Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Informacija apie 2020 m. gegužės 29 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtus sprendimus

Šiandien, gegužės 29 dieną, jau antrą kartą nuotoliniu būdu įvyko Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu priimti sprendimai 49 klausimais – patvirtintos saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklės, pritarta priėmimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašui, sprendimui dėl 2020 metų biudžeto keitimui, priimti sprendimai dėl valstybės turto perėmimo bei kiti sprendimai, rajono gyventojams aktualiais klausimais.

Posėdžio pradžioje Savivaldybės meras Algirdas Neiberka nenusižengė tradicijai ir pasveikino gimtadienius šventusius tarybos narius. Patvirtinus darbotvarkę, buvo pradėti svarstymai.

Patvirtintos įstaigų 2019 metų veiklos ataskaitos

Dauguma darbotvarkės klausimų buvo dėl rajono įstaigų 2019 m. veiklos ataskaitų patvirtinimo. Patvirtintos bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų – Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos, Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos, Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos, Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos, Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos, Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazijos, Vilkaviškio r. Pajevonio pagrindinės mokyklos, Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos, Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos, Vilkaviškio r. Žaliosios Vinco Žemaičio, Vilkaviškio r. Alvito mokyklos-daugiafunkcio centro, Vilkaviškio r. Bartninkų Jono Basanavičiaus mokyklos-daugiafunkcio centro, Vilkaviškio r. Kybartų „Rasos“ specialiosios mokyklos, Vilkaviškio r. Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos, Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro, Vilkaviškio r. Keturvalakių mokyklos-daugiafunkcio centro, Vilkaviškio r. Vištyčio Petro Kriaučiūno mokyklos-daugiafunkcio centro, Vilkaviškio pradinės mokyklos, Vilkaviškio r. Kybartų vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“, Vilkaviškio r. Kybartų vaikų lopšelio-darželio „Kregždutė“, sveikatos priežiūros įstaigų – Vilkaviškio ligoninės, Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro, Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro, taip pat savivaldybei pavaldžių įstaigų – VŠĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro, UAB „Vilkaviškio vandenys“, Vilkaviškio rajono priešgaisrinės tarnybos, Vilkaviškio socialinės pagalbos centro 2019 metų veiklos ataskaitos.

Tėveliams (globėjams), nevedantiems vaikų į darželį, nereikės mokėti fiksuoto mokesčio ugdymo aplinkai gerinti

Šiandien nuotoliniu būdu posėdžiavusi Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba koregavo Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašą.

Nuo gegužės 18 dienos įstaigoms atnaujinus veiklą, šiuo metu darželinukai ugdomi ir nuotoliniu, ir įprastu būdu, taigi, tėvams buvo palikta galimybė apsispręsti, ar vesti vaiką į darželį, ar ne.

Pagal balandžio mėnesio Taryboje pakeistą tvarką, karantino metu vedant vaiką į darželį nereikėtų mokėti mokesčio, nors vyksta ugdymo procesas, reikalingos priemonės.

Atsiradus būtinybei, Aprašas papildytas nauju punktu, kad fiksuotas mokestis ugdymo aplinkai gerinti (7 Eur) nemokamas, vaikui nelankant įstaigos paskelbus karantiną ir (ar) ekstremaliąją situaciją Lietuvos Respublikoje ar Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, tik tuomet, kai ugdymo procesas vykdomas nuotoliniu būdu.

Taigi, tie tėveliai, kurie vaikučius pradėjo vesti į darželius šį mokestį mokėti turės, o tie tėveliai, kurie vaikučių dar neves – nemokės.

Taip pat atsirado naujovė, kad tėvams (globėjams) taip pat nereikės mokėti fiksuoto mokesčio ugdymo aplinkai gerinti, kai vaikas nelankys įstaigos tėvų (globėjų), įtėvių atostogų metu.

Stiprinamas bendradarbiavimas tarp pasienio zonoje esančių savivaldybių

Taryba pritarė projekto „Lietuvos ir Lenkijos funkcinė zona – naujos turizmo plėtros galimybės“ rengimui, įgyvendinimui ir daliniam finansavimo skyrimui. Šį projektą planuojama įgyvendinti  pagal „Interreg V-A Lietuva-Lenkija“ bendradarbiavimo programą.

Pagrindinis projekto partneris – Lazdijų rajono savivaldybės administracija. Projekte taip pat dalyvauja Kalvarijos savivaldybės administracija, Seinų regiono savivaldybių asociacija (Lenkija), Rutka-Tartak (Lenkija), Vižainių seniūnija (Lenkija).

