Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Informacija apie 2020 m. spalio 30 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtus sprendimus

Š. m. spalio 30 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės posėdžių salėje vyko Tarybos posėdis, kurio metu priimti sprendimai 23 klausimais – pritarta 2020 metų biudžeto pakeitimui, jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pasirašymui, patvirtintas didžiausias leistinas etatų skaičius rajono švietimo įstaigose, patvirtinti mokamų paslaugų įkainiai Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyboje, priimti sprendimai dėl nekilnojamojo turto pardavimo, perdavimo, pripažinimo netinkamu naudoti bei kiti sprendimai, rajono gyventojams aktualiais klausimais.

Posėdžio pradžioje, dalyvaujant Vyriausiosios rinkimų komisijos atstovei Olgai Kilkinovai, priesaikos žodžius tarė naujasis Tarybos narys – Renatas Gudaitis. Jam Tarybos nario mandatas atiteko po to, kai iš Tarybos savo noru pasitraukė Mavliuda Štrupkienė.

Posėdyje dalyvavo 22 Tarybos nariai. Patvirtinus darbotvarkę, iš kurios Tarybos komitetų sprendimu buvo išimti du klausimai, pradėti svarstymai.

Skirtos papildomos lėšos užimtumo didinimo programai

Siekiant palengvinti ilgą laiką nedirbusių asmenų perėjimą nuo nedarbo prie užimtumo darbo rinkoje, Savivaldybėje įgyvendinama užimtumo didinimo programa.

Atsižvelgus į Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 28 d. priimtą sprendimą, kuriuo 2020 m. užimtumo didinimo programai papildomai skirta 30 tūkst. Eur, Taryboje priimtas sprendimas pakeisti 2020 m. užimtumo didinimo programą. Programai papildomos lėšos skirtos iš nepanaudotų Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti.

Patvirtinus pakeistą programą, bus papildomai įdarbinti Programos tikslinių grupių asmenys. Planuojama, kad laikino užimtumo priemonių taikymas leis iš dalies sumažinti registruotą nedarbą bei suteiks papildomai ne mažiau kaip 21 bedarbiui pagalbą įgyjant darbo praktikos, paskatins įsitvirtinti darbo rinkoje.

Pasikeitimai tarybos komitetų sudėtyje

Taryboje priimtas sprendimas dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo ir komitetų sudėties. Savivaldybės tarybos komitetų sudėtis buvo pakeista atsižvelgus į Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą dėl Savivaldybės tarybos narės Mavliudos Štrupkienės įgaliojimų nutrūkimo nesuėjus terminui ir tarybos nario mandato naujam Savivaldybės tarybos nariui Renatui Gudaičiui pripažinimo. Taip pat buvo atsižvelgta į Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos frakcijos „Naujas startas“ ir naujo tarybos nario R. Gudaičio prašymus.

Komitetai yra sudaromi ne mažiau kaip iš 3 tarybos narių. Kiekvienas tarybos narys privalo būti vieno iš komiteto nariu. Patvirtinta tokia komitetų sudėtis:

  • Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo – Daiva Černiuvienė, Žilvinas Gelgota,  Vytautas Geležiūnas, Valdas Kamaitis, Gytis Lukoševičius.
  • Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų – Jūratė Drunienė, Edita Gaubienė, Gedeminas Gudaitis, Renatas Gudaitis.
  • Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų – Vilija Jakubauskė, Renolda Stepanauskaitė-Kubilienė, Nijolė Liaudinskienė, Stanislovas Lopeta, Bernardas Marčiukonis, Ramūnas Puodžiūnas.
  • Plėtros ir ūkio vystymo – Mantas Balčiūnas, Marius Jasaitis, Kęstas Kružinauskas, Saulytis Kurtinaitis, Saulius Vabalas,  Antanas Žilinskas.
  • Kaimo reikalų ir aplinkos – Saulenas Aželskas, Rimvydas Palubinskas, Arvydas Šlivinskas.
  • Steigiama Marijampolės regiono plėtros taryba

Posėdyje dalyvavę Tarybos nariai pritarė Marijampolės regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) steigimui, kurią Vilkaviškio rajono savivaldybė steigs kartu su Šakių rajono savivaldybe, Marijampolės savivaldybe, Kazlų Rūdos savivaldybe ir Kalvarijos savivaldybe. Ši Taryba steigiama nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojus Regioninės plėtros įstatymo naujai redakcijai. Įstatymu yra įtvirtinamas principas įgyvendinti regioninę politiką decentralizuotai, daugiau galių suteikiant regionų plėtros taryboms.

Nuo šiol nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimą konkrečiame regione planuos ir koordinuos regiono plėtros taryba – savarankiškas juridinis asmuo, turintis įstatymu nustatytą kompetenciją.

