ADministracija

NVO ir bendruomenės

Priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje

Vilkaviškio rajono savivaldybė yra išsikėlusi aiškius plėtros prioritetus: tvarios ekonominės plėtros skatinimas ir konkurencingumo didinimas, modernios visuomenės ugdymas ir socialinės gerovės plėtojimas, darnios aplinkos ir modernios infrastruktūros vystymas. Nevyriausybinėms organizacijoms ir bendruomenėms aktualiais klausimais, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje, pagal savo kompetencija ir veiklos sritis konsultuoja administracijos skyriai, seniūnijos ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai.

Norint sužinoti daugiau informacijos ar įsikūrus naujai NVO prašome kreiptis į Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėją Jurgą Grigaliūnaitę-Milovanov, el. paštas: jurga.grigaliunaite-milovanov@vilkaviskis.lt arba Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiąją specialistę Paulą Aidukonienę, el. paštas: paula.aidukoniene@vilkaviskis.lt.

 

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2023 METŲ VEIKSMŲ PLANO 2.1.1.1 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO IR LĖŠŲ SKYRIMO BEI NAUDOJIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ projektų viešinimas

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2022 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.6 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO IR LĖŠŲ SKYRIMO BEI NAUDOJIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ projektų viešinimas

Patunkiškių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Bendruomeninės veiklos stiprinimas Šeimenos seniūnijoje“ finansuotą „Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo projektų atrankos konkurso“ lėšomis. 

Projekto įgyvendinimui skirta paramos suma – 2 919,21 Eur. 

Projekto partneriai – Paežerių kaimo bendruomenė „Aukso ragas“, Gudelių, Stirniškių, Serdokų, Čyčkų kaimo bendruomenės. 

Projektas įgyvendintas pagal aprašo 10.7. punktą – bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). 

Projekto tikslas – stiprinti Šeimenos seniūnijos bendruomeninę veiklą.

Uždaviniai – sutvarkyti Šeimenos seniūnijos bendruomenių viešąsias erdves, organizuoti sporto, švietėjiškus ir kultūrinius renginius, stiprinti bendruomenių materialinę bazę.

Įgyvendintos projekto veiklos:

 • Viešųjų erdvių tvarkymas ir patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams Patunkiškių kaime. Buvo nupirkta elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslauga. Suorganizuota aplinkos tvarkymo talka įrengti takutį priėjimui prie bendruomenės namuko.
 • Gudelių bendruomenės namų pritaikymas visuomenės poreikiams. Nupirkta šildymo sistemos įrengimo paslauga, suorganizuota bendruomenės namų tvarkymo tvarkymo talka.
 • Viešųjų erdvių priežiūra  Čyčkų kaime. Nupirktos šiukšliadėžės, suorganizuota viešųjų erdvių tvarkymo talka.
 • Viešųjų erdvių priežiūra Paežerių kaime. Buvo nupirkti  krokų svogūnėliai, jais apsodintas laukas aplink koplytstulpį, suorganizuota viešųjų erdvių tvarkymo talka.
 • Viešųjų erdvių priežiūra Pūstapėdžių kaime. Nupirktas trimeris viešųjų erdvių priežiūrai, suorganizuota talka.
 • Viešųjų erdvių priežiūra Stirniškių kaime. Nupirkta skulptūros pagaminimo paslauga, suorganizuota viešųjų erdvių priežiūros talka.

   

Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga įgyvendino projektą „NVO veiklos stiprinimas Vilkaviškio seniūnijoje“ finansuotą „Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo projektų atrankos konkurso“ lėšomis.

Projekto įgyvendinimui skirta paramos suma – 5 051,99 Eur.

Projekto partneriai – Vilkaviškio trečiojo amžiaus universitetas, Vilkaviškio Pagyvenusių Žmonių  Klubas ,,Rudenėlis“, Lietuvos raudonojo kryžiaus Vilkaviškio skyrius.

Projekto tikslas – skatinti Vilkaviškio miesto seniūnijos nevyriausybinių organizacijų savarankiškumą, stiprinti jų narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, viešinti visuomeninę veiklą, aktyvinti gyventojų užimtumą ir savanorystę.

Projekto uždaviniai:

 1. Vykdyti socialinę veiklą, skirtą socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms ir veiklą, susijusi su pagalbos bendruomenės nariams teikimu COVID-19 pandemijos metu.
 2. Vykdyti veiklą, skirtą atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, migrantams įtraukti į bendruomeninę veiklą.
 3. Vykdyti veiklą, skirtą bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti.
 4. Vykdyti veiklą, skirtą 2022 metams paskelbtiems Savanorystės metais.

Įgyvendintos veiklos:

 • Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms ir veikla, susijusi su pagalbos bendruomenės nariams teikimu. Buvo verdama labdaros sriuba, nupirkti maisto produktai sriubos virimui. Suorganizuoti kalėdiniai vienišų, senyvo amžiaus žmonių, ukrainiečių lankymai – nupirkta 60 vnt. kalėdinių dovanų rinkinių nuo karo pabėgusiems ukrainiečiams. Veiklos vykdytojas – Lietuvos Raudonojo kryžiaus Vilkaviškio skyrius. 
 • Veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, migrantams įtraukti į bendruomeninę veiklą. Suorganizuoti 4 laisvalaikio praleidimo renginiai- 100 dalyvių (nupirktas maitinimas, apdovanojimai, pavėžėjimas). Lietuvos Raudonojo kryžiaus Vilkaviškio skyrius. 
 • Veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti. Psichoemocinės būsenos stiprinimui suorganizuotas psichologo 11 paskaitų ciklas (nupirkta lektoriaus paslauga). Savanorystės skatinimui suorganizuota edukacinė programa J. Basanavičiaus tėviškėje 50 dalyvių. Veiklos organizatorius – Vilkaviškio trečiojo amžiaus universitetas. Suorganizuota ekskursija į Klaipėdą (nupirkta 50 žmonių kelionės organizavimo paslauga su maitinimu). Veiklos organizatorius – Vilkaviškio Pagyvenusių Žmonių Klubas „Rudenėlis“.
 • Veikla, skirta 2022 metams Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. XIV 314 „Dėl 2022 metų paskelbimo Savanorystės metais“, paskelbtais Savanorystės metais“. Visos projekte dalyvaujančios organizacijos suorganizavo  viešųjų erdvių tvarkymo talką su pikniku. Dalyvių skaičius – 100. Veiklos vykdytojai – Vilkaviškio trečiojo amžiaus universitetas, Vilkaviškio Pagyvenusių Žmonių Klubas ,,Rudenėlis“, Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga, Lietuvos raudonojo kryžiaus Vilkaviškio skyrius.

 

Matlaukio kaimo bendruomenė įgyvendino NVO ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 m. veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ projektą „Kybartų seniūnijos NVO stiprinimas“. Skirtas finansavimas – 3 374,26 eurų.

Atsižvelgiant į tai, kad projektas yra įgyvendinamas kartu su partneriais, organizuojami pasitarimai, bei kiti renginiai, todėl vykdant šį projektą yra skatinamas bendradarbiavimas tarp Kybartų seniūnijos bendruomenių.

Projekto tikslas – skatinti Kybartų seniūnijos bendruomenių ir kitų nevyriausybinių organizacijų savarankiškumą, stiprinti jų narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, viešinti bendruomeninę veiklą, aktyvinti gyventojų užimtumą ir savanorystę į veiklas įtraukiant jaunimą ir socialinę atskirtį patiriančius asmenis, tuo prisidėti prie socialinės atskirties ir skurdo mažinimo, bei ekonominės gerovės kūrimo kaimiškose vietovėse.

Skatinant bendruomenės narių ir miesto gyventojų sutelktumą, tarpusavio pasitikėjimo stiprinimą, vykdant kultūrinę, pramoginę ir švietėjišką veiklą, Kybartų miesto bendruomenei nupirktas elektros generatorius, reikalingas organizuojant renginius po atviru dangumi ir Kybartų požemyje.

Skatinant Kybartų miesto ir Kybartų seniūnijos gyventojų, ypač vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimą, sporto ir sveikatinimo veiklas, Kybartų sporto klubui „Sveikata“ buvo nupirktos konferencinės kėdės.

Skatinant bendruomenes organizuoti akcijas, bei iniciatyvas, bendruomenines talkas, skirtas viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti Šiaudiniškių kaimo bendruomenei buvo nupirktos benzininės gyvatvorių žirklės ir kopėčios, Keturkaimio kaimo bendruomenei – šakų genėtuvas, grandinė pjūklui, kastuvas, grėblys ir lauko durys bendruomenės namams, Matlaukio kaimo bendruomenei – lentelės lauko suoliukų renovacijai, Kybeikių kaimo bendruomenei – motorinis pjūklas šakoms genėti, Gudkaimio kaimo bendruomenei – lapų pūtikas, Vilkupių kaimo bendruomenei – statybinė mediena lauko pavėsinei, Šūklių kaimo bendruomenei nupirkti „Švč. M. Marijos su Jėzumi“ skulptūros atnaujinimo darbai.

