ADministracija

Vieši ir privatūs interesai

Viešųjų ir privačių interesų informacija

Viešieji interesai – visuomenės suinteresuotumas, kad asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje, visus sprendimus priimtų nešališkai ir teisingai. Viešųjų interesų viršenybei užtikrinti deklaruojantys asmenys be kita ko privalo teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, kad toks konfliktas yra. Privatūs interesai – deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) suinteresuotumas asmenine turtine ar neturtine nauda, deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) moralinė skola, moralinis įsipareigojimas ar kitas panašaus pobūdžio interesas deklaruojančiam asmeniui atliekant tarnybines pareigas. Interesų konfliktas – situacija, kai deklaruojantis asmuo, atlikdamas tarnybines pareigas ar vykdydamas tarnybinį pavedimą, turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais. Deklaruojančiam asmeniui draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip juos paveikti ar bandyti paveikti, arba atlikti kitas tarnybines pareigas (toliau – atlikti tarnybines pareigas), jeigu atliekamos tarnybinės pareigos yra susijusios su jo privačiais interesais.

Asmuo, paskirtas vykdyti Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę, interesų konfliktų prevenciją, asmenų konsultavimą privačių interesų deklaravimo klausimais: Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo (vyriausioij specialistė) Rasa Blažaitienė, tel. nr. +370 342 60 099, el. paštas rasa.blazaitiene@vilkaviskis.lt.

Aktuali informacija

Privačių interesų deklaravimas

Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas nustato, kad elektroninėmis priemonėmis privačių interesų deklaraciją turi pateikti šie asmenys (2 straipsnio 5 dalis ir 4 straipsnio 3 dalis), laikytini deklaruojančiais asmenimis:

 • valstybės politikai;
 • politinių partijų pirmininkai ir pirmininkų pavaduotojai;
 • valstybės politikų visuomeniniai konsultantai, padėjėjai, patarėjai;
 • Seimo komitetų patvirtinti ekspertai;
 • ministerijų kolegijų nariai;
 • valstybės pareigūnai;
 • valstybės tarnautojai;
 • teisėjai;
 • žvalgybos pareigūnai;
 • profesinės karo tarnybos kariai;
 • valstybės ir savivaldybių įmonių, biudžetinių įstaigų ir šių juridinių asmenų struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai;
 • viešųjų įstaigų, kurių bent vienas iš steigėjų, dalininkų yra valstybė ar savivaldybė (savivaldybės), ir jų struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai;
 • Lietuvos banko darbuotojai, turintys viešojo administravimo įgaliojimus (atliekantys finansų rinkos priežiūros, vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo ne teisme funkcijas ir kitas viešojo administravimo funkcijas);
 • akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei (savivaldybėms), vadovai ir jų pavaduotojai, taip pat šių bendrovių patronuojamųjų (dukterinių) akcinių bendrovių ar uždarųjų akcinių bendrovių vadovai ir jų pavaduotojai, taip pat šių bendrovių patronuojamųjų (dukterinių) akcinių bendrovių ar uždarųjų akcinių bendrovių vadovai ir jų pavaduotojai;
 • akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei (savivaldybėms), šių bendrovių patronuojamųjų (dukterinių) akcinių bendrovių ar uždarųjų akcinių bendrovių stebėtojų tarybų, valdybų nariai, struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai;
 • valstybės ar savivaldybių įmonių valdybų nariai;
 • Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nariai;
 • Privalomojo sveikatos draudimo tarybos visuomeniniai patarėjai;
 • Nacionalinės sveikatos tarybos nariai;
 • Gydytojai, odontologai ir farmacijos specialistai, dirbantys asmens sveikatos priežiūros ar vaistinės veiklos licenciją turinčiose biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, valstybės ir savivaldybių įmonėse ir įmonėse, kurių valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiami balsai visuotiniame akcininkų susirinkime ar turimos juridinio asmens dalyvio teisės kitų teisinių formų juridiniuose asmenyse leidžia daryti lemiamą įtaką šių juridinių asmenų veiklai;
 • perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (toliau kartu – perkantysis subjektas) vadovai, perkančiojo subjekto pirkimų komisijų nariai, perkančiojo subjekto vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus asmenys, perkančiojo subjekto atliekamų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, viešojo pirkimo, pirkimo, atliekamo vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiojo subjekto, koncesijos iniciatoriai;
 • institucijos ar įstaigos sprendimu sudarytų ar valstybės pareigūnų paskirtų nuolatinių komisijų ir tarybų, turinčių viešojo administravimo įgaliojimus ir priimančių privalomo pobūdžio sprendimus nepavaldiems asmenims, nariai;
 • aukštųjų mokyklų, kurių bent vienas iš steigėjų yra valstybė ar savivaldybė, valdymo organų nariai;
 • kiti asmenys, turintys viešojo administravimo įgaliojimus;
 • kiti viešojo sektoriaus subjektų darbuotojai, kurių pareigų sąrašą tvirtina institucijos ar įstaigos vadovas, suderinęs su VTEK. Į šį sąrašą gali būti įtraukiamos pareigos, kurioms priskirtos funkcijos yra susijusios su valstybės ar savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų lėšų valdymu, valstybės ir savivaldybių turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, administracinių sprendimų rengimu bei priėmimu ar viešųjų paslaugų teikimu.
 • asmenų, kurių duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti, deklaracijų duomenis;
 • asmenų, kurie vykdo žvalgybą, kontržvalgybą arba kriminalinę žvalgybą, deklaracijų duomenis;
 • profesinės karo tarnybos karių deklaracijų duomenis.
 • Iki 2021-03-01 būtina iš naujo pateikti privačių interesų deklaraciją per PINREG (jei prieš tai paskutinį kartą ją teikėte per VMI EDS sistemą);
 • Jei PINREG sistemoje deklaruojate pirmąjį kartą, automatiškai perkelti duomenų iš savo ankstesnės (per VMI sistemą teiktos deklaracijos) nepavyks dėl visai kitokios formos bei naujų sąsajumų – jas galima tik peržiūrėti. Todėl turite užpildyti naują deklaraciją PINREG sistemoje. Pastarosios pildymo metu PINREG surinks duomenis iš kitų registrų ir pateiks Jums preliminarią deklaraciją, kurią beliks papildyti ir pateikti. Po to kitas deklaracijas galėsite teikti ar tikslinti jau pateiktosios į PINREG pagrindu.
 1. Deklaruojantys asmenys privalo pateikti deklaraciją VTEK nustatyta tvarka elektroninėmis priemonėmis, išskyrus nustatytas išimtis.
 2. Deklaracijos pateikiamos nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po deklaruojančio asmens išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos arba po deklaruojančio asmens statuso įgijimo dienos.
 3. Asmenys, pretenduojantys dirbti valstybinėje tarnyboje (išskyrus kandidatus į valstybės politikus ir pretendentus į žvalgybos pareigūnus), kartu su pretendento dokumentais pateikia deklaraciją institucijos ar įstaigos, kurioje pretenduoja dirbti, reikalavimu. Pateikti deklaraciją gali būti reikalaujama, jei pareigoms, į kurias asmuo pretenduoja, priskirtos funkcijos yra susijusios su valstybės ar savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų lėšų valdymu, valstybės ir savivaldybių turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, administracinių sprendimų rengimu bei priėmimu ar viešųjų paslaugų teikimu.
 4. Kandidatai į Seimo narius, Respublikos Prezidentus, Europos Parlamento narius, savivaldybių tarybų narius deklaraciją pateikia atitinkamai Seimo rinkimų įstatymo, Prezidento rinkimų įstatymo, Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo ir Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nustatytais atvejais per Privačių interesų registrą (PINREG).
 5. Asmenys, kurių duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti ir (arba) kurie vykdo žvalgybą, kontržvalgybą arba kriminalinę žvalgybą, arba asmenys, pretenduojantys į šias pareigas, deklaraciją pateikia institucijos ar įstaigos, kurioje eina pareigas ar į kurią pretenduoja, vadovui ar jo įgaliotam asmeniui šios institucijos ar įstaigos nustatyta tvarka ir terminais.
 6. Perkančiųjų subjektų pirkimų komisijų nariai, asmenys, perkančiųjų subjektų vadovų paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, pirkimo iniciatoriai deklaraciją pateikia arba patikslina iki dalyvavimo pirkimų procedūrose pradžios, joje nurodydami savo pareigas, atliekamas pirkimų procedūrose, ir kitus pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą deklaruotinus duomenis. Perkančiųjų subjektų pirkimų komisijų nariai, asmenys, perkančiųjų subjektų vadovų paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, pirkimo iniciatoriai, nepateikę deklaracijos, neturi teisės dalyvauti pirkimų procedūrose ir turi būti atšaukti iš atitinkamų pareigų.
 7. Patikslinti arba papildyti deklaraciją privalu nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, jeigu atsirado naujų deklaruotinų duomenų ar privačių interesų arba pasikeitė jau deklaruotieji.
 1. Deklaruojantis asmuo deklaracijoje privalo nurodyti šiuos duomenis:

1) savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę (darbovietes) ir pareigas (statusą), dėl kurių privalo deklaruoti privačius interesus, taip pat kitas darbovietes ir (ar) einamas pareigas;

2) sutuoktinio, sugyventinio, partnerio vardą, pavardę, asmens kodą bei darbovietes ir (ar) einamas pareigas;

3) duomenis apie juridinius asmenis, kuriuose jo, jo sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio turimų akcijų suteikiami balsai visuotiniame akcininkų susirinkime ar turimos juridinio asmens dalyvio teisės kitų teisinių formų juridiniuose asmenyse leidžia daryti lemiamą įtaką šių juridinių asmenų veiklai.

 1. Deklaruojantis asmuo deklaracijoje privalo nurodyti privačius interesus, egzistuojančius ar galinčius atsirasti:

1) dėl to, kad jis ar jam artimas asmuo yra juridinio asmens dalyvis. Šiuo atveju deklaracijoje pateikiama informacija apie šio juridinio asmens dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose arba Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių finansuojamuose paramos teikimo arba Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai projektuose, įgyvendinamuose institucijos ar įstaigos, kurioje deklaruojantis asmuo dirba, arba jai pavaldžios institucijos ar įstaigos;

2) dėl jo, sutuoktinio, sugyventinio, partnerio ryšių su juridiniais ir fiziniais asmenimis sudarius sandorį, kurio vertė didesnė negu 3 000 eurų, įskaitant individualios veiklos sandorius. Deklaracijoje pateikiama informacija apie sandorius, sudarytus per 12 mėnesių iki deklaracijos pateikimo dienos;

3) dėl jo ar jam artimų asmenų narystės ar (ir) einamų pareigų juridiniuose asmenyse, išskyrus narystę politinėse partijose ir profesinėse sąjungose;

4) dėl jam artimo asmens ar kito asmens arba dėl su šiais asmenimis arba juo pačiu susijusių duomenų.

 1. Deklaruojantis asmuo gali nenurodyti artimo asmens ir jo privačių interesų, jeigu šie duomenys yra įslaptinti ir (ar) artimas asmuo vykdo žvalgybą, kontržvalgybą arba kriminalinę žvalgybą.

Deklaruojančio asmens privačiais interesais nelaikomi su artimais asmenimis susiję duomenys, kurie deklaruojančiam asmeniui objektyviai negali būti žinomi.

Interesų derinimas

Deklaruojančiam asmeniui draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip juos paveikti ar bandyti paveikti, arba atlikti kitas tarnybines pareigas (toliau – atlikti tarnybines pareigas), jeigu atliekamos tarnybinės pareigos yra susijusios su jo privačiais interesais.

Prieš atlikdamas tarnybines pareigas arba pradėjęs jas atlikti, deklaruojantis asmuo privalo informuoti institucijos ar įstaigos vadovą ar jo įgaliotą asmenį arba kitą į pareigas priimantį ar skiriantį subjektą, arba kolegialią valstybės ar savivaldybių instituciją (kai deklaruojantis asmuo yra kolegialios valstybės ar savivaldybių institucijos narys) ir asmenis, kurie kartu atlieka tarnybines pareigas, apie interesų konflikto situaciją, pareikšti nusišalinimą ir jokia forma nedalyvauti toliau atliekant tarnybines pareigas.

