Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Informacija apie 2020 m. rugsėjo 25 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtus sprendimus

Š. m. rugsėjo 25 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės posėdžių salėje vyko Tarybos posėdis, kurio metu priimti sprendimai  35 klausimais – pritarta 2020 metų biudžeto pakeitimui, patvirtintas didžiausias leistinas etatų skaičius rajono švietimo įstaigose, Vilkaviškio rajono priemiestinio ir Vilkaviškio miesto reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašas,  priimti sprendimai dėl įmonių atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio bei kiti sprendimai, rajono gyventojams aktualiais klausimais.

Tarybos posėdyje dalyvavo 23 Tarybos nariai. Tradiciškai patvirtinus darbotvarkę, pradėti svarstymai. Tradiciškai patvirtinus darbotvarkę, pradėti svarstymai.

Pokyčiai Vilkaviškio muzikos mokykloje

Vilkaviškio muzikos mokykloje parengus suaugusiųjų neformalaus švietimo programas, atsirado poreikis papildyti mokyklos nuostatus. Taryboje buvo pritarta nuostatų pakeitimui, šiuo sprendimu bus sudarytos sąlygos suaugusiems mokiniams muzikuoti, išreikšti save, įdomiai ir turiningai praleisti laisvalaikį.

Kitu taryboje priimtu sprendimu numatyta, kad už suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų lankymą bus mokamas mokestis, nes bus vykdomos ir individualios pamokos, kurių metu bus sudarytos galimybės kiekvienam mokiniui įgyti jo sugebėjimus atitinkantį muzikinį išsilavinimą bei ugdyti prigimtines galias, gebėjimą realizuoti save muzikos srityje.  Nustatytas 20 eurų mėnesio mokestis už neformalųjį suaugusiųjų švietimą.

Dar daugiau nuolaidų šeimoms, turinčioms šeimos kortelę

Siekiant sudaryti didesnes galimybes gausioms šeimoms ir šeimoms, prižiūrinčioms (slaugančioms) neįgalųjį, apsilankyti kultūriniuose renginiuose, kino filmuose, šių šeimų vaikams lankyti neformaliojo ugdymo būrelius ir dalyvauti neformaliojo ugdymo programose bei sudaryti sąlygas gauti platesnes sveikatos priežiūros paslaugas, taryboje patvirtintas sprendimo projektas, kuriuo bus suteikiamos papildomos lengvatos Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojams, turintiems šeimos kortelę.

Turintiems šią kortelę Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre bus taikoma 50 proc. nuolaida už ugdymą nuo mokamos sumos už mėnesį. Lankantis Vilkaviškio kultūros centro renginiuose taip pat bus taikoma 50 proc. nuolaida 2 renginiams per kalendorinį mėnesį. Skiepijimo paslaugai, kraujo paėmimui iš venos ir kraujo paėmimui iš piršto paslaugoms, skiepijantis mokama vakcina arba atliekant mokamą kraujo tyrimą Kybartų ar Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centruose, bus taikoma 100 proc. nuolaida.

Savivaldybės teikiamos papildomos lengvatos šeimos kortelės turėtojams bus finansuojamos iš savivaldybės biudžeto lėšų ir nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti. Lengvatos bus teikiamos atsižvelgiant į turimą finansavimą.

Šeimos kortelė yra skirta gausioms ir neįgalius vaikus, prižiūrinčioms šeimoms. Gausi šeima – tai tokia šeima, kurioje auga 3 ir daugiau vaikų, įvaikių ar globotinių iki 18 metų amžiaus. Į gausios šeimos gretas patenka ir pilnamečiai vaikai iki 24 metų, jei jie nedirba, neturi savo vaikų ir mokosi bendrojo ugdymo mokykloje, profesinėje mokykloje pagal formaliojo ugdymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą.

Šeimos kortelių turėtojai gali šiuo metu naudotis šiomis nuolaidomis Lietuvoje – https://seimos-kortele.lt/nuolaidos_lengvatos/

Keičiasi Kybartų vaikų globos namų pavadinimas

Vadovaujantis perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metais įsakymo nuostatomis, nuo 2020 metų likusiems be tėvų globos vaikams ir socialinės rizikos vaikams ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa negali būti teikiama vaikų socialinės globos namuose.

