ADministracija

Būsto klausimai

Būsto informacija

Būsto klausimais, Vilkaviškio rajono savivaldybėje rūpinsi Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyrius, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus veiklos nuostatais.

Informaciją socialinio būsto klausimais teikia:
Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis 
Adresas: S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, Kabineto Nr. 227, tel.: (8 342) 60 027, el. p.: valdimaras.bakutis@vilkaviskis.lt

Svarbu

Informacija asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į paramą būstui Išsinuomoti

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu primename, kad asmenys ir šeimos, įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, arba nuomojantys Savivaldybės socialinį būstą, privalo kiekvienais metais iki gegužės 1 d. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoti savo turtą (įskaitant pajamas).

Asmenys arba šeimos (šeimos atveju – visi pilnamečiai šeimos nariai), nedavę rašytinio sutikimo Savivaldybės administracijai gauti duomenis iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, privalo kiekvienais metais iki gegužės 1 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai pateikti Metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją (forma FR0001).

     Deklaraciją galima pateikti seniūnijų, kurioje asmenys ar šeimos gyvena, seniūnų pavaduotojams arba pristatyti į Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyrių (Vilkaviškis, S. Nėries g. 1, 225 kab.).

     Įspėjame, kad asmenys ir šeimos, kurie, pasibaigus kalendoriniams metams (iki kitų metų gegužės 1 d.), nebus deklaravę turto (įskaitant pajamas) ir Savivaldybės administracijai pateikę turto deklaracijos, be atskiro įspėjimo bus išbraukiami iš Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo (toliau – Sąrašas).

     Jeigu turto deklaracijos nepateiks Savivaldybės socialinį būstą šiuo metu nuomojantys asmenys ar šeimos, Savivaldybės administracija turi teisę inicijuoti su jais sudarytų Socialinio būsto nuomos sutarčių nutraukimą ir nuomininkų iškeldinimą iš nuomojamų patalpų.

     Taip pat informuojame, kad paramos gavėjai gali pasinaudoti ir kita paramos būstui forma. Minėtasis įstatymas numato asmenims ir šeimoms, įrašytiems į Sąrašą ir išsinuomojusiems fiziniams ar juridiniams asmenims priklausantį tinkamą būstą, esantį Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, teisę į būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją.

     Tačiau atkreipiame dėmesį į tai, kad Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija būtų mokama tik tiems asmenims ir šeimoms, kurie, nuomodami iš privačių fizinių ar juridinių asmenų tinkamą būstą, sudaro ne trumpesniam kaip vienų metų laikotarpiui būsto nuomos ar išperkamosios nuomos sutartį ir ją įregistruoja Nekilnojamojo turto registre.

     Asmenys ir šeimos, pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą turintys teisę ir pageidaujantys pasinaudoti šia paramos forma, gali kreiptis į Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyrių.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Dokumentai

Prašymų formos

Sąrašai

ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į SOCIALINIO BŪSTO NUOMĄ, SĄRAŠAS