Projekto finansavimo šaltinis – Lietuvos Respubliko socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

 

                       

Pilviškių miestelio bendruomenė įgyvendino NVO ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų programos finansavimo projektą „Kai pakvimpa Kalėdomis“.

Projekto tikslas – tęsiant bendruomenės tradicijas, kartu su partneriais, organizuoti akcijas ir iniciatyvas, skirtas socialinės veiklos ir savanorystės plėtojimui bei priemonių, skatinančių bendruomenės narių kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis. Projektas finansuotas 1235,60 eurų.

Įgyvendinant projektą suorganizuota socialinė akcija, kurios metu į kalėdinių dekoracijų gamybą buvo įtraukti miestelio įstaigų, verslo įmonių kolektyvai bei gyventojai. Pagamintos 28 kalėdinio žaisliuko dekoracijos, kuriomis papuoštas viešosios erdvės estrados kupolas. Tęsiant tradiciją, suorganizuota kalėdinio dekoravimo akcija viešosiose erdvėse, kurios dėka miestelyje sukurta kalėdinė nuotaika. Suorganizuota miestelio kalėdinės eglės įžiebimo šventė su Kalėdų seneliu. Taip pat bendruomenė netradiciškai įvykdė tradicinę kalėdinio pyrago akciją. Vieniši asmenys buvo pakviesti į Advento pietų pasibuvimą, kurį organizavo Pilviškių Švč. Trejybės parapijos Pastoracinė taryba. Jaukiu bendravimu, vaišėmis ir dovanėlėmis užpildyta pora valandų šių žmonių vienatvės.

 Projekto finansavimas leido galimybę įsigyti priemones tradicinei kalėdinei miestelio viešųjų erdvių dekoravimo akcijai.

Projekto partneriai Pilviškių seniūnija, Pilviškių Švč. Trejybės parapija ir Lietuvos Raudonojo kryžiaus Vilkaviškio skyrius.

Pilviškių miestelio bendruomenė

 

 

Vilkaviškio rajono Klausučių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ programą.

Projektas „Bendruomenės aplinkos kokybės gerinimas“

Projekto partneriai – Sūdavos, Slabadų, Daržininkų bendruomenės.

Projekto vertė – 1781,40 Eur.

Projekto dėka teikėjas ir partneriai pagerino bendruomenių materialinę vazę ir gyvenamąją aplinką. 

Klausučių kaimo bendruomenė įsigijo uždaromą smėlio dėžę, du vaikiškus stalus, sujungtus su suolais, vieną didelį stalą, sujungtą su suolais, du parko suoliukus. Įranga statoma Drebulinės kaime vaikų žaidimų aikštelėje.

Daržininkų kaimo bendruomenė įsigijo gatvės apšvietimo atramą su pamatu ir šviestuvu. Atrama įrengiama vaikų žaidimų aikštelei apšviesti prie Daržininkų bendruomenės namų.

Slabadų kaimo bendruomenė įsigijo 4 parko suoliukus, kurie įrengti Slabadų parke.

Sūdavos kaimo bendruomenė įsigijo vaizdo stebėjimo sistemą, kuri įrengiama prie Sūdavos kaimo bendruomenės namų.

Vilkaviškio rajono Degučių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ programą.

Projektas – „Keliaukime ir bendraukime“

Projekto partneriai: Keturvalakių ir Karklinių bendruomenės.

Projekto vertė 1385,00 Eur.

Rugsėjo 10 dieną Degučių, Keturvalakių ir Karklinių kaimų gyventojai vyko į pajūrio kraštą. Aplankė Kretingoje esantį Japonišką sodą, išklausė įdomų gidės pasakojimą apie sodo įkūrimą, draugystę su japonu. Aplankė Kretingos senamiestį, pietavo senamiestyje įsikūrusiame Baltaragio malūne. Palangoje pasivaikščiojo po Gintaro muziejaus parką, Birutės kalną ir laisvą laiką leido prie jūros. Kelionės metu Degučių, Keturvalakių ir Karklinių kaimų gyventojai turėjo galimybę bendrauti pasidalyti džiaugsmais ir bėdomis, pasidžiaugti nuveiktais darbais. Grįžtant namo autobuse buvo organizuotas pokalbis „Kokios veiklos reikia šiandieninei bendruomenei, kad ji būtų socialiai jautresnė“. Nutarta, kad būtent ir reikalingos kelionės ir bendros veiklos, kurių metu sužinotume ir pamatytume kažką naujo ir būtų galimybė susitikti ir bendrauti skirtingų kaimo gyventojams ypač vienišiems, senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems ar kitų sunkumų turintiems.

Vištyčio seniūnijos kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Mes stiprūs, nes veikiam kartupagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ sutarties Nr. J2-522.

Projekto tikslas. Stiprinti bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinančią veiklą, skatinti kultūrinę veiklą.

Bendra projekto vertė – 1134,65 Eur. (su PVM).

Suorganizavom šeimų festivalį, įsigijome stalus.

  

  

Projekto vykdytojas – Opšrūtų kaimo bendruomenė.

Projekto finansavimo šaltinis – valstybės biudžeto lėšos (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija). Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“  programos lėšos.

Sutartis –  Nr. J2-521, 2022 liepos mėn. 15 d.

Projekto veikla – Opšrūtų kaimo bendruomenės veiklos stiprinimas.

Paramos suma –  1 235,61 Eur, prisidėjimas bendruomenės lėšomis 324,60 Eur.

Projekto tikslas – stiprinti bendruomeninę veiklą, sudarant tinkamas sąlygas jai vykdyti.

Uždaviniai:

1) Pasirūpinti viešųjų erdvių priežiūra įsigyjant žoliapjovę, kastuvą, grėblį, karutį.

2) Renginių organizavimui įsigyti paviljoną, projektorių, kavos perkolatorių, puodeliai, lėkštelės ir šaukšteliai.

3) Dalyvauti edukacijoje „Duonos kelias“ bendruomenėje „Virbalio vartai“.

4) Suorganizuoti švietėjišką informacinę paskaitą apie finansus.

5) Suorganizuoti vasaros dienos stovyklą vaikams.

Projekto veiklomis siekiama sustiprinti bendruomeninę veiklą, skatinti kartų bendradarbiavimą. Įsigytos priemonės užtikrins organizuojamų renginių kokybę

Vykdytos veiklos:

Aplinkos ir viešųjų erdvių kokybei gerinti ir materialinei bazei stiprinti įsigijome žoliapjovę, kastuvą, karutį  ir grėblį. Įsigiję šias priemones šienavome ir tvarkėme parkelį bei aplinką  prie bendruomenės namų.

Suorganizavome Pilviškių miestelio seniūnijos salėje ir Opšrūtų kaimo bendruomenės namuose švietėjiškas informacines paskaitas „Taupymas, finansai ir lengvatos bei išmokos“ senjorams, jaunimui, šeimoms su vaikais ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims. Šias paskaitas atlikome nemokamai – savanoriškai. O joms pravesti įsigijome projektorių su ekranu, kavos virdulį-perkolatorių, puodelius, šaukštelius ir lėkštutes.

Vaikams ir paaugliams suorganizavome dienos vasaros stovyklą, kurios metu vyko pažintinė, istorinė ir sportinė veikla. Jei pravesti įsigijome paviljoną-palapinę, kurioje susėdę piešėme, vaišinomės užkandžiais. Mažiesiems vaikučiams buvo pakviestas personažas „Kakė Makė“, didesnieji rungtyniavo estafetėse, klausėsi istorijos apie Opšrūtus.

Suorganizavome išvyka į bendruomenę „Virbalio vartai“ kurios metu, įvairaus amžiaus bendruomenės nariai dalyvavo edukacijoje „Duonos kelias“. Edukacijos metu lipdėm iš molio, pynėm juostas, audėm, liejom vaško žvakes, minkėm ir kepėm duonelę. Bendravom ir klausėmės įvairių su duona susijusių istorijų.

Įgyvendinus projektą bendruomenės namų patalpos pasipildė reikmenimis, kurie bus pritaikyti visuomenės poreikiams. Įgyvendinus visas projekte numatytas veiklas pagerėjo Opšrūtų kaimo gyvenamoji aplinka. Tikimės, kad dėl projekto rezultatų padidės gyventojų dalyvaujančių bendruomenės veikloje skaičius. Išaugs renginių ir renginių dalyvių skaičius. Skatinsime savanorystę. Norime, kad kuo daugiau gyventojų naudotųsi sukurtu gerbūviu, rūpintųsi jo išsaugojimu ir puoselėtų savo kaimo aplinką, kurtų bendravimo tradicijas ir darytų kaimą patrauklesnį.

Bendruomenė „Dailučių švyturiai“  įgyvendino projektą „Kaimo kryžiaus atnaujinimas“, finansuotą  „Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ lėšomis.

Projekto tikslas – Dailučių kaime pastatyti naują kaimo kryžių.

Projekto įgyvendinimui  Vilkaviškio rajono savivaldybė skyrė 1400,00 eurų.

