ADministracija

Švietimas

Dalyvavimas projektuose

Švietimu Vilkaviškio rajono savivaldybėje rūpinasi Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus veiklos nuostatais.

2020/2021 m.m.

Vilkaviškio rajono Švietimo įstaigose vykdomi projektai

VILKAVIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJA

TARPTAUTINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. E-Twinning projektas „Debatai virtualioje erdvėje“ Gimnazistai
2. Europos solidarumo korpuso projektas „Herojai“ Gimnazijos bendruomenė

RESPUBLIKINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. „Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos plėtra“ Gimnazistai
2. „Mes rūšiuojam“ 1–2 kl. gimnazistai
3. „Gamtos herojai“ 1–2 gimnazistai
4. „Gamtos Kengūra“ 1–2 gimnazistai
5. „Sveikatą stiprinanti mokykla“ Gimnazijos bendruomenė

                                                                     GIMNAZIJOS

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. „Būk žalias“ Gimnazijos bendruomenė
2. „Trumpiausias atsakymas – veikti“ Gimnazistai
3. „Šiaurės šalių literatūros savaitė“ Gimnazistai
4. „Metų knygos rinkimai“ Gimnazistai

Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazija

TARPTAUTINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Tarptautinis projektas ,,Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ 1–4, 5–8 ir I–III gimnazijos klasių mokiniai
2. Programos ,,Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo (KA229) bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerystės projektas ,,Stand up For Environment!“ (,,Palaikykime gamtą!“) Nr. 2020-1-IT02-KA229-079474_4 7–8 ir I–III gimnazijos klasių mokiniai
3. Programos ,,Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo (KA229) bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerystės projektas ,,Different Approaches – One European Union“ (,,Skirtingi požiūriai – viena Europos Sąjunga“) Nr. 2020-1-DE03-KA229-077331_3 7–8 ir I–III gimnazijos klasių mokiniai
4. ESF projektas ,,Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“ Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-05-0001  
5. Tarptautinė Gamtosauginių mokyklų programa „Žalioji vėliava“ 1–4, 5–8 ir I–IV gimnazijos klasių mokiniai
6. Olweus patyčių prevencijos kokybės užtikrinimo sistema (OPKUS) 1–4, 5–8 ir I–IV gimnazijos klasių mokiniai

 

RESPUBLIKINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Lions Quest ,,Laikas kartu“

Priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai,

1–4 klasių mokiniai

2. Lions Quest ,,Raktai į sėkmę“ I–III gimnazijos klasių mokiniai
3. Lions Quest ,,Paauglystės kryžkelės“ 5–8 klasių mokiniai
4. Sporto rėmimo fondo projektas ,,Sveikas – užimtas – veiklus“ Nr. SRF-SIĮ-2019-1-0467

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai, 1–4,

5–8 ir I–IV gimnazijos klasių mokiniai

5. Projektas ,,Integralaus gamtamokslinio ugdymo programos 5–8 klasėms“ 5–8 klasių mokiniai
6. Projektas ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001 1–4, 5–8 klasių mokiniai
7. Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme (projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001) 1–4 klasių mokiniai
8. Projektas ,,Kokybės krepšelis“ Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 5–8 klasių mokiniai
9. Aplinkos apsaugos projektas „Mes rūšiuojam“ 1–4, 5–8 ir I–IV gimnazijos klasių mokiniai
10. Draugiškoji SEU olimpiada „Dramblys“

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai,

1–4 klasių mokiniai

11. Projektas „Olimpinis mėnuo 2020“ 1 ir 4 klasių mokiniai
12. ES programa ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai,

1–4 klasių mokiniai

13. ES pieno tiekimo mokykloms programa „Pienas vaikams“

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai,

1–4 klasių mokiniai

 

GIMNAZIJOS

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Projektas ,,Saugok sveikatą, kol jaunas“ 8, I–IV gimnazijos klasių mokiniai
2. Projektas „Dovanokim Žemei žalią rūbą“ 1–4, 5–8, I–IV gimnazijos klasių mokiniai
3. Projektas ,,Gamtosauginė savaitė“ 1–4, 5–8, I–IV gimnazijos klasių mokiniai
4. Ilgalaikis projektas ,,Kalėdų belaukiant“

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai,

1–4, 5–8, I–IV gimnazijos klasių mokiniai

5. Gamtosauginis projektas ,,Sveikinkim Žemę“, skirtas Pasaulinei Žemės dienai paminėti

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai,

1–4, 5–8, I–IV gimnazijos klasių mokiniai

6. Trumpalaikis projektas ,,Auksinis ruduo“ 1–4 klasių mokiniai
7. Projektas ,,Sveika, vasarėle“ 1–4 klasių mokiniai

VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ KRISTIJONO DONELAIČIO GIMNAZIJA

 

TARPTAUTINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. „Mokyklos – Europos parlamento ambasadorės“ (MEPA) III kl. Mokiniai, 2 mokytojai, bibliotekininkė
2. „Šiaurės šalių literatūros savaitė“ I–IV kl. mokiniai
3. „Spalis – tarptautinis mokyklos bibliotekų mėnuo“ I–IV kl. mokiniai, mokytojai

 

RESPUBLIKINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. LIONS QUEST Lithuania  projektas „Raktai į sėkmę“ Visa gimnazijos bendruomenė
2. „Tyrėjų naktis“ I–IV kl. mokiniai ir gamtos mokslų mokytojai
3. Vilkaviškio r. savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo programos projektas „Sveikata – teisingas požiūris“ 7 mokytojai, I–IV kl. mokiniai, mokinių tėvai
4. Nacionalinis aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam“ Visa gimnazijos bendruomenė
5. „Metų knygos rinkimai 2020“ I–IV kl. mokiniai, mokytojai
6. „Knygos Kalėdos“ I–IV kl. mokiniai, mokytojai, gimnazijos bendruomenė
7. Knygos kūrimo projektas „Let‘s create a Story“ Ia kl. mokiniai ir 1 mokytoja
8. VKIF Vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis“ I–IV kl. mokiniai

                                                    

GIMNAZIJOS

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. „Mūsų širdžių šiluma“ Ia  klasės mokiniai, 2 mokytojai
2. „Jauninimas ir Caritas“ Ib  klasės mokiniai, 2 mokytojai
3. ,,Sekame ir kuriame pasaką” Ic klasės mokiniai ir klasės vadovė (kartu su Kybartų lopšelio-darželio „Kregždutė“ ugdytiniais)
4. Antrojo pasaulinio karo metu gimnazijai vadovavusio direktoriaus Viktoro Katiliaus jubiliejaus minėjimas-kūrybos sklaida. IIa  klasės mokiniai, 2 mokytojai
5. „Bendravimo ir bendradarbiavimo ugdymas per aktyvias veiklas“ IIb klasės mokiniai, 3 mokytojai (kartu su Kybartų vaikų dienos centru)
6.

