Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Aplinkos projektų valdymo agentūra planuoja skelbti kvietimą, skirtą atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui

2022 m. liepos mėn. LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra planuoja skelbti kvietimą skirtą atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimui valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams.

Priemonės tikslas – atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams siekiant sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį (toliau – ŠESD) ir skatinti naudoti atsinaujinančius energijos išteklius.

Galimi pareiškėjai – valstybės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai, viešosios įstaigos, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė ar savivaldybė.

Subsidijos dydis – subsidijos fiksuotasis įkainis, skirtas 1 kW įrengtosios galios saulės ar vėjo elektrinei įsigyti ar įrengti, nurodomas Agentūros kvietime ir apskaičiuojamas kaip 80 proc. investuotino kapitalo apimties (KI), skirtos 1 kW įrengtosios galios saulės ar vėjo elektrinei įsigyti ir įrengti (Eur/kW), nurodytos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT taryba) paskutiniam skatinimo kvotų paskirstymo aukcionui parengtoje pažymoje dėl didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos patvirtinimo, skelbiamoje VERT tarybos interneto svetainėje prie VERT tarybos posėdžių medžiagos. Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui, nevykdančiam ūkinės komercinės veiklos, yra 1 450 000 Eur, o vykdančiam ūkinę komercinę veiklą – 200 000 Eur, tačiau subsidijos dydis projektui negali viršyti 80 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Remiama veikla:

  1. naujos, nenaudotos įrangos (saulės, vėjo) elektrinės įrengimo išlaidos;
  2. naujos saulės elektrinės dalies, t. y. pirmą kartą iš saulės elektrinių parko vystytojo įsigytos saulės elektrinių parko dalies, (t. y. nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo datos) praėję ne daugiau kaip 12 mėnesių), įsigijimo išlaidas;
  3. pirkimo ir (arba) importo PVM, kurio pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės susigrąžinti (atskaityti);
  4. projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurios nepadengia projektui skiriama subsidija (ši išlaidų dalis turi būti finansuojama iš pareiškėjo lėšų).

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top