Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Informacija apie 2021 m. balandžio 30 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtus sprendimus

Šiandien, balandžio 30 dieną, nuotoliniu būdu įvyko Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis. Jo metu svarstyti ir priimti sprendimai 46 klausimais, tarp kurių patvirtinta Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ataskaita bei Administracijos direktoriaus, Savivaldybės Tarybos ir Mero 2020 metų veiklos ataskaitos.

Savivaldybės administracijos direktorius Vitas Gavėnas tarybai atsiskaitė už  savo 2020 metų veiklą bei pristatė Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos 2020 metų veiklą, aptarė svarbiausius įgyvendintus ir toliau įgyvendinamus projektus.

Savivaldybės taryba ne rečiau kaip vieną kartą per metus reglamento nustatyta tvarka turi pateikti savivaldybės bendruomenei viešą savo veiklos ataskaitą, kurią tarybos vardu pristatė Savivaldybės meras Algirdas Neiberka. Ataskaitoje buvo apžvelgta savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų veikla,  per metus vykę susitikimai, tarptautinis bendradarbiavimas, įgyvendintos iniciatyvos. Pateiktoms ataskaitoms Tarybos nariai pritarė.

Tarybos posėdyje taip pat patvirtinti naujos redakcijos Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo nuostatai,  pakeistas Vilkaviškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas, paskirstytos kompetencijos, valdant viešąjį transportą, patvirtintos 2020 metų Savivaldybei pavaldžių įstaigų veiklos ataskaitos, priimti sprendimai kitais rajono gyventojams aktualiais klausimais.

Patvirtinti Mokinių nemokamo maitinimo Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo pakeitimai

Siekiant ugdyti mokinių sveikos mitybos ir gyvensenos įpročius, mažinti mokinių socialinę atskirtį ir diferenciaciją, visose mokyklose, įskaitant ikimokyklinio ugdymo įstaigas, nemokami pietūs nevertinant pajamų skiriami ne tik prieš mokyklinukams ir pirmokams, bet ir mokiniams, kurie mokosi pagal pradinio ugdymo programą antroje klasėje, t. y. antrokams.

Atsižvelgiant į tai, kad mokiniai, kurie dėl šeiminių aplinkybių ar psichologinių problemų negali mokyklose toliau mokytis su savo bendraamžiais ir dėl to atsiduria nelygiavertėje padėtyje, palyginus su mokiniais, kurie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas ir turi teisę į socialinę paramą mokiniams, įteisinta nuostata, suteikianti teisę gauti nemokamą maitinimą ne vyresniems kaip 21 metų mokiniams iš nepasiturinčių šeimų, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas.

Taip pat apraše patikslinta nuostata, susijusi su nemokamo maitinimo skyrimu. Nustatyta, kad mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, o IV gimnazijos klasės mokiniams – iki brandos egzaminų pabaigos.

Karklinių bendruomenės namus stengsis pritaikyti verslo vystymui

Taryba pritarė Karklinių kaimo bendruomenės projektui „Karklinių bendruomenės namų pritaikymas bendruomeninio verslo vystymui“ ir dalinio finansavimo jo įgyvendinimui skyrimo.

Šio projekto įgyvendinimo metu planuojama sutvarkyti ir įveiklinti 250 kv. m antro aukšto patalpas, Karkliniuose. Patalpose planuojama įrengti šildymą, pakeisti langus, duris, apšiltinti lubas ir grindis, supirkti reikiamą įrangą ir baldus, reikalingus paslaugų teikimui.

Planuojama, jog bus įsteigtos 3 darbo vietos ir sukurti 2 etatai įdarbinant 3 jaunas Vilkaviškio rajono gyventojas, iš kurių 2 – gyvena Karklinių kaime. Sutvarkytose patalpose bus teikiamos kirpimo, manikiūro/pedikiūro bei sveikatinimo paslaugos.

Šiuo projektu siekiama išlaikyti ir priartinti socialines paslaugas prie kaime gyvenančių senjorų, vienišų, neįgaliųjų, daugiavaikių šeimų, mažas pajamas gaunančių kaimo gyventojų ir socialinę atskirtį patiriančių žmonių, jiems suteikiant galimybę pasinaudoti socialinėmis paslaugomis savo gyvenamojoje vietoje: tiek darbo ir fizinio aktyvumo terapijomis, grožio paslaugomis, SPA ir druskos kapsule, masažine vonia.

Gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašas padės užtikrinti gyventojų tiesioginį dalyvavimą priimant Savivaldybei svarbius sprendimus

Taryba patvirtino Vilkaviškio rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašą, kuris užtikrins Savivaldybės gyventojų tiesioginį dalyvavimą tvarkant viešuosius Savivaldybės reikalus, skatins gyventojus dalyvauti priimant Vilkaviškio rajono savivaldybei svarbius sprendimus ir plėtoti demokratinę vietos savivaldos raidą.

Apklausomis siekiama sužinoti vietos gyventojų nuomonę klausimais, kuriuos Savivaldybė sprendžia atlikdama savarankiškąsias funkcijas, gerinti ryšius su visuomene, skatinti visuomenę dalyvauti tvarkant Savivaldybės viešuosius reikalus, stiprinti Savivaldybės gyventojų pasitikėjimą Savivaldybe.

Apklausas inicijuoti ir jose dalyvauti galės asmenys, kuriems apklausos dieną yra suėję 18 metų ir kurie savo gyvenamąją vietą yra deklaravę Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje arba kurie yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Vilkaviškio rajono savivaldybėje. Apklausas inicijuoti galės Savivaldybės gyventojai, Savivaldybės taryba, meras ir seniūnas.

Elektroninio ryšio priemonėmis savo valią gyventojai galės išreikšti Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje savarankiškai tam skirtame reklaminiame skydelyje.

Pasikeitė didžiausias leistinas etatų skaičius švietimo įstaigose

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija patvirtino lėšų, skirtų įsteigti naujas mokytojų padėjėjų pareigybes savivaldybėse ir valstybinėse mokyklose 2021 metais, apskaičiavimo ir paskirstymo aprašą. Pagal jį Vilkaviškio rajono savivaldybei buvo skirta 28 318 eurų, todėl atsirado galimybė padidinti švietimo įstaigoms nustatytą mokytojo padėjėjo etatų skaičių.

Vadovaujantis kriterijais (mokinių, kuriems bendrojo ugdymo mokyklos bendrosiose klasėse reikia teikti mokytojo padėjėjo pagalbą (6–8 val. per dieną), o ikimokyklinio ugdymo įstaigose/grupėse (kasdien(ne tik veiklų ir pratybų metu)) nustatytos penkios įstaigos: Kybartų „Saulės“ progimnazija, Pilviškių „Santakos“ gimnazija, Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla, Gižų Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras, Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“, kurioms paskirti 3,5 mokytojo padėjėjo etatai.

Mokytojo padėjėjai padės mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo skirtas užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, judėti, maitintis, naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis.

Pasikeitė Etikos komisijos sudėtis

Etikos komisijos nariui Romaldui Mačiuliui netekus seniūnaičio pareigų ir negalint atstovauti gyvenamosios vietovės bendruomenei, atsirado poreikis pakeisti Etikos komisijos sudėtį.

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras kreipėsi į bendruomenes, organizacijas ir pakvietė deleguoti / siūlyti atstovą į komisijos narius. Vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos reglamentu, Savivaldybės tarybos sudaromų komisijų nariais gali būti ne tik Tarybos nariai, valstybės tarnautojai ar ekspertai, bet ir gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai.

Nuspręsta, jog Etikos komisiją papildys Birutė Nenėnienė. Be jos komisijos darbe taip pat dalyvauja tarybos nariai – Renolda Stepanauskaitė-Kubilienė (komisijos pirmininkė), Daiva Černiuvienė, Gedeminas Gudaitis, Sūdavos kaimo bendruomenės pirmininkė Rita Brazaitienė, Virbalio seniūnijos Virbalio Miesto Laukų seniūnaitijos seniūnaitis Gedeminas Žebertavičius, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriaus vedėja Aušra Sinkevičienė.

Skatinamas jaunimo užimtumas

Siekiant sudaryti palankias sąlygas kokybiškam jaunimo užimtumui didinti vasaros atostogų metu (ne ugdymo proceso metu) Vilkaviškio rajono savivaldybėje, taryboje patvirtinta 2021 metų jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa.

Šioje programoje galės dalyvauti jaunimas nuo 14 iki 29 m., deklaravęs gyvenamąją vietą Vilkaviškio rajono savivaldybėje, besimokantis bendrojo ugdymo įstaigose ir profesinėse (įskaitant abiturientus, baigusius bendrojo ugdymo įstaigą iki rugpjūčio 31 d.) ar aukštosiose mokyklose, dalyvaujant ne ugdymo proceso metu.