Vykdant globos pertvarką Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namuose atsirado galimybė plėsti naujų paslaugų spektrą, todėl buvo tikslinga pakeisti įstaigos pavadinimą ir nuostatus. Tarybos nariai pritarė sprendimui Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namų pavadinimą pakeisti į Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centrą bei patvirtino įstaigos nuostatus.

Atsižvelgus į specialistų poreikį naujoms paslaugoms teikti, taryboje buvo patvirtintas ir kitas sprendimas, kuriuo buvo patvirtinta nauja Kybartų socialinių paslaugų centro struktūra. Sprendime numatyta, kad Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namuose bus įkurta atviro darbo su jaunimu erdvė, kurioje dirbs vienas specialistas. Pagrindinė jo funkcija bus darbas su jaunimu (ugdomojo pobūdžio veikla su jaunais žmonėmis ar jų grupėmis taikant atviro darbo su jaunimu principus ir metodus).

Šiaudiniškiuose norima įkurti mišrių socialinių paslaugų centrą

Taryboje pritarta techninio projekto „Mišrių socialinių paslaugų centro įrengimas pastate, esančiame Mokyklos g. 6, Šiaudiniškių k., Vilkaviškio r. sav., pakeičiant pastato paskirtį“ rengimui. Priėmus šį sprendimą bus sudarytos sąlygos ateityje teikti paraišką dėl finansavimo gavimo siekiant sukurti mišrių socialinių paslaugų centrą Šiaudiniškiuose.

Šiame centre planuojama teikti ilgalaikės socialinės globos paslaugas nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems asmenims, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra, suaugusiems asmenims, turintiems proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų. Būtų teikiamos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos asmenims, kuriems reikalinga nuolatinė specialistų pagalba, šeimos nariams, globėjams, rūpintojams laikinai dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų ar kt.) negalint prižiūrėti šių asmenų. Šios paslaugos būtų teikiamos ne trumpiau kaip 12 val. per parą iki 6 mėnesių per metus arba iki 5 parų per savaitę neterminuotai.

Taip pat į centrą galėtų būti priimami gyventi suaugę iš dalies nesavarankiški neįgalūs asmenys ar jų šeimos, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas socialinės priežiūros poreikis ir kurie dėl sveikatos būklės negali gyventi visiškai savarankiškai savo namuose ir socialinių paslaugų, teikiamų jų namuose ar kitose nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose, nepakanka. Centre būtų teikiamos šeimos paramos tarnybos paslaugos socialinės rizikos šeimoms bei krizinėje situacijoje atsidūrusiems šių šeimų nariams, jų vaikams ir laikino apgyvendinimo paslaugos motinoms ir vaikams.

Bus įsigyti automobiliai

Siekdama gerinti socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo sąlygas ir užtikrinti jų teikiamų paslaugų kokybę, Taryba leido Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai įsigyti  lengvuosius automobilius.

Šiuo metu socialinių paslaugų srities darbuotojai naudojasi seniūnijų turimu transportu, tačiau tai sudėtinga, kadangi vienu automobiliu naudojasi keli darbuotojai, reikia derinti laiką. Be to, seniūnijų turimas transportas yra nusidėvėjęs, techniškai netvarkingas ir jam reikia daug papildomų investicijų.

Įsigyti  tarnybiniai lengvieji automobiliai, bus ne daugiau kaip 5 sėdimų vietų ir kiekvieno iš jų įsigijimo vertė ne didesnė kaip 12 098 Eur (su PVM). Jie bus įsigyti iš Vilkaviškio rajono savivaldybės 2020 m. biudžete Savivaldybės administracijai patvirtintų transporto priemonėms įsigyti skirtų asignavimų. Jiems įsigyti iš Savivaldybės biudžeto skirta ne daugiau 50 tūkst. eurų. Naujai įsigyti automobiliai bus naudojami socialinių paslaugų srities darbuotojų, siekiant užtikrinti operatyvų ir kokybišką paslaugų teikimą, lankymuisi pas socialinę atskirtį patiriančias šeimas.