Projekto lėšomis įsigytos Kryžiaus pastatymui ir pagaminimui reikalingos medžiagos (mediena, dažai, kitos medžiagos).

 

Pajevonio kaimo bendruomenė ,,Jevonio versmė“ pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ kartu su partneriais Būdviečių bendruomene „Zanyla“ ir Karalkrėslio kaimo bendruomene įgyvendino projektą ,,Viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimas Pajevonio seniūnijoje 3“.

Projekto tikslas – visuomenės poreikiams skirtų teritorijų tvarkymas ir puoselėjimas.

Vilkaviškio rajono savivaldybė projekto įgyvendinimui skyrė 1267,98 Eur.

Už skirtas lėšas įsigyta daugiamečių dekoratyvinių augalų, gėlių (tulpių, narcizų, žydrių) svogūnėlių. Dekoratyviniai ir žydintys augalai pavasarį tikrai pagyvins Pajevonio, Būdviečių, Užbalių, Vaišvilų kaimų viešąsias erdves ir sukurs jaukią ir patrauklią aplinką vietinių gyventojų ir atvykusių žmonių poilsiui bei laisvalaikiui.

 Bendruomenės informacija

Gražiškių seniūnijos kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Lauko scenos rūsių imitacinių durų įsigijimas“ pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Projekto vertė – 1 068,41 Eur

Projekto tikslas – pagražinti lauko scenos rūsių estetinį vaizdą įsigyjant duris su kalvio darbo vyriais.

Uždaviniai:

 1. Įsigyti 2 naujas duris su kalvio darbo durų vyriais.
 2. Sumontuoti ir įtvirtinti duris ir vyrius.

Projekto tikslinė grupė – įvairaus amžiaus renginiuose dalyvaujantys asmenys. Į montavimo darbus buvo įtraukti 3 darbininkai, aplinkos tvarkymo darbus atliko 3 visuomenei naudingos veiklos darbininkai.

Projekto lėšomis įsigytos ir ant lauko scenos rūsių angų sumontuotos imitacinės medinės durys su kalviškais lankstais ir rinkėmis, pagerintas lauko scenos estetinis įvaizdis.

Kaimo bendruomenė „Senieji Antupiai“ įgyvendino projektą „Kuriame jaukumą sau ir kitiems“ finansuotą Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų  ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 m. veiksmų plano 1.1.6 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“  rėmimo programos lėšomis (projektui įgyvendinti skirta 1143,76 Eurų savivaldybės lėšų ir 356,24 Eurus prisidėjo bendruomenė, kurią  piniginėmis lėšomis šio projekto vykdymui parėmė kaimo  ūkininkai).

Projekto tikslas – sutvarkyti apleistą Antupių kaimo Miško g. esančią 1,10 ha erdvę, sukuriant naują infrastruktūros objektą – kultūros renginiams skirta aikštelę „Vasaros amfiteatras“ bei pritaikant ją gyventojų poreikiams. Sudaryti palankias sąlygas poilsiui, renginių organizavimui, padidinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą, sutvarkant ir apželdinant teritoriją, bei įkuriant laisvalaikiui skirtą erdvę ir tuo pačiu pagerinti Antupių kaimo įvaizdį. Kiekviena projektinė veikla vienija bendruomenę ir yra matoma, visiems suteikianti galimybę bendrai   susitelkus gražinti savo kaimelį, gerinti kaimo žmonių gyvenimą ir aplinką, stiprinti tarpusavio pasitikėjimą bei visuomenei parodyti, kad kaimo vietovės ne miršta, tačiau yra aktyvios, iniciatyvios ir turinčios ambicingų tikslų, galinčios priimti sprendimus  dėl bendruomenių narių  socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Projekto lėšos buvo skirtos Antupių k.  Miško gatvėje esančios 1,10 ha  viešojoje erdvėje augantiems 30 vnt. įvairių medžių išgenėjimui ir ąžuolo kraštinių kamienų surišimui trosu. Už šio projekto lėšas buvo  pasamdytas  profesionalus arboristas teikiantis  paslaugas medžių genėjimui, nes medžiai yra seni, labai aukšti ir stori. Bendruomenė savo jėgomis šių  darbų nebuvo pajėgi atlikti, nes tam neturėjo tam skirtos  įrangos ir žmonių išmanančių  šį darbą. Profesionaliai išgenėti dideli medžiai augantys  sklypo pakraščiuose žymės  viešosios  erdvės ribas, tuo pačiu  duos pavėsį karštuoju metų laiku, o viduje sklypo  grupėmis  augantys jauni medeliai  duos  bendram vaizdui  gyvumo ir jaukumo, atskirs  skirtingų  veiklų  ribas .

Pilnai įrengtoje šioje viešoje erdvėje kasdien lankysis daugiau kaip 10 asmenų, nes ji randasi šalia Antupių miško į kurį atvyksta žmonės iš įvairių Vilkaviškio  ir  aplinkinių kaimų praleisti laisvalaikį gryname ore, pavaikščioti su šiaurietiško ėjimo lazdomis, pasivažinėti dviračiais, o žiemą ir rogutėmis. Ateityje čia planuojame pastatyti betoninius lauko teniso, šaškių ir šachmatų stalus, grilio zoną, vaikų žaidimų zoną  bei kitas laisvalaikio praleidimo priemones, vyks renginiai, o tai dar labiau stiprins bendruomenės narių motyvaciją ir toliau būti pilietiškai aktyviems – plėsti veiklas, aktyvins bendruomeniškumą, skatins aktyvų laisvalaikio praleidimą, suteiks daugiau galimybių integruotis į bendruomenę vyresniems arba socialiai pažeidžiamiems žmonėms.

Projektas įtraukė ir suvienijo kaimo gyventojus, savanoriškai prie erdvės tvarkymo darbų prisijungė  ne tik bendruomenės nariai, bet ir Bačkiškių bei Bardauskų kaimo gyventojai.  Projekto dėka stiprės Antupių gyventojų, vaikų, jaunimo pilietiškumas, savanorystė ir bendruomeniškumas.
Akivaizdūs aplinkosaugos rezultatai – sutvarkyta kaimo viešoji erdvė įpareigos tęsti aplinkos priežiūros ir jos puoselėjimo veiklas, formuos teigiamas aplinkosaugines nuostatas – nešiukšlinti, neniokoti, bei kultūrines – globoti ir saugoti savo darbu sukurtą poilsinę aplinką bei vietą, skatinančią pamąstyti apie amžinąsias vertybes, keliančias savigarbą.

Geisteriškių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Mažais žingsneliais į didelius darbus“, finansuotą Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ lėšomis. Sutarties numeris – 2022 m. liepos 18 d. Nr. J2-529.

Projekto tikslas – stiprinti bendruomeninę veikla, įsigyjant reikiamas prekes viešųjų erdvių priežiūrai, skatinti bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą.

Projektas įgyvendintas su partneriais – Vilkaviškio rajono Vartų kaimo bendruomene ir Bartninkų bendruomene „Aista“.

Projekto įgyvendinimui skirta paramos suma – 1599,22 Eur.

Projekto lėšomis įsigytos reikalingos priemonės viešųjų erdvių priežiūrai – benzininės žoliapjovės, karučiai.

Projekto įgyvendinimo metu suorganizuotos viešųjų erdvių priežiūros talkos Bartninkų bendruomenėje „Aista“, Geisteriškių ir Vilkaviškio rajono Vartų kaimo bendruomenėse.

Įsigytos viešųjų erdvių priežiūros priemonės projekto dalyviams suteikė galimybę saugiau, lengviau ir kokybiškiau prižiūrėti bendruomenių viešąsias erdves, kuriose vyksta renginiai, aktyvus ir pasyvus gyventojų poilsis.

Į projekto įgyvendinimą buvo įtrauki jauni, socialinę atskirtį patiriantys žmones. Projekto dėka paskatintas bendruomeniškumas, bendradarbiavimas.

       

 

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.4 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO IR LĖŠŲ SKYRIMO BEI NAUDOJIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Inesa Ližaitienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė, vertinimo komisijos sekretorė;

Lina Grygelaitienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja;

Lina Kružinauskienė, Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė;

Rimvydas Palubinskas, Alvito kaimo bendruomenės pirmininkas;

Asta Ivanauskienė, Lakštučių kaimo bendruomenės pirmininkė;

Ramūnas Žemaitis, Kybartų seniūnijos Gudkaimio seniūnaitijos seniūnaitis;

Rimgaudas Ambrasas, Pilviškių seniūnaitijos seniūnaitis;

Rima Čiuprinskienė, Pajevonio seniūnijos Karklupėnų seniūnaitė;

Lina Verbylienė, Šeimenos seniūnijos Mažųjų Būdežerių seniūnaitijos seniūnaitė.

PRIDEDAMA:

2021-05-12 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. B-ĮV-572

Priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ projektų viešinimas

Klausučių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Bendruomenių aplinkos kokybės gerinimas“ pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Projekto tikslas: Klausučių seniūnijos bendruomenių viešųjų erdvių aplinkos kokybės gerinimas.

