grupių inicijuotų idėjų įgyvendinimu;
  • pareiškėjo vykdomų veiklų pritaikymu veiklas vykdyti nuotoliniu būdu.

Konkursui projektus galės teikti LR įstatymų nustatyta tvarka registruota jaunimo organizacija, veiklą vykdanti Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, pareiškėjai taip pat galės būti neformali jaunimo grupė – neįregistruota visuomeninė grupė, kurią ne mažiau kaip 2/3 narių sudaro jauni žmonės.

Vienam projektui finansuoti bus skiriama ne daugiau kaip 2000 Eur.

Keičiamas Vilkaviškio kultūros centro darbo laikas

Iki šiol nustatytas Vilkaviškio kultūros centro darbo laikas buvo: pirmadienį–penktadienį nuo 8 iki 20 val., tačiau, atsižvelgiant į tai, kad kai kurie meno kolektyvų vadovai, kultūrinės veiklos vadybininkas, informacinių sistemų priežiūros specialistas dirba ilgesnes darbo valandas, atsirado poreikis pakeisti įstaigos darbo valandas. Nuo šiol įstaiga pirmadieniais –penktadieniais dirbs nuo 8 iki 22 val.

Papildoma finansinė parama pirmąjį būstą įsigyjančioms šeimoms

Siekiant paskatinti jaunas šeimas įsigyti nuosavą būstą Vilkaviškio rajono savivaldybėje, taryboje pritarta sprendimui suteikti vienkartinę paramą įsigyjant pirmąjį būstą Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Jauna šeima, pirkdama būstą, patiria įvairių išlaidų, pvz.: išlaidos už nekilnojamojo turto vertinimą, išlaidos sumokėti bankui už būsto paskolos dokumentų parengimą, išlaidos notaro paslaugų mokesčiams. Patvirtintos finansinės paramos tikslas – kompensuoti jaunos šeimos, kurios pajamos nėra didelės, patiriamas išlaidas pirmam būstų įsigyti. Įvertinus jaunos šeimos galimas išlaidas pirmam būstui įsigyti, jaunai šeimai remti skirta 1000 eurų suma.

Šia parama galės pasinaudoti jaunos šeimos, kurios būstui įsigyti gauna banko įstaigų teikiamus kreditus ir pasinaudoja valstybės teikiama finansine paskata pagal LR finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą.

Tokių šeimų Vilkaviškio rajono savivaldybėje buvo: 2018 m. – 6, 2019 m. – 12, 2020 m. – 10.

Suteikti pavadinimai Gižų seniūnijos kaimų gatvėms

2018 m. kovo 28 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 299 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių nustatymo, pavadinimų suteikimo, gyvenamųjų vietovių panaikinimo, teritorijų ribų nustatymo ir pakeitimo“ nustačius tikslias gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas, pasikeitė adreso objektų priklausomybė gyvenamajai vietovei, taip pat, atsiradus naujiems adreso objektams, atsižvelgiant į Gižų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių 2021 m. gegužės 6 d. sueigos protokolą bei Pavadinimų parinkimo gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams, esantiems Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, komisijos posėdžio protokolą, buvo būtina suteikti pavadinimus naujoms Gižų seniūnijos kaimų gatvėms.

Taryba pritarė Vilkaviškio rajono savivaldybės Gižų seniūnijos Rūdos kaimo gatvėms suteikti: Antano Radušio g., Vinco Rudvalio g., Oranų kaimo gatvėms – Smėlio g., Antano Radušio g., Vinco Rudvalio g., Daržininkų kaimo gatvėms – Rūko g., Antano Radušio g., Senkiškių kaimo gatvei – Dvaro g., Adamarinos kaimo gatvei – Dvaro g., Išlandžių kaimo gatvei – Mindaugo g., Naujųjų Gižų kaimo gatvėms – Mindaugo g., Dvaro g., Birutės g., K. Baršausko g. pavadinimus.

Nekilnojamojo turto mokesčio tarifas 2022 metams

Taryba patvirtino nekilnojamojo turto mokesčio tarifus 2022 metų mokestiniam laikotarpiui. Nustatytas vienodas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas visiems nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojams, išskyrus tuos, kurie Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje turi nenaudojamus, apleistus ar neprižiūrimus statinius. Minėtiems asmenims nustatytas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas. Tokiu sprendimu tikimasi, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje sumažės nenaudojamų, apleistų statinių, o jų savininkai priims sprendimus dėl tokių teritorijų priežiūros ir būklės gerinimo.

2021 metams nustatytas nekilnojamojo turto mokesčio tarifais –  0,8 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės ir maksimalus 3 procentų nekilnojamojo turto mokesčio tarifas apleistam ir neprižiūrėtam nekilnojamam turtui.

