ADministracija

Būsto klausimai

Būsto informacija

Būsto klausimais, Vilkaviškio rajono savivaldybėje rūpinsi Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyrius, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus veiklos nuostatais.

Informaciją socialinio būsto klausimais teikia:
Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis 
Adresas: S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, Kabineto Nr. 227, tel.: (8 342) 60 027, el. p.: valdimaras.bakutis@vilkaviskis.lt

Svarbu

Informacija asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į paramą būstui Išsinuomoti

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu primename, kad asmenys ir šeimos, įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, arba nuomojantys Savivaldybės socialinį būstą, privalo kiekvienais metais iki gegužės 1 d. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoti savo turtą (įskaitant pajamas).

Asmenys arba šeimos (šeimos atveju – visi pilnamečiai šeimos nariai), nedavę rašytinio sutikimo Savivaldybės administracijai gauti duomenis iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, privalo kiekvienais metais iki gegužės 1 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai pateikti Metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją (forma FR0001).

     Deklaraciją galima pateikti seniūnijų, kurioje asmenys ar šeimos gyvena, seniūnų pavaduotojams arba pristatyti į Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyrių (Vilkaviškis, S. Nėries g. 1, 225 kab.).

     Įspėjame, kad asmenys ir šeimos, kurie, pasibaigus kalendoriniams metams (iki kitų metų gegužės 1 d.), nebus deklaravę turto (įskaitant pajamas) ir Savivaldybės administracijai pateikę turto deklaracijos, be atskiro įspėjimo bus išbraukiami iš Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo (toliau – Sąrašas).

     Jeigu turto deklaracijos nepateiks Savivaldybės socialinį būstą šiuo metu nuomojantys asmenys ar šeimos, Savivaldybės administracija turi teisę inicijuoti su jais sudarytų Socialinio būsto nuomos sutarčių nutraukimą ir nuomininkų iškeldinimą iš nuomojamų patalpų.

     Taip pat informuojame, kad paramos gavėjai gali pasinaudoti ir kita paramos būstui forma. Minėtasis įstatymas numato asmenims ir šeimoms, įrašytiems į Sąrašą ir išsinuomojusiems fiziniams ar juridiniams asmenims priklausantį tinkamą būstą, esantį Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, teisę į būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją.

     Tačiau atkreipiame dėmesį į tai, kad Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija būtų mokama tik tiems asmenims ir šeimoms, kurie, nuomodami iš privačių fizinių ar juridinių asmenų tinkamą būstą, sudaro ne trumpesniam kaip vienų metų laikotarpiui būsto nuomos ar išperkamosios nuomos sutartį ir ją įregistruoja Nekilnojamojo turto registre.

     Asmenys ir šeimos, pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą turintys teisę ir pageidaujantys pasinaudoti šia paramos forma, gali kreiptis į Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyrių.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Dokumentai

Prašymų formos

Sąrašai

ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į SOCIALINIO BŪSTO NUOMĄ, SĄRAŠAS