Projekto dėka Klausučių kaimo bendruomenė įsigijo lauko pavėsinei suremontuoti reikalingą stogo dangą, Teiberių ir Mažųjų Šelvių bendruomenė organizavo aplinkos tvarkymo akciją ir pasodino 100 vienetų koloninių tujų tvorą. Sūdavos ir Slabadų bendruomenės įsigijo lauko suoliukus ir stalą įvairiems lauko užsiėmimams organizuoti. Daržininkų bendruomenei organizuojant aplinkos tvarkymo darbus, buvo sudarytos galimybės įsigyti reikalingą vejapjovę.

Projekto vertė: 1809,52 Eur. Projekto partneriai Teiberių ir Mažųjų Šelvių, Sūdavos, Slabadų, Daržininkų bendruomenė. Projektą finansavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Vilkaviškio miesto bendruomenė įgyvendino projektą “Bendruomeniškumo stiprinimas Vilkaviškio seniūnijoje”, finansuotą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ lėšomis. Projekto metu buvo įgyvendintos šios veiklos:

 2021 m. lapkričio 1 d. vėlinių žvakučių uždegimo akcija Vilkaviškio senosiose kapinėse. Lapkričio 1 d. Vilkaviškio miesto bendruomenė pakvietė visus uždegti po žvakelę senosiose Vilkaviškio kapinėse ir taip pagerbti čia palaidotus žymius mūsų krašto žmones. Tai jau trečias toks bendruomenės organizuojamas renginys. Dalyvavo 22 žmonės, aktyviai dalyvavo ir socialinės globos grupinio gyvenimo namų gyventojai.

2021 m. gruodžio 17 d. Vilkaviškio ligoninės palaikomojo gydymo skyriaus pacientų ir darbuotojų pasveikinimo renginys. Gruodžio 17 d. Vilkaviškio miesto bendruomenės nariai Kalėdų proga paruošė dovanėles Vilkaviškio ligoninės palaikomojo gydymo skyriaus pacientų ir darbuotojų pasveikinimui. Šiemet jau šešti metai, kai bendruomenė organizuoja tokį pasveikinimą, kiekvienam skyriaus ligoniui įteikia po simbolinę dovanėlę. Šį kartą – tai buvo indelis medaus. Šiais metais nebuvo galimybės dovanėles įteikti tiesiogiai, nes dėl COVID-19 pandemijos apribojimų nebuvo galima patekti į ligoninės skyrių. Dovanėlės buvo perduotos skyriaus personalui.

Vaikų žaidimų aikštelės įrengimas Statybininkų gatvės daugiabučių namų zonoje. Lapkričio mėn. Statybininkų gatvės daugiabučių namų zonoje buvo įrengta vaikų žaidimų aikštelė su vaikų žaidimų įrenginių kompleksu: trimis bokšteliais, čiuožykla, žaidimų tinklu, sūpuoklėmis. Aikštelės montavimo darbus organizuojavo bendruomenės nariai su Vilkaviškio miesto seniūnijos pagalba. Įrengus aikštelę sudarytos pakankamai geros sąlygos mažųjų vaikų žaidimams (užimtumui).

Lauko treniruoklių įrengimas Žalumynų kvartalo skvere. Spalio mėn. buvo nupirkti du lauko treniruokliai, skirti Žalumynų kvartalo skverui.

Projekto veiklų išlaidos – 5.045,11 Eur.

Projektą finansavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Karalkrėslio kaimo bendruomenė, pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ kartu su partneriais, Būdviečių bendruomene ,,Zanyla‘‘ ir Pajevonio kaimo bendruomene ,,Jevonio versmė‘‘, Pajevonio seniūnijoje įgyvendino projektą „Jaukią aplinką kuriame patys –  džiaugiamės visi“. 37 žmonės dalyvavo prie bendruomenės namų aplinkos kokybės gerinimo, gražinimo ir puoselėjimo darbų. Šventiniam laikotarpiui papuošti bendruomenių pastatai,  viešosios erdvės. Kalėdinės puošmenos ir dekoracijos padėjo sukurti jaukią ir patrauklią aplinką vietinių gyventojų ir atvykusių žmonių poilsiui bei laisvalaikiui šventiniu laikotarpiu.

Vilkaviškio rajono savivaldybė projektui įgyvendinti skyrė 1 279,34 Eur.

Kiekviena veikli bendruomenė turi bendruomenės namus, kuriuose vykdo įvairias veiklas, organizuoja renginius. Bendruomenės stengiasi savarankiškai rūpintis pastatų ir viešųjų erdvių priežiūra, kuriuose organizuoja renginius, vykdo kitas veiklas.  Atsižvelgiant į šių dienų situaciją (dėl COVID-19 pandemijos), natūralu, kad dauguma renginių ir veiklų šiais metais buvo stengiamasi vykdyti atvirose erdvėse. Todėl viešųjų erdvių priežiūrai skiriamas dar didesnis dėmesys. Atliekant tvarkymo darbus reikalingi įrankiai ir tam tikra technika, kuri susidėvi, genda. Darbas su kokybiškais įrankiais yra efektyvesnis, atliekamas greičiau ir  rezultatas kokybiškesnis.

2021 metų birželio mėnesį susirinkę Bartninkų seniūnijoje veikiančios bendruomenės vieningai priėmė sprendimą, kad reikia rengti nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo projektų atrankos konkurso paraišką pavadinimu „Akiai gražu – dūšiai smagu II“. Pojektui įgyvendinti prašoma suma 1 610,49 Eur. Patvirtinus projektą 2021 metų rugpjūčio mėnesio 25 dieną buvo nupirkti 6 vienetai naujų, modernių motorinių žoliapjovių STIHL FS už 1680 eurų. Jas kiekviena kaimo bendruomenė (Lakštučių, Geisteriškių, Bartninkų, Pašeimenių, Vartų ir Piliakalnių) spėjo išbandyti dar šiais metais.  Visi labai džiaugiasi palengvėjusiu aplinkos tvarkymu, gražesnėmis viešomis lauko erdvėmis.

Lėšas projekto įgyvendinimui skyrė:

Bebrininkų kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Šv. Jurgis“, finansuotą Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ ir Bebrininkų kaimo bendruomenės lėšomis.

Projekto tikslas: Skatinti bendruomenės narių solidarumą, bendruomeniškumą, tautiškumą. Kurti gyvenimui ir poilsiui patrauklią aplinką, gerinti laisvalaikio praleidimo sąlygas.
Projekto vertė: 1000,00  Eur (829,85 Eur Valstybės biudžeto lėšos, 170,15  Eur Bebrininkų kaimo bendruomenės narių lėšos).

Projekto lėšomis  išdrožtas Šv. Jurgio koplytstulpis.

Lėšas projekto įgyvendinimui skyrė:

Bendruomenė „Virbalio vartai“ įgyvendino projektą „Gražioj aplinkoj – gyventi smagiau“,  finansuojamą iš Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Projekto tikslas – gražinti gyvenamąją aplinką ir gerinti gyventojų emocinę būklę, tenkinti jų poreikius.

Įgyvendinus šį projektą pagerėjo Virbalio seniūnijos gyventojų poilsio ir laisvalaikio sąlygos. Gražesnė tapo gyvenamoji aplinka, pagerėjo gyventojų emocinė būsena. Buvo įrengti 9 nauji gėlynai su įvairiais daugiamečiais augalais. Atsirado lauko bibliotekėlė, leidžianti prasmingiau ilsėtis. Prisėdus ant suolo galima paskaityti patikusią knygą arba žurnalą. Gyventojai ne tik pasiima patikusį leidinį, bet ir atneša iš namų. Pakabintos sūpynės ir hamakai.

Projekto vertė: 1420,56 eurų.

Lėšas projekto įgyvendinimui skyrė:

Pilviškių miestelio bendruomenė įgyvendino NVO ir bendruomeninės veiklos stiprinimo finansuotą projektą „Gerus darbus atliksim kartu“. Projekto tikslas – tęsiant bendruomenės tradiciją, kartu su partneriais, organizuoti akcijas ir iniciatyvas, skirtas socialinės veiklos plėtojimui bei miestelio gyvenamosios kokybės gerinimui. Projektas finansuotas 829,85 eurų.

Įgyvendinant projektą suorganizuota tradicinė gėlių sodinimo akcija, apželdintos miestelio viešosios erdvės vienmečių gėlių kompozicijomis. Projekto finansavimo dėka bendruomenė turėjo galimybę įsigyti 118 pelargonijų daigų. Bendruomenė, prisidėdama savo lėšomis ir projekto finansavimu, šiais metais išplėtė miestelio želdinimo viešųjų erdvių vienmetėmis gėlėmis mąstą, pagerėjo miestelio gyvenamosios aplinkos kokybė.

Projekto finansavimas leido galimybę įsigyti priemones (puodelius ir tušinius) tradicinės kasmetinės kalėdinio pyrago akcijos organizavimui. Ši akcija skirta aplankyti miestelio vienišus, sergančius, nepasiturinčius asmenis bei šeimas, auginančias neįgalius vaikus.

