Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Informacija apie 2020 m. vasario 28 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtus sprendimus

Š. m. vasario 28 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės posėdžių salėje vyko Tarybos posėdis, kurio metu priimti sprendimai 38 klausimais – patvirtintas Vilkaviškio rajono savivaldybės 2020 metų biudžetas, pritarta Savivaldybei pavaldžių įstaigų 2019 metų ataskaitoms, nustatytos socialinės globos asmenų namuose kainos, priimti sprendimai kitais rajono gyventojams aktualiais klausimais.

Posėdyje dalyvavo 22 Tarybos nariai. Tradiciškai pasveikinus gimtadienius sausio mėnesį šventusius Tarybos narius, patvirtinus darbotvarkę, pradėti svarstymai.

Tarybos veiklos reglamentas papildytas nauju skyriumi

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas papildytas nauju skyriumi „Visuomeniniai konsultantai, padėjėjai“. Savo įgaliojimų laikotarpiu Meras gali turėti visuomeninių konsultantų, o Tarybos narys – visuomeninių padėjėjų, kurie Mero ar Tarybos nario prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją.

Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas (toliau – VSĮ) suteikia teisę merui ir tarybos nariams savo kadencijos laikotarpiui turėti visuomeninius konsultantus ar padėjėjus, tačiau VSĮ nei kiti teisės aktai nereglamentuoja mero visuomeninių konsultantų bei tarybos narių visuomeninių padėjėjų skyrimo ir atšaukimo procedūros.

Taigi, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas papildytas skyriumi, kuriame reglamentuojama visuomeninio konsultanto, padėjėjo skyrimo tvarka, teisės ir pareigos, patvirtinama oficialaus pažymėjimo forma.

Patvirtintas Savivaldybės 2020–2022 metų strateginis veiklos planas

Vasario mėnesio Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintas Savivaldybės 2020–2022 metų strateginis veiklos planas.

Šis planas – tai savivaldybės veiklos „vadovas“ ateinantiems 3 metams. Jame išdėstyti savivaldybės numatomi darbai įvairiose srityse – rajono viešųjų erdvių priežiūros, susisiekimo, aplinkosaugos, švietimo, kultūros, sporto, sveikatos priežiūros ir kt.

Strateginį veiklos planą sudaro 10 programų, apimančių visas savivaldybės veiklos sritis – nuo švietimo, socialinių, kultūros, sporto paslaugų teikimo iki miesto infrastruktūros projektų įgyvendinimo – gatvių rekonstrukcijos, viešųjų erdvių tvarkymo. Programose pateikti kiekvienos srities tikslai, uždaviniai, priemonės ir vertinimo kriterijai.

Savivaldybės 2020–2022 metų strateginiame veiklos plane iškelti septyni Savivaldybės 2020 metų veiklos prioritetai. Numatyta kompleksiškai sutvarkyti Vilkaviškio miesto teritoriją ir atnaujinti rajono kaimo gyvenamąsias teritorijas, Vilkaviškio rajono savivaldybėje kurti palankią investicinę aplinką, gerinti švietimo, kultūros ir sporto infrastruktūrą, mokinių ugdymosi pasiekimus, kurti palankią aplinką šeimai, įgyvendinti jaunimo politiką, gerinti susisiekimo infrastruktūrą, rengti teritorijų planavimo dokumentus. Taip pat plane numatyti svarbiausi darbai 2020 metais įgyvendinant kiekvieną iš prioritetų.

Strateginis veiklos planas parengtas atsižvelgiant į Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos patvirtintus strateginius dokumentus: Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2027 m. strateginį plėtros planą, Savivaldybės atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programos, Savivaldybės strateginius veiklos planus, Savivaldybės administracijos, seniūnijų, Savivaldybės biudžetinių įstaigų metinius veiklos planus.

Strateginio veiklos plano programos yra savivaldybės biudžeto pagrindas.

