ADministracija

Vieši ir privatūs interesai

Viešųjų ir privačių interesų informacija

Viešieji interesai – visuomenės suinteresuotumas, kad asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje, visus sprendimus priimtų nešališkai ir teisingai. Valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, taip pat asmuo, pretenduojantis į pareigas valstybinėje tarnyboje, privalo deklaruoti privačius interesus Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pateikdamas privačių interesų deklaraciją.

Aktuali informacija

Teisės aktai

Kita informacija

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 straipsnio 3 dalimi ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. KS-270 patvirtintų Privačius interesus deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo nepriėmimo kriterijų 2 punktu bei atsižvelgdamas į uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio autobusų stotis“ l. e. direktoriaus pareigas Valentino Gražulio 2020-02-13 raštą Nr. SD-1 „Dėl nusišalinimo“ ir į tai, kad priėmus privačius interesus deklaruojančio asmens pareikštą nusišalinimą neliktų galimybių priimti sprendimą, Administracijos direktorius nepriėmė uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio autobusų stotis“ l. e. direktoriaus pareigas Valentino Gražulio pareikšto nusišalinimo nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, susijusius su uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio autobusų stotis“ ketinama pasirašyti Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugos sutartimi (toliau – Sutartis), ir įpareigojo uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio autobusų stotis“ l. e. direktoriaus pareigas Valentiną Gražulį pasirašyti Sutartį, kuria uždaroji akcinė bendrovė „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ įsipareigotų vykdyti šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros darbus pastate, esančiame Vytauto g. 103, Vilkaviškyje. Taip pat įpareigojo ateityje rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, galinčius turėti tiesioginį ir akivaizdų poveikį uždarajai akcinei bendrovei „Vilkaviškio autobusų stotis“, uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ direktorių Valentiną Gražulį laikytis Įstatymo reikalavimų ir spręsti dėl galimo nusišalinimo. 

Scroll to Top Skip to content