Nr. sąraše

Pareiškėjas

1

Vytas Bražinskas

2

Tomas Arbataitis

3

Neringa Vilčinskienė

4

Jonas Čiuprinskas

5

Adelė Zdancevičienė

6

Agnė Aušrotaitė

7

Vytautas Jankauskas

8

Nida Kezelytė

9

Česlovas Šūmakaris

10

Valdas Kasparavičius

11

Valė Tautvydaitė

12

Gintaras Kemfertas

13

Kristina Giraitienė

14

Ilona Siaurusaitienė

15

Daivas Mickevičius

16

Liuda Adomaitytė

17

Birutė Ūsienė

18

Ramūnas Vizbara

19

Irma Revaitytė

20

Birutė Navickienė

21

Rimas Vasiliauskas

22

Renata Vilkaitienė

23

Vidas Petras Kučinskas

24

Sofija Brižinskytė

25

Jūratė Tamašauskienė

26

Edita Deksnienė

27

Aistė Kalašinskienė

28

Irina Gumbrevičienė

29

Olga Neimonienė

30

Eugenija Bružinskienė

31

Oksana Stankevičiūtė

32

Gintautas Kazlauskas

33

Eglė Stebulienė

34

Tomas Tadas Astrauskas

35

Arnas Aštašauskas

36

Vidas Ditkus

37

Ričardas Stankevičius

38

Povilas Žilinskas

39

Jonas Ponomariovas

40

Eugenijus Guščius

41

Anna Gibaitienė

42

Ilona Morkevičiūtė

43

Vilmantas Tamašauskas

44

Evelina Galinaitytė

45

Milda Žadavičiūtė

46

Jolita Jakevičienė

47

Austėja Astrauskaitė

48

Erika Sedleckaitė

49

Laimas Stasiukaitis

50

Rasa Piliukaitytė

51

Birutė Murauskienė

52

Patricija Paplauskaitė

53

Svetlana Jasulevičienė

54

Rūta Lazauskaitė

55

Karolis Akuckas

56

Karina Lišauskienė

57

Renata Mališauskienė

58

Rimvydas Damidavičius

59

Lukas Damidavičius

60

Nerijus Liudvikauskas

61

Vilma Debesiūnaitė

62

Edmantas Karpavičius

63

Tomas Arlavičius

64

Gytis Glineckas

65

Aistė Krilavičiūtė

66

Luana Aleksandravičiūtė

67

Daiva Vasiliauskienė

68

Paulina Jančaitytė

69

Laura Petruševičiūtė

70

Gitana Orantaitė

71

Palmira Liaukevičienė

72

Andrei Vaičiūnas

73

Roberta Jonavičiūtė

74

Jurgita Kaminskienė

75

Gintarė Štaraitienė

76

Rimantas Kaminskas

77

Inga Strakauskaitė

78

Romualdas Štaras

79

Regina Kaškauskienė

80

Julytė Ambrasienė

81

Rūta Gurnevičienė

82

Laura Mackevičienė

83

Giedrė Brižinskienė

84

Neringa Dėdinaitė

85

Ernestas Mockevičius

86

Vakaris Kleiza

87

Irma Gajauskaitė

88

Vladimiras Gusevas

89

Rasita Vieraitytė

90

Tamara Brižinskaitė

91

Sigitas Zdancevičius

92

Klementina Barišauskaitė

93

Agnė Adomaitienė

94

Jurgita Barišauskaitė

95

Giedrė Krašauskienė

96

Lionė Pilkauskienė

97

Danutė Gerulaitytė

98

Borisas Adomaitis

99

Zenonas Maurutis

100

Dijana Vaičaitienė

101

Klaidas Kezelis

102

Deimantė Burdulytė

103

Patricija Valinskaitė

104

Juozas Venckevičius

105

Neimantė Narkevičiūtė

106

Vanda Ona Ambrasaitė

107

Roma Tamašauskienė

108

Virginija Mikulytė

109

Daiva Alkevičienė

110

Gabrielė Kozlova

111

Česė Benekeraitienė

112

Jonas Benekeraitis

113

Stanislova Sinkevičienė

114

Vilma Šeštokaitė

115

Žaneta Bartaševičienė

116

Rimas Krikštanas

117

Dalija Pėterytė

118

Dainius Kučinskas

119

Erika Sinkevičiūtė

120

Greta Jasulevičiūtė

121

Sandra Plechavičiūtė

122

Rimas Mičiulis

123

Aldona Karalevičienė

124

Raimondas Mikulskis

125

Juozas Pėteris

126

Jolanta Bartišiūtė

127

Inga Česnavičienė

128

Romualdas Sakalauskas

129

Džiuljeta Bendaravičienė

130

Tautvydas Petras Iškauskas

131

Edvinas Šimkus

132

Vidmantas Vasiliauskas

133

Agnė Lukoševičienė

134

Teresė Briaukienė

135

Rūta Brižinskaitė

136

Saida Bagdanavičiūtė

137

Oksana Majauckienė

138

Audrius Paškauskas

139

Jolanta Viršilaitė

Programa

Dažniausiai užduodami klausimai

DUK

Atsakymas. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 20 straipsnio 6 dalyje nustatyta, jeigu asmens ar šeimos, nuomojančio (nuomojančios) socialinį būstą, deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus daugiau kaip 20 procentų viršija šio Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius, asmens ar šeimos prašymu savivaldybės taryba, įvertinusi socialinio būsto poreikį savivaldybėje (tai turi būti numatyta savivaldybių tarybos sprendimu patvirtintose tvarkose), gali priimti sprendimą šį būstą nuomoti kaip savivaldybės būstą rinkos kainomis, apskaičiuojant ją vadovaujantis savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika, jeigu asmuo ar šeima neturi nuosavybės teise kito tinkamo būsto.