„Judėk! Dainuok! Kurk ir improvizuok“

IIIa klasės mokiniai, 3 mokytojai (kartu su Kybartų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ugdytiniais)
7. „Aš – tai mes“ IIIb klasės mokiniai ir klasės vadovė (kartu su Kybartų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ugdytiniais)
8. „Mūsų šiokiadieniai ir šventės“ IV klasių mokiniai, 2 mokytojai
 9. Mokymosi pereinamumo ir tęstinumo projektas ,,Tiltas“ (su Kybartų „Saulės“ progimnazija) I klasių mokiniai ir klasių vadovai, metodinė taryba, administracija (kartu su Kybartų „Saulės“ progimnazija)
10.
Mokytojų lyderystės projektas ,,Kolega – kolegai“
Visų dalykų mokytojai
11.
Mokinių lyderystės projektas ,,Mokinys – mokiniui“
I–IV klasių mokiniai
12. „Užkrėsk gerumu“ Menų, technologijų, dorinio ugdymo ir fizinio ugdymo mokytojai, I–IV kl. mokiniai
13. Technologijų projektas „Rankų prisilietimas 2021“ I–IV kl. mokiniai, technologijų mokytojai

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJA

 

TARPTAUTINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. The Baltic Sea Project Biologijos vyr. mokytoja R. Kazlauskienė, I–IV gimn. kl. mokiniai

 

RESPUBLIKINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001 „Informatika pradiniame ugdyme“) Pradinių klasių mokiniai ir mokytojos
2. ES programavimo savaitė „Code Week Eu 2020“ Pradinių klasių mokiniai
3. LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, LR Sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) inicijuotas projektas pradinių klasių moksleiviams „Olimpinis mėnuo 2020“ Pradinių klasių mokiniai
4. Respublikinis kūrybinis projektas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams „Labas tau sakau“ Priešmokyklinio ugdymo mokiniai
5. ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0019 „8 klasių mokinių matematikos pasiekimų gerinimas naudojant virtualią mokymo(si) aplinką“ (kartu su Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija ir Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazija) 8 klasių mokiniai, matematikos ir gamtos mokslų mokytojai
6. ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ 5–10 kl. mokiniai, dalykų mokytojai
7. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtas, drauge su Nacionaline švietimo agentūra įgyvendinamas, Europos Komisijos remiamas ir Britų Tarybos vykdomas dvejų metų (2020–2022 m.) trukmės projektas „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“ (REFORM/IM2020/008). Direktorė D. Valiūnienė
8. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro iniciatyva „Aktyviai, draugiškai, sveikai“ Įvairių klasių mokiniai
9. Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda „Paukščiai grįžta į namus“ Respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai

 

GIMNAZIJOS

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Projektas „Užsiaugink drugelį“

Pradinių klasių mokiniai ir mokytojos

2. Alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos programa „Sveika gyvensena – ne mada, o būtinybė 9“ 1–8, I–III gimn. klasių mokiniai
3. Vaikų socializacijos programa „Drauge mums sekasi“ 1–8, I–III gimn. klasių mokiniai.
4. Sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos programa „Sveikatos keliu“ Mokytojai, įvairių klasių mokiniai

VILKAVIŠKIO SALOMĖJOS NĖRIES PAGRINDINĖ MOKYKLA

TARPTAUTINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Dalyviai
1. „Mano šaknys tampa mūsų sparnais“ 2018-2021. Šalys partnerės: Kipras(koordinatoriai), Rumunija, Italija, Lietuva, Lenkija

6–8 klasių mokiniai, mokytojai, administracijos atstovai

2. „Eksperimentinė kūrybinio ugdymo kelionė“  2020-2022. Lietuva – šalis koordinatorė. Šalys partnerės: Rumunija, Italija, Turkija, Graikija 6–8 klasių mokiniai, mokytojai, administracijos atstovai
3. „Europos mokyklos darniam vystymuisi“ 2020-2022 Šalys partnerės: Vengrija (koordinatoriai), Turkija, Kroatija, Italija, Rumunija 8 klasių mokiniai, mokytojai, administracijos atstovai

 

 RESPUBLIKINIAI

El. Nr. Projekto pavadinimas Dalyviai
1. „Integralaus gamtamokslinio ugdymo programa 5–8 klasėms“ 5–7 kl. mokiniai
2. Šalies salomėjiškos mokyklos 5–10 kl. mokiniai (Kauno, Vilniaus, Panevėžio ir Lazdijų mokyklų atstovai)
3. Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 5–10 klasių mokiniai
4. Patyčių prevencijos projektas ,,Nenoriu bijoti“ 5 klasių mokiniai
5. Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis 5–8 kl. mokiniai
6. Projektas STEAM 5–10 kl. mokiniai
7. IT edukacijos programa ,,Kompiuteriukų ralis 2020“ 5–8 kl. mokiniai
8. Tinklaveikos projektas ,,Bendradarbiaujančios klasės“ 7 kl. mokiniai
9. Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas 5–10 kl. mokiniai
10. Socialinio emocinio ugdymo programa 5–10 kl. mokiniai

 

MOKYKLOS

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Dalyviai
1. Sveikas vaikas – mūsų ateitis 1–10 kl. mokiniai
2. Socializacijos projektas ,,Draugaukime, keliaukime, pažinkime“ 5–10 kl. mokiniai
3. Buvusieji mokiniai  grįžta į mokyklą 5–10 kl. mokiniai
4. Mokiniai – mokiniams 5–10 kl. mokiniai
5. Sugrįžtu su alyvų žydėjimu 5–10 kl. mokiniai
6. Sveikiausia, sportiškiausia klasė 5–10 kl. mokiniai

 

 

VILKAVIŠKIO R. PAJEVONIO PAGRINDINĖ MOKYKLA 

TARPTAUTINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“                  2–10 klasių mokiniai
2. Olimpiada „KINGS“ (anglų k., matematika) 3–10 klasių mokiniai

 

RESPUBLIKINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ 1–10 klasių mokiniai
2. Pilietinė iniciatyva, skirta Tolerancijos dienai 1–10 klasių mokiniai
3. Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ 1–10 klasių mokiniai
4. Edukaciniai konkursai „Olympis“ 1–10 klasių mokiniai
5. Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos, VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ ir UAB „Atliekų tvarkymo centras“ panaudotų nešiojamųjų baterijų (galvaninių elementų) ir akumuliatorių bei nebenaudojamos buitinės technikos ir elektronikos surinkimo projektas „Mes – rūšiuojam“ 1–10 klasių mokiniai, mokinių tėvai, mokytojai, kiti mokyklos darbuotojai
6. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001 1–4, 5–8 klasių mokiniai
7. Olimpiada „KINGS“ 3–10 klasių mokiniai
8. VKIF projektas „Kalbų Kengūra“ 2–10 klasių mokiniai
9. VKIF projektas „Gamtos Kengūra“ 2–10 klasių mokiniai
10. VKIF projektas „Tavo žvilgsnis“ 2–10 klasių mokiniai

