ADministracija

Būsto klausimai

Būsto informacija

Būsto klausimais, Vilkaviškio rajono savivaldybėje rūpinsi Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyrius, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus veiklos nuostatais.

Informaciją socialinio būsto klausimais teikia:
Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Algimantas Simanynas
Adresas: S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, Kabineto Nr. 225, tel.: (8 342) 60 192, el. p.: algimantas.simanynas@vilkaviskis.lt

Svarbu

Informacija asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į paramą būstui Išsinuomoti

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu primename, kad asmenys ir šeimos, įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, arba nuomojantys Savivaldybės socialinį būstą, privalo kiekvienais metais iki gegužės 1 d. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoti savo turtą (įskaitant pajamas).

Asmenys arba šeimos (šeimos atveju – visi pilnamečiai šeimos nariai), nedavę rašytinio sutikimo Savivaldybės administracijai gauti duomenis iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, privalo kiekvienais metais iki gegužės 1 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai pateikti Metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją (forma FR0001).

     Deklaraciją galima pateikti seniūnijų, kurioje asmenys ar šeimos gyvena, seniūnų pavaduotojams arba pristatyti į Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyrių (Vilkaviškis, S. Nėries g. 1, 225 kab.).

     Įspėjame, kad asmenys ir šeimos, kurie, pasibaigus kalendoriniams metams (iki kitų metų gegužės 1 d.), nebus deklaravę turto (įskaitant pajamas) ir Savivaldybės administracijai pateikę turto deklaracijos, be atskiro įspėjimo bus išbraukiami iš Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo (toliau – Sąrašas).

     Jeigu turto deklaracijos nepateiks Savivaldybės socialinį būstą šiuo metu nuomojantys asmenys ar šeimos, Savivaldybės administracija turi teisę inicijuoti su jais sudarytų Socialinio būsto nuomos sutarčių nutraukimą ir nuomininkų iškeldinimą iš nuomojamų patalpų.

     Taip pat informuojame, kad paramos gavėjai gali pasinaudoti ir kita paramos būstui forma. Minėtasis įstatymas numato asmenims ir šeimoms, įrašytiems į Sąrašą ir išsinuomojusiems fiziniams ar juridiniams asmenims priklausantį tinkamą būstą, esantį Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, teisę į būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją.

     Tačiau atkreipiame dėmesį į tai, kad Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija būtų mokama tik tiems asmenims ir šeimoms, kurie, nuomodami iš privačių fizinių ar juridinių asmenų tinkamą būstą, sudaro ne trumpesniam kaip vienų metų laikotarpiui būsto nuomos ar išperkamosios nuomos sutartį ir ją įregistruoja Nekilnojamojo turto registre.

     Asmenys ir šeimos, pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą turintys teisę ir pageidaujantys pasinaudoti šia paramos forma, gali kreiptis į Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyrių.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Dokumentai

Prašymų formos

Sąrašai

ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į PARAMĄ BŪSTUI IŠSINUOMOTI, SĄRAŠAS

