ADministracija

Būsto klausimai

Būsto informacija

Būsto klausimais, Vilkaviškio rajono savivaldybėje rūpinsi Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyrius, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus veiklos nuostatais.

Informaciją socialinio būsto klausimais teikia:
Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis 
Adresas: S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, Kabineto Nr. 227, tel.: (8 342) 60 027, el. p.: valdimaras.bakutis@vilkaviskis.lt

Svarbu

Informacija asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į paramą būstui Išsinuomoti

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu primename, kad asmenys ir šeimos, įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, arba nuomojantys Savivaldybės socialinį būstą, privalo kiekvienais metais iki gegužės 1 d. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoti savo turtą (įskaitant pajamas).

Asmenys arba šeimos (šeimos atveju – visi pilnamečiai šeimos nariai), nedavę rašytinio sutikimo Savivaldybės administracijai gauti duomenis iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, privalo kiekvienais metais iki gegužės 1 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai pateikti Metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją (forma FR0001).

     Deklaraciją galima pateikti seniūnijų, kurioje asmenys ar šeimos gyvena, seniūnų pavaduotojams arba pristatyti į Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyrių (Vilkaviškis, S. Nėries g. 1, 225 kab.).

     Įspėjame, kad asmenys ir šeimos, kurie, pasibaigus kalendoriniams metams (iki kitų metų gegužės 1 d.), nebus deklaravę turto (įskaitant pajamas) ir Savivaldybės administracijai pateikę turto deklaracijos, be atskiro įspėjimo bus išbraukiami iš Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo (toliau – Sąrašas).

     Jeigu turto deklaracijos nepateiks Savivaldybės socialinį būstą šiuo metu nuomojantys asmenys ar šeimos, Savivaldybės administracija turi teisę inicijuoti su jais sudarytų Socialinio būsto nuomos sutarčių nutraukimą ir nuomininkų iškeldinimą iš nuomojamų patalpų.

     Taip pat informuojame, kad paramos gavėjai gali pasinaudoti ir kita paramos būstui forma. Minėtasis įstatymas numato asmenims ir šeimoms, įrašytiems į Sąrašą ir išsinuomojusiems fiziniams ar juridiniams asmenims priklausantį tinkamą būstą, esantį Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, teisę į būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją.

     Tačiau atkreipiame dėmesį į tai, kad Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija būtų mokama tik tiems asmenims ir šeimoms, kurie, nuomodami iš privačių fizinių ar juridinių asmenų tinkamą būstą, sudaro ne trumpesniam kaip vienų metų laikotarpiui būsto nuomos ar išperkamosios nuomos sutartį ir ją įregistruoja Nekilnojamojo turto registre.

     Asmenys ir šeimos, pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą turintys teisę ir pageidaujantys pasinaudoti šia paramos forma, gali kreiptis į Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyrių.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Dokumentai

Prašymų formos

Sąrašai

ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į PARAMĄ BŪSTUI IŠSINUOMOTI, SĄRAŠAS