Deklaruojantis asmuo, kuris yra institucijos ar įstaigos vadovas, pareiškimą apie nusišalinimą pateikia jį į pareigas priimančiam ar skiriančiam subjektui. Pareigos nusišalinti neturi institucijos ar įstaigos vadovas, spręsdamas su juo pačiu susijusius einamuosius vidaus administravimo klausimus (išskyrus klausimus dėl visų rūšių priemokų, išmokų skyrimo, kitų pagal esmę panašių mokėjimų atlikimo), jeigu teisės aktuose nenustatyta kitaip. Šiuo atveju institucijos ar įstaigos vadovas, atlikdamas tarnybines pareigas, privalo laikytis VPIDĮ 3 straipsnio 1 dalyje, išskyrus 2 punktą, nustatytų reikalavimų. Specialiuose įstatymuose institucijų ar įstaigų vadovams gali būti nustatyti kiti viešųjų interesų viršenybės užtikrinimo būdai.

Duomenys apie institucijos ar įstaigos vadovo nusišalinimą ar nušalinimą skelbiami viešai šios institucijos ar įstaigos interneto svetainėje ir pateikiami VTEK.

Institucijos ar įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo arba kitas į pareigas priimantis ar skiriantis subjektas, arba kolegiali valstybės ar savivaldybių institucija (kai deklaruojantis asmuo yra kolegialios valstybės ar savivaldybių institucijos narys), vadovaudamiesi VTEK nustatytais kriterijais, motyvuotu rašytiniu sprendimu gali nepriimti deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo ir įpareigoti jį toliau atlikti tarnybines pareigas.

Duomenys apie sprendimą nepriimti deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo elektroninėmis priemonėmis per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos pateikiami VTEK jos nustatyta tvarka.

Duomenys apie institucijos ar įstaigos vadovo nusišalinimą ar nušalinimą skelbiami viešai šios institucijos ar įstaigos interneto svetainėje ir pateikiami VTEK.

Institucijos ar įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo, o kai deklaruojantis asmuo yra institucijos ar įstaigos vadovas, – šį vadovą į pareigas priimantis ar skiriantis subjektas arba kolegiali valstybės ar savivaldybių institucija (kai deklaruojantis asmuo yra kolegialios valstybės ar savivaldybių institucijos narys) motyvuotu rašytiniu sprendimu nušalina deklaruojantį asmenį nuo tarnybinių pareigų atlikimo, jeigu yra pakankamas pagrindas manyti, kad šio asmens dalyvavimas yra susijęs su jo privačiais interesais ir gali sukelti interesų konfliktą.

Duomenys apie institucijos ar įstaigos vadovo nusišalinimą ar nušalinimą

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 11 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 straipsnio 3 dalimi ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. KS-270 patvirtintų Privačius interesus deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo nepriėmimo kriterijų 2 punktu bei atsižvelgdamas į Savivaldybės administracijos direktoriaus VITO GAVĖNO 2020-08-31 prašymą „Dėl nusišalinimo“ ir į tai, kad priėmus privačius interesus deklaruojančio asmens pareikštą nusišalinimą neliktų galimybių priimti sprendimą, Savivaldybės meras nepriėmė Savivaldybės administracijos direktoriaus VITO GAVĖNO pareikšto nusišalinimo  nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, susijusius su Vilkaviškio rajono ROTARY klubo veikla, ir įpareigojo jį toliau atlikti tarnybines pareigas. Taip pat ateityje rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, galinčius turėti tiesioginį ir akivaizdų poveikį Vilkaviškio klubo ROTARY veiklai, Savivaldybės administracijos direktorius Vitas Gavėnas įpareigotas laikytis Įstatymo reikalavimų ir spręsti dėl galimo nusišalinimo. 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 11 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 11 straipsnio 6 dalimi, Vilkaviškio rajono savivaldybės mero 2020 m. birželio 22 d. potvarkiu Nr. B-MP-29 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Vilkaviškio rajono savivaldybė, vadovų privačių interesų deklaravimo ir nusišalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdamas į Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos DAIVOS RIKLIENĖS 2020-08-31 prašymą „Dėl nusišalinimo“, siekiant išvengti interesų konflikto, Savivaldybės meras priėmė Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos DAIVOS RIKLIENĖS nusišalinimą nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, tiesiogiai susijusius su Vilkaviškio rajono ROTARY klubo, kurio narė ji yra, veikla, ir pavedė Savivaldybės administracijos direktoriui Vitui Gavėnui rengti, svarstyti ir priimti sprendimus, tiesiogiai susijusius su Vilkaviškio rajono ROTARY klubo veikla.     