 

MOKYKLOS

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Trumpalaikis projektas „Pirmokų krikštynos“ 1–4 klasių mokiniai
2. Trumpalaikis projektas „Kas sudėta Rudenėlio kraitėj“ 1–4 klasių mokiniai
3. Trumpalaikis projektas „Penktokų krikštynos“ 5, 6 klasių mokiniai
4. Trumpalaikis projektas „,,Žibėk, Kalėdų eglute, visom spalvom“ 1–4 klasių mokiniai
5. Trumpalaikis projektas „Laisvės kaina“ 1–4 klasių mokiniai
6. Integruota ugdymo diena ,,Vasario 16-oji – Nepriklausomybės paskelbimo diena“ 1–4 klasių mokiniai
7. Trumpalaikis projektas „Kaziuko mugė“ 1–4 klasių mokiniai
8. Integruota ugdymo diena „Branginkime Lietuvą“  
9. Popietė „Branginkime Lietuvą“ 5–10 klasių mokiniai
10. Integruota ugdymo diena „Velykų papročiai ir tradicijos“ 1–4 klasių mokiniai
11. Popietė su mamytėmis ,,Tau, mamyte, mūsų širdelių šiluma“ 1–10 klasių mokiniai
12.

Ekskursija integruojant su Kultūros paso

renginiais

1–4 klasių mokiniai
13.

Dalyvavimas Zyplių dvaro edukacinėje

programoje (integruojama su etninės kultūros, istorijos, literatūros programomis)

5–10 klasių mokiniai
14. Savivaldos diena 5–10 klasių mokiniai
15. Naktis mokykloje 7–10 klasių mokiniai
16. Projektas „Istorija prasideda nuo gimtojo namo slenksčio“ 1–10 klasių mokiniai
17. Šimtadienis 8–10 klasių mokiniai
18. Edukacinė išvyka į Vištyčio regioninį parką 8, 9 klasių mokiniai
19. Gamtos mokslų diena 5–10 klasių mokiniai
20. Paskutinio skambučio šventė 8–10 klasių mokiniai
21. Orientacinio sporto varžybos 5–10 klasių mokiniai
22. Užsienio kalbų diena 5–10 klasių mokiniai
23.

Ekskursija po Dzūkijos lankytinas vietas,

integruojant su Kultūros paso edukacine

programa „Šiaudinių sodų rišimas“

5–10 klasių mokiniai

 

VILKAVIŠKIO R. SŪDAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLA

TARPTAUTINIAI

Eil.

Nr.

Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Erasmus+  ,,Rediscovering the past by walking in the future“ 5–10 kl. mokiniai
2. Erasmus+  ,,Cultural heritage. journey with models” 5–10 kl. mokiniai
3. e Twinning 1–4 kl. mokiniai
4. ,,Olympis“ 1–10 kl. mokiniai
5. ,,Bebras (IT)“ 5–10 kl. mokiniai
6. LIONS QUEST ,,Laikas kartu“, ,,Pauglystės kryžkelės“, ,,Raktai į sėkmę“ 1–10 kl. mokiniai
7. Kengūra 1–10 kl. mokiniai

RESPUBLIKINIAI

Eil.

Nr.

Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis“ 1–8 kl. mokiniai
2. Kokybės krepšelis 5–8 kl. mokiniai
3. ,,Savaitė be patyčių“ 1–10 kl. mokiniai
4. ,,Atmintis gyva, nes liudija“ 1–10 kl. mokiniai
5. ,,Sveikatiada“ 1–10 kl. mokiniai
6. Pilietinė iniciatyva, skirta Tolerancijos dienai 1–10 kl. mokiniai
7. „Tavo žvilgsnis“ 5–10 kl. mokiniai
8. ITC „ Kompiuterinė Kalėdų pasaka“ 5–10 kl. mokiniai
9. Mokomosios mokinių bendrovės 9–10 kl. mokiniai
10. „Mes rūšiuojam“ 1–10 kl. mokiniai

MOKYKLOS

Eil.

Nr.

Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. ,,Rudens pasaka“ 1–4  kl. mokiniai
2. ,,Muiliukas – šiltas vilnos kamuoliukas“ 1–4  kl. mokiniai
3. ,,Ornamentas“ 5–10 kl. mokiniai
4. ,,Kalėdų šiluma“ 5–10 kl. mokiniai

 

VILKAVIŠKIO R. VIRBALIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

 

TARPTAUTINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. ,,Jungtinis Lietuvos vaikų choras virtualiai” 6–9 klasių ansamblio nariai
2. Šiaurės šalių literatūros savaitė. 4 klasė

 

RESPUBLIKINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ (gautas finansavimas)

Mokyklos bendruomenė

2. „Saugesnis internetas: draugiškas internetas.lt  III“ 6 klasė
3.

Metų knygos 2020  rinkimai

priešmokyklinė grupė, 1–5 klasės
4. Olimpinis mėnuo

1–4 klasės

5.

„Gyvoji žemė. Gyvūnai – mūsų mokytojai“

5, 6 klasės

                                                               MOKYKLOS

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1 „Dalinkis skaitymo džiaugsmu“ (gautas finansavimas)

6, 7 klasės

2 Projektas „Sužinok, kad gali!“ (finansuojamas KK lėšomis) 5, 8 klasės
3. Projektas „Mokinys mokiniui“ (finansuojamas KK lėšomis) 5–10 klasės
 


VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

RESPUBLIKINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1.

„Kokybės krepšelis“

(finansavimas iš ES struktūrinių fondų, Vilkaviškio rajono savivaldybės lėšų).

Mokyklos bendruomenė
2.

„Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“

(finansavimas iš ES struktūrinių fondų).

Mokyklos administracija, mokytojai
3. „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis“ (finansavimas iš ES struktūrinių fondų). 1–10 klasių mokiniai, mokytojai
4. „Olimpinis mėnuo“ 2–3 klasių mokiniai
5. Ilgalaikis prevencinis projektas „Žaidimai moko“. Dalyvauja pedagogės, „Bitučių“ grupės ugdytiniai

                                                               MOKYKLOS

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1.

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų komunikavimo kompetencijos plėtojimas“

(finansavimas iš ES struktūrinių fondų)

4–6 m. amžiaus ugdytiniai, ikimokyklinio ugdymo mokytojai, tėvai
2.

