ADministracija

Vieši ir privatūs interesai

Viešųjų ir privačių interesų informacija

Viešieji interesai – visuomenės suinteresuotumas, kad asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje, visus sprendimus priimtų nešališkai ir teisingai. Privatūs interesai – deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) suinteresuotumas asmenine turtine ar neturtine nauda, deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) moralinė skola, moralinis įsipareigojimas ar kitas panašaus pobūdžio interesas deklaruojančiam asmeniui atliekant tarnybines pareigas. Interesų konfliktas – situacija, kai deklaruojantis asmuo, atlikdamas tarnybines pareigas ar vykdydamas tarnybinį pavedimą, turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais.

Asmuo, paskirtas vykdyti Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę, interesų konfliktų prevenciją, asmenų konsultavimą privačių interesų deklaravimo klausimais: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriaus vyriausioji specialistė Ramunė Kučinskienė, tel. Nr. (8 342) 60 204, el. paštas ramune.kucinskiene@vilkaviskis.lt.

Aktuali informacija

Deklaruojančių asmenų pareigos

  1. Viešųjų interesų viršenybei užtikrinti deklaruojantys asmenys privalo:

1) nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas;   

2) teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, kad toks konfliktas yra;

3) nesinaudoti tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti;

4) priimdami sprendimus, vadovautis įstatymais ir visų asmenų lygybės principu;

5) nesinaudoti viešai neskelbiama tarnybine informacija ne tarnybinei veiklai;

6) nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai, išskyrus įstatymuose ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose nustatytas išimtis.

  1. Deklaruojantys asmenys privalo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus.
  2. Asmenys, pretenduojantys dirbti valstybinėje tarnyboje, privačius interesus deklaruoja Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka.
  3. Asmenys, nustoję dirbti valstybinėje tarnyboje, turi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo ketvirtajame skirsnyje nustatytas pareigas ir jiems taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo ketvirtajame skirsnyje nustatyti apribojimai.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 straipsnio 3 dalimi ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. KS-270 patvirtintų Privačius interesus deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo nepriėmimo kriterijų 2 punktu bei atsižvelgdamas į uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio autobusų stotis“ l. e. direktoriaus pareigas Valentino Gražulio 2020-02-13 raštą Nr. SD-1 „Dėl nusišalinimo“ ir į tai, kad priėmus privačius interesus deklaruojančio asmens pareikštą nusišalinimą neliktų galimybių priimti sprendimą, Administracijos direktorius nepriėmė uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio autobusų stotis“ l. e. direktoriaus pareigas Valentino Gražulio pareikšto nusišalinimo nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, susijusius su uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio autobusų stotis“ ketinama pasirašyti Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugos sutartimi (toliau – Sutartis), ir įpareigojo uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio autobusų stotis“ l. e. direktoriaus pareigas Valentiną Gražulį pasirašyti Sutartį, kuria uždaroji akcinė bendrovė „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ įsipareigotų vykdyti šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros darbus pastate, esančiame Vytauto g. 103, Vilkaviškyje. Taip pat įpareigojo ateityje rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, galinčius turėti tiesioginį ir akivaizdų poveikį uždarajai akcinei bendrovei „Vilkaviškio autobusų stotis“, uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ direktorių Valentiną Gražulį laikytis Įstatymo reikalavimų ir spręsti dėl galimo nusišalinimo. 

Rekomendacijos

Teisės aktai

Kita informacija

Scroll to Top Skip to content