Projekto partneriai Pilviškių seniūnija, Pilviškių Švč. Trejybės parapija ir Lietuvos Raudonojo kryžiaus skyrius.

Opšrūtų kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Opšrūtų kaimo bendruomenės veiklos stiprinimas“, finansuojamą Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, Vilkaviškio rajono savivaldybė. Projekto sutarties Nr. J2-401.

Projektui įgyvendinti skirta 829,85 Eur savivaldybės lėšų, 791,21 Eur prisidėjimas savo lėšomis.

Projekto tikslas – sukurti patogią aplinką Opšrūtų kaimo gyventojų susirinkimų, kultūrinių renginių ir poilsio organizavimui.

Uždaviniai:

 1. Suremontuoti bendruomenės namų patalpas 32,92 m2.
 2. Įtraukti į bendruomenės veiklą kuo daugiau kaimo gyventojų, ypatingai teikti pagalbą atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, jų artimiesiems.
 3. Ugdyti bendruomenės narių pilietiškumą, lyderystę, gerinti gyvenimo kokybę.

Projekto lėšomis pirkome PVC langus ir palanges, duris ir statybinių medžiagų. Darėme projektą remontui ir savanoriškai remontavome patalpas, įtraukdami jaunimą ir senjorus.

Suorganizavome Liepos 6 – osios susibūrimą, giedojome Lietuvos Himną. Šventėme Jonines pas kaimynus Paežeriečius. Savanoriškai tvarkėme Mažučių Šaltinėlio koplytėlę ir jos aplinką. Darėme kaimo šventę kartu su Žolinių švente.

Įgyvendinus  projektą sutvarkytos patalpos tapo jaukesnės, funkcionalios. Čia bus traukos centras įvairaus amžiaus gyventojų grupėms, socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, skatins aktyvesnę bendruomeninę veiklą. Jaukiose ir patogiai sutvarkytose patalpose bus galima turiningai, švietėjiškai, kultūringai leisti laisvalaikį ir patogiai vykdyti įvairias veiklas. Taip bus stiprinamas bendruomeniškumas, skatinamas kartų bendravimas, ugdomos pilietiškos vertybės.  Tikimės, kad dėl projekto rezultatų padidės gyventojų, dalyvaujančių bendruomenės veikloje, išaugs renginių ir renginių dalyvių skaičius. Projekto išliekamoji vertė ir nauda visai bendruomenei, nes patalpos bus tausojamos, prižiūrimos ir viešiems poreikiams tenkinti tarnaus ne vienerius metus.

Keturvalakių bendruomenė įgyvendino projektą „Kartu mes stiprūs“, finansuojamą pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonę ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Projekto sutarties Nr. J2-420,  paramos suma – 1377,62 Eur. Projekto tikslas – Keturvalakių seniūnijos bendruomenių tarpusavio bendruomeniškumo skatinimas bei socialinę atskirtį patiriančių žmonių skaičiaus mažinimas.

Projekto lėšomis bendruomenių susitikimui buvo įsigyta kavos-arbatos perkiuliatorius, renginio pravedimo paslauga, maitinimo paslauga. Tinklinio varžyboms įsigyta kamuoliai, taurės ir medaliai.

Labai svarbu, jog po tokio sunkaus pandemijos laikotarpio žmonių tarpusavio ryšys nenutrūktų ir palaikytume bendravimą ne tik tarp savo bendruomenės narių, tačiau ir tarp kitų Keturvalakių seniūnijos bendruomenių. Siekiant palaikyti glaudesnius santykius tarp bendruomenių ir skatinti bendruomeniškumą Rugsėjo 24 dieną buvo suorganizuotas Keturvalakių seniūnijos bendruomenių susitikimas Keturvalakių bendruomenės namuose. Šio susitikimo metu dalyviai turėjo puikią progą susitikti vieni su kitais, pabendrauti bei pasigrožėti rankdarbių paroda.

 Keturvalakių seniūnijos bendruomenių sportinis aktyvumas taip pat neliko pamirštas. Įgyvendinant šį projektą rugpjūčio 21 dieną įvyko tinklinio varžybos, kuriose dalyvavo po penkis žmones iš kiekvienos bendruomenės. Šių rungtynių čempione tapo Patilčių kaimo bendruomenė, antro vietos nugalėtoja – Balsupių kaimo bendruomenė, o trečiąją vietą užėmė Keturvalakių miestelio bendruomenė. Visos komandos buvo apdovanotos taurėmis bei medaliais.

Vištyčio seniūnijos kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Vištytyje pabūti gera“, pagal  nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4. priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Projekto tikslas:

Stiprinti bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinančią veiklą, skatinti socialinę, sportinę bei kultūrinę veiklą tam pritaikytoje viešoje erdvėje.

Uždaviniai:

 1. Didinti bendruomeniškumą, visuomenės sąmoningumą, kūrybiškumą ir iniciatyvumą.
 2. Sutvarkyti viešąsias erdves prie Vištyčio ežero, po gluosniais, kurti jaukią aplinką.
 3.  Puoselėti lietuviškas tradicijas organizuojant laisvalaikį
 1. Skatinti bendradarbiavimą ir ugdyti meninį pojūtį.
 1. Į veiklas įtraukti socialiai pažeidžiamus gyventojus.
 2. Į veiklas įtraukti jaunimą.
 3. Skatinti kartų bendravimą.
 4. Į veiklas įtraukti savanorius.
 5. Suorganizuoti šeimų festivalį.

Vištytyje veikė būrelių veiklos, rinkomės į talkas, kurių metų tvarkėme viešas erdves, puošėm aplinką, įsigijom vazonus, kuriuos savanoriai apsodino gėlėmis, įsigijom sūpynes gandro lizdas, suorganizavom šeimų festivalį. Mažojo futbolo ir troškinio virimo čempionato nugalėtojai apdovanoti taurėmis. Projekto vertė 1147 eurai.

Gižų kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Prie šimtametės liepos“, finansuojamą Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, Vilkaviškio rajono savivaldybė. Projekto sutarties Nr. J2-406.

Projekto tikslas – sukurti jaukią ir patogią aplinką, pritaikant ją gyventojų viešiesiems poreikiams tenkinti, ugdyti bendruomeniškumą, skatinti asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą įvairaus amžiaus grupėse bei socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams, rūpintis gyventojų gerove.

Uždaviniai:

1) suorganizuota skulptūrinio suolelio drožybos parodomoji veiklą, kurios metu pagamintas šeimos suolelis. Jis pastatytas gyvenvietės centre esančiame parke;

2) suorganizuotas viešas pramoginis renginys, surengtas edukacinis, pramoginis cirko pasirodymas visiems miestelio gyventojams. Renginys pradžiugino dalyvius, jie patyrė daug teigiamų emocijų;

3) suorganizuota pažintinė kelionė į Alvito kraštą. Kelionės metu buvo aplankyta žymios Alvito krašto vietos (S. Nėries ir K. Bradūno tėviškės, Alvito Šv. Onos bažnyčia), tautodailininko R. Blažaičio dirbtuvės, susipažinta su krašto istorija, bendrauta su Alvito bendruomenės nariais. Kelionės dalyviai džiaugėsi suteikta galimybe aplankyti ir pažinti Alvito kraštą.

Projekto tikslinė grupė ir dalyviai – Gižų seniūnijos gyventojai, socialinę atskirtį patiriantys asmenys, vaikai, jaunimas ir senjorai, renginių dalyviai ir svečiai. Projekto įtaka kiekvienai grupei – bendruomeniškumo ir iniciatyvų skatinimas, vertybių ugdymas, savanorystė. Gyventojų sutelktumas bendram darbui stiprina bendruomeninę veiklą. Projektą vykdė Gižų kaimo bendruomenės nariai, vietiniai gyventojai, jaunimas, socialinę atskirtį patiriantys asmenys. Projektas įgyvendintas su partneriais, bendradarbiaujant su Gižų seniūnu, Gižų K. Baršausko mokyklos – daugiafunkcio centro bendruomene, Alvito kaimo bendruomene.

Šiaudiniškių kaimo bendruomenė įgyvendino NVO ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 m. veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ projektą „ Kybartų seniūnijos NVO stiprinimas“.

Atsižvelgiant į tai, kad projektas yra įgyvendinamas kartu su partneriais, organizuojami pasitarimai bei kiti renginiai, todėl vykdant šį projektą yra skatinamas bendradarbiavimas tarp Kybartų seniūnijos bendruomenių. 

Projekto tikslas – skatinti Kybartų seniūnijos bendruomenių ir kitų nevyriausybinių organizacijų savarankiškumą, stiprinti jų narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, viešinti bendruomeninę veiklą, aktyvinti gyventojų užimtumą ir savanorystę bei tuo prisidėti prie socialinės ir ekonominės gerovės sukūrimo kaimiškose vietovėse. 

Skatinant bendruomenės narių kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, kultūrinę ir švietėjišką veiklą Kybartų bendruomenei nupirktos lazerinės graviravimo staklės.