Šilumos ūkį perims UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“

Tarybos narių patvirtintu sprendimu nustatyta, kad Vilkaviškio rajono šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos sutartis Nr. 00-02-23-001/70, sudaryta 2000 m. vasario 23 d. tarp uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ ir Vilkaviškio rajono savivaldybės, pasibaigia 2020 m. gegužės 31 d. ir pavesta UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“, jai perėmus turtą pagal 2000 m. gegužės 30 d. Turto nuomos sutartį iš uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“, nuo 2020 m. birželio 1 d. vykdyti centralizuotą šilumos ir karšto vandens tiekimą Vilkaviškio, Kybartų, Virbalio miestuose, Pilviškių miestelyje ir Paežerių gyvenvietėje.

Siekiama prisidėti prie klimato kaitos mažinimo

Vilkaviškio rajono savivaldybė ir jos įstaigos siekia vis labiau prisidėti prie klimato kaitos mažinimo ir didinti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą visuomeninės paskirties pastatuose. Šiandien įvykusiame Vilkaviškio rajono tarybos posėdyje pritarta dar vienoje rajono švietimo įstaigoje įrengti fotovoltinę elektrinę.

Taryba pritarė sprendimui, kuriuo bus siekiama gauti finansinę paramą saulės fotovoltinės elektrinės įrengimui Vilkaviškio vaikų lopšelyje-darželyje „Pasaka“. Projektą planuojama įgyvendinti pagal klimato kaitos programą.

Ant  Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“  stogo planuojama įrengti 44 kW galios fotovoltinę elektrinę.

Taryba pritarė, jog prie projekto įgyvendinimo iš Savivaldybės biudžeto būtų skiriama ne mažiau kaip 20 proc. visų tinkamų finansuoti Projektų išlaidų bei būtų užtikrintas netinkamų finansuoti, tačiau Projektams įgyvendinti būtinų, išlaidų padengimas ir tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurių nepadengia Projektams skiriama parama. Atsakingu už projekto veiklų įgyvendinimą Taryba paskyrė įstaigos vadovą.

Nuo rugsėjo 1 d. nemokamą maitinimą gaus visi rajono priešmokyklinukai ir pirmokai

Tarybos posėdyje buvo patvirtinti Mokinių nemokamo maitinimo Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo pakeitimai, kuriems įsigaliojus nemokamą maitinimą gaus daugiau rajono mokinių.

Nuo š. m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo pataisos, kuriomis siekiama tobulinti socialinės paramos mokiniams (mokinių nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti) organizavimą.

Pagal priimtas pataisas, pirmajame etape nuo 2020 metų sausio iki rugpjūčio nemokami pietūs priešmokyklinukams bus patiekiami švediško stalo principu savivaldybių steigtose mokyklose, kurių sąrašą patvirtino savivaldybės administracijos direktorius. Vilkaviškio rajone maitinimas organizuojamas taikant savitarnos principą Alvito mokykloje-daugiafunkciame centre, Gižų mokykloje-daugiafunkciame centre, Gražiškių gimnazijoje, Keturvalakių mokykloje-daugiafunkciame centre ir Virbalio pagrindinėje mokykloje.

O nuo 2020 metų rugsėjo 1 d. visi rajono mokiniai, kurie mokosi mokyklose pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje, turės teisę į nemokamus pietus, nevertinant gaunamų pajamų.

Šiais pakeitimais siekiama, kad kuo ankstesniame amžiuje būtų ugdomos vaikų sveikatai palankios mitybos kompetencijos, suteikiančios gebėjimus pasirinkti sveikatai palankius maisto produktus.

Patvirtinta 2020 metų savivaldybės užimtumo programa

Šiandien Taryboje patvirtinta 2020 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės užimtumo programa. Įgyvendinant programą bus stengiamasi skatinti ir motyvuoti nedirbančius ir socialinę paramą gaunančius asmenis, kad jie galėtų rasti turimą kvalifikaciją atitinkantį darbą ir užsitikrinti tinkamą pragyvenimo lygį. To siekiama įvertinus tai, kad visuomenė senėja, trūksta kvalifikuotų darbuotojų, emigracija mažina rajono darbo jėgos potencialą, todėl būtina sutelkti visus darbingo amžiaus Vilkaviškio rajono gyventojus, skatinti juos aktyviai dalyvauti ekonominėje veikloje, integruotis į darbo rinką ir kuo ilgiau joje išsilaikyti.