Psichinės sveikatos projektas „Augu sveikas“

(finansavimas pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programą)

5–10 klasių mokiniai, mokytojai, tėvai
3. Sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo projektas „Sveikatiada“ 4–6 m. amžiaus ugdytiniai, 1–4 klasių mokiniai
4.

Socializacijos projektas „Draugystės ratas“

(finansavimas pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės vaikų socializacijos rėmimo programą)

1–7 klasių mokiniai
5. Projektas „Let‘s create the story“. 9 klasės mokiniai
6. Socializacijos projektas „Socialinis sufleris“ 5–9 klasių mokiniai
7. Sveikatos projektas „Kaip ant mūsų stalo atkeliauja“ 2 klasės mokiniai
8. Skaitymo skatinimo projektas „Skaitymas – intelektualus žaidimas“ 5–8 klasių mokiniai
9. Rajoninis projektas „Mano knyga”, kurį organizuoja Kybartų vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė“

ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai ir pedagogai.

10. „Kurk kartu su bitute“ ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai ir pedagogai.

BARTNINKŲ JONO BASANAVIČIAUS MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

TARPTAUTINIAI

Eil.

Nr.

Projekto pavadinimas Projekto dalyviai

1

2

3

4

Tarptautinis jaunimo mainų projektas

,,Voices of Z“

Tarptautinė programa ,,Zipio draugai“

Tarptautinis projektas ,,Spalis-mokyklų bibliotekų mėnuo“. Skirtukų mainų projektas ,,Junkimės. Svajokime. Keiskimės“

Tarptautinis projektas ,,Šiaurės šalių literatūros savaitė“

10 klasė (5 mokiniai)

Priešmokyklinės grupės vaikai

3, 4, 5, 6 klasių mokiniai

4, 5, 9 klasių mokiniai

 

RESPUBLIKINIAI

Eil.

Nr.

Projekto pavadinimas Projekto dalyviai

1

2

3

4

Nacionalinis projektas ,,Būsiu“, skirtas karjeros planavimui

,,Vaiko labui“ programa ,,Įveikiame kartu“

,,Vaiko labui“ programa ,,Obuolio draugai“

LIONS QUEST programa ,,Paauglystės kryžkelės“

9–10 klasių mokiniai

1 klasės mokiniai

2 klasės mokiniai

5–8 klasių mokiniai

 

                                                      MOKYKLOS

Eil.

Nr.

Projekto pavadinimas Projekto dalyviai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

XII-asis rajono liaudies dainų festivalis ,,Ošia ąžuolai-2021“

XX-asis tarptautinis-tradicinis bėgimas ,,Jono Basanavičiaus tėviškė (Ožkabaliai) – Bartninkų Jono Basanavičiaus mokykla-daugiafunkcis centras“

Gamtosauginis-sveikatingumo projektas

,,Diena Budavonės miške“

Kūrybinis projektas-paroda ,,Rudeninė dovana“

Projektas Europos kalbų dienai ,,Tas,  kuris nemoka svetimų kalbų, nesupranta ir savosios“ (V.Gėtė)

Kūrybinis video projektas ,,Klausimėlis“, skirtas Tarptautinei mokytojų dienai

Projektas ,,Tolerancijos dėlionė“, skirtas Tolerancijos dienai

Projektas ,,Jono Basanavičiaus vardu pavadinta mano mokykla“, skirtas Jono Basanavičiaus 169-osioms gimimo metinėms

Kalėdinis projektas ,,Džiugus laukimas rimtyje“

Projektas ,, Laisvės spalvos“, skirtas Lietuvos laisvės gynėjų dienos 30-mečiui

Literatūrinis-muzikinis projektas

,,Skambantis laisvės džiaugsmas“, skirtas Kovo 11-ajai

Etnokultūros projektas ,,Užgavėnių papročiai ir tradicijos“

Prevencinis projektas ,,Gerumo medis“

Projektas ,,Velykų šviesa“

Sveikatingumo projektas ,,Sveikatos labui“

Projektas ,,Sveika, vasarėle! “

Mokomųjų dalykų projektinė savaitė (2021- 06-14-18)

Vaikų socializacijos projektas ,,Stovyklaujam“

1–10 klasių mokiniai

1–10 klasių mokiniai

Kaliningrado, Lietuvos, rajono mokyklų ir mokyklos sportininkai

5–10 klasių mokiniai

1–10 klasių mokiniai

5–7 klasių mokiniai

5–10 klasių mokiniai

7–10 klasių mokiniai

1–10 klasių mokiniai

1–10 klasių mokiniai

1–10 klasių mokiniai

1–10 klasių mokiniai

5–10 klasių mokiniai

1–10 klasių mokiniai

5–10 klasių mokiniai

1–10 klasių mokiniai

1–10 klasių mokiniai

1–4 klasių mokiniai

5–10 klasių mokiniai

1-10 klasių mokiniai

 

VILKAVIŠKIO R. GIŽŲ KAZIMIERO BARŠAUSKO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

 

TARPTAUTINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Tarptautinės bibliotekininkų asociacijos projektas „Knygų skirtukų mainai“

1–4 klasių mokiniai

5–8 klasių mokiniai

2. Šiaurės šalių literatūros savaitė 1–10 klasių mokiniai

 

RESPUBLIKINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamas projektas „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ Nr. 2, projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių mokiniai
2. Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamas projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001 1–4 klasių ir 5–8 klasių mokiniai
3. Respublikinis ilgalaikis prevencinis projektas „Žaidimai moko“ Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių mokiniai
4. Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės lėšomis finansuojamas projektas „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“, projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001 Iš užsienio sugrįžę mokytis mokiniai
5. Sveikatiada 1–10 klasių mokiniai
6.  Ex libris 8 klasės mokiniai
7. Balta pasaka 5–8 klasių mokiniai
8. Mano prakartėlė 5 klasės mokiniai
9. Sidabro vainikėlis 8 klasės mokiniai
10. Etninė kultūra – visos tautos sukurta 5–10 klasių mokiniai
11. Jei prakalbėtų, daug pasakytų 6 ir 8 klasių mokiniai
12. Giminės medis 6 klasės mokiniai
13. Pravėriau vario vartelius 3, 6 ir 7 klasių mokiniai
14. Aktyvi mokykla Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių, 1–10 klasių mokiniai
15. Pieno programa Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių, 1–4 klasių mokiniai
16. Vaisių programa Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių, 1–4 klasių mokiniai
17. Dirbsiu saugiai 5–6 kasių mokiniai
18. Darom 1–10 klasių mokiniai
19. Pasakų iššūkis 1–5 klasių mokiniai
20. Kompiuteriukų ralis 2020 5–8 klasių mokiniai
 