Atsakymas. Galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose asmeniui visiškas civilinis veiksnumas, t. y. galėjimas savo veiksmais įgyti teises ir susikurti pareigas, numatytas, kai asmuo sulaukia pilnametystės – kai jam sueina 18 metų. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 2 straipsnio 13 dalies nuostatos užtikrina paramos būstui teikimą vaikams iki pilnametystės, o vyresnio amžiaus vaikams (iki 24 metų) paramos teikimui kartu su savo tėvais sudaromos prielaidos tik jeigu jie mokosi ar studijuoja, todėl pilnamečiai vaikai, kurie, iki jiems sukankant pilnametystei, kartu su šeima buvo įrašyti į savivaldybės laukiančiųjų socialinio būsto asmenų ir šeimų sąrašą kaip šeimos nariai, turi patys kreiptis į savivaldybės administraciją dėl teisės į paramą būstui išsinuomoti nustatymo ir gali būti įrašomi į savivaldybės laukiančiųjų socialinio būsto asmenų ir šeimų sąrašą kaip atskiri asmenys (šeimos) pagal jų prašymo savivaldybėje pateikimo datą, jeigu atitinka Įstatyme nustatytus reikalavimus.
Atsakymas. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad apie sprendimą išbraukti asmenis ir šeimas iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo, savivaldybės vykdomoji institucija per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja asmenis pagal paskutinę žinomą gyvenamąją vietą. Atsižvelgiant į tai, kad asmenys ir šeimos kiekvienais metais turi pateikti turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijas, savivaldybės administracija, patikrinusi dokumentus, kartu peržiūri ir šeimos, įrašytos į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, sudėtį, todėl pilnametystės sulaukusius asmenis turėtų raštu informuoti apie jų galimybę savarankiškai pretenduoti į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti.
Atsakymas. Galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose asmeniui visiškas civilinis veiksnumas, t. y. galėjimas savo veiksmais įgyti teises ir susikurti pareigas, numatytas, kai asmuo sulaukia pilnametystės – kai jam sueina 18 metų. Kartu Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 2 straipsnio 13 dalies nuostatos užtikrina paramos būstui teikimą vaikams iki pilnametystės, o vyresnio amžiaus vaikams (iki 24 metų) paramos teikimui kartu su savo tėvais sudaromos prielaidos tik jeigu jie mokosi ar studijuoja, todėl pilnametystės sulaukę vaikai, kurie, iki jiems sukankant pilnametystei, kartu su šeima gyveno socialiniame būste kaip šeimos nariai, turi patys kreiptis į savivaldybės administraciją dėl teisės į paramą būstui išsinuomoti nustatymo ir gali būti įrašomi į savivaldybės laukiančiųjų socialinio būsto asmenų ir šeimų sąrašą kaip atskiri asmenys (šeimos) pagal jų prašymo savivaldybėje pateikimo datą, jeigu atitinka Įstatyme nustatytus reikalavimus. Pažymėtina, kad atvejais, kai suaugę vaikai tampa atskira šeima, savivaldybės vykdomoji institucija gali inicijuoti socialinio būsto nuomos sutarties keitimą, jeigu nustatoma, kad asmeniui ar šeimai nuomojamas socialinis būstas neatitinka Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 15 straipsnyje nustatyto naudingojo ploto normatyvo arba nėra specialiai pritaikytas neįgaliesiems.

Atsakymas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 5 punktu, asmenims ir šeimoms gali būti parduodami tie savivaldybės būstai, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis ir kuriuose nuomininkai yra išgyvenę ne trumpiau kaip 5 metus nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, neatsižvelgiant į taikytas būsto nuomos sąlygas.

Pažymėtina, kad savivaldybės taryba,  prieš priimdama sprendimą parduoti savivaldybės būstą nuomininkui, turi įvertinti būsto pardavimo socialinius, ekonominius ir kitus aspektus. Kokiais atvejais gali būti parduodami savivaldybės būstai, turėtų būti numatyta savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintoje tvarkoje.

Atsakymas. Jeigu asmeniui, dėl pablogėjusios sveikatos būklės sukakus senatvės pensijos amžių, buvo nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, jam turėtų būti taikomos Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 str. 11 d. nuostatos ir, jeigu šis asmuo atitinka teisei į socialinio būsto nuomą nustatytus reikalavimus (9 straipsnio 1 dalis), socialinis būstas šiam asmeniui turėtų būti išnuomotas ne eilės tvarka.

Scroll to Top