Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Informacija apie 2020 m. rugpjūčio 28 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtus sprendimus

Š. m. rugpjūčio 28 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės posėdžių salėje vyko Tarybos posėdis, kurio metu priimti sprendimai 40 klausimų – pakeista aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių sąmata, patvirtintos VšĮ Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro ir Vilkaviškio Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašai, patvirtintas 2020 metų biudžeto pakeitimas, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, Vilkaviškio rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašas, pakeistas Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašas, priimti sprendimai dėl nekilnojamojo turto perdavimo bei kiti sprendimai rajono gyventojams aktualiais klausimais.

Posėdyje dalyvavo 20 Tarybos narių. Tradiciškai pasveikinus gimtadienius liepos ir rugpjūčio mėnesiais šventusius Tarybos narius, patvirtinus darbotvarkę, pradėti svarstymai.

Patvirtinta „Auksinės krivūlės riterio“ kandidatūra

Patvirtintas sprendimas, kuriuo kun. teol. lic. Vaidoto Labašausko, buvusio Kybartų Eucharistinio Išganytojo parapijos klebono, šiuo metu einančio Prienų dekanato dekano pareigas, kandidatūra teikiama Lietuvos savivaldybių asociacijos apdovanojimui „Auksinės krivūlės riteris“. Šis apdovanojimas teikiamas už ypatingus nuopelnus Lietuvos savivaldai, jos plėtrai ir stiprinimui.

Kun. V. Labašauskas 10 metų buvo Kybartų parapijos klebonas ir visą šį laikotarpį buvo aktyvus bendruomenės narys, įvairių veiklų iniciatorius, visada dalyvavo Kybartų seniūnijos pasitarimuose, sprendžiant aktualius Kybartų miesto plėtros ir tvarkymo. Ypač vertinama kun. Vaidoto veikla organizuojant ir įgyvendinant Kybartų miesto vaikų ir jaunimo užimtumo programas: surengta daug vasaros stovyklų, įvairių veiklų našlaičiams, nepasiturinčių, problemiškų šeimų vaikams.

V. Labašausko dėka atrestauruota Kybartų Eucharistinio Išganytojo bažnyčia, kurioje rengiami koncertai, renginiai miesto bendruomenei ir svečiams. Bažnyčia tapo vienu iš patraukliausių turistų lankomų objektų Kybartuose. Sutvarkytoje parapijos salėje nuolat renkasi Anoniminių alkoholikų draugijos nariai, vyksta įvairios edukacinės veiklos, organizuojamos kybartiečių menininkų bei svečių darbų parodos.

Patikslintas mokinių skaičius

Taryba patikslino Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų grupių, klasių ir mokinių skaičių 2020–2021 mokslo metais. Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklose 2020–2021 m. m. bus 268 klasės / 238 klasių komplektai (2019–2020 m. m. buvo planuotos 281 klasė / 249 klasių komplektai), o juose mokysis 4227 mokiniai be priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupių.

Priminsime, kad 2019 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, rajono savivaldybės mokyklose, bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose mokėsi 5452 mokiniai (iš jų 275 – priešmokyklinukai ir 950 ikimokyklinukų).

Patikslinus skaičius, šiais mokslo metais iš viso rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose yra 5378 mokiniai, iš jų – 980 ikimokyklinukų, 287 priešmokyklinukai ir 4111 bendrojo ugdymo programų mokiniai. Galima pasidžiaugti, kad ikimokyklinukų ateinančiais mokslo metais 30 mokinių daugiau negu praėjusiais.

Palyginus su praėjusiais mokslo metais, rajono mokyklose bus 13 klasių (11 klasių komplektų) mažiau. Planuojama, kad iš viso rajono savivaldybės švietimo įstaigose mokysis 103 mokiniais mažiau negu pernai. Dėl labai sumažėjusio mokinių skaičiais, kai nesusidaro netgi jungtiniai klasių komplektai, nekomplektuojamos klasės Sūdavos pagrindinės mokyklos Žaliosios skyriuje. Visi šio skyriaus mokiniai priskaičiuoti prie Sūdavos pagrindinės mokyklos klasių.