Nr. sąraše

Pareiškėjas

1

Rasita Bičkovienė

2

Eglė Gylytė

3

Teresė Briaukienė

4

Vytas Bražinskas

5

Tomas Arbataitis

6

Neringa Vilčinskienė

7

Lolita Kazlauskaitė

8

Birutė Nakčiūnienė

9

Rolandas Vieraitis

10

Mindaugas Kriauzlys

11

Jonas Čiuprinskas

12

Adelė Zdancevičienė

13

Jonas Kvirevičius

14

Asta Paltanavičienė

15

Agnė Aušrotaitė

16

Gintarė Žemaitaitytė

17

Genė Lietuvninkienė

18

Vytautas Jankauskas

19

Nida Kezelytė

20

Česlovas Šūmakaris

21

Samanta Zigmantaitė

22

Valdas Kasparavičius

23

Juozas Butauskas

24

Rima Gibaitytė

25

Valė Tautvydaitė

26

Alma Smilgienė

27

Eglė Klimaitė

28

Jonė Jonaitienė

29

Gintaras Kemfertas

30

Martynas Slibinskas

31

Regina Kaškauskienė

32

Kristina Giraitienė

33

Ilona Siaurusaitienė

34

Daivas Mickevičius

35

Liuda Adomaitytė

36

Birutė Ūsienė

37

Jonas Kazlauskas

38

Atėnė Karpavičiūtė

39

Vaida Indriekienė

40

Valentas Rutkauskas

41

Ramūnas Vizbara

42

Irma Revaitytė

43

Birutė Navickienė

44

Rimas Vasiliauskas

45

Renata Vilkaitienė

46

Vidas Petras Kučinskas

47

Yurate Gaubshayte

48

Romanas Visockas

49

Alvydas Damijonaitis

50

Sofija Brižinskytė

51

Jūratė Tamašauskienė

52

Edita Deksnienė

53

Inga Strakauskaitė

54

Gintautas Lišauskas

55

Aistė Auštraitė

56

Irina Gumbrevičienė

57

Olga Neimonienė

58

Milda Pudinskaitė

59

Jolanta Viršilaitė

60

Violeta Brižinskaitė

61

Adelė Korsak

62

Eugenija Bružinskienė

63

Liveta Didžiūnienė

64

Svetlana Dėdelienė

65

Gražina Pamakštienė

66

Oksana Stankevičiūtė

67

Andrius Žadavičius

68

Roma Astrauskienė

69

Renata Racevičienė

70

Samanta Lukaševičiūtė

71

Gintautas Kazlauskas

72

Neringa Dėdelytė

73

Eglė Stebulienė

74

Tomas Tadas Astrauskas

75

Arnas Aštašauskas

76

Džulijata Mikuckienė

77

Jovita Klimavičienė

78

Romualdas Štaras

79

Vidas Ditkus

80

Juozas Adomaitis

81

Deimantė Lisovskytė

82

Ričardas Stankevičius

83

Povilas Žilinskas

84

Rasa Krinickaitė

85

Zigmas Kirša

86

Audinga Romanenkienė

87

Gražina Draugelienė

88

Albinas Zymantas

89

Jonas Ponomariovas

90

Eugenijus Guščius

91

Gintautas Astrauskas

92

Anna Gibaitienė

93

Ilona Morkevičiūtė

94

Rūta Raulinaitienė

95

Vilmantas Tamašauskas

96

Evelina Galinaitytė

97

Milda Žadavičiūtė

98

Jūratė Grigonytė

99

Laura Mackevičienė

100

Stanislovas Daugėla

101

Ernestas Mockevičius

102

Alma Ernienė

103

Ilija Kulvinskienė

104

Liuda Mičiulienė

105

Jolita Jakevičienė

106

Austėja Astrauskaitė

PASTABOS:

  1. Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašas sudarytas 2020-09-21 ir atnaujinamas vieną kartą per kalendorinius metus.
  2. Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašas skelbiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 24 straipsnio 3 dalies nuostata.

Programa

Dažniausiai užduodami klausimai

DUK

Atsakymas. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 20 straipsnio 6 dalyje nustatyta, jeigu asmens ar šeimos, nuomojančio (nuomojančios) socialinį būstą, deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus daugiau kaip 20 procentų viršija šio Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius, asmens ar šeimos prašymu savivaldybės taryba, įvertinusi socialinio būsto poreikį savivaldybėje (tai turi būti numatyta savivaldybių tarybos sprendimu patvirtintose tvarkose), gali priimti sprendimą šį būstą nuomoti kaip savivaldybės būstą rinkos kainomis, apskaičiuojant ją vadovaujantis savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika, jeigu asmuo ar šeima neturi nuosavybės teise kito tinkamo būsto.