Programos vykdymo laikotarpis bei tinkamos finansuoti laikomos išlaidos, patirtos ir apmokėtos nuo birželio 1 d. iki spalio 31 d.

Darbdaviai, sutikę dalyvauti programoje ir įdarbinę jaunimą vasaros atostogų metu, bus skatinami pinigine kompensacija. Darbdaviui už jaunuolį, įdarbintą visu darbo krūviu, per mėnesį bus kompensuojama iki 350 eurų. Jei jaunuolis dirbtų ne visu darbo krūviu, kompensacija būtų skaičiuojama proporcingai pagal dirbtas darbo dienas. Siūlomas maksimalus kompensacijos dydis darbdaviui už vieną įdarbintą jaunuolį per programos vykdymo laikotarpį (2 mėnesius) – 700 eurų. Kompensacija darbdaviui mokama, jei įdarbintas jaunuolis dirbo ne mažiau kaip dvi savaites (10 darbo dienų).

Programai įgyvendinti numatyta skirti 15 000 Eur iš Savivaldybės biudžeto lėšų. Ketinama įdarbinti apie 21–25 jaunuolius. Įdarbintas jaunas žmogus šia Programa gali pasinaudoti vieną kartą per kalendorinius metus.

Tarybos posėdyje patvirtinus programą, atsirado galimybė dalyvauti Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbtame Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektų finansavimo konkurse 2021 metais. Jeigu pavyktų jį laimėti, būtų papildomai pritraukta Valstybės lėšų projektinėms veikloms finansuoti ir įdarbinta daugiau jaunimo.

Pritarta Bendradarbiavimo sutarties pasirašymui

Taryboje buvo pritarta Bendradarbiavimo sutarties tarp valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos pasirašymui. Ši sutartis sudaroma siekiant įgyvendinti projektą „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 186 Kybartai–Vištytis 12,486 km paprastasis remontas įrengiant nežymėtąją pėsčiųjų perėją“.

Siekiant pagerinti eismo saugumo priemones, projekto įgyvendinimo metu Vilkaviškio r. sav. Girėnų kaime bus įrengta pėsčiųjų perėja.

Nuo 2021 m. birželio 1 d. įsigalioja naujos kainos

Tarybos posėdyje priimtas sprendimas dėl UAB „Vilkaviškio vandenys“ geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokesčio.

Patvirtintos kainos (be pridėtinės vertės mokesčio):

  • vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute – 1,15 Eur/vartotojui per mėn. (iki šios galiojusi kaina – 1,43);
  • vartotojams, perkantiems paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduos – 0,87 Eur/apskaitos prietaisui per mėn. (iki šiol galiojusi kaina – 0,96);
  • abonentams, perkantiems paslaugas verslo reikmėms ar ūkinei veiklai vykdyti – 1,38 Eur/apskaitos prietaisui per mėn. (iki šiol galiojusi kaina – 1,86).

UAB „Vilkaviškio vandenys“ 2018 m. aptarnavo 15 120 vnt. apskaitos prietaisų: daugiabučių namų butuose – 6918 vnt., individualiuose gyvenamuosiuose namuose – 7500 vnt., daugiabučių namų įvaduose – 8 vnt., abonentams priklausančių – 694 vnt.

Kitu Tarybos posėdyje priimtu sprendimu, nustatytos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos (be PVM).

Nustatytos tokios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos vartotojams: butų gyventojams – 1,91 Eur/m3 , individualiųjų gyvenamųjų namų gyventojams –  1,87 Eur/m3. Taip pat patvirtintas ir paviršinių nuotekų tvarkymo mokestis, kurį mokės visi juridiniai asmenys. Nustatytas paviršinių nuotekų tvarkymo mokestis – 0,14 Eur/ m 3.

Priimti sprendimai įsigalioja nuo 2021 m. birželio 1 d.

Investicijos į Vilkaviškio šilumos ūkį

Posėdyje suderintas UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ 2020–2021 metų investicijų į Vilkaviškio šilumos ūkį planas. Šiuo planu siekiama užtikrinti nepertraukiamą šilumos energijos gamybą naudojant atsinaujinančių išteklių energiją bei nepertraukiamą šilumos energijos tiekimą vartotojams.

Planuojamos įvykdyti investicijos bus orientuotos į šilumos gamybos patikimumo ir saugumo užtikrinimą, ekologinės situacijos gerinimą, sumažins avarinių situacijų atsiradimo galimybę, bus sudaryta galimybė operatyviau reaguoti į šilumos gamybos ir tiekimo sutrikimus, reguliuoti šilumos tiekimą vartotojams.