Taip pat numatyta, kad ne mažiau kaip 10 procentų surenkamo nekilnojamojo turto mokesčio bus skiriama infrastruktūros gerinimui Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje.

Nustatytas valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifas ir lengvatos 2021 metams

Taryboje patvirtintas sprendimas, nustatantis valstybinės žemės, išnuomotos be aukciono, nuomos mokesčio tarifus 2021 metams. Nustatytas tarifas: gyvenamųjų teritorijų žemės turto grupėms – 1,5 proc., žemės ūkio paskirties žemės turto grupėms – 2,5 proc., pramonės ir sandėliavimo bei komercinės paskirties žemės turto grupėms – 3 proc., apleistoms ir nenaudojamoms visų paskirčių žemės turto grupėms – 4 proc.

Taip pat nustatyta, jog fiziniams asmenims, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžiaus, gausioms šeimoms (auginančioms tris ir daugiau vaikų iki 18 metų) ir nepilnamečiams vaikams, kai minėtų asmenų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų, neapmokestinamas žemės sklypo dydis – 0,3 ha kaimo vietovėse ir 0,06 ha mieste.

Nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio 2021 metais atleisti fiziniai asmenys, kurių mokėtinas valstybinės žemės nuomos mokesčio dydis neviršija 2 eurų. Nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio 5 metams būtų atleistos verslo įmonės, kurios pasirašiusios investicijų sutartis ir investavusios į verslo plėtrą Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje ne mažiau kaip 100,0 tūkst. Eur ir sukūrusios ne mažiau kaip 5 ilgalaikes (36 mėn.) darbo vietas. Taip pat nustatyta, kad jeigu fizinis ar juridinis asmuo turi teisę į mokesčio lengvatą ir turi ne vieną valstybinės žemės sklypą, jam taikoma didžiausia lengvata vienam žemės sklypui.

Nustatyti neapmokestinamųjų žemės sklypo dydžiai 2021 metams

2021 metais žemės savininkams – asmenims, kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžiaus, ir nepilnamečiams vaikams, kai minėtų savininkų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų, nustatytas neapmokestinamas žemės sklypo dydis – 1,0 ha kaimo vietovėje arba 0,06 ha mieste.

Fiziniam asmeniui nuosavybės teise priklausantys keli žemės sklypai, esantys tos pačios savivaldybės teritorijos vietovėse, kurioms nustatytas vienodas neapmokestinamas žemės sklypo dydis, šiuo atveju laikomi vienu žemės sklypu. Jeigu fizinis asmuo turi teisę į mokesčio lengvatą ir turi ne vieną žemės sklypą, taikoma didžiausia lengvata vienam žemės sklypui. Taikant šią nuostatą, šeima laikomi sutuoktiniai, asmenys, vieni auginantys vaikus (įvaikius), ir su jais gyvenantys jų vaikai (įvaikiai, posūniai, podukros), iki jiems sukaks 18 metų, o prie darbingų asmenų nepriskiriami mokyklų mokiniai ir aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal dieninės ir nuolatinės studijų formų programas.

Nustatytas žemės mokesčio tarifas 2022 metams

Taryboje patvirtinti žemės mokesčio tarifai, kuriais vadovaujantis bus skaičiuojamas žemės mokesti 2022 metais.

Gyvenamosios teritorijos, vienbučių, dvibučių ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ateinančiais metais bus apmokestintos 0,3 proc. nuo žemės mokestinės vertės, žemės ūkio paskirties žemė ir mėgėjų sodų žemės sklypai – 1,0 proc., miškų, vandens ūkio paskirties žemės sklypai, naudingųjų iškasenų teritorijos (pvz. karjerai), atskirųjų želdinių teritorijos ir kt. – 0,5 proc., pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos – 0,8 proc., komercinės paskirties objektų teritorijos – 0,7 proc. Apleistiems, nenaudojamiems žemės sklypams bus taikomas 4 proc. žemės mokestis.

Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, Vilkaviškio savivaldybės 2020 metais fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausančio žemės apmokestinamas plotas buvo 83443 ha, priskaičiuoti 595 933 Eur. Juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančio žemės apmokestinamas plotas – 2724 ha, priskaičiuota mokesčio – 23 001 Eur.

Patvirtintas inžinerinės infrastruktūros vystymo, vėjų jėgainių išdėstymo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje planas

Vienas iš LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo tikslų – užtikrinti darnią atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtrą, skatinti tolesnį naujų technologijų vystymąsi ir diegimą bei pagamintos energijos vartojimą.

