ADministracija

Vilkaviškio rajono savivaldybės religinių bendruomenių rėmimo programa

Vilkaviškio rajono savivaldybės religinių bendruomenių rėmimo programa

Vilkaviškio rajono savivaldybė yra išsikėlusi aiškius plėtros prioritetus: tvarios ekonominės plėtros skatinimas ir konkurencingumo didinimas, modernios visuomenės ugdymas ir socialinės gerovės plėtojimas, darnios aplinkos ir modernios infrastruktūros vystymas. Nevyriausybinėms organizacijoms ir bendruomenėms aktualiais klausimais, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje, pagal savo kompetenciją ir veiklos sritis konsultuoja administracijos skyriai, seniūnijos ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai.

Norint sužinoti daugiau informacijos ar įsikūrus naujai NVO prašome kreiptis į Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėją Jurgą Grigaliūnaitę-Milovanov, el. paštas: jurga.grigaliunaite-milovanov@vilkaviskis.lt arba Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiąją specialistę Audronę Ražinskienę, el. paštas: audrone.razinskiene@vilkaviskis.lt.

Aktuali informacija

Religinių bendruomenių rėmimo projektų viešinimas

Alksnėnų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija įgyvendino projektą „Alksnėnų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios elektros instaliacijos remonto darbai“.

Projekto tikslas – sumažinti gaisrų riziką Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, taip sudarant saugias ir tinkamas sąlygas tikintiesiems.

Projekto uždavinys – sutvarkyti netvarkinga bažnyčios elektros instaliaciją.

Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia bene labiausiai išsiskiria santūria architektūrine forma, puošniais mediniais altoriais, liaudiškais Nukryžiuotojo ir šventųjų drožiniais, sukurtais XVIII a. ir XIX a. Pastaruoju metu ugniagesiams vis didesnį nerimą kėlė bažnyčios priešgaisrinė apsauga. Įgyvendinant projektą buvo sutvarkyta netvarkinga bažnyčios elektros instaliacija ir taip sudarytos saugesnės ir tinkamesnės sąlygos tikintiesiems.

Projekto vertė – 3 300,00 Eur, iš jų 3 000,00 Eur Vilkaviškio rajono savivaldybės prisidėjimas prie projekto ir 300,00 Eur pareiškėjo prisidėjimas.

Vištyčio Švč. Trejybės parapija įgyvendino projektą „Vištyčio Švč. Trejybės bažnyčios nukritusių, įtrūkusių lubų bei vidinių sienų mūro grybo (pelėsio) paveiktų vietų remontas“.

Projekto tikslas – Vištyčio Švč. Trejybės bažnyčios nukritusių 0,5 kv. m. ir 12 m.  įtrūkusių lubų remontas bei 4 kv. m. vidinių sienų mūro grybo (pelėsio) paveiktų vietų remontas.

Projekto uždaviniai:

  • užkirsti kelią mūro pelėsio (grybo) plitimui ant vidinių bažnyčios sienų, sustabdyti lubų tinko skilimą ir kritimą, sudarant kuo geresnes sąlygas bažnyčios bendruomenei vykdyti savo veiklą bei apsaugant jos narių saugumą ir sveikatą;
  • apsaugoti bažnyčios patalpas nuo neigiamo pelėsio (grybo) poveikio, išsaugant bažnyčią, kaip vieną iš XIX a. šio krašto kultūros objektų.

Projekto vertė – 3 278,07 Eur, iš jų 2 000,00 Eur Vilkaviškio rajono savivaldybės prisidėjimas prie projekto ir 1 278,07 Eur pareiškėjo prisidėjimas.

Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo parapija įgyvendino projektą „Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčios stogo einamasis remontas“.

Įgyvendinant projektą siekiama išsaugoti Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios pastatą, neleisti jam sunykti, pagerinti bažnyčios pastato estetinį vaizdą. Taip pat siekiama didinti bažnyčios patrauklumą parapijos nariams ir svečiams, ugdyti bendruomenės religinę ir bendrąją kultūrą, skatinti parapijos bendruomenę aktyviai spręsti socialines ir kultūrines problemas.

Projekto metu bažnyčioje atliktas stogo einamasis remontas, kurio metu buvo sutvarkyta, paruošta dažymui (užtaisyti atsiradę plyšiai, pakeisti susidėvėję latakai, paviršius nuvalytas nuo rūdžių, apnašų ir nugruntuotas) ir nudažyta skardinė stogo danga. Įgyvendintas projektas užtikrino pastato išsaugojimą ateities kartoms bei tinkamą naudojimą religiniams, kultūriniams ir socialiniams poreikiams tenkinti.

