Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Informacija apie 2020 m. balandžio 24 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtus sprendimus

Šiandien, balandžio 24 dieną, pirmą kartą nuotoliniu būdu įvyko Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis. Jo metu svarstytas ir priimtas 41 sprendimas, tarp kurių patvirtinta Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ataskaita bei patvirtintos Administracijos direktoriaus, Savivaldybės Tarybos ir Mero 2019 metų veiklos ataskaitos.

Savivaldybės administracijos direktorius Vitas Gavėnas tarybai atsiskaitė už  savo 2019 metų veiklą, o taip pat pristatė Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos 2019 metų veiklą, svarbiausius įgyvendintus ir toliau įgyvendinamus projektus.

Savivaldybės taryba ne rečiau kaip vieną kartą per metus reglamento nustatyta tvarka turi pateikti savivaldybės bendruomenei viešą savo veiklos ataskaitą, kurią tarybos vardu pristatė Savivaldybės meras Algirdas Neiberka. Pateiktoms ataskaitoms Tarybos nariai pritarė.

Tarybos posėdyje taip pat pritarta 2019–2021 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 2019 metų ataskaitai, patvirtinta aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sąmata, suderintas švietimo įstaigų darbo laikas, priimti sprendimai dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį, pardavimo ar vertės padidinimo, priimti sprendimai kitais rajono gyventojams aktualiais klausimais.

Vilkaviškio rajono savivaldybėje siekiama prisidėti prie klimato kaitos mažinimo

Vilkaviškio rajono savivaldybėje siekiama didinti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą visuomeninės paskirties pastatuose, prisidedant prie klimato kaitos mažinimo. Taryba pritarė trims sprendimo projektams, kuriais bus siekiama gauti finansinę paramą saulės fotovoltinių elektrinių įrengimui. Projektus planuojama įgyvendinti pagal klimato kaitos programą.

Saulės fotovoltinės elektrinės planuojamos įrengti Vilkaviškio vaikų lopšelyje-darželyje „Eglutė“, joje planuojamas 49,84 kW galios įrenginys, kainuosiantis 57 789 eurų, Vilkaviškio vaikų lopšelyje-darželyje „Buratinas“, kur planuojama 37,80 kW galios elektrinė (iki 46,9 tūkst. Eur), Alvito mokykloje-daugiafunkciam centre, kur būtų rengiama 78 kW galios fotovoltinė elektrinė už 79,5 tūkst. eurų.

Taryba pritarė, jog prie projektų įgyvendinimo iš Savivaldybės biudžeto būtų skiriama ne mažiau kaip 20 proc. visų tinkamų finansuoti Projektų išlaidų bei būtų užtikrintas netinkamų finansuoti, tačiau Projektams įgyvendinti būtinų, išlaidų padengimas ir tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurių nepadengia Projektams skiriama parama. Atsakingais už projektų veiklų įgyvendinimą Taryba paskyrė minėtų įstaigų vadovus.

Atsinaujins Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus kiaulidės

Taryboje buvo pritarta projekto „Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus paslaugų prieinamumo, kokybės ir asortimento didinimas“ įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimui.

Šiuo sprendimu siekiama gauti finansinę paramą projekto įgyvendinimui iš Valstybės investicijų programos. Iš Savivaldybės biudžeto projekto įgyvendinimui būtų skiriama 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų ir nenumatytų ar netinkamų finansuoti, tačiau būtinų projektui įgyvendinti išlaidų, finansavimui.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama modernizuoti ir pritaikyti veiklai Paežerių dvaro sodybos kiaulides. Nepažeidžiant vertingųjų savybių, numatyta pakeisti pastato paskirtį į maitinimo, įrengti lankytojų salę, virtuvės ir pagalbines patalpas, pritaikyti patalpas neįgaliesiems, taip pat pastato aplinką pritaikyti lauko kavinei – įrengti tašytų akmenų aikštelę.

Projektą numatoma įgyvendinti per 24 mėn. (2022-2023 metais).

Savivaldybėje siekiama plėsti apgyvendinimo bei užimtumo paslaugas asmenims su proto ir psichikos negalia

Buvo pritarta projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimui. Šiuo sprendimu siekiama sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų, kurios skatintų paslaugos gavėjų savarankiškumą ir visapusišką dalyvavimą bendruomenėje. Šio projekto partneriai – Kybartų vaikų globos namai ir Didvyžių SGN.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama sukurti bendruomeninio apgyvendinimo paslaugų infrastruktūrą (pastatyti dvejus grupinio gyvenimo namus, įsigyti grupinio gyvenimo namams funkcionuoti reikalingus baldus ir įrangą) bei užimtumo paslaugų infrastruktūrą (atlikus paprastąjį remontą, įrengti socialinių dirbtuvių patalpas, įsigyti paslaugoms teikti reikalingą įrangą, baldus ir kitą turtą).