Dar vieną mokyklą pasieks geltonasis autobusiukas

Taryba pritarė Švietimo ir mokslo ministerijos skirto mokyklinio autobusiuko – M2 klasės autobuso „Iveco Daily 50C18“ – perėmimui Savivaldybės nuosavybėn. Mokyklinis autobusas paskirtas Vilkaviškio rajono Gražiškių gimnazijai vežioti kaimuose ir miesteliuose toliau kaip trys kilometrai nuo mokyklos gyvenančius pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas besimokančius mokinius, kurie 2020 metais turės pakeisti mokyklą dėl jos reorganizavimo, likvidavimo ar vidaus struktūros pertvarkos.

Patikslintas Savivaldybės 20202022 metų strateginės veiklos planas

Įvykusiame Tarybos posėdyje buvo pritarta Vilkaviškio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. B-TS-314, patikslinimui. Patikslinimai atlikti, atsižvelgus į priimtus teisės aktus, kurie turėjo įtakos strateginio veiklos plano programų turiniui, be to, patikslinimai reikalingi užtikrinti tinkamą veiklos plano tikslų ir uždavinių įgyvendinimą.

Vilkaviškio rajono gyventojams bus prieinama laikino atokvėpio paslauga

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintas Laikino atokvėpio paslaugos organizavimo ir teikimo Vilkaviškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas, kuris reglamentuoja laikino atokvėpio paslaugos teikimo tvarką, būdus ir trukmę, gavėjus, laikino atokvėpio paslaugą teikiančius subjektus, laikino atokvėpio paslaugos nustatymo tvarką, jos teikimo terminus ir prioritetus, taip pat prašymų ir dokumentų laikino atokvėpio paslaugai gauti pateikimo tvarką.

Laikino atokvėpio paslauga – trumpalaikės specialiosios socialinės paslaugos (socialinės priežiūros ir (arba) socialinės globos), teikiamos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir (ar) senyvo amžiaus asmenims, kuriuos namuose augina, prižiūri ir (ar) globoja (rūpina) kartu gyvenantys šeimos nariai, artimieji, laikinai dėl tam tikrų priežasčių negalintys jais pasirūpinti.

Laikino atokvėpio paslauga, priklausomai nuo poreikio, galės būti organizuojama kaip socialinė priežiūra ir (arba) socialinė globa ir teikiama asmens namuose ir (arba) socialinių paslaugų įstaigoje.

Laikino atokvėpio paslaugą, organizuojamą kaip socialinę priežiūrą, teiks Vilkaviškio socialinės pagalbos centras. Laikino atokvėpio paslauga, organizuojama kaip socialinė globa, bus teikiama Gudkaimio globos namuose (asmenims, kuriems nustatyta nuolatinės priežiūros arba nuolatinės slaugos poreikis), numatyta 1 vieta. Vaikams su negalia – teiks Kybartų vaikų globos namai (1 vieta). Asmenims su proto ar psichikos negalia laikino atokvėpio paslaugą gali suteikti Didvyžių socialinės globos namai.

Įkurtas Vilkaviškio rajono savivaldybės profesinio mokymo rėmimo fondas

Tarybos nariai patvirtino Vilkaviškio rajono savivaldybės profesinio mokymo rėmimo fondo nuostatus.

Įkurto fondo tikslas – remti Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunuolius, besimokančius profesijos Marijampolės profesinio rengimo centro (toliau – Marijampolės PRC) Vilkaviškio skyriuje.

Fondo lėšomis Vilkaviškio rajono savivaldybės vardinės stipendijos bus skiriamos Marijampolės PRC Vilkaviškio skyriaus pirminio profesinio mokymo programos III kurso mokiniams.

Vieneriems mokslo metams (devyniems mėnesiams) skiriamos vardinės stipendijos dydis – po 50 eurų per mėnesį. Ji bus mokama dviem profesijos besimokantiems mokiniams.

Pretendentus Fondo tarybai turės pasiūlyti Marijampolės PRC, vadovaujantis šiais kriterijais: pretendento gyvenamoji vieta deklaruota Vilkaviškio rajono savivaldybėje; pretendentas per pusmetį yra pasiekęs geriausių mokslo rezultatų; pretendentas aktyviai pasižymi profesinio meistriškumo konkursuose, kultūrinėje, sportinėje ar kitoje visuomeninėje veikloje; pretendentas nuo mokslo pradžios nėra turėjęs akademinių skolų ar drausminių nuobaudų.