Projekto įgyvendinimo metu planuojama kartu su projekto partneriais parengti bendrus turizmo maršrutus, apimančius funkcinės zonos teritoriją, išleisti fotoalbumą, sukurti filmą, pristatantį funkcinės zonos teritoriją, organizuoti su turizmu susijusius seminarus, edukacines veiklas, dalyvauti turizmo parodose Lietuvoje ir Lenkijoje, sukurti mobilią programėlę, tinkančią naudoti mobiliajame telefone.

Projekto biudžetas sudaro apie 94 000,00 Eur. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai tenkanti projekto dalis sudaro apie 16 180,00 Eur. Iš savivaldybės biudžeto numatyta skirti ne mažiau kaip 15 procentų lėšų arba apie 2 427,00 Eur.

Projektą ketinama įgyvendinti 2020–2021 metais.

Siekiama modernizuoti Pilviškių miestelio, Virbalio ir Kybartų miestų gatvių apšvietimą

Savivaldybės taryboje buvo pritarta projekto „Pilviškių miestelio, Virbalio, Kybartų miestų gatvių apšvietimo modernizavimas“ rengimui, įgyvendinimui ir daliniam finansavimo skyrimui.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama Kybartų, Virbalio miestuose ir Pilviškių miestelyje modernizuoti gatvių apšvietimą: atlikti projektavimo darbus, įdiegti LED tipo šviestuvus, įrengti naujas valdymo spintas, pakeisti esamas gembes.

Planuojamas projekto biudžetas sudarys apie 796 000,00 Eur. 50 proc. lėšų, reikalingų projektui įgyvendinti, būtų gauta iš ES paramos lėšų, 50 proc. lėšų – skirta iš Savivaldybės biudžeto.

Planuojama projektą įgyvendinti 2020–2022 metais.

Į atrankos komisiją deleguoti tarybos nariai

Į UAB „Vilkaviškio vandenys“ ir UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ kolegialių valdymo organų nepriklausomų narių atrankos komisiją deleguoti 2 Tarybos nariai – Kęstas Kružinauskas ir Bernardas Marčiukonis.

Atrankos komisija sudaroma atranką inicijuojančio subjekto sprendimu iš trijų narių – dviejų savivaldybei atstovaujančios institucijos deleguotų atstovų ir vieno savivaldybės tarybos sprendimu deleguoto nario.

Ši komisija atlieka nepriklausomų kandidatų atranką į minėtų bendrovių kolegialių valdymo organų (valdybų) narius.

Siekiama didinti savivaldybės viešųjų pastatų energijos efektyvumą

Taryboje buvo pritarta Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. B-TS-1258 „Dėl pritarimo projekto „Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro pastato, esančio Vytauto g. 26 Vilkaviškyje energinio efektyvumo didinimas“ priemonei ir finansavimo būdo tvirtinimo“ pakeitimui.

Nauju sprendimu buvo padidinta prašoma paskolos suma, kadangi atlikus projektavimo darbus paaiškėjo, kad projekto vertė neatitinka 2017 m. sausio 31 d. energijos vartojimo audite nurodytos sumos. Šio projekto įgyvendinimui taryba jau buvo pritarusi 2018 metais.

Priminame, kad projekto įgyvendinimo metu numatoma Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro pastate pakeisti medinius langus, duris, apšiltinti išorės sienas, sutapdintą stogą, grindis ant grunto, perdangą virš nešildomo rūsio, taip pat atnaujinti šildymo sistemą.

Projektą planuojama įgyvendinti pagal finansinę priemonę „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“. Projektą ketinama įgyvendinti 2020–2022 metais.

Dėmesys smulkiajam ir vidutiniam verslui  

Savivaldybės taryba patvirtino Vilkaviškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų finansavimo programos tvarkos aprašą. Juo siekiama remti verslą, skatinti gyventojų verslumą ir darbinę veiklą, gerinti verslo aplinką, pritraukti investicijas į Vilkaviškio rajoną, dėl susiklosčiusios nepalankios situacijos šalyje dėl pandemijos COVID-19 padėti SVV subjektams įveikti kylančius finansinius sunkumus dėl jų veiklos ribojimo.

Vilkaviškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų finansavimo programos tvarkos aprašas numato šias finansavimo formas:

  • Įrangos (naujos ir / ar naudotos) įsigijimo dalinis kompensavimas, kai sukuriama nauja (papildoma) darbo vieta;
  • Pradinių įmonės steigimosi išlaidų kompensavimas Verslo subjektams: individualioms įmonėms, mažosioms bendrijoms, uždarosioms akcinėms bendrovėms, tikrosioms ūkinėms bendrijoms ir kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams);
  • Išlaidų, patirtų rengiant verslo planus, investicinius projektus, paraiškas kompensavimas;
  • SVV subjekto įgyvendinamo projekto dalinis finansavimas;
  • Infrastruktūros pritaikymo asmenims su judėjimo negalia dalinis finansavimas;
  • Informacinių rodyklių, paslaugų, kelio ženklų, informacinių kelio ženklų dalinis kompensavimas;
  • Dalinis negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio kompensavimas SVV subjektams nukentėjusiems nuo pandemijos, karantino;
  • Negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio atleidimas ar sumažinimas SVV subjektams nukentėjusiems nuo pandemijos, karantino, kai nuomojamos patalpos nuosavybės teise priklauso Savivaldybei.

2020 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžete programos įgyvendinimui skirta 30 000,00 Eur.

Laikinai paskirtas Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos direktorius

Vilkaviškio rajono savivaldybės taryboje patvirtintas sprendimas, kuriuo paskirtas laikinas Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos direktorius. Anapilin išėjus šios mokyklos direktorei V. Nikliauzienei, kuri vadovavo mokyklai nuo 2016 metų, į jos vietą nuo birželio 1 d. laikinai paskirtas Martynas Kasperaitis. Jis šias pareigas vykdys 0,5 etato darbo krūviu iki kol įstatymų numatyta tvarka bus paskirtas Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos direktorius.

Keitėsi tvarkos aprašas

Tarybos nariai posėdyje patvirtino naują Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio kelio ir kelio statinio projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo ir (ar) taisymo (remonto) darbams prioriteto teikimo kitų Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių kelių ir kelių statinių atžvilgiu nustatymo, kai dalis išlaidų padengiama fizinių ir (ar) juridinių asmenų lėšomis, tvarkos aprašą.

Šis Aprašas nustato vietinės reikšmės kelių / gatvių ir kelio statinių projektavimo, statybos, rekonstravimo ir (ar) remonto prioritetą kitų susisiekimo komunikacijų tvarkymo atžvilgiu, paraiškų teikimo, vertinimo ir pripažinimo tinkamomis įgyvendinti tvarką Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje.

Remiantis šiuo aprašu, iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys gali teikti prašymus bendrojo naudojimo teritorijose susisiekimo komunikacijų statybos / rekonstravimo / kapitalinio remonto / paprasto remonto darbams atlikt, įsipareigojant finansuoti tam tikrą procentinę dalį numatomų atlikti darbų vertės.

Šiuo Aprašu siekiama skatinti prie vietinės reikšmės kelių / gatvių tvarkymo finansiškai prisidėti fizinius ir juridinius asmenis. Pagal prisidėjimo procentą objektų sutvarkymui taikoma prioritetinė tvarka.

Paraiškų eiliškumas nustatomas pagal šiuos kriterijus: fizinių ir juridinių  asmenų nurodytas planuojamas darbų finansavimo dydis procentais nuo bendros numatomų atlikti Darbų vertės (pirmiausiai Darbai atliekami, kai finansuojama ≥ 50% numatomos darbų vertės, vėliau – kai finansuojama ≥ 30% numatomos darbų vertės ir paskiausiai – kai fiziniai asmenys finansuoja ≥ 20% numatomos darbų vertės).

Pritarta Arvydui Paukščiui suteikti Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardą

Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba pritarė siūlymui suteikti Arvydui Paukščiui Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardą ir apdovanoti jį Vilkaviškio rajono garbės piliečio ženklu.

Arvydas Paukštys – bendrovės „Teltonika“ steigėjas ir vadovas, pirmasis nacionalinis mecenatas, gavęs mecenatystės ženklą už Balbieriškio Švč. M. Marijos Rožančinės bažnyčios atstatymą. Šio Mecenato lėšomis atstatyta Vilkaviškio rajono savivaldybėje esanti Alvito Šv. Onos bažnyčia, kurios atstatymui preliminariai jau skirta 1 mln. eurų. Alvito Šv. Onos bažnyčia bus atvira visiems gyventojams, kultūros renginiams bei atvykstantiems turistams.

Kovo 13 d. šalyje prasidėjus karantinui dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) pandemijos Arvydas Paukštys pasiūlė ir pervedė Vilkaviškio rajono savivaldybei finansinę paramą, skirtą medikams ir jų darbo saugumui skirtų apsaugos priemonių pirkimui bei pats asmeniškai padovanojo apsaugos priemonių. Bendra paramos suma siekia 70 tūkst. eurų.

***

Deja, dėl techninių kliūčių, nebuvo galima tiesioginė Tarybos posėdžio transliacija per Youtube kanalą. Visą Tarybos posėdžio įrašą galite pamatyti čia.

 

 

 

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top