Projekto vertė – 17 300,00 Eur, iš jų 11 000,00 Eur Vilkaviškio rajono savivaldybės prisidėjimas prie projekto ir 6 300,00 Eur parapijiečių aukos.

Dėkojame visiems prisidėjusiems prie bažnyčios stogo remonto darbų ir parapijos geradarius nuolat prisimename maldoje.

Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas bei pastoracinė taryba

Vilkaviškio rajono savivaldybės religinių bendruomenių rėmimo programos tikslas prisidėti  prie krašto kultūrinio paveldo dalies, priklausančios religinėms bendruomenėms, išsaugojimo, remti religinių bendruomenių veiklą vietos bendruomenėje.

Projekto tikslas:  Gižų krašto  kultūros paveldo objekto – architektūrinę ir  istorinę vertę turinčios ir  kultūrinio turizmo požiūriu patrauklios Gižų bažnyčios išsaugojimas.

 

Uždaviniai: 10 Gižų bažnyčios langų uždengti vidiniais grūdinto stiklo įlangiais;

paruošti patalpą saugiam remontui ir sutvarkyti bažnyčią po atliktų darbų.

 

Gižų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia įtraukta į kultūros vertybių registrą, vertinga tiek kultūriniu, tiek istoriniu požiūriu. Tai svarbiausias ir seniausias išlikęs Gižų kaimo architektūrinis objektas. Ši neogotikinio stiliaus  bažnyčia pastatyta 1850 m. pagal italų architekto Henriko Markonio projektą. Gižų bažnyčia yra lankoma ne tik vietos bendruomenės gyventojų, ja pasigrožėti ir pasimelsti atvyksta svečiai iš visos Lietuvos, čia vyksta kamerinės muzikos koncertai. Norint išsaugoti kultūros paveldo objektą – Gižų bažnyčią  ir jos turtą ateities kartoms, būtina restauruoti bažnyčios langus. Remiantis tyrimą vykdžiusio specialisto rekomendacijomis prieš pradedant langų restauravimą būtina 10 langų šoninėse navose iš vidaus uždengti arkiniais grūdintais stiklais t. y. įrengti berėmio stiklo įlangius.  Šio projekto įgyvendinimas yra pradinis etapas. Įgyvendinus projektą – uždengus Gižų bažnyčios langus vidiniais stikliniais įlangiais, pasirengta tolesniems bažnyčios langų tvarkybos darbams. Bažnyčios viduje esantis turtas bus apsaugotas nuo lietaus ir vėjo, o viduje tapo šilčiau ir jaukiau pamaldų dalyviams. Atlikti darbai svarbūs bažnyčiai išsaugoti, turės pagarbią išliekamąją vertę ateities kartoms. Projekto vertė 13800,00 Eur, iš jų 13000 Eur Vilkaviškio rajono savivaldybės lėšos, 800 Eur – parapijiečių prisidėjimas.

Projekte numatytus darbus atliko UAB „Provitra“ ir Gižų kaimo bendruomenės savanoriai.

 

Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo parapija įgyvendino projektą „Pajevonio Šv. Jono Krišktytojo bažnyčios einamasis remontas“. Projektas įgyvendintas pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės religinių bendruomenių rėmimo programą. Projekto metu  už Vilkaviškio rajono savivaldybės skirtas  lėšas 10 000,00 eurų, bei aukotojų suaukotas aukas buvo atnaujintas Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčios vidus. Bažnyčios vidus buvo avarinės būklės. Dabar visi parapijiečiai ir svečiai gali džiaugtis atnaujinta bažnyčia, kurioje net tik renkamasi maldai, tačiau, taip pat vyksta įvairūs kultūriniai renginiai. 

Gražiškių Šv. Arkangelo Mykolo parapija įgyvendino projektą „Apsaugokime tai – ką turime“. Projekto lėšomis atliktas bažnyčios pagrindinio įėjimo tambūro remontas. Sukurta saugesnė aplinka tikintiesiems bei besilankantiems svečiams, apsaugotos meno ir architektūros vertybės.
Projektas įgyvendintas pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės religinių bendruomenių rėmimo programą.

Pilviškių Švč. Trejybės parapija įgyvendino projektą „Statome Gyvąją Bažnyčią“. Projekto metu buvo įsigyti du dideli projekciniai TV ekranai, kuriuose Šv. Mišių metu bus rodomi giesmių tekstai, maldos, skaitiniai adoracijai, Šventojo Tėvo maldos intencijos ir kt. Prie projekto įgyvendinimo prisidėjo Vilkaviškio rajono savivaldybė skirdama 1998 eurų paramą šiam projektui įgyvendinti.
Projektas įgyvendintas pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės religinių bendruomenių rėmimo programą.

Naujienos

Scroll to Top