Plėtojant socialinį verslą Matlaukio kaimo bendruomenei buvo nupirkti informaciniai lipdukai, tentas, skirti viešinti maisto tvarkymo subjekto „Matlaukio virtuvė“ teikiamoms paslaugoms.

Skatinant bendruomenes organizuoti akcijas bei iniciatyvas, bendruomenines talkas, skirtas viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti Šiaudiniškių kaimo bendruomenei, Kybartų miesto sporto klubui „Sveikata“, Keturkaimio kaimo bendruomenei buvo nupirktos vejapjovės, Vilkupių kaimo bendruomenei – lapų pūstuvas, Gudkaimio kaimo bendruomenei – informacinis stendas, Kybeikių kaimo bendruomenei – krūmapjovė, Šūklių kaimo bendruomenei – dažai, impregnantas, teptukai, skiediklis.

Skirtas finansavimas – 3 425,22 eurų.

Projekto finansavimo šaltinis – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Alvito kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Bendruomeninės veiklos stiprinimas Šeimenos seniūnijoje“, finansuotą pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Projekto tikslas – stiprinti Šeimenos seniūnijos bendruomenės narių pilietiškumą, ugdyti lyderystę, ir gerinti gyvenimo kokybę.

Uždaviniai:

 1. Sutvarkyti Šeimenos seniūnijos Alvito, Mažųjų Būdežerių, Paežerių  bendruomenių viešąsias erdves, Klampučių, Kisiniškių ir Serdokų bendruomenių  namus.
 2. Teikti pagalbą atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, jų artimiesiems, stengtis integruoti į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas.
 3. Ugdyti bendruomenės narių pilietiškumą, lyderystę, propaguoti savanorišką veiklą. 

Projekto lėšomis įsigyta: žoliapjovė ir du trimeriai Alvito ir Mažųjų Būdežerių kaimo bendruomenėms.  Paežerių  bendruomenės „Aukso ragas“ viešojoje erdvėje  pastatytos medinės sūpynės,  Klampučių kaimo bendruomenės namuose įrengta stoginė ir lauko durys. Kisiniškių kaimo bendruomenė įsirengė  sandėliuką įrankiams, Serdokų kaimo bendruomenė įsigijo remonto medžiagų ir susiremontavo  bendruomenės  namų moterų svetainę.

Įgyvendinant projektą bendruomenių akcijų metu sutvarkytos Šeimenos seniūnijos Alvito,  Kisiniškių ir Paežerių  kaimų poilsio zonos, Klampučių ir Serdokų kaimo bendruomenių namų patalpos pritaikytos visuomenės poreikiams. 

]Įgyvendinus visas projekte numatytas veiklas pagerėjo Šeimenos seniūnijos kaimų gyvenamoji aplinka, padidėjo užimtumo galimybės seniūnijos teritorijoje.  Projekto dėka padidės  gyventojų, dalyvaujančių bendruomenės veikloje skaičius, išaugs renginių ir renginių dalyvių skaičius, bus teikiama pagalba atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, jų artimiesiems, stengiamasi juos integruoti į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas,  skatinama savanorystė.

Gražiškių seniūnijos kaimo bendruomenė įgyvendino  projektą „Gražiškių bažnyčiai 140“ pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ .  Šiais metai Gražiškių Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčia minėjo 140 metų sukaktį.  Todėl projektas buvo skirtas šios sukakties įamžinimui informaciniame leidinyje bei suolų atnaujinimui bažnyčios šventoriuje. Už projekto lėšas (1070 Eur.) įsigyti ir Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčios šventoriuje pastatyti 4 suolai, išleisti leidiniai, apie Gražiškių kraštą bei bažnyčią, išdalinti bendruomenės nariams bei  šventės dalyviams. Projekto pagalba pagražėjo šventoriaus aplinka, informacinis leidinys suteikė informacijos apie Gražiškių kraštą. Už pagalbą bendruomenei ir bažnyčiai A. Karpavičiui suteiktas Gražiškių Garbės piliečio vardas. Surengtos dvi parodos skatino domėtis Gražiškių krašto bei bažnyčios istorija. Projekto veikloje dalyvavo socialinę atskirtį patiriantys žmonės, bendruomenės nariai sodino gėles bažnyčios šventoriuje, seniūnijos darbuotojai prisidėjo prie suolų įtvirtinimo darbų. Atnaujintoje viešojoje erdvėje galima patogiai susėdus ne tik dalyvauti Šv. Mišių aukojime, bet ir atsirado patraukli vieta gimnazijos, bibliotekos bei bendruomenės renginiams.

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 1.1.5 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimui Vilkaviškio rajono savivaldybėje sulaukta 15 paraiškų, iš jų 14 paraiškų bus finansuotos. Bendra finansuotų projektų suma 25 191 Eur.

Eil.

Nr.

Organizacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas

Suma (eurais)

Bartninkų seniūnija

1.

Bartninkų seniūnija

„Akiai gražu – dūšiai smagu”

1 552

Gižų seniūnija

2.

Gižų kaimo bendruomenė

„Bendri darbai stiprina mus”

967

Gražiškių seniūnija

3.

Gražiškių seniūnijos kaimo bendruomenė

„Viešosios erdvės kūrimas prie tvenkinio”

901

Keturvalakių seniūnija

4.

Karklinių kaimo bendruomenė

„Mes ir vėl susitikome”

1 251

Kybartų seniūnija

5.

Kybeikių kaimo bendruomenė

„Kybartų seniūnijos NVO stiprinimas”

3 748

Klausučių seniūnija

6.

Klausučių kaimo bendruomenė

„Kūrybinga bendruomenė – ateities garantas”

1 796

Pajevonio seniūnija

7.

Kaimo bendruomenė „Zanyla”

„Elektros instaliacijos atnaujinimas bendruomenės „Zanyla” pastato I-ame aukšte”

1 142

Pilviškių seniūnija

8.

Ramoniškių kaimo bendruomenė

„Akims ir sielai!”

469

9.

Pilviškių miestelio bendruomenė

„Bendruomeniškumo skatinimas, organizuojant iniciatyvas, viešųjų erdvių kokybės gerinimui”

1 820

10.

Paežerių kaimo bendruomenė

„Jaukiai ir tvarkingai”

312

Šeimenos seniūnija

11.

Patunkiškių kaimo bendruomenė

„Bendruomenės veiklos stiprinimas Šeimenos seniūnijoje”

3 129

Vilkaviškio miesto seniūnija

12.

Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga

„NVO veiklos stiprinimas Vilkaviškio seniūnijoje”

5 812

13.

Asociacija Vilkaviškio „Gražinos” skautų draugovė

„Skautiškos istorijos išsaugojimas Vilkaviškyje”

Virbalio seniūnija

14.

Bendruomenė „Virbalio vartai”

„Poilsio zonos plėtra Virbalio seniūnijoje”

1 315

Vištyčio seniūnija

15.

Vištyčio seniūnijos kaimo bendruomenė

„Vištytyje susitikti gera”

977

 

Priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ projektų viešinimas

Karklinių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą ,,Mes ir vėl susitikome” finansuotą iš valstybės biudžeto lėšos (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija). Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“  programos lėšos.

Projekto paramos suma – 1 251,00 Eur.

Projekto tikslas – socialinę atskirtį patiriančių bendruomenės narių ir grupių įsitraukimo į bendruomeninį gyvenimą organizavimas.

Projekto veikla socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų ir asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas.

Projekto deka suorganizuotas 1 susitikimas, nupirkti 2 kavos – arbatos perkuliatoriai.

Projekto vykdytojas – Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjungos  kartu su Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Vilkaviškio bendrija,   Vilkaviškio Pagyvenusių Žmonių  Klubu ,,Rudenėlis“, Lietuvos raudonojo kryžiaus draugijos  Vilkaviškio skyriumi,  Vilkaviškio ,,Gražinos“ skautų draugove, Vilkaviškio Rajono Nefrologinių Ligonių Draugija, Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugija, Vilkaviškio stalo žaidimų klubas „Visažiniukas“, Lietuvos šaulių sąjungos Vilkaviškio P. Karužos 406-oji šaulių kuopa ir Vilkaviškio miesto bendruomene.

Projekto finansavimo šaltinis – valstybės biudžeto lėšos (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija). Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“  programos lėšos.

Sutartis –  Nr. J2-426, 2020 birželio mėn. 30 d.. Projekto veikla – NVO veiklos stiprinimas Vilkaviškio seniūnijoje. Paramos suma –  5 812,00 Eur.

Projekto tikslas – skatinti Vilkaviškio miesto seniūnijos nevyriausybinių organizacijų savarankiškumą, stiprinti jų narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, viešinti visuomeninę veiklą, aktyvinti gyventojų užimtumą ir savanorystę.

Vykdytos veiklos:

Vilkaviškio Pagyvenusių Žmonių  Klubas ,,Rudenėlis“ vienija senjorus turi savo teatro trupę. Projekto lėšomis  klubui nupirkta 20 vnt. kėdžių, užuolaidos ant langų ir projektoriaus ekranas. Dabar pagyvenę žmonės galės tęsti  tradiciją susitikimų metu  pasijungti kompiuterį su multimedija ir apžvelgti savo veiklą, patogiai susėdus ant minkštų kėdžių.