Įgyvendinus projektą bus sukurta 20 bendruomeninio apgyvendinimo vietų ir 12 užimtumo vietų, kurias užims neįgalieji iš Didvyžių SGN ir (arba) Vilkaviškio rajono savivaldybės.

Projektą numatoma įgyvendinti per 29 mėnesius, t. y. iki 2023-02-28.

Karantino metu ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose tėvams nebus taikomas mokestis

Karantino metu atsirado būtinybė pakoreguoti fiksuoto mokesčio nustatymą švietimo įstaigose. Taryboje priimtas sprendimas nustatyti, kad fiksuotas mėnesinis mokestis už vaikų ugdymo aplinkos gerinimą Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, neskaičiuojamas karantino laikotarpiu.  Kadangi ikimokyklinio amžiaus vaikai šiuo metu įstaigos nelanko, ugdymo reikmėmis nesinaudoja, todėl nutarta šio mokesčio tėvams neskaičiuoti.

Neformaliojo ugdymo įstaigų ugdytinių tėvams 50 proc. sumažintas mokestis

Karantino laikotarpiu pakoreguotos fiksuoto mokesčio už neformaliojo vaikų švietimo programų teikimą Vilkaviškio rajono sporto mokykloje ir Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre. Taryba pritarė, kad būtų nustatytas 50 proc. mažesnis mokestis nuo fiksuoto mėnesinio mokesčio už neformalųjį ugdymą šiose įstaigose karantino laikotarpiu.

Patvirtintas švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių ir mokinių skaičius 2020–2021 mokslo metams

Patvirtintas priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių ir mokinių skaičius Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2020-2021 metais. Rengiant mokyklų klasių komplektų ir ugdymo grupių skaičių įstaigose, buvo atsižvelgta į bendrojo ugdymo mokyklų 2020-2025 m. steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų planą, mokinių skaičių mokyklose – į mokyklų mokinių registro duomenis, švietimo įstaigų pateiktus raštus.

Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklose 2020-2021 metais planuojama 271 klasė/237 klasių komplektai (palyginimui šiais metais buvo 284/247), jose 4164 mokiniai (be priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupių). 2019 m. rugsėjo 1 d. duomenimis Savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinėse įstaigose iš viso mokosi 5452 mokiniai (iš jų 275 priešmokyklinukai ir 950 ikimokyklinukų). Planuojama, kad 2020-2021 metais Savivaldybėje bus 5414 mokinių (iš jų 301 priešmokyklinukas ir 949 ikimokyklinukai).

Patvirtinta bendradarbiavimo sutartis su Šakių rajono savivaldybe

Patvirtinta Vilkaviškio rajono ir Šakių rajono savivaldybių bei viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės bendradarbiavimo sutartis dėl Karščiavimo klinikos paslaugų teikimo. Šia sutartimi visos šalys įsipareigojo abipusiškai bendradarbiauti, siekiant efektyvaus socialinės partnerystės bendradarbiavimo, teikiant Karščiavimo klinikos paslaugas viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų turintiems pacientams, įtariant Covid-19 ligą. Stebėjimas dėl kitų įtariamų ligų ir būklių (nepatvirtintas ligos atvejis), arba tiriant asmenis, turėjusius sąlyti su asmeniu (-imis), atitinkančiu (-iais) tikėtino ar patvirtinto Covis-19 ligos atvejo kriterijus, arba tiriant ir (ar) gydant viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų turinčius pacientus dėl kitų ligų.

Šios sutarties pagrindu Karščiavimo klinikoje paslaugos karščiuojantiems pacientams teikiamos ir Šakių rajono savivaldybės gyventojams.

Kybartuose bus atliekami Kovo 8-osios g. kapitalinio remonto darbai

Pritarta bendradarbiavimo sutarties tarp Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės pasirašymui. Tokiu būdu siekiama pagerinti eismo saugumo priemones ir kelių būklę ir pavesti Pasienio kontrolės punktų direkcijai prie Susisiekimo ministerijos atstovauti Vilkaviškio rajono savivaldybei įgyvendinant projektą „Kitos paskirties pastatų, keičiant paskirtį į specialiąją, kitos paskirties statinių, statybos, rekonstravimo, griovimo, J. Basanavičiaus g. 2, Kybartai, Vilkaviškio r. sav., projektas“, kurio metu bus atliekama ir Kovo 8-osios g. kapitalinio remonto darbai.

Įgyvendinant projektą numatoma sujungti naujai projektuojamą žiedinę sankryžą ir esamas Kovo 8-osios, J. Basanavičiaus gatves, numatoma performuoti esamą sankryžą. Pertvarkant esamos Kovo 8-osios gatvės apie 20 metrų atkarpą. Taip pat projekte numatoma atnaujinti dangos konstrukciją, įrengti pėsčiųjų perėją (į Pasienio kontrolės punktą). Projekte, papildomai numatomi įrengti lietaus surinkimo šulinėliai, apšvietimo stulpai gatvei ir perėjai.