Numatytos prekybos ar paslaugų teikimo vietos Vilkaviškio mieste

Atsižvelgiant į šios dienos aktualijas ir poreikius bei siekiant skatinti smulkųjį verslą, prie naujai sutvarkytos pėsčiųjų teritorijos J. Basanavičiaus aikštės prieigose numatyta prekybos ir paslaugų teikimo zona, laisvame valstybinės žemės plote, kuriame nėra suformuotas atskiras žemės sklypas. Dėl to Tarybos posėdyje buvo patvirtinta parengta inžinerinių statinių išdėstymo schema, kuri suderinta su Nacionaline žemės tarnyba ir reikalinga tolimesnės veiklos įgyvendinimui.

Patvirtinus parengtą prekybos ar paslaugų teikimo nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių: kioskų, paviljonų, lauko kavinių, Vilkaviškio miesto J. Basanavičiaus aikštės, inžinerinių statinių išdėstymo schemą, bus organizuojama atranka pirmame žemės sklype statyti laikiną ir nesudėtingąjį statinį, kurio užimamas plotas negalės būti didesnis kaip 25 kv. m, antrame žemės sklype taip pat bus galima statyti laikiną ir nesudėtingąjį statinį, taip pat žemės sklypą numatoma naudoti paslaugų teikimo tikslais: dviračių, riedučių, elektromobilių ir pan. nuomai, buities (fotografavimo, piešimo, svėrimo ir pan.), nesudėtingų atrakcionų, kilnojamojo transporto ir kt.

Patvirtintas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros planas

Atsižvelgiant į šios dienos aktualijas ir poreikius bei numatant rajono vandentvarkos viziją, parengtas Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas, kuris šiandien buvo patvirtintas Tarybos posėdžio metu.

Šiame plane nustatytos aglomeracijos ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptys bei infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapai, įteisinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai funkcionuoti bei jos plėtrai reikalingi servitutai bei apsaugos zonos bei numatytos konkrečios vietos žemės paėmimui visuomenės poreikiams.

Pritarta projektų įgyvendinimui

Taryboje pritarta, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras dalyvautų partnerio teisėmis ir įgyvendintų projektą „Saugok sveikatą, kol jaunas – 2“ pagal 2014–2021 Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Sveikata“.

Šiuo projektu norima stiprinti bendruomenines psichikos sveikatos paslaugas ir skatinti jaunimui palankios sveikatos priežiūros paslaugos modelio plėtrą Lietuvoje. Pagrindinė šio modelio funkcija – per paslaugų teikimo algoritmus apjungti į vieningą tinklą jau egzistuojančius savivaldybės sveikatos priežiūros paslaugų tiekėjus ir, gerinant jų bendradarbiavimą, teikti efektyvesnes jaunimui prieinamas, priimtinas ir tinkamas sveikatos priežiūros paslaugas. Įgyvendinant projektą bus įsigytos metodinės priemonės skirtos jaunimo sveikatingumo ugdymui, žalingų įpročių prevencijai ir kitoms veikloms.

Projekto partneriai – Šakių rajono  ir Marijampolės savivaldybių visuomenės sveikatos biurai.

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2021–2023 metai.

Taryboje taip pat pritarta projekto „Šakių, Vilkaviškio ir Kazlų Rūdos savivaldybių ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“ įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimui.

Šiuo projektu norima pagerinti ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetuose teikiamas paslaugas vaikams, taip užtikrinant jų gerovę. Įgyvendinant projektą bus atliktas 16 Vilkaviškio rajono mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų atnaujinimas (paprastasis remontas), įsigytos metodinės priemonės, skirtos psichinės sveikatos prevencijai ir stiprinimui mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose vykdyti. Taip pat vykdant projektą bus vykdomos kitos veiklos, susijusios su specialistų kvalifikacijos kėlimu, siekiant sustiprinti jų gebėjimus atpažinti vaikus ir jaunimą, patiriančius patyčias ir (arba) psichosocialines problemas.

Projekto partneriai – Šakių rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybių visuomenės sveikatos biurai. Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro dalis sudaro apie 120 000Eur. 74 proc. lėšų projekto įgyvendinimui būtų gauta iš 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšų, 26 proc. lėšų – skirta iš Savivaldybės biudžeto.

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2021–2023 metai.

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top