Pagrindinė numatyta investicija – Kybartų katilinės biokuro katilo keitimas nauju. Šis katilas buvo sumontuotas 2001 m., jis yra susidėvėjęs – naudojamas jau 20 metų. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatytuose normatyvuose jo amortizacinis laikotarpis – 16 metų. Nuolat atliekami katilo ir jo biokuro sandėlio remontai reikalauja papildomų lėšų ir laiko sąnaudų.

Kita numatyta investicija – šio katilo biokuro sandėlio remontas.

Šilumos energijos apskaitos prietaisų įsigijimas ir sumontavimas taip pat būtina investicija. Skaitiklių eksploatavimo laikas – 7 metai, įvadinių skaitiklių metrologinė patikra atliekama kas 2 metus. Skaitikliai keičiami ir įrengiami pagal poreikį.

Nemažiau svarbi investicija – ilgalaikio turto įsigijimas. Tam, kad nesustotų šilumos energijos gamybos procesas, 2020 m. buvo įsigytas teleskopinis krautuvas su pritaikytu kaušu, taip pat įsigyti 2 lengvieji automobiliai. 2021 metai planuojama pakeisti turimą lengvąjį automobilį, kurio techninė būklė labai prasta. Ketinama įsigyti daugiafunkcį kopijavimo aparatą, spalvotą lazerinį daugiafunkcį spausdintuvą, benzininę savaeigę vejapjovę su rinktuvu.

Bendra investicijų suma – 288 395 Eur (iš jų – 168 395 bendrovės lėšos, o 120 000 skolintos lėšos).

Patvirtinta energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programa

Taryba patvirtino programą dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021–2025 metų energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose. Įgyvendinant šią programą sumažės šilumos sunaudojimas, bus pagerintas rajono daugiabučių namų kvartalų estetinis vaizdas, pagerės gyvenamoji aplinka. Programa siekiama iki 2025 metų pabaigos sumažinti šiluminės energijos (kuro) sąnaudas daugiabučiuose namuose, pastatytuose pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus, ne mažiau kaip 20 proc., tai yra skaičiuojamąsias metines šiluminės energijos (kuro) sąnaudas šiuose namuose iki 2025 metų pabaigos sumažinti ne mažiau kaip 1000 GWh per metus.

Išsikeltų tikslų bus siekiama sukuriant organizacinę struktūrą, kuri rūpinsis programos įgyvendinimo koordinavimu, teiks organizacinę, techninę, teisinę ir kt. paramą daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektams įgyvendinti, bus atnaujinami daugiausiai šiluminės energijos suvartojantys daugiabučiai namai, užtikrinant, kad įgyvendinus efektyvias energiją taupančias priemones, bus pasiekta ne mažesnė kaip C pastato energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šilumos energijos sąnaudos juose bus sumažintos ne mažiau kaip 40 proc., visuomenė bus nuolat informuojama energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose klausimais.

Programa bus įgyvendinama dviem etapais. Pirmąjį etapą organizuos Savivaldybės administracija. Šis etapas skirtas parengiamiesiems investicijų įgyvendinimo darbams atlikti (investicijų planų reikalingų paslaugų ir darbų pirkimas, investicijų planų ir energinio naudingumo sertifikatų parengimas, jų aptarimas su būsto savininkais, galimoms investicijų planų korekcijoms ir finansavimo užtikrinimui). Antrasis programos įgyvendinimo etapas, kurį rengs ir jo įgyvendinimą organizuos paskirtas programos administratorius, apima projektavimo ir rangos darbų įgyvendinimą pagal patvirtintus investicijų planus. Šis etapas bus baigiamas per du metus nuo namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano patvirtinimo bei Būsto energijos taupymo agentūros pritarimo.

Programos įgyvendinimo administratoriais daugiabučių gyvenamųjų namų bendro naudojimo objektų administratoriais paskirti UAB „Vilkuva“ ir UAB „Kybartų darna“.

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras sudarys Vilkaviškio rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo priežiūros komisiją.

Sveikatos priežiūros įstaigoms suteiktas skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero potvarkiu sudarytai komisijai, buvo pavesta įvertinti savivaldybei pavaldžių asmens sveikatos priežiūros įstaigų atsparumo korupcijai indeksą ir jų atitiktį skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimui.