Atsakymas. Galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose asmeniui visiškas civilinis veiksnumas, t. y. galėjimas savo veiksmais įgyti teises ir susikurti pareigas, numatytas, kai asmuo sulaukia pilnametystės – kai jam sueina 18 metų. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 2 straipsnio 13 dalies nuostatos užtikrina paramos būstui teikimą vaikams iki pilnametystės, o vyresnio amžiaus vaikams (iki 24 metų) paramos teikimui kartu su savo tėvais sudaromos prielaidos tik jeigu jie mokosi ar studijuoja, todėl pilnamečiai vaikai, kurie, iki jiems sukankant pilnametystei, kartu su šeima buvo įrašyti į savivaldybės laukiančiųjų socialinio būsto asmenų ir šeimų sąrašą kaip šeimos nariai, turi patys kreiptis į savivaldybės administraciją dėl teisės į paramą būstui išsinuomoti nustatymo ir gali būti įrašomi į savivaldybės laukiančiųjų socialinio būsto asmenų ir šeimų sąrašą kaip atskiri asmenys (šeimos) pagal jų prašymo savivaldybėje pateikimo datą, jeigu atitinka Įstatyme nustatytus reikalavimus.
Atsakymas. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad apie sprendimą išbraukti asmenis ir šeimas iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo, savivaldybės vykdomoji institucija per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja asmenis pagal paskutinę žinomą gyvenamąją vietą. Atsižvelgiant į tai, kad asmenys ir šeimos kiekvienais metais turi pateikti turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijas, savivaldybės administracija, patikrinusi dokumentus, kartu peržiūri ir šeimos, įrašytos į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, sudėtį, todėl pilnametystės sulaukusius asmenis turėtų raštu informuoti apie jų galimybę savarankiškai pretenduoti į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti.
Atsakymas. Galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose asmeniui visiškas civilinis veiksnumas, t. y. galėjimas savo veiksmais įgyti teises ir susikurti pareigas, numatytas, kai asmuo sulaukia pilnametystės – kai jam sueina 18 metų. Kartu Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 2 straipsnio 13 dalies nuostatos užtikrina paramos būstui teikimą vaikams iki pilnametystės, o vyresnio amžiaus vaikams (iki 24 metų) paramos teikimui kartu su savo tėvais sudaromos prielaidos tik jeigu jie mokosi ar studijuoja, todėl pilnametystės sulaukę vaikai, kurie, iki jiems sukankant pilnametystei, kartu su šeima gyveno socialiniame būste kaip šeimos nariai, turi patys kreiptis į savivaldybės administraciją dėl teisės į paramą būstui išsinuomoti nustatymo ir gali būti įrašomi į savivaldybės laukiančiųjų socialinio būsto asmenų ir šeimų sąrašą kaip atskiri asmenys (šeimos) pagal jų prašymo savivaldybėje pateikimo datą, jeigu atitinka Įstatyme nustatytus reikalavimus. Pažymėtina, kad atvejais, kai suaugę vaikai tampa atskira šeima, savivaldybės vykdomoji institucija gali inicijuoti socialinio būsto nuomos sutarties keitimą, jeigu nustatoma, kad asmeniui ar šeimai nuomojamas socialinis būstas neatitinka Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 15 straipsnyje nustatyto naudingojo ploto normatyvo arba nėra specialiai pritaikytas neįgaliesiems.

Atsakymas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 5 punktu, asmenims ir šeimoms gali būti parduodami tie savivaldybės būstai, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis ir kuriuose nuomininkai yra išgyvenę ne trumpiau kaip 5 metus nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, neatsižvelgiant į taikytas būsto nuomos sąlygas.

Pažymėtina, kad savivaldybės taryba,  prieš priimdama sprendimą parduoti savivaldybės būstą nuomininkui, turi įvertinti būsto pardavimo socialinius, ekonominius ir kitus aspektus. Kokiais atvejais gali būti parduodami savivaldybės būstai, turėtų būti numatyta savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintoje tvarkoje.

Atsakymas. Jeigu asmeniui, dėl pablogėjusios sveikatos būklės sukakus senatvės pensijos amžių, buvo nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, jam turėtų būti taikomos Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 str. 11 d. nuostatos ir, jeigu šis asmuo atitinka teisei į socialinio būsto nuomą nustatytus reikalavimus (9 straipsnio 1 dalis), socialinis būstas šiam asmeniui turėtų būti išnuomotas ne eilės tvarka.

Scroll to Top