Nr. sąraše

Pareiškėjas

1

Vytas Bražinskas

2

Tomas Arbataitis

3

Neringa Vilčinskienė

4

Birutė Nakčiūnienė

5

Rolandas Vieraitis

6

Jonas Čiuprinskas

7

Adelė Zdancevičienė

8

Agnė Aušrotaitė

9

Vytautas Jankauskas

10

Nida Kezelytė

11

Česlovas Šūmakaris

12

Valdas Kasparavičius

13

Valė Tautvydaitė

14

Gintaras Kemfertas

15

Kristina Giraitienė

16

Ilona Siaurusaitienė

17

Daivas Mickevičius

18

Liuda Adomaitytė

19

Birutė Ūsienė

20

Ramūnas Vizbara

21

Irma Revaitytė

22

Birutė Navickienė

23

Rimas Vasiliauskas

24

Renata Vilkaitienė

25

Vidas Petras Kučinskas

26

Sofija Brižinskytė

27

Jūratė Tamašauskienė

28

Edita Deksnienė

29

Aistė Auštraitė

30

Irina Gumbrevičienė

31

Olga Neimonienė

32

Milda Pudinskaitė

33

Eugenija Bružinskienė

34

Oksana Stankevičiūtė

35

Gintautas Kazlauskas

36

Eglė Stebulienė

37

Tomas Tadas Astrauskas

38

Arnas Aštašauskas

39

Vidas Ditkus

40

Juozas Adomaitis

41

Ričardas Stankevičius

42

Povilas Žilinskas

43

Jonas Ponomariovas

44

Eugenijus Guščius

45

Laura Adomkevičiūtė

46

Anna Gibaitienė

47

Ilona Morkevičiūtė

48

Rūta Raulinaitienė

49

Vilmantas Tamašauskas

50

Evelina Galinaitytė

51

Milda Žadavičiūtė

52

Jolita Jakevičienė

53

Austėja Astrauskaitė

54

Erika Sedleckaitė

55

Laimas Stasiukaitis

56

Rasa Piliukaitytė

57

Birutė Murauskienė

58

Patricija Paplauskaitė

59

Svetlana Jasulevičienė

60

Rūta Lazauskaitė

61

Karolis Akuckas

62

Karina Lišauskienė

63

Renata Mališauskienė

64

Rimvydas Damidavičius

65

Lukas Damidavičius

66

Alvydas Šneideris

67

Nerijus Liudvikauskas

68

Vilma Debesiūnaitė

69

Edmantas Karpavičius

70

Tomas Arlavičius

71

Gytis Glineckas

72

Aistė Krilavičiūtė

73

Luana Aleksandravičiūtė

74

Daiva Vasiliauskienė

75

Paulina Jančaitytė

76

Laura Petruševičiūtė

77

Gitana Orantaitė

78

Palmira Liaukevičienė

79

Andrei Vaičiūnas

80

Roberta Jonavičiūtė

81

Jurgita Kaminskienė

82

Gintarė Štaraitienė

83

Rimantas Kaminskas

84

Inga Strakauskaitė

85

Romualdas Štaras

86

Regina Kaškauskienė

87

Julytė Ambrasienė

88

Rūta Gurnevičienė

89

Giedrius Buragas

90

Laura Mackevičienė

91

Giedrė Brižinskienė

92

Antanas Venys

93

Neringa Dėdinaitė

94

Ernestas Mockevičius

95

Vakaris Kleiza

96

Irma Gajauskaitė

97

Vladimiras Gusevas

98

Rasita Vieraitytė

99

Tamara Brižinskaitė

100

Sigitas Zdancevičius

101

Klementina Barišauskaitė

102

Agnė Adomaitienė

103

Jurgita Barišauskaitė

104

Giedrė Krašauskienė

105

Lionė Pilkauskienė

106

Danutė Gerulaitytė

107

Borisas Adomaitis

108

Zenonas Maurutis

109

Dijana Vaičaitienė

110

Klaidas Kezelis

111

Deimantė Burdulytė

112

Patricija Valinskaitė

113

Juozas Venckevičius

114

Neimantė Narkevičiūtė

115

Vanda Ona Ambrasaitė

116

Roma Tamašauskienė

117

Virginija Mikulytė

118

Daiva Alkevičienė

119

Gabrielė Kozlova

120

Česė Benekeraitienė

121

Jonas Benekeraitis

122

Stanislova Sinkevičienė

123

Vilma Šeštokaitė

124

Žaneta Bartaševičienė

125

Rimas Krikštanas

126

Dalija Pėterytė

127

Dainius Kučinskas

128

Erika Sinkevičiūtė

129

Greta Jasulevičiūtė

130

Sandra Plechavičiūtė

131

Rimas Mičiulis

132

Aldona Karalevičienė

133

Tatjana Svygrys

134

Raimondas Mikulskis

135

Juozas Pėteris

136

Jolanta Bartišiūtė

137

Inga Česnavičienė

138

Romualdas Sakalauskas

Programa

Dažniausiai užduodami klausimai

DUK

Atsakymas. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 20 straipsnio 6 dalyje nustatyta, jeigu asmens ar šeimos, nuomojančio (nuomojančios) socialinį būstą, deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus daugiau kaip 20 procentų viršija šio Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius, asmens ar šeimos prašymu savivaldybės taryba, įvertinusi socialinio būsto poreikį savivaldybėje (tai turi būti numatyta savivaldybių tarybos sprendimu patvirtintose tvarkose), gali priimti sprendimą šį būstą nuomoti kaip savivaldybės būstą rinkos kainomis, apskaičiuojant ją vadovaujantis savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika, jeigu asmuo ar šeima neturi nuosavybės teise kito tinkamo būsto.