Vilkaviškio rajono gyventojai patys skirstys dalį savivaldybės biudžeto

Patvirtintas bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas. Šiuo sprendimu siekiama didinti piliečių įsitraukimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto formavimo galimybes. Norima skatinti piliečių iniciatyvą mieste ir rajone, suburti gyventojų bendruomenes gyvinti ir gerinti socialinę ir gyvenamąją aplinką, aktyvinti verslo kūrimą ir dalyvavimą atnaujinat teritorijas, skatinti diskusijas miesto ir rajono plėtros tema. Šiam tikslui buvo teikiamas tvirtinimui tvarkos aprašas, kuriuo vadovaujantis ir bus vykdoma projektinių idėjų atranka ir finansavimas. 2020 m. biudžete, bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų finansavimui numatyta 50 000 Eur.

Pareiškėjais galės būti Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravęs gyventojas, ne jaunesnis nei 16 metų, surinkęs ne mažiau kaip 20 Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų parašų, palaikančių projektą, ir siūlantis gyvenamosios aplinkos gerinimo idėjas. Projekto idėjų pasiūlymus vertins darbo grupė, kuri atrinks tinkamus projektus, kurie pateks į tolimesnį atrankos etapą – viešą balsavimą. Projektų idėjų pasiūlymai teikiami ir gali dalyvauti mažos arba didelės apimties infrastruktūros gerinimo projektų kategorijose. Daugiausiai gyventojų balų surinkę projektai bus įgyvendinami tik tada, kai surinks minimalų balsų skaičių: mažos apimties projektams – 0,5 proc. balsų nuo Vilkaviškio rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičiaus, didelės apimties projektai – 2,0 proc. balsų.

Patvirtintos naujos Vilkaviškio socialinės pagalbos centre teikiamų paslaugų kainos

Taryboje nustatytos Vilkaviškio socialinės pagalbos centro teikiamų paslaugų kainos. Jos apskaičiuotos vadovaujantis Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika, patvirtinta LR Vyriausybės nutarimu, įvertinant pagalbos į namus paslaugų, transporto paslaugų neįgaliesiems bei Vilkaviškio socialinės pagalbos centre teikiamų dienos socialinės globos paslaugų asmeniui su negalia ir sunkia negalia organizavimo ir teikimo išlaidas.

Patvirtinta pagalbos į namus 1 valandos kaina – 6,20 Eur, transporto paslaugos neįgaliesiems 1 kilometro kaina – 0,16 Eur, Vilkaviškio socialinės pagalbos centre teikiamų dienos socialinės globos paslaugų asmeniui su negalia ir sunkia negalia kaina per mėnesį – 680 Eur.

Keitėsi tvarkos aprašas

Tarybos nariai posėdyje patvirtino naują Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Vilkaviškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašą.

Šiuo Aprašu siekiama užtikrinti Savivaldybės vietinės reikšmės kelių gerą būklę ir tinkamą Programos lėšų, skirtų vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, paskirstymą ir naudojimą.

Remiantis šiuo aprašu, iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. fiziniai ar juridiniai asmenys gali teikti prašymus Savivaldybės administracijos vietų seniūnijų seniūnams dėl Savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo.

Keitėsi NVO tarybos nuostatai

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo pakeitimus, Tarybos nariai pritarė Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos (toliau – NVO taryba) nuostatų pakeitimui ir išdėstymui nauja redakcija.

Nuostatuose atsirado nauji punktai, taip pat papildyti jau esami. NVO tarybai suteikiamos naujos funkcijos: dalyvauti rengiant savivaldybių institucijų ir įstaigų teisės aktų, susijusių su NVO plėtra, projektus, dalyvauti darbo ar ekspertų grupėse NVO plėtros valstybės politikos klausimams svarstyti.

Taip pat atsiranda naujas pakeitimas, kad NVO tarybos pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas renkamas 1 metų kadencijai, slaptu NVO tarybos narių balsavimu. Be to, Savivaldybės tarybos nariai, kurie nėra deleguoti į NVO tarybą kaip savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai, prieš atstovaudami kitas organizacijas turės gauti atitinkamą Savivaldybės vadovo (mero) leidimą, kuris turės būti paskelbtas viešai Savivaldybės interneto svetainėje.

Keitėsi Antikorupcijos komisijos sudėtis

Tarybos posėdyje pakeista Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudėtis. Vietoj Daivos Juškevičienės, Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistės, komisijos nare patvirtinta Žydrūnė Blauzdžiūnienė, Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

 

 

 

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top