MOKYKLOS

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Pilietiškumo ugdymo projektas „Ateities pilietis“ 9–10 klasių mokiniai
2. Integralus projektas „Keliaujame drauge pažinimo labirintu“ 1 klasės mokiniai
3. „Aš linksmas esu, kai sveikai gyvenu“ Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikai, 1–4 klasių mokiniai
4. „Geri darbai puošia Žemę“ 1–10 klasių mokiniai
5. „Aš saugus kelyje“ 1–5 klasių mokiniai
6. „Laisvė praeityje, dabartyje ir ateityje“ 9–10 klasių mokiniai
7. „Adventas – gerumo dvasia“ 1–10 klasių mokiniai
8. Mokyklos interjeras 5–10 klasių mokiniai
9. IT taikymas kūryboje 5–10 klasių mokiniai
10. Naktis mokykloje 5–10 klasių mokiniai
11. Socializacijos projektas „Pasirinkdamas dabar, kuriuosi sveiką ir saugią ateitį“ 1–10 klasių mokiniai
12. Balti raštai 5–10 klasių mokiniai
13. Keramika ne tik molis 10 klasės mokiniai
14. Gyvi ornamentai: baltiškasis „Gyvybės medis“ 5–7 klasių mokiniai
15. Pažįstu gimtąjį kraštą 8 klasės mokiniai
16. Nepatogus kinas 8 klasės mokiniai
17. Senieji audiniai liaudies tekstilėje 5–10 klasių mokiniai

VILKAVIŠKIO R. KETURVALAKIŲ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS  

TARPTAUTINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Tarptautinis skirtukų projektas 1–9 klasių mokiniai

 

RESPUBLIKINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Socialinės atsakomybės projektas „Sveikatiada“ Mokyklos bendruomenė
2. ES projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų priemonėmis“ 1–4 ir 5–8 klasių mokiniai, pradinių klasių mokytojai, gamtos mokslų dalykų mokytojai
3. ES projektas „Kokybės krepšelis“  5–8 klasių mokiniai, mokytojai dalykininkai
4. Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos ir VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacijos“ inicijuotas ir kartu su partneriais įgyvendinamas nacionalinis aplinkosauginis projektas  „Mes rūšiuojam“ Mokyklos bendruomenė
5. Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti  organizuojamos akcijos „Tolerancijos diena“ ir „Atmintis gyva, nes liudija“ Mokyklos bendruomenė
6. LR Sveikatos apsaugos ministerijos, LR Švietimo mokslo ir sporto ministerijos bei Lietuvos tautinis olimpinis komiteto organizuojamas projektas „Olimpinis mėnuo“ 1, 2, 3, 4 klasių mokiniai ir pradinių klasių mokytojai
7.

Šiaurės šalių asociacijų ,,Norden” federacijos kuruojamas projektas

„Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“

Karklinių UDC bibliotekos lankytojai, ikimokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai, 4, 5, 6 klasių mokiniai, lietuvių kalbos mokytojas, bibliotekininkės
8. VšĮ Laisvės TV projektas „Vaikų sveikos gyvensenos akademija“ („KarTu“) 1–9 klasių mokiniai, mokytojai
9. Respublikinis prevencinis projektas „Žaidimai moko“ Priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai
10. Socialinio ir emocinio ugdymo LIONS QUEST programa „Paauglystės kryžkelės“ 5–8 klasių mokiniai, klasių vadovai, mokinių tėvai
11. Socialinio ir emocinio ugdymo LIONS QUEST programa „Laikas kartu“ Priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai, 1–4 klasių mokiniai, mokytojai, mokinių tėvai
12. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projektas „Sveikata visus metus“ 1–9 klasių mokiniai

                                                                  MOKYKLOS

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo projektas „Kuriu – save išreiškiu“ Tikslinė mokinių grupė iš 5–8 klasių, dailės ir technologijų mokytojas, bibliotekininkas, pagalbos mokiniui specialistas, 2 tėvai savanoriai
2. Užsienio kalbos (anglų)  projektas „First steps“ 1 klasės mokiniai

                                                      

VILKAVIŠKIO „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJA

 

RESPUBLIKINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1.

Projektas „Kokybės krepšelis“, NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 , finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

 

„8 klasės mokinių matematikos pasiekimų gerinimas naudojant virtualią mokymosi aplinką“, finansuojamas iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų. (projekto kodas Nr.09.2.1.-EFSA-K-728-03-0019)

„Ąžuolo“ progimnazijos bendruomenė (mokiniai, mokytojai, tėvai).

Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ ir Šakių r. Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos ir  Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija.

2.

„Kompiuteriukų ralis 2020.“

Projekto aprašymas ir veiklos: https://www.kompiuteriukai.lt/

(dalyvauja 100 mokyklų)

Informacinių technologijų mokytojas

Anglų kalbos mokytojas

„Ąžuolo“ progimnazijos mokiniai.

3. „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinėmis mokymo priemonėmis“

Mokytojai

1–4, 5–8 klasių mokiniai

4. „Integralaus gamtamokslinio ugdymo programos 5–8 klasėms išbandymas“

Biologijos, chemijos, fizikos mokytojai

5–8 klasių mokiniai

                                                               PROGIMNAZIJOS

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Vilkaviškio rajono savivaldybės vaikų socializacijos programų rėmimo programa „Skaitau, tyrinėju, atrandu“.

PUG, 1–4, 5–8 klasių mokiniai

2. VDI projektas „Dirbsiu saugiai“ Valstybinė darbo inspekcija ir 5 kl. mokiniai
3. Socializacijos projektas „Šaunieji stovyklautojai 2020” 2–5 klasių mokiniai
4. Psichoaktyvių medžiagų vartojimo tęstinis prevencijos projektas „Tavo pasirinkimas”. PUG,1–8 kl. mokiniai, mokytojai

 

VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ „SAULĖS“ PROGIMNAZIJA

TARPTAUTINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. „Erasmus+“ mokyklų mainų partnerystės projektas „Music to All“ (Ispanija, Turkija, Kroatija, Rumunija, Lenkija) Mokiniai, mokytojai
2.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo

projektas Nr. 09.2.1-esfa-v-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“

Mokiniai, mokytojai

 

RESPUBLIKINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Projektas „Sveikatiada“. Mokiniai, mokytojai
2. Projektas „Mes rūšiuojam“ Mokiniai, mokytojai
3. Projektas „Aš galiu rinktis“ Mokiniai, mokytojai
4. Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės  kultūros projektas, skatinantis tautinių mažumų kultūrų plėtotę Mokiniai, mokytojai
5. KINGS olimpiada Mokiniai
6. Kazickų šeimos fondo programa „Jaunimas gali“ Mokiniai
7. Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ Mokiniai, mokytojai
8. Pilietinė iniciatyva, skirta Tolerancijos dienai Mokiniai, mokytojai
9. Veiksmo savaitė „BE PATYČIŲ“ Mokiniai, mokytojai
10. Edukaciniai konkursai „Olympis“ Mokiniai
11. Socializacijos programa (vaikų vasaros užimtumas) „Vasaros keliu“ Mokiniai, mokytojai
12. Projektas „Saulele, motule“, skirtas Saulės dienai paminėti Mokiniai, mokytojai

                                                          PROGIMNAZIJOS

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Projektas „Savivaldos diena“ Mokiniai, tėvai, mokytojai
2. Projektas „Vaikystės spalvos Kalėdų šviesoje“ Mokiniai, mokytojai
3. Projektas „Atmintis gyva“ Mokiniai, mokytojai
4. Projektas „Saugokime Žemę“ Mokiniai, mokytojai
5. Projektas „Tyrimai tradinėse ir netradinėse ugdymo (si) aplinkose“ Mokiniai, mokytojai

VILKAVIŠKIO PRADINĖ MOKYKLA

TARPTAUTINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Europos judumo savaitė 2020 0–4 kl. mokiniai
2. 10 MONKEYS 1b kl.

 

RESPUBLIKINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1 NŠA įgyvendinamas projektas „Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos plėtra“ Nr.09.2.2-esfa-v-707-04-0001.

3–4 klasių mokytojai ir mokiniai

2 „Olimpinis mėnuo“ 1b kl., 2a kl., 2e kl.
3 „Pradinukų lyga“ Sporto būrelio nariai
4 „Mes rūšiuojam“ Mokyklos bendruomenė

 

MOKYKLOS

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. „Sveikas vaikas – vartai į ateitį“ Mokyklos bendruomenė
2. „Draugaukime, keliaukime, pažinkime kartu su pradinuku“ 1–4 kl. mokiniai
3. Vilkaviškio Lions klubo projektas „Bendraukime, dalinkimės, atraskime“ Mokyklos bendruomenė

VILKAVIŠKIO R. GIEDRIŲ JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA

 

RESPUBLIKINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. „Šok į tėvų klumpes“

10j ir 7s-IVs kl. mok.

2. „Nepamiršk parašiuto“

10j ir 7s-IVs kl. mok.

3. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos inicijuojama Suaugusiųjų mokymosi savaitė 2020 – „Susitikime mokytis. Kartu mes galim!“

7s-IVs kl. mok.,

mokytojai

4.

Nacionalinė Karjeros savaitė

(busiu.eu)

7s-IVs kl. mok.,

mokytojai

5.

„Mes rūšiuojam“

mokyklos bendruomenė
6.

Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“

6j-10j kl. mok.
7.

Pilietinė iniciatyva, skirta Tolerancijos dienai

6j-10j kl. mok.
8.

Veiksmo savaitė „BE PATYČIŲ“

6j-10j kl. mok.

 

VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ „RASOS” SPECIALIOJI MOKYKLA 

TARPTAUTINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. ,,Olimpis“ 5–10 klasių mokiniai
2. Tarptautinis ilgalaikis projektas „Pasakos augimui“ 1–4 klasių mokiniai

 

RESPUBLIKINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. ,,Įveikiame kartu“ 5–6 klasių mokiniai
2. „Obuolio draugai“ 1–4 klasių mokiniai
3. Projektas „Sveikata visus metus“ 1–10 klasių mokiniai ir socialinių įgūdžių programos mokiniai
4. Iniciatyva „Aktyviai, draugiškai, sveikai“ 1–10 klasių mokiniai ir socialinių įgūdžių programos mokiniai
5. Projektas „Laimingas vanduo´19 – Darom Bangą!“ 1–10 klasių mokiniai ir socialinių įgūdžių programos mokiniai
6.

„Sveikatiada“

„Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra”

1–10 klasių mokiniai ir socialinių įgūdžių programos mokiniai
7. Ilgalaikis respublikinis projektas „Laiškas ketvirtokui“ 1–4 klasių mokiniai
8.  „Aš – toks, tu – kitoks ir pasaulis tampa spalvotas!“ 1–10 klasių mokiniai ir socialinių įgūdžių programos mokiniai
9. „Iliustruoju eilėraštį“ 1–10 klasių mokiniai ir socialinių įgūdžių programos mokiniai
10.

„Mano superherojus“

1–4 klasių mokiniai
11. „Rudens fantazija“ 1–10 klasių mokiniai ir socialinių įgūdžių programos mokiniai
12. „Ryškiausias žibintas“ 1–4 klasių mokiniai
13. „Išmani mokykla“ 1–10 klasių mokiniai ir socialinių įgūdžių programos mokiniai
14. „Baltas stebuklas“ 5–10 klasių mokiniai ir socialinių įgūdžių programos mokiniai
15. Pilietinė akcija „Konstitucija gyvai“ 7–10 klasių mokiniai
16. Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ 1–10 klasių mokiniai ir socialinių įgūdžių programos mokiniai
17. Pilietinė iniciatyva, skirta Tolerancijos dienai 1–10 klasių mokiniai ir socialinių įgūdžių programos mokiniai
18 „Bažnytėlė debesų“ 1–10 klasių mokiniai ir socialinių įgūdžių programos mokiniai

                                                                 MOKYKLOS

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1.

Dalyvavimas Vilkaviškyje, holokausto aukų memoriale, renginyje, skirtam  Lietuvos žydų genocido aukų atminimui „Kadais jiems ryškiai švytėjo Toros šviesa“. Apsilankymas parodoje

„Dingęs Vilkaviškis: pastatai ir žmonės“

7–10 klasių mokiniai ir socialinių įgūdžių programos mokiniai

 

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „BURATINAS“

TARPTAUTINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Projektas pagal „ERASMUS+“ programą „Prevencija geriau nei gydymas“ (Prevention is better than Cure) Ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenės iš Ispanijos, Latvijos, Italijos, Graikijos, Lietuvos
2.

eTwinning projektas

„Žaidžiu ir mokausi gamtoje“

Priešmokyklinių  „Debesiukų“, „Kregždžiukų“ grupių bendruomenės bei ikimokyklinių grupių bendruomenės iš Italijos, Albanijos, Ukrainos, Vokietijos, Kroatijos, Azerbaidžano
3.

eTwinning projektas

„Mažasis dizaineris“

Priešmokyklinių  „Debesiukų“, „Kregždžiukų“ grupių bendruomenės, ikimokyklinių grupių bendruomenės iš Lenkijos, Rumunijos, Turkijos
4.

