ADministracija

Švietimas

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA): kur, kada, kaip?

Švietimu Vilkaviškio rajono savivaldybėje rūpinasi Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus veiklos nuostatais.

Informacija apie Ugdymo turinio atnaujinimo procesus

Vis dažniau įvairiuose šaltiniuose tenka skaityti straipsnius apie įtraukųjį ugdymą. Švietimo srityje dirbantiems specialistams tai nėra visiškai naujas veikimo laukas. Ypač diskusijos suaktyvėjo, kada 2015 m. buvo patvirtinta Geros mokyklos koncepcija. Šiame dokumente akcentuojama, jog pagrindiniai ir pageidaujami mokyklos veiklos rezultatai yra šie:

  • mokinių asmenybės branda, individualias galimybes atitinkantys ugdymo(si) pasiekimai ir nuolatinė ugdymo(si) pažanga;
  • mokiniai suvokia save kaip asmenybes, džiaugiasi savo pasiekimais ir kantriai įveikia nesėkmes, neprarasdami tikėjimo, kad jiems pavyks;
  • jie priima naujus iššūkius kaip kelią į tobulėjimą, sveikai pasitiki savo jėgomis, tačiau adekvačiai ir kritiškai vertina realybę.

Taigi, pabrėžiamas individualus dėmesys kiekvienam mokiniui. Tai nelengvas  iššūkis visiems – tėvams, pedagogams, švietimo politikos formuotojams, ypač kai mokinys turi įvairiapusių sunkumų.

Kadangi pedagogų bendruomenės ne tik diskutuoja, bet ir aktyviai veikia, jau turime ne vieną istoriją, kurioje visos bendruomenės pastangomis, pripažįstant mokinio individualias skirtybes, pasiektas norimas rezultatas.

Apie įtraukųjį ugdymą daugiau informacijos rasite čia: https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/itraukties-pletros-skyrius/itraukusis-ugdymas/

Ugdymo turinio atnaujinimo savivaldybės komanda

Lietuvos mokyklos ruošiasi pokyčiams – ugdymas bus organizuojamas pagal atnaujintas programas. Šiuo metu Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) vykdo tyrimą, skirtą pasirengti diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Iki 2022 metų balandžio mėnesio bus analizuojama patirtis, kaupiama informacija ir rengiamos rekomendacijos, kaip įgyvendinti kompetencijomis grįstą atnaujintą ugdymo turinį. Tyrime dalyvauja 30 atrinktų šalies mokyklų. Tarp jų – ir mūsų rajono Pilviškių „Santakos“ gimnazija. Linkime sėkmės gimnazijos bendruomenei prisidedant prie kilnaus tikslo.

Su programų projektais ir jų įgyvendinimo rekomendacijomis galima susipažinti interneto svetainėje Emokykla.lt.

Ugdymo turinio atnaujinimo savivaldybės komanda

UTA Savivaldybėje

Švietimo pagalbos tarnyba nuo 2022 metų  gruodžio mėnesio įgyvendina 50 val. profesinio tobulinimosi programą „Kuriame turiningą, įsimenančią, prasmingą ugdymo(si) patirtį mokykloje“. Šie mokymai skirti siekiant sėkmingai pasiruošti atnaujintų bendrųjų programų taikymui. Mokymų programa sudaryta iš 5 modulių. Kiekvienas modulis pritaikytas atliepti mokytojų lūkesčius. Pirmieji trys moduliai buvo skirti bendrai sampratai paplėtoti. Mokytojai gilinosi į galimus pamokų modelius, pagrindinius ugdymo turinio atnaujinimo principus, kompetencijų ugdymo ypatumus, ugdymo turinio pasirinkimo galimybes, mokytojų vaidmenis ir bendradarbiavimą, esminius planavimo etapus, formuojamojo vertinimo svarbą mokinių mokymosi pažangai ir kt.  Kiti du moduliai skirti pasigilinti, kaip tai vyksta skirtingų dalykų pamokose.

Po pirmų 3 modulių mokymų buvo vykdyta Vilkaviškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų mokytojų  apklausa dėl tolimesnių mokymosi lūkesčių. Rezultatai atskleidė aktualiausias temas, kuriose pedagogai  norėtų gilinti žinias, stiprinti gebėjimus. Trumpai pristatant, daugiausia (82 proc.) rinkosi temą „Mokinių įtraukimas į planavimo ir organizavimo procesą“; antra  aktuali tema (80 proc.) – „Užduočių diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas pagal mokinių mokymosi gebėjimus, tempą, stilių“; trečia (67 %) – „Ugdymosi  (pamokos) turinio parinkimas pagal atskirų mokinių bei jų grupių  poreikius ir gebėjimus“.

Atliepiant pedagogų lūkesčius, aukščiau įsivardintos temos bus gairės vykdant tolimesnius programos mokymus. Mokymus numatyta tęsti tikslinėse mokymosi grupėse pagal mokomuosius dalykus. Mokymų vedimui kalbinsime „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ mokymuose dalyvavusius mokytojus ir lektorius.

Tolimesniuose mokymuose galės dalyvauti ir kiti rajono mokytojai, kurie nedalyvavo pirmuosiuose trijuose moduliuose. Mokymus planuojame baigti iki 2023 m. pabaigos.

Švietimo pagalbos tarnybos informacija

Motyvacija ir patirtys atnaujinamo ugdymo turinio kontekste

2022 m. spalio 18 d. Vilkaviškio vaikų lopšelyje-darželyje „Eglutė“ vyko forumas „Kompetencijomis grįsto ugdymo būtinybė ir mokyklų pedagogų, Ugdymo turinio atnaujinimo komandų  mokyklose motyvavimas“. Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorė Renata Sakalauskienė supažindino su darželio lauko ir vidaus edukacinėmis aplinkomis, kūrybišku bendruomenės požiūriu. Kolektyvo, darbuotojo motyvavimo svarbos aspektu kalbėjo psichologė Audra Tamošaitienė. Po kavos pertraukėlės patirtimi pasidalino dviejų mokyklų vadovės, UTA komandos narės. Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos direktorė Gileta Naujokienė nusakė veiksnius, dariusius ir darančius įtaką sėkmingai pasirengti ugdymo turinio atnaujinimui minėtoje progimnazijoje. Vilkaviškio Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė Sidutė Černauskienė taip pat pasidalino patirtimi, atliktais darbais, siekiant bendruomenės pasirengimo įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį. Abi vadovės akcentavo, kad pirmiausia su atnaujinamu turiniu susipažino pačios, dalyvavo NŠA organizuotuose mokymuose, po to dirbo su mokyklų UTA komandomis kartu. Forume dalyvavę kolegos, be abejo, turi savų kelių, būdų ir metodų, bet kai ką pritaikys ir iš pasisakiusiųjų patirties.

UTA komandos koordinatorė R. Vaščėgienė

Scroll to Top