Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Informacija apie 2020 m. birželio 26 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtus sprendimus

Š. m. birželio 26 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės posėdžių salėje vyko Tarybos posėdis, kurio metu priimti sprendimai 48 klausimais – pritarta 2020 metų biudžeto pakeitimui, patvirtintos darželių, Savivaldybei pavaldžių įstaigų 2019 metų veiklos ataskaitos, priimti sprendimai dėl fiksuoto pajamų mokesčio gyventojams už veiklos rūšis, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, ir lengvatų taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus vykdomai veiklai, dydžiai 2021 metams, priimti sprendimai kitais rajono gyventojams aktualiais klausimais.

Posėdyje dalyvavo 21 Tarybos narys. Tradiciškai patvirtinus darbotvarkę, pradėti svarstymai.

 

Skirtas finansavimas Vilkaviškio krepšinio klubui „Perlas“

2019–2020 metų Regionų krepšinio lygos čempionate Vilkaviškio „Perlo“ komandos iškovota pirmoji vieta suteikė teisę kitą sezoną rungtyniauti antroje pagal pajėgumą Lietuvoje Nacionalinėje krepšinio lygoje, tačiau norint joje rungtyniauti „Perlo“ klubui reikia įvykdyti Nacionalinės krepšinio lygos 2020–2021 m. sezonui patvirtintas privalomas sąlygas. Klubas turi pateikti garantinius raštus, sutarčių kopijas ar kitus rašytinius dokumentus, kur paramos ar asignavimų suma klubui būtų ne mažesnė nei 80 000 eurų. Klubas „Perlas“ kreipėsi į Savivaldybės tarybą prašydamas prisidėti prie klubo finansavimo ir suteikti jam galimybę pirmą kartą Vilkaviškio istorijoje rungtyniauti Nacionalinėje krepšinio lygoje.

Taryboje patvirtintas sprendimo projektas, kuriuo Vilkaviškio krepšinio klubui „Perlas“ skirta iki 55 000 eurų finansavimas kūno kultūros ir sporto plėtojimo funkcijoms įgyvendinti, dalyvaujant 2020–2021 m. Nacionalinės krepšinio lygos čempionate.

Darbui su jaunimu – nauji etatai

Siekiant gerinti jaunimui skirtų paslaugų kokybę, Tarybos posėdyje pritarta sprendimui padidinti didžiausią leistiną pareigybių skaičių Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre. Centrui papildomai skirti 2 etatai atviro ir mobilaus darbo su jaunimu veiklos organizavimui. Vadovaujantis  parengta atviro darbo su jaunimu plėtros Vilkaviškio rajono savivaldybėje galimybių studija mobilūs darbuotojai, atsižvelgdami į individualius atitinkamoje teritorijoje gyvenančio jaunimo poreikius, užtikrins turiningą jų laisvalaikio praleidimą, ugdymą (-si) ir socialinę integraciją.

Įsteigta VŠĮ „Vilkaviškio sporto ir pramogų centras“

Savivaldybės taryba pritarė viešosios įstaigos „Vilkaviškio sporto ir pramogų centras“ įsteigimui. Ši naujai įkurta įstaiga užbaigus Vilkaviškio rajono savivaldybės sporto salės rekonstrukcijos darbus, eksploatuos statinį ir vykdys jame veiklas. Įkūrus naują įstaigą bus užtikrintas kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio organizavimas; labiau skatinama vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų saviraišką, ieškoma talentingų sportininkų, galinčių deramai atstovauti Savivaldybei Lietuvos varžybose, sporto renginiuose; sudaromos kokybiškos sąlygos Savivaldybės gyventojams dalyvauti kūno kultūros, sveikos gyvensenos veikloje, ugdyti didelio meistriškumo sportininkus, remti sporto žaidimų komandas.

Laikinuoju įstaigos vadovu, iki kol teisės aktų nustatyta tvarka bus paskirtas Įstaigos vadovas, patvirtintas Vilkaviškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas Artūras Žemaitaitis.