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 11 punktu, 4 dalimi, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 11 straipsnio 6 dalimi ir atsižvelgdamas į Savivaldybės administracijos direktoriaus Vito Gavėno 2019-08-05 prašymą, Savivaldybės mero 2019 m. rugpjūčio 6 d. potvarkiu Nr. B-MP-81 pakeistas Vilkaviškio rajono savivaldybės mero 2019 m. gegužės 6 d. potvarkis Nr. B-MP-45 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Vito Gavėno nusišalinimo“ (toliau – Potvarkis):

 1. pripažintas netekusiu galios Potvarkio 1.1 papunktį;
 2. pakeistas Potvarkio 2 punktą ir jis išdėstytas taip:

„2. Pavedu Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai Daivai Riklienei atlikti Savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijas rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, tiesiogiai susijusius su Keturvalakių bendruomene“.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 11 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 17 punktu ir atsižvelgdama į Vilkaviškio rajono savivaldybės mero Algirdo Neiberkos 2019 m. gegužės 15 d. prašymą Nr. VPI-6 „Dėl nusišalinimo“, siekdama išvengti interesų konflikto, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba nusprendė priimti Vilkaviškio rajono savivaldybės mero Algirdo Neiberkos nusišalinimą nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, tiesiogiai susijusius su:

 1. viešąja įstaiga Vilkaviškio ligonine;
 2. Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindine mokykla.

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero pavaduotojui Bernardui Marčiukoniui pavesta atlikti Savivaldybės mero funkcijas rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, tiesiogiai susijusius su viešąja įstaiga Vilkaviškio ligonine ir Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindine mokykla.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 11 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 11 straipsnio 6 dalimi, Vilkaviškio rajono savivaldybės mero 2010 m. gegužės 10 d. potvarkiu Nr. B-MP-18 „Dėl Asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje, nusišalinimo, esant interesų konfliktui, tvarkos aprašo tvirtinimo“ ir atsižvelgdamas į Savivaldybės administracijos direktoriaus VITO GAVĖNO 2019 m. gegužės 3 d. prašymą „Dėl nusišalinimo“, siekiant išvengti interesų konflikto, Savivaldybės meras priėmė Savivaldybės administracijos direktoriaus VITO GAVĖNO nusišalinimą nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, tiesiogiai susijusius su:

 1. UAB „Parama;
 2. Keturvalakių bendruomene.

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai Daivai Riklienei pavesta atlikti Savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijas rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, tiesiogiai susijusius su UAB „Parama“ ir Keturvalakių bendruomene.     

