ADministracija

Švietimas

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA): kur, kada, kaip?

Švietimu Vilkaviškio rajono savivaldybėje rūpinasi Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus veiklos nuostatais.

Informacija apie Ugdymo turinio atnaujinimo procesus

Vis dažniau įvairiuose šaltiniuose tenka skaityti straipsnius apie įtraukųjį ugdymą. Švietimo srityje dirbantiems specialistams tai nėra visiškai naujas veikimo laukas. Ypač diskusijos suaktyvėjo, kada 2015 m. buvo patvirtinta Geros mokyklos koncepcija. Šiame dokumente akcentuojama, jog pagrindiniai ir pageidaujami mokyklos veiklos rezultatai yra šie:

  • mokinių asmenybės branda, individualias galimybes atitinkantys ugdymo(si) pasiekimai ir nuolatinė ugdymo(si) pažanga;
  • mokiniai suvokia save kaip asmenybes, džiaugiasi savo pasiekimais ir kantriai įveikia nesėkmes, neprarasdami tikėjimo, kad jiems pavyks;
  • jie priima naujus iššūkius kaip kelią į tobulėjimą, sveikai pasitiki savo jėgomis, tačiau adekvačiai ir kritiškai vertina realybę.

Taigi, pabrėžiamas individualus dėmesys kiekvienam mokiniui. Tai nelengvas  iššūkis visiems – tėvams, pedagogams, švietimo politikos formuotojams, ypač kai mokinys turi įvairiapusių sunkumų.

Kadangi pedagogų bendruomenės ne tik diskutuoja, bet ir aktyviai veikia, jau turime ne vieną istoriją, kurioje visos bendruomenės pastangomis, pripažįstant mokinio individualias skirtybes, pasiektas norimas rezultatas.

Apie įtraukųjį ugdymą daugiau informacijos rasite čia: https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/itraukties-pletros-skyrius/itraukusis-ugdymas/

Ugdymo turinio atnaujinimo savivaldybės komanda

Lietuvos mokyklos ruošiasi pokyčiams – ugdymas bus organizuojamas pagal atnaujintas programas. Šiuo metu Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) vykdo tyrimą, skirtą pasirengti diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Iki 2022 metų balandžio mėnesio bus analizuojama patirtis, kaupiama informacija ir rengiamos rekomendacijos, kaip įgyvendinti kompetencijomis grįstą atnaujintą ugdymo turinį. Tyrime dalyvauja 30 atrinktų šalies mokyklų. Tarp jų – ir mūsų rajono Pilviškių „Santakos“ gimnazija. Linkime sėkmės gimnazijos bendruomenei prisidedant prie kilnaus tikslo.

Su programų projektais ir jų įgyvendinimo rekomendacijomis galima susipažinti interneto svetainėje Emokykla.lt.

Ugdymo turinio atnaujinimo savivaldybės komanda

UTA Savivaldybėje

Scroll to Top