Reorganizuotos įstaigos

Taryboje pritarta sprendimo projektui, kuriuo nuspręsta reorganizuoti UAB „Vilkaviškio autobusų stotis“ ir uždarąją akcinę bendrovę „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ prijungimo būdu.

Po reorganizavimo UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ perims  iš UAB „Vilkaviškio autobusų stotis“ visas funkcijas, turtą ir įsipareigojimus. Tarybai pritarus šiam sprendimui, netrukus bus pradėtos rengti bendrovių reorganizavimo sąlygos.

Šis sprendimas priimtas siekiant užtikrinti efektyvų ir racionalų Savivaldybės turto panaudojimą, po reorganizavimo ir toliau bus vykdomos veiklos bei teikiamos autobusų stočių paslaugos.

Sumažintas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas 2021 metams

Taryba patvirtino nekilnojamojo turto mokesčio tarifus 2021 metų mokestiniam laikotarpiui. Nustatytas vienodas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas visiems nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojams, išskyrus tuos, kurie Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje turi nenaudojamus, apleistus ar neprižiūrimus statinius. Minėtiems asmenims nustatytas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas. Tokiu sprendimu tikimasi, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje sumažės nenaudojamų, apleistų statinių, o jų savininkai priims sprendimus dėl tokių teritorijų priežiūros ir būklės gerinimo.

2021 metams nustatytas nekilnojamojo turto mokesčio tarifais –  0,8 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės ir maksimalus 3 procentų nekilnojamojo turto mokesčio tarifas apleistam ir neprižiūrėtam nekilnojamam turtui.

Taip pat numatyta, kad ne mažiau kaip 10 procentų surenkamo nekilnojamojo turto mokesčio bus skiriama infrastruktūros gerinimui Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje.

Suteiktos nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos 2020 metams

Taryboje nuspręsta suteikti juridiniams asmenims, patenkantiems į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos sudarytą mokesčių mokėtojų, nukentėjusių nuo Covid-19, sąrašą, Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto sąskaita 10 procentų lengvatą 2020 metais:

  • nekilnojamojo turto mokesčiui;
  • valstybinės žemės nuomos pramonės, sandėliavimo (kodas 316) ir komercinės paskirties (kodas 317) žemės sklypų mokesčiams.

Numatyta, kad nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvata bus taikoma tik juridinių asmenų turtui, kuris naudojamas valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos sudarytame mokesčių mokėtojų, nukentėjusių nuo Covid-19, sąraše nurodytai ekonominei veiklai.

Taryboje taip pat patvirtintas nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų teikimo tvarkos aprašas, reglamentuojantis nekilnojamojo turto mokesčio ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų Vilkaviškio rajono savivaldybėje suteikimo, pagal juridinių asmenų pateiktus prašymus, tvarką.

Žemės mokesčio tarifas 2021 metams

Patvirtinti žemės mokesčio tarifai, kuriais vadovaujantis bus skaičiuojamas žemės mokestis 2021 metams. Gyvenamosios teritorijos, vienbučių, dvibučių ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ateinančiais metais bus apmokestintos 0,3 proc. nuo žemės mokestinės vertės, žemės ūkio paskirties žemė ir mėgėjų sodų žemės sklypai – 1,0 proc., miškų, vandens ūkio paskirties žemės sklypai, naudingųjų iškasenų teritorijos (pvz. karjerai), atskirųjų želdinių teritorijos ir kt. – 0,5 proc., pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos – 0,8 proc., komercinės paskirties objektų teritorijos – 0,7 proc. Apleistiems, nenaudojamiems žemės sklypams bus taikomas 4 proc. žemės mokestis.

2020 metams žemės savininkams – asmenims, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžiaus, ir nepilnamečiams vaikams, kai minėtų savininkų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų, neapmokestinamas žemės sklypo dydis nustatytas – 1,0 ha kaimo vietovėse arba 0,1 ha mieste.