Steigiamos Marijampolės regiono plėtros tarybos tikslai:

  • planuoti, koordinuoti nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimą Marijampolės regione ir bendrai su kitomis regionų plėtros tarybomis, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis įgyvendinamas regioninės plėtros skatinimo priemones;
  • skatinti socialinę, ekonominę Marijampolės regiono plėtrą, darnų urbanizuotų teritorijų vystymą, socialinių ir ekonominių skirtumų tarp Marijampolės regiono ir kitų regionų bei šių skirtumų tarp Marijampolės regiono savivaldybių mažinimą;
  • skatinti savivaldybių bendradarbiavimą, siekiant padidinti funkcinių zonų vystymo ir viešųjų paslaugų teikimo organizavimo efektyvumą;
  • atstovauti Marijampolės regionui.

Nuo šiol Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijoje bus trys Vilkaviškio rajono savivaldybės atstovai.  Savivaldybės meras – Algirdas Neiberka patenka automatiškai, bei Tarybos narių sprendimu deleguoti du Tarybos nariai: Tarybos narys Valdas Kamaitis ir Tarybos narė Daiva Černiuvienė.

Pritarta pasienio funkcinės turizmo zonos sukūrimui

Įvykusiame Tarybos posėdyje pritarta susitarimo dėl Lietuvos ir Lenkijos pasienio funkcinės turizmo zonos „Jotvingių kraštas Jatvingia“ sukūrimo pasirašymui. Susitarimas bus pasirašomas su Lazdijų ir Kalvarijos savivaldybėmis, bei 9 partneriais iš Lenkijos.

Susitarimu siekiama sukurti partnerių bendradarbiavimu grindžiamą Lietuvos ir Lenkijos pasienio regiono funkcinę turizmo zoną „Jotvingių kraštas – Jatvingia“ ir remti jos tvarų vystymąsi, toliau plėtojant turizmo potencialą Lenkijos ir Lietuvos pasienio regione.

Pasirašius susitarimą bus sudarytos galimybės pristatyti pasienio regiono funkcinę turizmo zoną kaip galimybę bendriems naujo ES programavimo laikotarpio finansavimo šaltiniams pritraukti, įgyvendinant bendras pasienio veiklas.

Patvirtinti stebėtojų tarybos veiklos nuostatai

Taryboje patvirtinti Vilkaviškio rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos veiklos nuostatai. Šie nuostatai reglamentuoja viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės, viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro, viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – Įstaiga) stebėtojų tarybos (toliau – Stebėtojų taryba) funkcijas, teises, sudėtį ir darbo organizavimo tvarką.

Stebėtojų tarybos tikslai: užtikrinti Įstaigos veiklos viešumą; patarti Įstaigos dalininkui ir (ar) dalininko (savininko) teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai Įstaigos veiklos klausimais.

Kitame Tarybos posėdyje bus tvirtinamos stebėtojų tarybų sudėtys – patariamasis organas, sudaromas penkeriems metams.

Pasikeitė komisijos sudėtis

Pasikeitė Nepanaudotų Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimo kitoms socialinės apsaugos sritims finansuoti komisijos sudėtis.

Vietoj buvusios komisijos narės Mavliudos Štrupkienės, Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto narės, komisijoje dirbs Gedeminas Gudaitis, Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas.

Atnaujintos Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės

Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius saugotinų želdinių, augančių ne miškų ūkio paskirties žemėje, tvarkymą, leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams išdavimo tvarką, želdinių sodinimo, medžių ir krūmų apsaugos tvarkymo bei priežiūros reikalavimus, Tarybos posėdyje patvirtintos atnaujintos Vilkaviškio rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės (toliau – taisyklės).

Taisyklės nustato Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje ne miškų ūkio paskirties žemėje esančių želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, priežiūros ir naudojimo kultūrinei bei švietėjiškai veiklai reikalavimus, leidimų atlikti saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbus išdavimo bei želdinių vertės atlyginimo tvarką, lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui,  želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarką, fizinių ir juridinių asmenų teises ir pareigas, susijusias su želdynų ir želdinių apsauga, želdynų ir želdinių apsaugos kontrolės vykdymą.

Taisyklės yra privalomos visiems Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esantiems želdynų ir želdinių savininkams ir valdytojams, želdynus ir želdinius prižiūrinčioms įmonėms, fiziniams ir juridiniams asmenims. Šios taisyklės netaikomos žolinei augalijai, augančiai ne želdynų teritorijose.

Nenaudojamų, apleistų bei neprižiūrimų statinių savininkų laukia didesnė atsakomybė

Posėdyje patvirtintas nenaudojamų, apleistų bei neprižiūrimų statinių ir patalpų nustatymo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašas, kuris įpareigos tokių statinių ar patalpų savininkus juos sutvarkyti ir tinkamai naudoti pagal tiesioginę jų paskirtį.

Nereaguojant į pranešimus bus taikomas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais nustatytas padidintas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas. Tikimasi, kad taikomi didesni mokesčiai privers tokių statinių ar patalpų savininkus juos sutvarkyti ir racionaliau naudoti.

Aprašo tikslas – nustatyti fizinių ir juridinių asmenų nenaudojamus, apleistus bei neprižiūrimus nuosavybės teise valdomus statinius, patalpas ir apmokestinti jų savininkus Savivaldybės tarybos nustatytais  nekilnojamojo turto mokesčio tarifais.

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top