Lietuvos raudonojo kryžiaus Vilkaviškio skyriaus savanoriai lanko vienišus, senyvo amžiaus Vilkaviškio seniūnijos gyventojus, kartu su Maltos ordino tarnyba vykdo akciją „Maltos sriuba“, kurios metu renkamos lėšos  labdaros valgyklai. Projekto metu  nupirktas šaldytuvas  maisto produktams susidėti ir kalėdinių dovanų rinkiniai lankomiems žmonėms.

Lietuvos šaulių sąjunga (LŠS) Vilkaviškio P. Karužos 406-oji šaulių kuopa savo veiklai vystyti įsigijo nešiojamąjį kompiuterį, projektorių  ir projektoriaus ekraną. Pats pagrindinis darbas vyksta kuopoje, o jauniesiems šauliams papildomi užsiėmimai vyksta Vilkaviškio S. Nėries pagrindinėje mokykloje  ir Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre. Taip pat vykdomas vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumas, kuris skatina asmeninių gebėjimų ugdymą, skatina kultūrinę ir švietėjišką veiklą. Pranešimams, paskaitoms bei kitiems renginiams naudojamos paruoštos skaidrės, schemos, diagramos ir pan., o tam reikalinga kompiuterinė technika, kurią turėjome skolintis. Projekto metu įgytos kompiuterinės priemonės žymiai palengvins, pagyvins darbą su kuopos šauliais ir jaunaisiais šauliais, pakels į aukštesnį lygmenį.

Asociacija Vilkaviškio stalo žaidimų klubas „Visažiniukas“

Organizuoja vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo renginius projekto metu  įsigijo laminavimo aparatą ir stalo žaidimus. Įsigyti stalo žaidimai praplėtė ir atnaujino Asociacijos Vilkaviškio stalo žaidimų klubo „Viažiniukas“  turimų žaidimų asortimentą. Įsigytas laminavimo aparatas, popierius ir laminavimo vokai Klubui atveria galimybes mėgautis „spausdink ir žaisk“ tipo žaidimais, tą patį lapą naudojant daugybę kartų. Taip pat, tai prasivers organizuojant renginius, nes bus sumažinti kaštai.

Asociacija Vilkaviškio “Gražinos” skautų draugovė

Asociacija vienija Vilkaviškio suaugusius skautus, kurie siekia efektyvaus įvairiapusio vaikų ir jaunimo ugdymo, pilietiškumo bei atsakomybės skatinimo bei dirba su skautais Vilkaviškyje. Organizacijos veiklos tikslai: laisvalaikio organizavimas nacionalinio, pilietinio ir kultūrinio identiteto vystymas; neformalus ugdymas; pilietinis ugdymas; savanoriškos veiklos įvairias veiklas vaikams ir jaunimui. Projekto lėšomis įsigyta 10 pilnų skautiškų uniformų bei priemonių minėtoms veikloms organizuoti.

Vilkaviškio miesto bendruomenė

Kasmet organizuoja Vėlinių dieną žvakučių uždegimo akciją senosiose Vilkaviškio kapinėse, projekto metu įsigijo  žvakučių. Vėlinių žvakučių uždegimo akciją senosiose kapinėse Vilkaviškio miesto bendruomenė organizavo lapkričio 1-mą. Buvo kviečiami visi uždegti po žvakelę senosiose Vilkaviškio kapinėse ir taip pagerbti čia palaidotus žymius mūsų krašto žmones. Tai buvo jau 4-tą kartą organizuojamas toks renginys. Žvakutės buvo uždegtos ant kiekvienos kapavietės. Vilkaviškio ligoninės palaikomojo gydymo skyriaus pacientų ir darbuotojų pasveikinimui įsigijo ir perdavė dovanėles.

Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugija turi vokalinį ansamblį ,,Kraštiečiai“  kur jame dalyvauja žmonės su negalia ir senjorai, viso 12 asmenų iš 9 moterys kurioms reikalingi sceniniai rūbai. Projekto lėšomis  Draugijos ansambliui ,,Kraštiečiai“   nusipirko  audinį ir pasisiuvo  9 koncertines sukneles.

Vilkaviškio rajono nefrologinių ligonių draugija

Draugija propaguoja ,,Bočios“ žaidimą, todėl įsigijo bočios kamuoliukų vidaus ir lauko žaidimui.

Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga nori plėsti savo narių (kaimo bendruomenių) veiklų įvairovę. Norisi, kad veiklos vykdomos mieste būtų perkeliamos ir į kaimus, todėl apsiėmė koordinuoti šį projektą bei kvietė projekto partnerius bendradarbiauti, į  susitikimus, pasitarimus bendruomenių sąjungos kabinete. Kabinete vasaros metu būna labai karšta, o žiemą vėsoka, todėl įsigytas oro kondicionierius ir kompiuteris, kuriuo Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“  Vilkaviškio bendrijai bus padedama rinkti ir kaupti informaciją apie organizacijos narius, jų veiklas,  rengti projektus, pateikti ataskaitas.

Alvito, Patunkiškių ir Karalių kaimo bendruomenės kartu vykdė projekte numatytas veiklas, tam suteikdamos savo patalpas, prisidėdamos savanoriškais darbais prie renginių organizavimo.

Projekto vykdytojas – Patunkiškių kaimo bendruomenė kartu su Karalių, Gudelių, Čyčkų, Alvito, Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenėmis ir Paežerių bendruomene “Aukso ragas”

Projekto finansavimo šaltinis – valstybės biudžeto lėšos (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija). Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“  programos lėšos.

Sutartis –  Nr. J2-427, 2020 birželio mėn. 29 d.

Projekto veikla – Bendruomeninės veiklos stiprinimas Šeimenos seniūnijoje.

Paramos suma –  3 129,00 Eur.

Projekto tikslas – stiprinti Šeimenos seniūnijos bendruomeninę veiklą.

Uždaviniai – sutvarkyti Šeimenos seniūnijos bendruomenių viešąsias erdves, organizuoti sporto, švietėjiškus ir kultūrinius renginius, stiprinti bendruomenių materialinę bazę.

Vykdytos veiklos:

Patunkiškių kaimo bendruomenė susitvarkė sugadintą pontoninį tiltą ežere ir dalį pakrantės, Alvito kaimo bendruomenė įsigijo daugiamečių augalų ir apsisodino bendruomenės namų teritoriją, Gudelių bendruomenė įsigijo ir susimontavo bendruomenės namams lietaus nuvedimo sistemą, Paežerių bendruomenė „Aukso ragas“ pastatė atitvarą nuo gatvės futbolo aikštei, Čyčkų kaimo bendruomenė  įsirengė apsaugos kameras stadione, Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenė bendruomenės namams įsigijo treniruočių įrangos, Karalių kaimo bendruomenė suorganizavo piešimo ant vandens ir ant audinio seminarus. Kartu su partneriais buvo organizuojamas dviračių ir pėsčiųjų žygis, Joninių laivų sutikimo  vakaras. Įgyvendinus visas projekte numatytas veiklas, pagerėjo Šeimenos seniūnijos kaimų gyvenamoji aplinka, padidėjo užimtumo galimybės seniūnijos teritorijoje.  Tikimės, kad dėl projekto rezultatų padidės gyventojų, dalyvaujančių bendruomenės veikloje, skaičius, išaugs renginių ir renginių dalyvių skaičius. Norime, kad kuo daugiau gyventojų naudotųsi  sukurtu gerbūviu, rūpintųsi jo išsaugojimu ir puoselėtų savo kaimo aplinką, kurtų bendravimo tradicijas, darytų kaimą patrauklesnį ir gyvybingesnį.

 

Bendruomenė „Virbalio vartai“ 2020 metais įgyvendino tęstinį projektą „Poilsio zonos plėtra Virbalio seniūnijoje“, pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Projekto tikslas: Gerinti seniūnijos gyventojų laisvalaikio ir poilsio sąlygas.

Skirtas finansavimas – 1 315,00 Eur.

Projekto metu išplėsta poilsio zona prie Virbalio tvenkinio, pastatyti nauji stalai ir suolai, įrengtos sūpynės, pastatyti automobilių statymo vietas žymintys ženklai, įrengtas basakojų takas su skirtingomis gamtinėmis dangomis, papildomai pakrantėse pastatyti suoleliai poilsiautojams.

Dėkojam visiems savanoriams, kurie prisidėjo savo darbu, kad tvenkinio pakrantės taptų patrauklios poilsiui ir laisvalaikio leidimui.

 

Pasinaudojusi nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Lakštučių kaimo bendruomenė pateikė projektą  Akiai gražu – dūšiai smagu“.

Projektą patvirtino ir jam skyrė 1 552,00 eurus. Projekto tikslas – skatinti gražinti ir puoselėti gyvenamosios vietovės aplinką, ugdyti savarankiškumą palaikant tvarką ir švarą bendruomenių teritorijose.