Nustatytas valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifas ir lengvatos 2020 metams

Taryboje patvirtintas sprendimas, nustatantis valstybinės žemės, išnuomotos be aukciono, nuomos mokesčio tarifus 2020 metams. Nustatytas tarifas: gyvenamųjų teritorijų žemės turto grupėms – 1,5 proc., žemės ūkio paskirties žemės turto grupėms – 2,5 proc., pramonės ir sandėliavimo bei komercinės paskirties žemės turto grupėms – 3 proc., apleistoms ir nenaudojamoms visų paskirčių žemės turto grupėms – 4 proc.

Taip pat nustatyta, jog fiziniams asmenims, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžiaus, gausioms šeimoms, ir nepilnamečiams vaikams, kai minėtų asmenų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų, neapmokestinamas žemės sklypo dydis – 0,3 ha kaimo vietovėse arba 0,1 ha mieste.

Nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio 2020 metais atleisti fiziniai asmenys, kurių mokėtinas valstybinės žemės nuomos mokesčio dydis neviršija 2 eurų. Nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio 5 metams būtų atleistos verslo įmonės, kurios pasirašiusios investicijų sutartis ir investavusios į verslo plėtrą Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje ne mažiau kaip 100,0 tūkst. Eur arba sukūrusios ne mažiau kaip 5 ilgalaikes (36 mėn.) darbo vietas. Taip pat nustatyta, kad jeigu fizinis ar juridinis asmuo turi teisę į mokesčio lengvatą ir turi ne vieną valstybinės žemės sklypą, jam taikoma didžiausia lengvata vienam žemės sklypui.

Pasikeitimai rajono švietimo įstaigose

Įvykusiame Tarybos posėdyje patvirtinti sprendimai dėl pokyčių rajono šveitimo įstaigose. Dėl naikinamo Šiaudiniškių skyriaus pertvarkoma Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos struktūra. Sujungiama Kybartų suaugusiųjų mokykla bei Vilkaviškio r. Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokykla. Po šių mokyklų sujungimo nauja įstaiga vadinsis Vilkaviškio suaugusiųjų ir jaunimo mokykla. Vilkaviškio suaugusiųjų ir jaunimo mokykla turės ir naują buveinės adresą: jis pakeistas iš Nepriklausomybės g. 56, Vilkaviškis į  Sodų g. 1A,  Karalių k.,  Šeimenos sen.,  Vilkaviškio r. sav.

Be to, dėl įstaigų reorganizavimo patvirtinti nauji Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos, Vilkaviškio suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos, Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos ir Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos nuostatai.

Dėmesys globėjams

Pagal pasikeitusius teisės aktus atnaujintas Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros Vilkaviškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas.

Šiuo sprendimu reglamentuojama globos centro ir budinčiojo globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio veikla, kuriant alternatyvias vaikų globos institucijoms socialines paslaugas, užtikrinančias tėvų globos netekusiems vaikams galimybę augti natūralioje šeimos aplinkoje.

Taip pat šiuo sprendimu patvirtinta, kad globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, globėjui giminaičiui tiesiogiai už kiekvieną globojamą vaiką bus mokama 3 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį, tai yra 117 eurų. Ši išmoka bus mokama ir laikino atokvėpio globėjams suteikimo metu, proporcingai vaiko apgyvendinimo dienų skaičiui.

Bus vertinama socialinių paslaugų kokybė

Tarybos posėdyje patvirtintas Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).

Šis Aprašas reglamentuoja bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolės vykdymo procedūras socialines paslaugas teikiančiose įstaigose ir organizacijose (toliau – paslaugų teikėjai), kurių veiklos reguliavimas yra priskirtas Vilkaviškio rajono savivaldybei.

Bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės vertinimo tikslas – išsiaiškinti paslaugų gavėjų poreikių patenkinimą, nuomonę apie teikiamų bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę iš kliento bei darbuotojo pusės bei identifikuoti kylančias su paslaugų teikimu susijusias problemas.

Bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės vertinime bus naudojamas anketinės apklausos metodas.

Pritarė bendradarbiavimo sutarties pasirašymui

Tarybos nariai pritarė Bendradarbiavimo sutarties tarp Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos pasirašymui.

Vadovaujantis šia sutartimi, Vilkaviškio mieste bus įgyvendinamas projektas „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 138 Vilkaviškis–Kudirkos Naumiestis–Šakiai 1,385 km paprastasis remontas įrengiant pėsčiųjų perėją“ (vieta gali būti patikslinta paprastojo remonto aprašo rengimo metu).

Projekto metu Vilkaviškio S. Nėries gatvėje bus įrengiama pėsčiųjų perėja.

Bendradarbiavimo sutartis sudaroma siekiant nustatyti Projektui įgyvendinti reikalingų sutarties šalių įnašų, teisių, pareigų, atsakomybės ir Projekto rezultatų paskirstymą bei tęstinės veiklos po projekto užbaigimo vykdymą.

Aktualu paslaugų pramoginiais įrenginiais teikėjams

Pasikeitus teisės aktams ir siekiant įveiklinti Paežerių ežerą, jame įrengiant vandenlenčių parką, įvykusiame Tarybos posėdyje patvirtintas atnaujintas Leidimų teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašas.

Šio Aprašo privalo laikytis visi juridiniai asmenys, juridinių asmenų filialai ir fiziniai asmenys, turintys teisę verstis atitinkamų paslaugų teikimo veikla.

Tokie leidimai reikalingi visiems paslaugų teikėjams, norintiems teikti paslaugas šiais pramoginiais įrenginiais:

  • potencialiai pavojingais įrenginiais (registruojamiems Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre) – tai yra mechaniniais įrenginiais, skirtais viešai naudoti asmenims linksminti jais pramogaujant, kai keičiama jų padėtis erdvėje arba skirtais asmenims apžiūrėti vietovę iš skirtingo aukščio (apžvalgos ratai), pasivažinėjimo atrakcionams;
  • atrakcionams, karuselėms ir kt.;
  • laikiniems įrenginiams paslaugai teikti – tai sukomplektuota ir lauke pastatyta arba judanti tam tikru nurodytu maršrutu įranga ar priemonė, skirta paslaugai teikti (karietos, bevariklės transporto priemonės, vaikiški elektromobiliai, velomobiliai, kartai, bagiai, mobilieji batutai, pripučiami batutai, vandens dviračiai, valtys ir kt., kurią leista pastatyti ir naudoti ribotą terminą);
  • vandens atrakcionams (vandens telkiniuose) – pramoginiams plaukiojimo vandenyje įrenginiams (išskyrus vandens motociklus, katerius ir pramoginius laivus).

Asmuo, prieš pradėdamas montuoti pramoginį įrenginį viešosiose vietose (gatvė, aikštė, skveras, parkas, paplūdimys, poilsio aikštelė, vandens telkinys ir gretima teritorija ir kitos žmonių susibūrimo vietos) privalo gauti Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka išduodamą leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose, kuris registruojamas Savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje „DVS Kontora“.

Leidimas teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešose vietose išduodamas dienomis, mėnesiais, metais, bet ne ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui nuo leidimo išdavimo dienos.

Prašymas išduoti / pratęsti leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešose vietose kartu su pridedamais dokumentais gali būti pateikiamas: asmeniui atvykus į Administraciją adresu: S. Nėries g. 1, 70147, Vilkaviškis, 304 kab., siunčiamas paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis. Jei prašymas, paklausimas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis – jis turi būti pasirašytas elektroniniu parašu. Elektroniniu parašu pasirašyti dokumentai Administracijai turi būti siunčiami el. paštu: savivaldybe@vilkaviskis.lt.

 

 

 

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top