Siekiant didinti energijos gavybos iš atsinaujinančių išteklių energijos dalį, Taryboje patvirtintas inžinerinės infrastruktūros vystymo, vėjų jėgainių išdėstymo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje planas. Įgyvendinant Inžinerinės specialiojo plano sprendinius bus sudarytos galimybės plėtoti atsinaujinančių išteklių energiją iš atsinaujinančių neiškastinių išteklių – vėjo.

Parenkant vėjo elektrinių statybos vietas, buvo atsižvelgta į žemės paviršiaus reljefą, kliūtis vėjui, vietovės šiurkštumą, kad vidutinis metinis vėjo greitis 10 m aukštyje būtų ne mažesnis negu 3,5 m/s. Vėjo jėgainės gali būti statomos ten, kur yra pakankamai didelis vėjo greitis ir mažas jo turbulentiškumas.

Inžinerinės infrastruktūros vystymo, vėjo jėgainių išdėstymo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje plane nustatytos vėjo elektrinių parkų teritorijos, kuriose gali būti įrengiamos didesnės kaip 500 kW galios grupinės vėjo elektrinės. Išskirta 13 vėjo elektrinių parkų teritorijų, esančių Vilkaviškio rajono savivaldybės Kybartų, Klausučių, Pilviškių seniūnijų teritorijose.

Bendruomeninių vaikų globos namų plėtra

Nuo 2019 metų  Savivaldybėje įgyvendinamas projektas „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Vilkaviškio rajono savivaldybėje“.

Įgyvendinat projektą bus įkurti 4 bendruomeniniai vaikų globos namai 23 vaikams: Vilkaviškio rajono Kybartų socialinis paslaugų centras projekto lėšomis įsigys 3 butus ir nevyriausybinė organizacija VšĮ Alvito Šv. Kazimiero namai įsigys namą Alvito kaime ir įkurs jame bendruomeninius vaikų globos namus, kuriame gyvens 8 vaikai.

Taryboje priimtas sprendimas, kuriuo Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, bendruomeniniams vaikų globos namams įsteigti, perduotas Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamas turtas – butas, esantis Kybartuose.

Keturių kambarių bute Kybartuose bus įsteigti bendruomeniniai vaikų globos namai, kuriuose gyvens 5 globotiniai. Bus vykdoma socialinė globa su apgyvendinimu bei teikiamos visos reikalingos paslaugos: maitinimas, socialinių įgūdžių ugdymas, pagalba mokantis, atliekant namų darbų užduotis ir kt., vaikui bus formuojamas gyvenimo šeimoje ir bendruomenėje modelis.

Pritarta projektų rengimui

Taryba pritarė dviejų projektų rengimui ir įgyvendinimui, kuriais siekiama pagerinti melioracijos statinių būklę Vilkaviškio rajone. Projektai bus teikiami ES lėšoms gauti pagal „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“. Buvo pritarta, kad Vilkaviškio rajono savivaldybė būtų partneriu teikiant projektus paramai gauti.

Abiem projektais – „Lauckaimio kaimo melioracijos statinių naudotojų asociacijos (MSNA) nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas“ bei „Paražnių kaimo melioracijos statinių naudotojų asociacijos (MSNA) nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas“ bus siekiama rekonstruoti sausinimo sistemas, iš kurių kiekvieno bendras plotas iki 80 ha žemės ūkio naudmenų, rekonstruoti iki 7 km drenažo rinktuvų, iki 9 km sausintuvų bei rekonstruoti iki 2,5 km griovių.

Planuojamas projektų vykdymo laikotarpis – 2022–2024 m.

Sezoninė prekyba alkoholiniais gėrimais

Taryba pritarė Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje nustatyti kurortinio, poilsio bei turizmo sezono laikotarpį nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d.

Šiuo sprendimu taip pat nustatytos Vilkaviškio rajono poilsio bei turizmo teritorijos, kuriose leidžiama verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, kurortinio, poilsio bei turizmo sezono laikotarpiu:

Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m.: Miesto sodo teritorija Vytauto g., Rimgaudo g., J. Basanavičiaus g. sankirtoje; teritorija prie Vilkaviškio miesto pliažo. Vilkaviškio r. sav., Vištyčio sen., Vištyčio mstl.: teritorija prie Vištyčio ežero poilsiavietės Pakrantės g.; teritorija prie pėsčiųjų tako S. Dariaus ir S. Girėno g. Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Klausučių k.: teritorija prie kultūros centro erdvių Klausučių g. 20; teritorija prie Klausučių „Atgimimo“ parko Liepų g. Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen.: teritorija prie Paežerių ežero (vandenlenčių sporto ir pramogų parkas „Wake inn Vilkaviškis“) Maldėnų k.; teritorija prie Paežerių dvaro.

 

 

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top