Pritarta dalyvavimui nacionaliniame konkurse-projekte „Išmanusis miestas“

Posėdyje dalyvavę Tarybos nariai pritarė Vilkaviškio rajono savivaldybės dalyvavimui konkurse-projekte „Išmanusis miestas“ (toliau – Projektas), kurį organizuoja UAB „Structum projektai“.

Organizatoriaus – UAB „Structum projektai“ – rengiamu konkursu-projektu „Išmanusis miestas“ siekiama suburti tarpdisciplinines architektūros, inžinerijos, statybos, urbanistikos, kraštovaizdžio architektūros, dizaino ir kitų sričių profesionalų komandas bei parengti išsamius ir motyvuotus projektinius pasiūlymus vienai ar kelioms iš pačios savivaldybės pateiktų viešųjų teritorijų, siekiant sukurti patrauklaus ir išmanaus miesto koncepcijas.

Suburtos komandos labai atsakingai imasi joms patikėtų užduočių, nuodugniai susipažįsta su teritorijomis, prireikus vykdo gyventojų apklausas, rinkos ir kitas analizes, kad pateikiami projektiniai pasiūlymai kuo labiau atlieptų bendruomenės poreikius, būtų realiai įgyvendinami, bet tuo pačiu su nauju požiūriu, naujomis idėjomis.

Vilkaviškio rajono savivaldybei dalyvaujant šiame projekte akademinė bendruomenė kartu su patyrusiais profesionalais parengs ir pristatys Savivaldybei planuojamų tvarkyti viešųjų teritorijų priešprojektinius pasiūlymus pagal gautą techninę užduotį. Projektui bus siūlomos šios teritorijos: teritorija prie Vilkaviškio sporto salės, teritorija prie Paežerių ežero, buvusio spirito fabriko teritorija ir teritorija, kurioje numatyta kvartalinė renovacija.

Pritarė projekto įgyvendinimui ir daliniam finansavimui

Tarybos posėdyje buvo pritarta Vilkaviškio jaunųjų verslininkų klubo kartu su partneriu viešąja įstaiga Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centru įgyvendinamam projektui „Jauno verslo subjektų stiprinimas Vilkaviškio mieste“ (toliau – Projektas) pagal Vilkaviškio miesto vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos 2.2.3 veiksmą „Priemonių savarankiškai veiklai vykdyti suteikimas“.

Įgyvendinamo Projekto tikslas – skatinti suteikti pagalbą verslo pradžiai Vilkaviškio miesto jauno verslo subjektams. Teikiant pagalbą verslo pradžiai būtų imamasi tokių veiklų: asmeninių ir verslumo gebėjimų ugdymo, inovacijų vadybos kursų vykdymas, konsultacijų teikimas, verslo forumai, gerosios patirties vizitų organizavimas, savanoriškos veiklos, verslo pradžiai reikalingų priemonių suteikimas. Planuojama projekto įgyvendinimo trukmė – iki 2022 m. gruodžio mėn.

Bendra projekto vertė – apie 150 tūkst. eurų. Vilkaviškio rajono savivaldybės prisidėjimas sudarytų 8 proc. visų projektui reikalingų lėšų arba beveik 12 tūkst. eurų.

Įtraukti nauji vietinės reikšmės keliai ir gatvės

Papildytas ir patikslintas Vilkaviškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašas. Įvertinus savivaldybės seniūnijų parteiktus prašymus dėl vietinės reikšmės kelių sąrašo papildymo, į Savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą papildomai įtraukta Geležinkelio gatvė, esanti Pilviškių miestelyje (gatvės ilgis – 0,242 km) ir pakeistas „Gudkaimio kaimo apvažiavimo“ pavadinimas į „Topolių gatvė“ pavadinimą, bei patikslintas šios kelio atkarpos ilgis – vietoj skaičių 0,570 įrašyta 0,840 km.