Nr. sąraše

Pareiškėjas

1

Rasita Bičkovienė

2

Vytas Bražinskas

3

Tomas Arbataitis

4

Neringa Vilčinskienė

5

Birutė Nakčiūnienė

6

Rolandas Vieraitis

7

Jonas Čiuprinskas

8

Adelė Zdancevičienė

9

Asta Paltanavičienė

10

Agnė Aušrotaitė

11

Vytautas Jankauskas

12

Nida Kezelytė

13

Česlovas Šūmakaris

14

Valdas Kasparavičius

15

Valė Tautvydaitė

16

Gintaras Kemfertas

17

Martynas Slibinskas

18

Kristina Giraitienė

19

Ilona Siaurusaitienė

20

Daivas Mickevičius

21

Liuda Adomaitytė

22

Birutė Ūsienė

23

Atėnė Karpavičiūtė

24

Valentas Rutkauskas

25

Ramūnas Vizbara

26

Irma Revaitytė

27

Birutė Navickienė

28

Rimas Vasiliauskas

29

Renata Vilkaitienė

30

Vidas Petras Kučinskas

31

Sofija Brižinskytė

32

Jūratė Tamašauskienė

33

Edita Deksnienė

34

Aistė Auštraitė

35

Irina Gumbrevičienė

36

Olga Neimonienė

37

Milda Pudinskaitė

38

Adelė Korsak

39

Eugenija Bružinskienė

40

Svetlana Dėdelienė

41

Oksana Stankevičiūtė

42

Samanta Lukaševičiūtė

43

Gintautas Kazlauskas

44

Eglė Stebulienė

45

Tomas Tadas Astrauskas

46

Arnas Aštašauskas

47

Džulijata Mikuckienė

48

Vidas Ditkus

49

Juozas Adomaitis

50

Ričardas Stankevičius

51

Povilas Žilinskas

52

Audinga Romanenkienė

53

Albinas Zymantas

54

Jonas Ponomariovas

55

Eugenijus Guščius

56

Anna Gibaitienė

57

Ilona Morkevičiūtė

58

Rūta Raulinaitienė

59

Vilmantas Tamašauskas

60

Evelina Galinaitytė

61

Milda Žadavičiūtė

62

Alma Ernienė

63

Ilija Kulvinskienė

64

Jolita Jakevičienė

65

Austėja Astrauskaitė

66

Erika Sedleckaitė

67

Laimas Stasiukaitis

68

Rasa Piliukaitytė

69

Birutė Murauskienė

70

Patricija Paplauskaitė

71

Svetlana Jasulevičienė

72

Živilė Glineckaitė

73

Arūnas Liaudinskas

74

Rūta Lazauskaitė

75

Karolis Akuckas

76

Darius Baranauskas

77

Vaclovas Murauskas

78

Ieva Arlavičiūtė

79

Karina Lišauskienė

80

Renata Mališauskienė

81

Rimvydas Damidavičius

82

Lukas Damidavičius

83

Rimvydas Peseckas

84

Alvydas Šneideris

85

Ona Bulanova

86

Nerijus Liudvikauskas

87

Vilma Debesiūnaitė

88

Marijana Zeliovaitė

89

Silvija Racevičiūtė

90

Ieva Zaburienė

91

Edmantas Karpavičius

92

Tomas Arlavičius

93

Gytis Glineckas

94

Aistė Krilavičiūtė

95

Arūnas Janionis

96

Luana Aleksandravičiūtė

97

Erikas Kapčinskas

98

Dovilė Drebulienė

99

Dainius Račyla

100

Daiva Vasiliauskienė

101

Paulina Jančaitytė

102

Aivaras Nikulinas

103

Laura Petruševičiūtė

104

Gitana Orantaitė

105

Andželina Buckiūnaitė

106

Palmira Liaukevičienė

107

Inesa Brižinskaitė

108

Andrei Vaičiūnas

109

Juozas Pėteris

110

Roberta Jonavičiūtė

111

Jurgita Kaminskienė

112

Audrius Stačiokas

113

Gintarė Štaraitienė

PASTABOS:

  1. Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašas sudarytas 2021-09-01 ir atnaujinamas vieną kartą per kalendorinius metus.
  2. Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašas skelbiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 24 straipsnio 3 dalies nuostata.

 

Programa

Dažniausiai užduodami klausimai

DUK

Atsakymas. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 20 straipsnio 6 dalyje nustatyta, jeigu asmens ar šeimos, nuomojančio (nuomojančios) socialinį būstą, deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus daugiau kaip 20 procentų viršija šio Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius, asmens ar šeimos prašymu savivaldybės taryba, įvertinusi socialinio būsto poreikį savivaldybėje (tai turi būti numatyta savivaldybių tarybos sprendimu patvirtintose tvarkose), gali priimti sprendimą šį būstą nuomoti kaip savivaldybės būstą rinkos kainomis, apskaičiuojant ją vadovaujantis savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika, jeigu asmuo ar šeima neturi nuosavybės teise kito tinkamo būsto.