Komisijai atlikus vertinimą, Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas skirtas Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centrui, kuris pagal atsparumo korupcijai indeksą surinko 153 balus (iš 156 galimų) bei Vilkaviškio ligoninei, surinkusiai 133 balus (iš 156 galimų). Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centui, surinkusiam 130 balų (iš 156 galimų), skirtas kandidatės gauti Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą.

Paskirstytos lėšos naujoms mokytojų padėjėjų pareigybėms įsteigti

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Vilkaviškio rajono savivaldybei skyrė 28 318 eurų, todėl yra galimybė padidinti švietimo įstaigoms nustatytą mokytojo padėjėjo etatų skaičių ir padėti ribotų galimybių mokiniams (turintiems labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių) savarankiškai dalyvauti ugdyme ir neformaliojo švietimo veikloje.

Pagal švietimo įstaigų Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai pateiktus duomenis išryškėjo, kad mokinių, kuriems bendrojo ugdymo mokyklos bendrosiose klasėse reikia teikti mokytojo padėjėjo pagalbą 6–8 val. per dieną, o ikimokyklinio ugdymo įstaigose / grupėse – kasdien (ne tik veiklų ir pratybų metu), yra Kybartų „Saulės“ progimnazijoje, Pilviškių „Santakos“ gimnazijoje, Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinėje, Gižų Kazimiero Baršausko mokykloje-daugiafunkciame centre, Vilkaviškio vaikų lopšelyje-darželyje „Pasaka“.

Mokytojo padėjėjai padės mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo skirtas užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, judėti, maitintis, naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis.

Patvirtini nauji Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą nuostatai

Atsižvelgus į susiklosčiusią ekonominę situaciją Lietuvoje bei rajone esančio verslo specifiką (vyrauja smulkus ir vidutini verslas), taip pat vykusio Vilkaviškio rajono savivaldybės verslo tarybos posėdžio metu ir sudarytos Darbo grupės vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą įkainiui nustatyti išsakytas pastabas ir siūlymus, peržiūrėjus vietinės rinkliavos už išorinės reklamos įrengimą dydžius, tarybos posėdyje patvirtinti naujos redakcijos Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo nuostatai.

Nuostatuose nustatyti konkurencingi vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo dydžiai, jų apskaičiavimo, mokėjimo tvarka, delspinigių, lengvatų ir įmokų grąžinimo atvejai rinkliavos mokėtojams.

Nustatyta, kad vietinės rinkliavos dydis už Leidimo išdavimą vieneriems metams, įrengiant iškabą:

  • kai įrengiama iškaba iki 0,3 m2 reklamos ploto – 0 Eur;
  • kai įrengiama iškaba, kurios reklaminis plotas didesnis už 0,3 m2 – 20 Eur už 1 m2.

Vietinės rinkliavos dydis už Leidimo išdavimą vieneriems metams, įrengiant išorinę reklamą ant įvairių specialių ir pritaikytų reklamos pateikimo priemonių, – 20 Eur už 1 m².

Vietinė rinkliava, kai įrengiama iškaba, kurios reklaminis plotas didesnis už 0,3 m2 ir įrengiant išorinę reklamą ant įvairių specialių ir pritaikytų reklamos pateikimo priemonių, apskaičiuojama pagal formulę:

R = (T x P x K) : 365 x D, kur:

R – vietinė rinkliava eurais;

T – vietinės rinkliavos metinis dydis už Leidimo išdavimą įrengiant 1 m² reklamos ploto;

P – reklamos plotas kvadratiniais metrais;

K – vietinės rinkliavos koeficientas;

365 – dienų skaičius per metus;

D – dienų skaičius, per kurį eksponuojama reklama.

Formulėje naudojami nustatyti Vietinės rinkliavos koeficientai pagal zonas:

  • Vietinės rinkliavos koeficientas 2,5 – I zona (Vilkaviškio miesto J. Basanavičiaus aikštė, Vytauto, Gedimino, S. Nėries, Kęstučio, Maironio, Statybininkų, Pilviškių gatvės, Birutės gatvės atkarpa nuo Gedimino gatvės žiedo iki S. Nėries ir Pilviškių gatvių sankirtos);
  • Vietinės rinkliavos koeficientas 2,0 – II zona (kitos Vilkaviškio miesto teritorijos);
  • Vietinės rinkliavos koeficientas 1,5 – III zona (Kybartų ir Virbalio miestai, Pilviškių miestelis);
  • Vietinės rinkliavos koeficientas 1,0 – IV zona (Kitos seniūnijų teritorijos).

 

 

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top