Įgyvendinant programą bus vykdomos šios priemonės:

  • laikinųjų darbų organizavimas;
  • užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų teikimas nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims (Modelio įgyvendinimas).

Priminsime, jog Vilkaviškio rajono savivaldybė yra tarp 24 savivaldybių, atrinktų LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kuriose bus įgyvendinamas Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis. Modeliui įgyvendinti yra numatyta finansuoti atvejo vadybininko darbo užmokestį ir numatomas teikti paslaugas: individualias ir grupines psichologo konsultacijas, teisines paslaugas, mokymus įvairiomis temomis, asmens sveikatos priežiūros priemones, lydimąją pagalbą, pavėžėjimą ir kt.

Savivaldybėje patvirtinta programa ir jai skirtas finansavimas leis įdarbinti nustatytą asmenų skaičių. Planuojama, kad laikino užimtumo priemonių taikymas leis iš dalies sumažinti registruotą nedarbą bei suteiks ne mažiau kaip 40 bedarbių pagalbą įgyjant darbo praktikos, paskatins įsitvirtinti darbo rinkoje, o iki 15 proc. modelio tikslinės grupės asmenų įsidarbins pastoviam darbui.

Atsinaujins krepšinio lauko aikštelė Gižuose

Siekiant gerinti sąlygas ugdant fiziškai aktyvią visuomenę, taryboje pritarta, kad Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras rengtų ir įgyvendintų projektą „Krepšinio lauko aikštelės rekonstrukcija“, finansuojamą Sporto rėmimo fondo lėšomis.

Įgyvendinant projektą planuojama rekonstruoti esamą krepšinio aikštelę, esančią prie mokyklos-daugiafunkcio centro, pritaikant ją ne tik krepšiniui, bet ir tinkliniui, lauko tenisui. Taip pat numatoma šią aikštelę aptverti tvora, įsigyti įvardintoms sporto šakoms reikalingą įrangą (stovus, tinklus), dangą, įrengti takus vedančius iki aikštelės bei pastatyti suoliukus.

Planuojamas projekto biudžetas sudaro apie 90 000 Eur., iš kurių – 90 proc. arba apie 81 000 Eur. Sporto rėmimo fondo lėšos, kiti – 10proc. arba apie 9 000 Eur. Vilkaviškio rajono savivaldybės dalinis finansavimas.  Projektą planuojama įgyvendinti – 2021 m.

Savivaldybėje siekiama didinti gimstamumą ir paremti šeimas, auginančias vaikus

Taryboje patvirtintas vienkartinių išmokų gimus vaikui skyrimo iš Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas. Juo siekiama paremti šeimas, auginančias vaikus, ir skatinti gimstamumą Vilkaviškio rajono savivaldybėje.

Išmoka bus skiriama šiems asmenims:

  • Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaravusiems gyvenamąją vietą arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą ir faktiškai gyvenantiems Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje ne trumpiau kaip šešis mėnesius iki vaiko gimimo dienos;
  • Nedeklaravusiems gyvenamosios vietos ir neįtrauktiems į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, faktiškai gyvenantiems ne trumpiau kaip šešis mėnesius iki vaiko gimimo dienos Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje.

Nustatytas vienkartinės išmokos gimus vaikui dydis – 117 Eur. Vienkartinė išmoka gimus vaikui pradedama mokėti už vaikus, gimusius 2020 m. sausio 1 d. ir vėliau.

Patvirtintas Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2020–2025 m. bendrasis planas

Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos plano rengimo grupė, kurią sudarė Administracijos direktoriaus pavaduotoja, Švietimo, kultūros ir sporto bei Finansų ir biudžeto skyriaus specialistai, švietimo įstaigų vadovai, rengdama bendrąjį planą, atliko ugdymo įstaigų esamos būklės analizę – įvertino demografinius, ekonominius, socialinius ir kultūrinius aspektus, ugdymosi poreikių tenkinimą, ugdymo kokybę, mokinių pavėžėjimo situaciją, mokyklų tinklo efektyvumą ir parengė 2020–2025 metų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinio pertvarkymo planą.