eTwinning projektas

„Jaunasis animatorius“

„Ikimokyklinės „Dainiukų“ grupės bendruomenė, ikimokyklinių grupių bendruomenės iš Ispanijos, Italijos ir Turkijos
5. eTwinning projektas-paroda „Helovyno moliūgų pusbrolis“ 4 ikimokyklinio ugdymo grupių bendruomenės bei 46 partneriai iš Lietuvos, Turkijos ir Rumunijos ikimokyklinių ugdymo įstaigų

 

RESPUBLIKINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Projektas „Olimpinė karta“ Įstaigos bendruomenė, Jurbarko lopšelis-darželis „Nykštukas“
2. Respublikinė kūrybinių darbų paroda „Pirštinėlių daug turiu-medelius apkabinu“

Iniciatorius Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis

„Pasaka“ , ikimokyklinės  „Bitučių“ grupės bendruomenė

3.

eTwinning projektas

„Akmenėliai aplink mus“

Įstaigos bendruomenė, ikimokyklinių grupių bendruomenės iš

Kauno ir Vilkaviškio ikimokyklinių ugdymo įstaigų

4.

eTwinning projektas

„Steam iššūkis-spalvų laboratorija“

7 ikimokyklinių gupių bendruomenės bei Kauno lopšelio-darželio „Daigelis“, Kauno lopšelio-darželio „Girstutis“, Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ ir Šiaulių lopšelio-darželio „Žirniukas“ ikimokyklinių grupių bendruomenės

                                            

LOPŠELIO-DARŽELIO

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1.

Projektas

„Valgysim sveikai-gyvensim ilgai“

Įstaigos bendruomenė
2. Projektas „Atrask save. Pagalba ir draugystė“ (savanorystės skatinimas) Įstaigos bendruomenė, Vilkaviškio LIONS klubas
      


                  VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“

TARPTAUTINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. LIONS QUEST „Laikas kartu“ Priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai
2. eTwinning programos projektas „STEAM iššūkis – spalvų laboratorija“

„Boružėlių“ grupės ugdytiniai,

socialinė pedagogė Dovilė Sušinskienė,

auklėtoja Rosita Jakučionytė

3. Tarptautinis ikimokyklinių ugdymo įstaigų ir šeimų projektas „Mano gardžiausias pyragas“ „Drugelių“ grupės ugdytiniai, vyresnioji auklėtoja Daiva Kulvinskienė
4. Tarptautinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų aplinkosauginis projektas „Eglutę gaminu pats“ „Drugelių“ grupės ugdytiniai, tėvai, vyresnioji auklėtoja Daiva Kulvinskienė
5. Nacionalinis projektas „Sveikatiada“ Visų grupių ugdytiniai, pedagogai, tėvai,  bendruomenės nariai
6. Nacionalinis aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam“ Visų grupių ugdytiniai, pedagogai, tėvai,  bendruomenės nariai
7. Tarptautinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir šeimų projektas „Mano gardžiausias pyragas“ „Skruzdėliukų“ grupės ugdytinis Benas Pėčelis, vyresnioji auklėtoja Daiva Saldukaitytė

 

RESPUBLIKINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Respublikinis projektas STEAM kūrybinės dirbtuvės „Juoda–balta“ „Drugelių“ grupės ugdytiniai, vyresnioji auklėtoja Daiva Kulvinskienė
2. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų projektas „Kulinarinės dirbtuvės“ „Drugelių“ grupės ugdytinis Jonas Mockeliūnas, vyresnioji auklėtoja Daiva Kulvinskienė
3. Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų  projektas „Laimingos vaikystės šaly!“ Socialinė pedagogė Dovilė Sušinskienė, vyresnioji auklėtoja Daiva Kulvinskienė, auklėtoja Kristina Dubickienė, vyresnioji logopedė Jolita Lekavičienė, neformaliojo ugdymo mokytoja Vilma Žemaitaitienė
4. Lietuvos futbolo federacijos ir Lietuvos masinio futbolo asociacijos projektas „Futboliukas“ 5–6 m. amž.“Skruzdėliukų“, „Boružėlių“ ir 6–7 m. amž. „Bitučių“ ir „Voveriukų“  grupių ugdytiniai, neformaliojo ugdymo mokytojos Asta Durneikienė, Vilma Žemaitaitienė
5. Respublikinis virtualus vaikų projektas/konkursas „Tik trys raidelės, bet daug žodelių“ Drugelių“ grupės ugdytiniai, tėvai vyresnioji auklėtoja Daiva Kulvinskienė
6. Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, pedagogų ir tėvų kūrybinių darbų projektas – paroda „Kalėdos kvepia meduoliais“ Drugelių“ grupės ugdytiniai, tėvai vyresnioji auklėtoja Daiva Kulvinskienė
7. Kūrybinis-socialinis projektas „Čiurlionio takais“ Auklėtoja metodininkė Andželika Jankauskienė, vyresnioji auklėtoja Nijolė Ausevičienė

LOPŠELIO-DARŽELIO

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Socialinio emocinio ugdymo projektas Lopšelio grupių ugdytiniai, pedagogai
2. Sveikatos stiprinimo projektas „Sveikas vaikas – laimingas vaikas” Visų grupių ugdytiniai, pedagogai, tėvai, bendruomenės nariai
3. Etnokultūros projektas „Atverkime praeities skrynią“ Visų grupių ugdytiniai, pedagogai, tėvai, bendruomenės nariai
4. „Vidinės ir išorinės aplinkos kūrimas“ Visų grupių ugdytiniai, pedagogai, tėvai, bendruomenės nariai
5. Pilietiškumo ugdymo projektai „Aš esu pilietiškas“, „Žinau teisę, atlieku pareigą“ Priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai, pedagogai

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „PASAKA“

TARPTAUTINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1.

e Twinning projektas „Mažasis dizaineris“ (,,The little designer“)

Priešmokyklinio ugdymo ,,Pelėdžiukų“ grupės bendruomenė
2.

e Twinning projektas  „Nuotykiai prasideda“ (,,The adventure begins“)

Priešmokyklinio ugdymo ,,Pelėdžiukų“ grupės bendruomenė
3.

eTwinning projektas

„Aš mokausi ir žaidžiu gamtoje“

,,Kiškučių“ ir  „Ežiukų“ grupių bendruomenės

4. eTwinning projektas  „Žaidžiu, kuriu, pasaulį atrandu“ („I play, create and discover the world“) Priešmokyklinio ugdymo ,,Pelėdžiukų“ grupės bendruomenė, meninio ugdymo pedagogė
5.