Lėšos buvo paskirtos šešių Bartninkų seniūnijoje esančių kaimo bendruomenių- Lakštučių, Pašeimenių, Geisteriškių, Vartų, Piliakalnių ir Bartninkų -viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti. Nupirkta ir išdalinta 13 vienetų (bendru sutarimu priimtas sprendimas Bartninkų bendruomenei skirti 3 vienetus, likusioms bendruomenėms po 2) granito skaldos apdaila dengtų šiukšlių dėžių su metaliniu dėklu viduje, kurios  papuošė kaimo bendruomenių viešas erdves. Projekto metu įsigytų prekių dėka ne tik palengvėjo aplinkos tvarkymas, bei priežiūra, bet kartu ir ugdoma atsakomybė palaikyti švarią ir tvarkingą aplinką.

Daugiausia  naujos šiukšliadėžes puošia bendruomenės namų, lauko aikštynų aplinką. Rūpintis viešų lauko erdvių estetika labai svarbu, kadangi esant nepaprastai padėčiai šalyje stengiamasi visus susibūrimus organizuoti lauke, o šios ilgaamžės šiukšliadėžės džiugins bendruomenės gyventojų ir svečių akis daug metų.

Būdviečių bendruomenė ,,Zanyla“ pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos
stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonę ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą
savivaldybėse“ šiais metais įgyvendino projektą ,,Elektros instaliacijos atnaujinimas
bendruomenės ,,Zanyla“ pastato I-ame aukšte“. Projekto vertė – 1 142,00 Eur.

Projekto metu, už gautas lėšas yra nupirktos medžiagos, reikalingos viso pirmo aukšto elektros instaliacijos atnaujinimui. Ir atlikti elektros instaliacijos keitimo darbai.

Ramoniškių kaimo bendruomenė 2020 m. IV ketvirtį įgyvendino projektą „Akims ir sielai”, pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Skirtas finansavimas – 469,00 Eur.

Projekto tikslas: skatinti bendruomenės narių solidarumą, bendruomeniškumą, kurti gyvenimui ir laisvalaikiui patrauklią aplinką, gerinti laisvalaikio praleidimo sąlygas.

Projekto įgyvendinimo metu Ramoniškių kaimas pasipuošė ąžuoliniu kryžiumi, prie kurio bus švenčiamos šventės (Joninės, Žolinės), giedamas himnas (per Mindaugo karūnavimo šventę). Šis religinis simbolis stiprins bendruomenę, ugdys jos bendruomeniškumą, skatins dalyvauti talkose prižiūrint kaimo aplinką.

 

Paežerių kaimo bendruomenė įgyvendino Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ projektą „Jaukiai ir tvarkingai“.  Skirtas finansavimas – 312,00 Eur. Projekto partneriai  Ramoniškių  ir Stirniškių kaimo bendruomenės.

Paežerių kaimo bendruomenė yra vienintelė nevyriausybinė organizacija, kuriai yra priskirta viešųjų teritorijų (pakrantės) priežiūra. Priežiūros darbus sudaro viešose erdvėse augančios žolės periodinis šienavimas, tam, kad Paežerių ežero pakrantė būtų patraukli kaimo gyventojams ir aplinkiniams svečiams. Prižiūrėti pakrantės viešąsias erdves, projekto metu buvo įsigyta žoliapjovė. Sutvarkytoje pakrantės viešoje erdvėje bus skatinamas vietinių ir aplinkinių gyventojų, bei socialinę atskirtį turinčių asmenų, grupių lankymasis, taip pat didinamas Paežerių pakrantės žinomumas.

Vištyčio miestelio bendruomenė įgyvendino NVO ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ projektą „Vištytyje susitikti gera”. Skirtas finansavimas – 977,00 Eur.

Projekto tikslas stiprinti bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinančią veiklą, skatinti socialinę bei kultūrinę veiklą tam pritaikytoje viešoje erdvėje. Įsigijome lauko treniruoklius. 

Kybeikių kaimo bendruomenė įgyvendino NVO ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ projektą „Kybartų seniūnijos NVO stiprinimas“. Skirtas finansavimas – 3 748,00 Eur.

Atsižvelgiant į tai, kad projektas yra įgyvendinamas kartu su partneriais, organizuojami pasitarimai bei kiti renginiai, todėl vykdant šį projektą yra skatinamas bendradarbiavimas tarp Kybartų seniūnijos bendruomenių. 

Projekto tikslas – skatinti Kybartų seniūnijos bendruomenių ir kitų nevyriausybinių organizacijų savarankiškumą, stiprinti jų narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, viešinti bendruomeninę veiklą, aktyvinti gyventojų užimtumą ir savanorystę bei tuo prisidėti prie socialinės ir ekonominės gerovės sukūrimo kaimiškose vietovėse. 

Skatinant bendruomenės narių kultūrinę ir švietėjišką veiklą, įgyvendinant projektą Gudkaimio kaimo, Kybartų miesto bendruomenėms buvo nupirkta projektorius ir garso sistema. Kybartų miesto sporto klubo „Sveikata“  bendruomenei nupirkta du nauji sulankstomi stalai ir suolai.  Projekto įgyvendinimo metu Keturkaimio kaimo bendruomenei nupirkta vejapjovė aplinkos priežiūrai. Šūklių kaimo bendruomenė įsigijo du informacinius stendus, kuriuose bus patalpinta naudinga informacija bendruomenei ir kaimo svečiams, Kybeikių kaimo bendruomenė įsigijo žaliuzes bendruomenės namų aplinkai pagerinti. Vilkupių kaimo bendruomenės namuose buvo įrengtas kondicionierius, Šiaudiniškių kaimo bendruomenei buvo nupirkta konferencinės kėdės. Matlaukio kaimo bendruomenės namuose buvo įrengta stumdoma medinė pertvara, atskirianti gamybines ir   viešąsias patalpas.  

Projekto finansavimo šaltinis – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Pilviškių miestelio bendruomenė įgyvendino NVO ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ projektą „Bendruomeniškumo skatinimas, organizuojant iniciatyvas, viešųjų erdvių kokybės gerinimui“. Skirtas finansavimas – 1820,00 eurų.

Įgyvendinant projektą, inicijuota gėlių sodinimo akcija, apželdinant miestelio viešųjų erdvių gėlynus ir papuošiant miestelio centrą bei tiltą per Šešupę apželdintais gėlių loveliais.

Sutvarkyta aplinka prie bendruomenės namų, išklojant betonines plokštes fasadinėje bendruomenės namų dalyje.

Gižų kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Bendri darbai mus stiprina“ pagal Nevyriausybinių organizacijų rėmimo, turizmo ir verslo plėtros, projektų valdymo programos priemonę – Stiprinti bendruomeninę veiklą Vilkaviškio rajono savivaldybėje.

Bendruomenės namai yra kaimo bendruomenės įvaizdžio dalis, todėl bendruomenė siekia sukurti juos tvarkingus ir nepriekaištingus.

Projekto tikslas – sukurti jaukią ir patogią aplinką, pritaikant patalpas viešiesiems gyventojų poreikiams tenkinti, vykdyti įvairias veiklas visais metų laikais, ugdyti bendruomeniškumą,  skatinti įvairaus amžiaus grupių bei socialinę atskirtį patiriančių gyventojų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą. 

Projekto įgyvendinimo metu buvo apšiltinta patalpų išorė ir apkalta dailylentėmis, išvalyta ir sutvarkyta patalpų vidaus bei išorės aplinka. Šiuos darbus atliko seniūnijos darbuotojai, bendruomenės nariai ir savanoriai. Bendras darbas didina gyventojų bendruomeniškumą, skatina atsakomybę rūpintis, prižiūrėti ir tausoti bendruomenės namų aplinką, gerina darbo ir bendravimo įgūdžius.

Įgyvendinus projektą sutvarkytos patalpos tapo jaukesnės, funkcionalios. Čia bus traukos centras įvairaus amžiaus gyventojų grupėms, socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, skatins aktyvesnę bendruomeninę veiklą. Jaukiose ir patogiai sutvarkytose patalpose bus galima turiningai, švietėjiškai, kultūringai leisti laisvalaikį ir patogiai vykdyti įvairias veiklas ištisus metus. Taip bus stiprinamas bendruomeniškumas, skatinamas kartų bendravimas, ugdomos pilietiškos vertybės.  Projekto išliekamoji vertė ir nauda visai bendruomenei, nes patalpos bus tausojamos, prižiūrimos ir viešiems poreikiams tenkinti tarnaus ne vienerius metus.

Projekto finansavimo šaltinis – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Gražiškių seniūnijos kaimo bendruomenė įvykdė projektą „Viešosios erdvės kūrimas prie miestelio tvenkinio“ pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Projekto tikslas – skatinti bendruomenę puoselėti ir grąžinti visuomenines erdves kuriant patrauklią viešąją erdvę prie miestelio tvenkinio.

Projekto metu sutvarkyta viešoji erdvė prie tvenkinio, įrengtas pasivaikščiojimams skirtas takelis, greta tako įrengti daugiamečių augalų gėlynai.

Projekto vertė – 901.00 Eur.

Naujienos

Scroll to Top