Šis planas buvo svarstytas Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pasitarime. Įstaigos, kuriose numatomi pokyčiai, pateikė bendruomenių raštus dėl pritarimo  bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2020–2025 m. bendrajam planui. Šiandien šis planas buvo patvirtintas ir Vilkaviškio rajono savivaldybės taryboje.

Jame numatyti tokie pagrindiniai mokyklų tinklo pokyčiai nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.:

  1. Vilkaviškio r. Vištyčio Petro Kriaučiūno mokykla-daugiafunkcis centras tampa Gražiškių gimnazijos Vištyčio daugiafunkciu skyriumi.
  2. Vilkaviškio r. Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinė mokykla tampa Sūdavos pagrindinės mokyklos skyriumi.
  3. Uždaromas Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos Šiaudiniškių skyrius.
  4. Vilkaviškio r. Kybartų suaugusiųjų mokykla prijungiama prie Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos. Kybartų suaugusiųjų mokykla tampa Vilkaviškio r. suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos skyriumi.
  5. Pakeičiamas Vilkaviškio r. Kybartų „Rasos“ specialiosios mokyklos pavadinimas. Nuo šiol ji vadinsis Vilkaviškio r. Kybartų „Rasos“ mokykla.

Bendrojo ugdymo mokyklos, kuriose vykdomi  Lietuvių kalbos ir literatūros mokykliniai brandos egzaminai, bus aprūpintos nešiojamaisiais kompiuteriais

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija nupirko 20 vnt. nešiojamųjų kompiuterių, kurie bus skirti Vilkaviškio rajono bendrojo ugdymo mokykloms, kuriose 2019 buvo ir 2020 m. bus vykdomi lietuvių kalbos ir literatūros mokykliniai brandos egzaminai.

Šiandien taryboje patvirtintas sprendimas, kuriuo perduotas švietimo įstaigoms patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis trumpalaikis materialusis turtas. Kompiuteriai, kurių bendra įsigijimo vertė – 7340 Eur., perduoti Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinei mokyklai ir Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijai.

Šis sprendimas priimtas vadovaujantis Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, pagal kurį steigiant mokyklinių brandos egzaminų vykdymo centrus, būtina atsižvelgti į Lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio brandos egzamino vykdymo instrukciją, kurioje numatyta, kad egzamino patalpoje turi būti ne mažiau kaip du kompiuteriai keturiolikai grupės kandidatų.

 Siekiama atnaujinti Vilkaviškio jachtklubą

Taryboje pritarta sprendimo projekto „Dėl pritarimo projekto „Vilkaviškio jachtklubo rekonstrukcija“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimui“ 2 punkto pakeitimui. Šiuo sprendimu nutarta, jog projekto finansavimui bus skirta ne mažiau 10 proc. iš Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Priminsime, jog šiuo projektu siekiama gerinti sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę, rekonstruojant esamų sporto bazių infrastruktūrą. Įgyvendinant projektą planuojama įrengti prieplauką, atlikti pastatų statybos ir rekonstrukcijos darbus, įrengiant pastatą su buitinėmis ir sandėliavimo patalpomis, sutvarkyti teritoriją ir objektą prijungti prie miesto inžinerinių tinklų. Projektą planuojama įgyvendinti iš Sporto rėmimo fondo lėšų.

Šio projekto pareiškėjas – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, projekto partneris – Vilkaviškio buriuotojų klubas „Škvalas“.

Planuojamas projekto biudžetas sudaro apie 430 000 Eur., iš kurių – 90 proc. arba apie 387 000 Eur. būtų Sporto rėmimo lėšos, o 10 proc. arba apie 43 000 Eur. skirta iš Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto.

Projektą planuojama įgyvendinti – 2021–2022 m.

 

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top