Atsakymas. Galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose asmeniui visiškas civilinis veiksnumas, t. y. galėjimas savo veiksmais įgyti teises ir susikurti pareigas, numatytas, kai asmuo sulaukia pilnametystės – kai jam sueina 18 metų. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 2 straipsnio 13 dalies nuostatos užtikrina paramos būstui teikimą vaikams iki pilnametystės, o vyresnio amžiaus vaikams (iki 24 metų) paramos teikimui kartu su savo tėvais sudaromos prielaidos tik jeigu jie mokosi ar studijuoja, todėl pilnamečiai vaikai, kurie, iki jiems sukankant pilnametystei, kartu su šeima buvo įrašyti į savivaldybės laukiančiųjų socialinio būsto asmenų ir šeimų sąrašą kaip šeimos nariai, turi patys kreiptis į savivaldybės administraciją dėl teisės į paramą būstui išsinuomoti nustatymo ir gali būti įrašomi į savivaldybės laukiančiųjų socialinio būsto asmenų ir šeimų sąrašą kaip atskiri asmenys (šeimos) pagal jų prašymo savivaldybėje pateikimo datą, jeigu atitinka Įstatyme nustatytus reikalavimus.
Atsakymas. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad apie sprendimą išbraukti asmenis ir šeimas iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo, savivaldybės vykdomoji institucija per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja asmenis pagal paskutinę žinomą gyvenamąją vietą. Atsižvelgiant į tai, kad asmenys ir šeimos kiekvienais metais turi pateikti turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijas, savivaldybės administracija, patikrinusi dokumentus, kartu peržiūri ir šeimos, įrašytos į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, sudėtį, todėl pilnametystės sulaukusius asmenis turėtų raštu informuoti apie jų galimybę savarankiškai pretenduoti į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti.
Atsakymas. Galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose asmeniui visiškas civilinis veiksnumas, t. y. galėjimas savo veiksmais įgyti teises ir susikurti pareigas, numatytas, kai asmuo sulaukia pilnametystės – kai jam sueina 18 metų. Kartu Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 2 straipsnio 13 dalies nuostatos užtikrina paramos būstui teikimą vaikams iki pilnametystės, o vyresnio amžiaus vaikams (iki 24 metų) paramos teikimui kartu su savo tėvais sudaromos prielaidos tik jeigu jie mokosi ar studijuoja, todėl pilnametystės sulaukę vaikai, kurie, iki jiems sukankant pilnametystei, kartu su šeima gyveno socialiniame būste kaip šeimos nariai, turi patys kreiptis į savivaldybės administraciją dėl teisės į paramą būstui išsinuomoti nustatymo ir gali būti įrašomi į savivaldybės laukiančiųjų socialinio būsto asmenų ir šeimų sąrašą kaip atskiri asmenys (šeimos) pagal jų prašymo savivaldybėje pateikimo datą, jeigu atitinka Įstatyme nustatytus reikalavimus. Pažymėtina, kad atvejais, kai suaugę vaikai tampa atskira šeima, savivaldybės vykdomoji institucija gali inicijuoti socialinio būsto nuomos sutarties keitimą, jeigu nustatoma, kad asmeniui ar šeimai nuomojamas socialinis būstas neatitinka Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 15 straipsnyje nustatyto naudingojo ploto normatyvo arba nėra specialiai pritaikytas neįgaliesiems.

Atsakymas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 5 punktu, asmenims ir šeimoms gali būti parduodami tie savivaldybės būstai, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis ir kuriuose nuomininkai yra išgyvenę ne trumpiau kaip 5 metus nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, neatsižvelgiant į taikytas būsto nuomos sąlygas.

Pažymėtina, kad savivaldybės taryba,  prieš priimdama sprendimą parduoti savivaldybės būstą nuomininkui, turi įvertinti būsto pardavimo socialinius, ekonominius ir kitus aspektus. Kokiais atvejais gali būti parduodami savivaldybės būstai, turėtų būti numatyta savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintoje tvarkoje.

Atsakymas. Jeigu asmeniui, dėl pablogėjusios sveikatos būklės sukakus senatvės pensijos amžių, buvo nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, jam turėtų būti taikomos Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 str. 11 d. nuostatos ir, jeigu šis asmuo atitinka teisei į socialinio būsto nuomą nustatytus reikalavimus (9 straipsnio 1 dalis), socialinis būstas šiam asmeniui turėtų būti išnuomotas ne eilės tvarka.

Scroll to Top