„ERASMUS +“ projektas

„Orientavimosi sporto dienos“

Priešmokyklinio ugdymo ,,Pelėdžiukų“ grupės bendruomenė
6. eTwinning projektas ,,Rieda rudens traukinys“ „Ežiukų“ ir ,,Kiškučių“ grupių bendruomenės
7. eTwinning projekto „Matematika ir ruduo“ (Steam veikla) „Ežiukų“ grupės bendruomenė
8. Projektas „Ką rudens gėrybės slepia?“ „Meškučių“ grupės bendruomenė
9.

eTwinning  projektas ,,Helovyninio moliūgo pusbrolis“

Priešmokyklinio ugdymo  ,,Pelėdžiukų“ grupės ir  ,,Kiškučių“ grupės bendruomenės
10. eTwinning projektas ,,STEAM ugdymas ir jo taikymas ikimokyklinio amžiaus vaikų kasdieninėje veikloje“/,,STEAM education and its application possibilities for preschool children in everyday activities “ „Pelėdžiukų“ ir „Ežiukų“ grupių bendruomenės
11. eTwinning projektas ,,Žiemos pasaka“

„Pelėdžiukų“ ir „Ežiukų“ grupių bendruomenės

 

RESPUBLIKINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1.

eTwinning projektas

„Akmenėliai aplink mus“

„Pelėdžiukų“  ir „Nykštukų“ grupių bendruomenės
2. eTwinning projektas  „OPA ir PA kelionė po Lietuvą“ Priešmokyklinio ugdymo ,,Pelėdžiukų“ grupės bendruomenė
3. Kūrybinis projektas „Čiurlionio takas“ „Pelėdžiukų“  ir „Nykštukų“ grupių bendruomenės, meninio ugdymo pedagogė
4. Muzikinis projektas „Muzikos takeliu 2020“ Priešmokyklinio ugdymo ,,Pelėdžiukų“ grupės bendruomenė, meninio ugdymo pedagogė
5.

Vaikų fotografijų paroda

,,Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“

,,Nykštukų“ grupės bendruomenė
6. Projektas „Vasarėlė išaugino, rudenėlis sunokino“ „Meškučių“ grupės bendruomenė
7. Projektas „Mano pasakos herojus“ „Ežiukų“ grupės bendruomenė
8.

eTwinning projektas ,,Ieškokime, įžiebkime, nešiokime šilumą ir šviesą“

,,Nykštukų“ grupės bendruomenė
9. Projektas „Gamtos dailininkas – ruduo“ „Meškučių“ grupės bendruomenė
10. Projektas „Kuriu gamtai 2020“ „Meškučių“ grupės bendruomenė
11.

Projektas ,,Laimingos vaikystės šaly“

Įstaigos bendruomenė
12. Projektas „Padovanok draugui šypseną“ „Ežiukų“ grupės bendruomenė
13. Projektas „Pirštinėlių daug turiu – medelius apkabinu“ Įstaigos bendruomenė
14. Projektas „Teatro lėlė“ „Meškučių“ grupės bendruomenė

LOPŠELIO-DARŽELIO

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. SVEIKATIADA – „10 000 žingsnių yra vieni juokai“ Soc. pedagogė, „Pelėdžiukų“ grupės bendruomenė
2. Vaikiškos  knygos šventė ,,Knygos skraidina svajones“ Priešmokyklinio ugdymo  „Pelėdžiukų“ grupės bendruomenė
3. EUROPOS SPORTO SAVAITĖ #BEACTIVE Pramoga ,,Sportuok, draugauk ir sveikas auk!“ Priešmokyklinio ugdymo  „Pelėdžiukų“ grupės bendruomenė
4. LIONS QUEST „Mokymasis tarnaujant“ su programa „Laikas kartu“ „Pelėdžiukų“ grupės bendruomenė, įstaigos pedagogai, Vilkaviškio LIONS klubas
5. Projektas „Rudeniniai moliūgai –  žibintai“ Įstaigos bendruomenė
6. Projektas „Natūrali pievelė žydi ir žaliuoja“ Įstaigos bendruomenė

VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ĄŽUOLIUKAS“

LOPŠELIO-DARŽELIO

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Sveikatos apsaugos srities projektas „Sveikas kūnas – šviesios mintys, 2020“, finansuojamas Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis Visi lopšelio-darželio ugdytiniai, jų pedagogai ir kiti įstaigos darbuotojai.
2. Mokymosi tarnaujant projektas „Aš mažas – aš galiu padėti“, finansuojamas Vilkaviškio LIONS klubo lėšomis Priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai, jų pedagogai ir Vilkaviškio rajono neįgaliųjų draugijos Kybartų grupės nariai.
3. Socializacijos projektas „Pažinimo taku, 2020“, finansuojamas Vilkaviškio rajono savivaldybės lėšomis Priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai.

VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLA

RESPUBLIKINIAI

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Lietuvos mokyklų žaidynės Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai

 

                                                               MOKYKLOS

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai

1.

2.

3.

Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Sveikatingumo ugdymas ir mokymas plaukti“;

Vilkaviškio rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio programa „Vaivorykštė“;

Vilkaviškio rajono savivaldybės socializacijos programa „Guliveris‘ ir „Nuo judriųjų žaidimų iki imtynių. Auk sveikas ir būk fiziškai aktyvus“;

Vaikų ir jaunimo vasaros užimtumo prevencinis projektas, kurį vykdome kartu su Policijos komisariatu  „Vasarą sportuok, būk sveikas ir saugus“

Vilkaviškio rajono sporto mokyklos mokiniai

Vilkaviškio rajono sporto mokyklos mokiniai

Vilkaviškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai

  

VILKAVIŠKIO VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRAS

 

                                                                     VVJ CENTRO

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto dalyviai
1. Vaikų vasaros poilsio „VILA“ 33   7 –12  metų mokiniai
2. Vaikų vasaros poilsio „Svaja“ 90 Vilkaviškio rajono 6–18 metų mokinių
3. Socializacijos projektas „Svajonių komanda“ 45 Vilkaviškio rajono 12–17 metų mokiniai
4.  „Kas pasakė budėk“ VVJC buvo partneris šiame projekte, dalyviai VVJC programos „SkautAuk“ mokiniai
5. „Skautiškos istorijos išsaugojimas Vilkaviškyje“ VVJC buvo partneris šiame projekte, dalyviai programos „SkautAuk“ mokiniai, VVJC bendruomenės nariai: mokytojai, tėvai. mokiniai
6. Socializacijos projektas „VILA“ 36 Vilkaviškio rajono 7–12  metų mokiniai
  Pateikti 2021 m. finansavimui  
1. „LEKIAM“ patektas JRD 150 Vilkaviškio rajono jaunuolių
2. „Tobulėjimo galimybės“ patektas JRD Vilkaviškio rajono jaunuoliai

Scroll to Top