Prisidės prie NVO įgyvendinamų projektų

Patvirtintas Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų finansavimo ne konkurso būdu tvarkos aprašas, kuris reglamentuos nevyriausybinių organizacijų įgyvendinamų projektų, finansuojamų iš nacionalinio biudžeto, Europos Sąjungos ir kitų programų dalinį finansavimą; prekių ir (ar) paslaugų įsigijimą, kai jos yra būtinos, tačiau nebuvo numatytos paraiškos rengimo ir (ar) projekto įgyvendinimo metu, ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarką.

Finansavimo ne konkurso būdu tikslas – iš dalies finansuoti nevyriausybinių organizacijų įgyvendinamus projektus, kuriuos įgyvendinant būtų didinamas Vilkaviškio rajono nevyriausybinių organizacijų aktyvumas, skatinamas Savivaldybės bendradarbiavimas su vietos nevyriausybinėmis organizacijomis.

3 metų programoje numatyta psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija ir kontrolė

Tarybos posėdyje patvirtinta Vilkaviškio rajono savivaldybės psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos ir kontrolės 2020–2022 metų programa (toliau – Programa).

Savivaldybė deda daug pastangų ne tik sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo srityje, bet ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos srityje per investicijas į vaikų ir jaunimo neformalųjį švietimą, kultūrinę veiklą. Savivaldybės prioritetai – gyventojų užimtumas, gabių vaikų ugdymas, vaikų gyvenimo įgūdžių mokymai, žalingų įpročių prevencija ir t. t.

Šioje Programoje išdėstyti prioritetai, tikslai ir uždaviniai, susiję su alkoholio, tabako, narkotikų vartojimo prevencija ir kontrole.

Patvirtintos programos tikslas – stiprinti Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojų švietimą, saugumą ir sveikatą, mažinant psichotropinių medžiagų (narkotikų, tabako, alkoholio) vartojimą, pasiūlą bei paklausą. Tam išsikelti tokie uždaviniai: mažinti neteisėtą narkotikų, tabako ir alkoholio pasiūlą ir apyvartą; mažinti neteisėtą narkotikų, alkoholio, tabako vartojimą  ir jų paklausą; užtikrinti ir stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir koordinavimą psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos srityse.

Atkreipiamas dėmesys, kad siekiant įgyvendinti psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos ir kontrolės programos priemones, būtina stiprinti teisėsaugos, sveikatos priežiūros, švietimo, socialinės apsaugos, kontrolės ir kitų institucijų glaudesnį tarpusavio bendradarbiavimą, bendrauti su visuomene, nevyriausybinėmis organizacijomis, ugdyti visuomenės nepakantumą neteisėtam psichotropinių  medžiagų platinimui ir vartojimui, nepilnamečių rūkymui ir alkoholio vartojimui.

Nustatytos prekybos ar paslaugų teikimo viešosios vietos

Tarybos patvirtintu sprendimu nustatytos prekybos ar paslaugų teikimo nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje viešosios vietos.

Vilkaviškio mieste numatytos 8 viešosios vietos, tinkančios prekybai: J. Basanavičiaus aikštės prieigos ( pėsčiųjų tako ir J. Basanavičiaus a. 11 sankirta), rekreacinė teritorija prie Šeimenos upės, miesto sodo teritorija, kultūros centro erdvės, Vilkaviškio miesto laikinų prekybinių kioskų specialiojo plano korektūroje nurodytos vietos, teritorija Vytauto gatvėje tarp Nr. 91 ir Nr. 97, teritorija prie tilto ir Gedimino g. 3, Vilkaviškio miesto pliažas.

Atrenkant viešąsias vietas buvo atsižvelgiama į verslo poreikius, naujas viešąsias erdves, jaunimo siūlymus, pageidavimus.

Taip pat nustatytos vietos, kuriose draudžiama prekiauti ar teikti paslaugas nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių). Toje prekyba draudžiama Vilkaviškio miesto J. Basanavičiaus aikštėje ir ant tiltų, gatvių sankryžose.

Su šiuo sprendimu taip pat patvirtintas Asmenų, kuriems išduodami leidimai prekiauti ar teikti paslaugas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose, atrankos aprašas, kuris bus taikomas išaiškinti juridinius ar fizinius asmenis, kuriems suteikiama pirmumo teisė įsigyti leidimą prekiauti ar teikti paslaugas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose, kuriose išduodamų leidimų skaičius yra ribojamas.

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top