Duomenys apie sprendimą nepriimti deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 11 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. KS-270 patvirtintų Privačius interesus deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo nepriėmimo kriterijų 2 punktu ir atsižvelgdamas į Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos DAIVOS RIKLIENĖS 2021 m. lapkričio 8 d. prašymą dėl nusišalinimo ir į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos elektroninėje draudėjų aptarnavimo sistemoje EDAS esančią informaciją apie Savivaldybės administracijos direktoriui Vitui Gavėnui išduotą nedarbingumo pažymėjimą, Savivaldybės meras Algirdas Neiberka nepriėmė Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos DAIVOS RIKLIENĖS pareikšto nusišalinimo nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, pasirašant dokumentus, tiesiogiai susijusius su Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vištyčio seniūnijos seniūnės Odetos Riklienės veikla, ir įpareigojo ją toliau atlikti tarnybines pareigas, nes priėmus privačius interesus deklaruojančio asmens pareikštą nusišalinimą neliktų galimybių priimti sprendimus.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 11 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. KS-270 patvirtintų Privačius interesus deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo nepriėmimo kriterijų 2 punktu ir atsižvelgdamas į Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos DAIVOS RIKLIENĖS 2021 m. rugpjūčio 4 d. prašymą dėl nusišalinimo ir į tai, kad Savivaldybės mero 2021 m. liepos 20 d. potvarkiu Nr. B-PA-79 „Dėl Vito Gavėno kasmetinių atostogų“ Savivaldybės administracijos direktoriui Vitui Gavėnui suteiktos kasmetinės atostogos, Savivaldybės meras Algirdas Neiberka nepriėmė Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos DAIVOS RIKLIENĖS pareikšto nusišalinimo nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, tiesiogiai susijusius su Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės vykdomu projektu „Vilkaviškio miesto plėtros strategijos administravimo įgyvendinimas“ ir Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties pasirašymu ir įpareigojo ją toliau atlikti tarnybines pareigas – pasirašyti Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, nes priėmus privačius interesus deklaruojančio asmens pareikštą nusišalinimą neliktų galimybių priimti sprendimą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 11 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. KS-270 patvirtintų Privačius interesus deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo nepriėmimo kriterijų 2 punktu ir  atsižvelgdamas į Savivaldybės administracijos direktoriaus VITO GAVĖNO 2021 m. liepos 13 d. prašymą dėl nusišalinimo ir į tai, kad Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. B-ĮA-250 „Dėl Daivos Riklienės kasmetinių atostogų“ Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai Daivai Riklienei suteiktos kasmetinės atostogos, Savivaldybės meras Algirdas Neiberka nepriėmė Savivaldybės administracijos direktoriaus VITO GAVĖNO pareikšto nusišalinimo  nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, susijusius su Keturvalakių bendruomenės projektu „Pažinkime savo kraštą kartu“, pateiktu pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programą, ir įpareigojo jį toliau atlikti tarnybines pareigas – pasirašyti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl lėšų nevyriausybinių organizacijų projektams finansuoti paskirstymo, nes priėmus privačius interesus deklaruojančio asmens pareikštą nusišalinimą neliktų galimybių priimti sprendimą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 11 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 straipsnio 3 dalimi ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. KS-270 patvirtintų Privačius interesus deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo nepriėmimo kriterijų 2 punktu bei atsižvelgdamas į Savivaldybės administracijos direktoriaus VITO GAVĖNO 2020-08-31 prašymą „Dėl nusišalinimo“ ir į tai, kad priėmus privačius interesus deklaruojančio asmens pareikštą nusišalinimą neliktų galimybių priimti sprendimą, Savivaldybės meras Algirdas Neiberka nepriėmė Savivaldybės administracijos direktoriaus VITO GAVĖNO pareikšto nusišalinimo nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, susijusius su Vilkaviškio rajono ROTARY klubo veikla, ir įpareigojo jį toliau atlikti tarnybines pareigas. Taip pat įpareigojo ateityje rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, galinčius turėti tiesioginį ir akivaizdų poveikį Vilkaviškio klubo ROTARY veiklai, Savivaldybės administracijos direktorių Vitą Gavėną laikytis Įstatymo reikalavimų ir spręsti dėl galimo nusišalinimo. 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 straipsnio 3 dalimi ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. KS-270 patvirtintų Privačius interesus deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo nepriėmimo kriterijų 2 punktu bei atsižvelgdamas į uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio autobusų stotis“ l. e. direktoriaus pareigas Valentino Gražulio 2020-02-13 raštą Nr. SD-1 „Dėl nusišalinimo“ ir į tai, kad priėmus privačius interesus deklaruojančio asmens pareikštą nusišalinimą neliktų galimybių priimti sprendimą, Administracijos direktorius nepriėmė uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio autobusų stotis“ l. e. direktoriaus pareigas Valentino Gražulio pareikšto nusišalinimo nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, susijusius su uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio autobusų stotis“ ketinama pasirašyti Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugos sutartimi (toliau – Sutartis), ir įpareigojo uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio autobusų stotis“ l. e. direktoriaus pareigas Valentiną Gražulį pasirašyti Sutartį, kuria uždaroji akcinė bendrovė „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ įsipareigotų vykdyti šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros darbus pastate, esančiame Vytauto g. 103, Vilkaviškyje. Taip pat įpareigojo ateityje rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, galinčius turėti tiesioginį ir akivaizdų poveikį uždarajai akcinei bendrovei „Vilkaviškio autobusų stotis“, uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ direktorių Valentiną Gražulį laikytis Įstatymo reikalavimų ir spręsti dėl galimo nusišalinimo.

Teisės aktai ir rekomendacijos

Savivaldybės mero teisės aktai

Savivaldybės administracijos teisės aktai

Scroll to Top