Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Informacija apie 2020 m. gruodžio 23 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtus sprendimus

Š. m. gruodžio 23 d. nuotoliniu būdu įvyko paskutinis šiais metais Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu priimti sprendimai 29 klausimais – pritarta Vilkaviškio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto bei Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 m. priemonių finansavimo plano pakeitimams, patvirtinta visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaita, priimti sprendimai dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise bei kiti sprendimai rajono gyventojams aktualiais klausimais.

Tradiciškai pasveikinus gimtadienius šventusius Tarybos narius, patvirtinus darbotvarkę, pradėti svarstymai.

 

Daugiau dėmesio vaikų ir jaunimo bei jų šeimų gerovei, stiprinant teikiamas psichinės sveikatos paslaugas

Taryboje buvo pritarta projekto „Specialiųjų poreikių vaikų psichinės gerovės ir socialinės integracijos stiprinimo per sveiką gyvenseną modelio diegimas“ įgyvendinimui ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutarties pasirašymui.

Šiuo projektu siekiama sukurti ir įdiegti veiksmingą metodų ir integruotų paslaugų pažeidžiamiems vaikams ir jaunimui kokybinę sistemą, taip užtikrinant vaikų ir jaunimo gerovę. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyti psichinės sveikatos stiprinimo ir prevencijos priemonės, ypač daug dėmesio skiriant vaikų ir jaunimo bei jų šeimų gerovei, visų pirma stiprinant bendruomenės teikiamas psichinės sveikatos paslaugas ir gerinant vaikų ir jaunimo gerovę.

Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras projekte dalyvaus partnerio teisėmis ir jį įgyvendins kartu su pareiškėju Ignalinos rajono Visuomenės sveikatos biuru, Nevyriausybinėmis organizacijomis VŠĮ „Lektoriai“ ir VŠĮ „Mokymai visuomenei ir personalui“, partneriais iš Norvegijos.

Projektą planuojama įgyvendinti per 24 mėn., t. y. 2021–2023 metais.

 

Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centre-muziejuje nauji etatai

Atsižvelgus į Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus prašymą, tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas nustatyti šioje įstaigoje didžiausią leistiną pareigybių skaičių 24,2 su papildomai įvedamais etninės kultūros specialisto 1 pareigybei ir IT specialisto 0,5 pareigybe.

Šiuo metu rajono kultūros įstaigose nėra nei vieno etninės kultūros specialisto (kvalifikuoto specialisto, kuris specializuotųsi etninės kultūros srityje. Įvedus minėtą pareigybę bus koordinuojama etninės kultūros plėtra, šios srities tyrimai, bus apjungta krašto tautodailininkų, įvairių liaudies meistrų, tradicinių produktų gamintojų, folkloro kolektyvų ir kitų etninės kultūros atstovų veikla.

Įstaigoje akcentuojama inovacijų svarba tam, kad būtų užtikrinamas kultūros paslaugų poreikis, lygis ir įvairovė rajone. Pasitelkus šiuolaikines technologijas kultūra tampa kur kas patrauklesnė šiandieniniam vartotojui, todėl įstaigoje nuolat atsirandant garso, vaizdo, kompiuterinės technikos, reikalinga šios įrangos nuolatinė eksploatacija ir techninė priežiūra, kurią užtikrins informacinių technologijų specialistas.

Sprendimui dėl papildomų etatų prieš tai vienbalsiai buvo pritarta ir Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus taryboje.

 

Patvirtintas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas

Tarybos posėdyje priimtas sprendimas patvirtinti Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, atitinkantį Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus.

Patvirtintą reglamentą parengė mero potvarkiu sudaryta Darbo grupė, kuri atsižvelgė į visus Reglamento rengimo stadijoje Tarybos narių pateiktus siūlymus. Reglamente numatytos šios naujovės: neeiliniai, išvažiuojamieji ir iškilmingi Savivaldybės tarybos posėdžiai; Piliečių tribūna; su Tarybos nario veikla susijusių išlaidų išmokos dydis – 300 Eur; nustatytas apmokėjimas Tarybos nariams už pasirengimą Tarybos posėdžiams – ne daugiau kaip 20 val. vienam Tarybos posėdžiui; Tarybos nariams posėdžio medžiaga siunčiama ne vėliau kaip prieš 7 d. d.; Reglamente įteisinamas Tarybos nario ženklas; Savivaldybės biudžeto projektas turės būti pateiktas visuomenei ne vėliau kaip prieš 15 d. d., Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komitetui – ne vėliau kaip likus 8 dienoms iki Tarybos posėdžio. Reglamente taip pat naujai sugrupuoti skyriai, sutvarkyta punktų numeracija.

 

Pritarta Bendradarbiavimo sutarties pasirašymui

Tarybos posėdyje pritarta Bendradarbiavimo sutarties tarp Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės pasirašymui.