Atsakymas. Galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose asmeniui visiškas civilinis veiksnumas, t. y. galėjimas savo veiksmais įgyti teises ir susikurti pareigas, numatytas, kai asmuo sulaukia pilnametystės – kai jam sueina 18 metų. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 2 straipsnio 13 dalies nuostatos užtikrina paramos būstui teikimą vaikams iki pilnametystės, o vyresnio amžiaus vaikams (iki 24 metų) paramos teikimui kartu su savo tėvais sudaromos prielaidos tik jeigu jie mokosi ar studijuoja, todėl pilnamečiai vaikai, kurie, iki jiems sukankant pilnametystei, kartu su šeima buvo įrašyti į savivaldybės laukiančiųjų socialinio būsto asmenų ir šeimų sąrašą kaip šeimos nariai, turi patys kreiptis į savivaldybės administraciją dėl teisės į paramą būstui išsinuomoti nustatymo ir gali būti įrašomi į savivaldybės laukiančiųjų socialinio būsto asmenų ir šeimų sąrašą kaip atskiri asmenys (šeimos) pagal jų prašymo savivaldybėje pateikimo datą, jeigu atitinka Įstatyme nustatytus reikalavimus.
Atsakymas. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad apie sprendimą išbraukti asmenis ir šeimas iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo, savivaldybės vykdomoji institucija per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja asmenis pagal paskutinę žinomą gyvenamąją vietą. Atsižvelgiant į tai, kad asmenys ir šeimos kiekvienais metais turi pateikti turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijas, savivaldybės administracija, patikrinusi dokumentus, kartu peržiūri ir šeimos, įrašytos į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, sudėtį, todėl pilnametystės sulaukusius asmenis turėtų raštu informuoti apie jų galimybę savarankiškai pretenduoti į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti.
Atsakymas. Galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose asmeniui visiškas civilinis veiksnumas, t. y. galėjimas savo veiksmais įgyti teises ir susikurti pareigas, numatytas, kai asmuo sulaukia pilnametystės – kai jam sueina 18 metų. Kartu Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 2 straipsnio 13 dalies nuostatos užtikrina paramos būstui teikimą vaikams iki pilnametystės, o vyresnio amžiaus vaikams (iki 24 metų) paramos teikimui kartu su savo tėvais sudaromos prielaidos tik jeigu jie mokosi ar studijuoja, todėl pilnametystės sulaukę vaikai, kurie, iki jiems sukankant pilnametystei, kartu su šeima gyveno socialiniame būste kaip šeimos nariai, turi patys kreiptis į savivaldybės administraciją dėl teisės į paramą būstui išsinuomoti nustatymo ir gali būti įrašomi į savivaldybės laukiančiųjų socialinio būsto asmenų ir šeimų sąrašą kaip atskiri asmenys (šeimos) pagal jų prašymo savivaldybėje pateikimo datą, jeigu atitinka Įstatyme nustatytus reikalavimus. Pažymėtina, kad atvejais, kai suaugę vaikai tampa atskira šeima, savivaldybės vykdomoji institucija gali inicijuoti socialinio būsto nuomos sutarties keitimą, jeigu nustatoma, kad asmeniui ar šeimai nuomojamas socialinis būstas neatitinka Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 15 straipsnyje nustatyto naudingojo ploto normatyvo arba nėra specialiai pritaikytas neįgaliesiems.

Atsakymas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 5 punktu, asmenims ir šeimoms gali būti parduodami tie savivaldybės būstai, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis ir kuriuose nuomininkai yra išgyvenę ne trumpiau kaip 5 metus nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, neatsižvelgiant į taikytas būsto nuomos sąlygas.

Pažymėtina, kad savivaldybės taryba,  prieš priimdama sprendimą parduoti savivaldybės būstą nuomininkui, turi įvertinti būsto pardavimo socialinius, ekonominius ir kitus aspektus. Kokiais atvejais gali būti parduodami savivaldybės būstai, turėtų būti numatyta savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintoje tvarkoje.

Atsakymas. Jeigu asmeniui, dėl pablogėjusios sveikatos būklės sukakus senatvės pensijos amžių, buvo nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, jam turėtų būti taikomos Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 str. 11 d. nuostatos ir, jeigu šis asmuo atitinka teisei į socialinio būsto nuomą nustatytus reikalavimus (9 straipsnio 1 dalis), socialinis būstas šiam asmeniui turėtų būti išnuomotas ne eilės tvarka.

Scroll to Top