Šiuo metu tarp abiejų šalių galioja 2017 m. gruodžio 6 d. pasirašyta Bendradarbiavimo sutartis, kuri pasirašius naują sutartį bus nutraukta. Pasirašydamos naują sutartį abi pusės sutars tarpusavyje bendradarbiauti siekiant Vilkaviškio rajono savivaldybėje gerinti gyventojų gyvenimo kokybę, plėtojant bei įgyvendinant veiklas gyventojų poilsio organizavimo, sporto, ugdomųjų priemonių organizavimo, viešosios tvarkos palaikymo, administracinių nusižengimų ar nusikalstamų veikų prevencijos ir užkardymo priemonių srityje. Taip pat glaudžiai bendradarbiaus ekstremalių situacijų atvejais pagal savo iš anksto patvirtintus planus, teiks visokeriopą pagalbą.

 

Patvirtinti ar pakeisti tvarkos aprašai

Patvirtintas savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomas specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolio dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašas.

Priimta tvarka bus taikoma tik, kai dėl sutikimo išdavimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės žemės patikėtinį kreipsis asmuo, suinteresuotas ūkinės ir (ar) kitokios veiklos, dėl kurios turi būti nustatyta Įstatyme nurodyta teritorija, vykdymu. Ši Tvarka taikoma patikėtinio nuostolių (kai dėl teritorijų, kuriose taikomas specialios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo buvo gautas Patikėtinio sutikimas) dydžiui ir numatytam atlyginimui apskaičiuoti ir išmokėti. Tvarka buvo parengta vadovaujantis Lietuvos savivaldybių asociacijos rekomendacijomis.

Kitu sprendimu Taryba pakeitė Vienkartinės, tikslinės ir sąlyginės finansinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą. Dabar galiojantis aprašas buvo patvirtintas prieš du su puse metų. Praktikoje taikant Tvarkos aprašą, keičiantis priežastims, dėl kurių gyventojai kreipiasi dėl paramos, ir jų materialiniai padėčiai, atsirado poreikis jį iš dalies pakeisti, siekiant gyventojams suteikti tikslingesnę paramą.

Parengtame Tvarkos apraše numatytos piniginės paramos rūšys, atitinkančios Įstatymo keliamus reikalavimus. Numatoma diferencijuoti finansinės paramos skyrimą onkologiniams ligoniams ir kitiems sunkiomis ligomis sergantiems asmenims. Padidintas finansinės paramos dydis asmenims, grįžusiems iš laisvės atėmimo vietos (buvo skiriama 0,5 VRP dydžio, dabar bus skiriama 1 VRP dydžio, kai VRP – 125 Eur). Finansinė parama bus skiriama tais atvejais, kai pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršys 3 VRP, iki šiol buvo – 2,5 VRP.

Rengiant aprašą buvo atsižvelgta ne tik į Vilkaviškio rajono savivaldybės, bet ir kitų savivaldybių gerąją patirtį.

 

Savivaldybė savo nuosavybėn perėmė S. Dariaus ir S. Girėno gatvę

Siekiant realizuoti kuo efektyvesnę kelių, esančių Vilkaviškio rajono savivaldybėje, priežiūra pritarta sprendimo projektui dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn.

Vilkaviškio rajono savivaldybė perėmė savo nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą – valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 200 Kalvarija–Gražiškiai–Vištytis dalį nuo 35,475 km iki 36,071 km, kuriai Vištyčio mstl., Vilkaviškio r. sav., suteiktas S. Dariaus ir S. Girėno gatvės pavadinimas.

Perėmus turtą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn, savivaldybė galės tinkamai vykdyti vieną iš jai priskirtų funkcijų: vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą, taisymą.

 

Nustatytos autobusų maršrutų bilietų kainos ir tarifai

Savivaldybės taryba ne rečiau kaip kartą per metus peržiūri keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais konkrečius tarifų dydžius, atsižvelgiant į vežimo sąnaudų, gautų pajamų pokyčius ir viešųjų paslaugų sutartyse tarp savivaldybės ir vežėjų numatytus įsipareigojimus.

Esant ekstremaliai padėčiai Lietuvoje ir pasikeitus ekonomikos situacijai, Taryboje priimtas sprendimas nekeisti nustatytų keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo autobusų maršrutais tarifų ir dydžių. Paliktas galioti prieš tai patvirtintas tarifas už vieną keleivio vežimo kilometrą – 0,07 Eur (be PVM).

Priėmus šį sprendimą vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais važiuojantys keleiviai nepatirs didesnių išlaidų.

 

 

 

 

 

Pasidalinkite

1 komentaras apie “Informacija apie 2020 m. gruodžio 23 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtus sprendimus”

  1. Labas vakaras. Kodėl važiuojant nuo autobusų stoties iki onores moku tą patį ką važiuodama iki traukinių stoties po. 45 cnt?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top