ADministracija

NVO ir bendruomenės

Priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje

Vilkaviškio rajono savivaldybė yra išsikėlusi aiškius plėtros prioritetus: tvarios ekonominės plėtros skatinimas ir konkurencingumo didinimas, modernios visuomenės ugdymas ir socialinės gerovės plėtojimas, darnios aplinkos ir modernios infrastruktūros vystymas. Nevyriausybinėms organizacijoms ir bendruomenėms aktualiais klausimais, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje, pagal savo kompetencija ir veiklos sritis konsultuoja administracijos skyriai, seniūnijos ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai.

Norint sužinoti daugiau informacijos ar įsikūrus naujai NVO prašome kreiptis į Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėją Jurgą Grigaliūnaitę, el. paštas: jurga.grigaliunaite@vilkaviskis.lt arba Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiąją specialistę Paulą Aidukonienę, el. paštas: paula.aidukoniene@vilkaviskis.lt.

 

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.4 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO IR LĖŠŲ SKYRIMO BEI NAUDOJIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Inesa Ližaitienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė, vertinimo komisijos sekretorė;

Lina Grygelaitienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja;

Lina Kružinauskienė, Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė;

Rimvydas Palubinskas, Alvito kaimo bendruomenės pirmininkas;

Asta Ivanauskienė, Lakštučių kaimo bendruomenės pirmininkė;

Ramūnas Žemaitis, Kybartų seniūnijos Gudkaimio seniūnaitijos seniūnaitis;

Rimgaudas Ambrasas, Pilviškių seniūnaitijos seniūnaitis;

Rima Čiuprinskienė, Pajevonio seniūnijos Karklupėnų seniūnaitė;

Lina Verbylienė, Šeimenos seniūnijos Mažųjų Būdežerių seniūnaitijos seniūnaitė.

PRIDEDAMA:

2021-05-12 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. B-ĮV-572

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 1.1.5 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimui Vilkaviškio rajono savivaldybėje sulaukta 15 paraiškų, iš jų 14 paraiškų bus finansuotos. Bendra finansuotų projektų suma 25 191 Eur.

Eil.

Nr.

Organizacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas

Suma (eurais)

Bartninkų seniūnija

1.

Bartninkų seniūnija

“Akiai gražu – dūšiai smagu”

1 552

Gižų seniūnija

2.

Gižų kaimo bendruomenė

“Bendri darbai stiprina mus”

967

Gražiškių seniūnija

3.

Gražiškių seniūnijos kaimo bendruomenė

“Viešosios erdvės kūrimas prie tvenkinio”

901

Keturvalakių seniūnija

4.

Karklinių kaimo bendruomenė

“Mes ir vėl susitikome”

1 251

Kybartų seniūnija

5.

Kybeikių kaimo bendruomenė

“Kybartų seniūnijos NVO stiprinimas”

3 748

Klausučių seniūnija

6.

Klausučių kaimo bendruomenė

“Kūrybinga bendruomenė – ateities garantas”

1 796

Pajevonio seniūnija

7.

Kaimo bendruomenė “Zanyla”

“Elektros instaliacijos atnaujinimas bendruomenės “Zanyla” pastato I-ame aukšte”

1 142

Pilviškių seniūnija

8.

Ramoniškių kaimo bendruomenė

“Akims ir sielai!”

469

9.

Pilviškių miestelio bendruomenė

“Bendruomeniškumo skatinimas, organizuojant iniciatyvas, viešųjų erdvių kokybės gerinimui”

1 820

10.

Paežerių kaimo bendruomenė

“Jaukiai ir tvarkingai”

312

Šeimenos seniūnija

11.

Patunkiškių kaimo bendruomenė

“Bendruomenės veiklos stiprinimas Šeimenos seniūnijoje”

3 129

Vilkaviškio miesto seniūnija

12.

Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga

“NVO veiklos stiprinimas Vilkaviškio seniūnijoje”

5 812

13.

Asociacija Vilkaviškio “Gražinos” skautų draugovė

“Skautiškos istorijos išsaugojimas Vilkaviškyje”

Virbalio seniūnija

14.

Bendruomenė “Virbalio vartai”

“Poilsio zonos plėtra Virbalio seniūnijoje”

1 315

Vištyčio seniūnija

15.

Vištyčio seniūnijos kaimo bendruomenė

“Vištytyje susitikti gera”

977

 

Priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ projektų viešinimas

Karklinių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą ,,Mes ir vėl susitikome” finansuotą iš valstybės biudžeto lėšos (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija). Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“  programos lėšos.

Projekto paramos suma – 1 251,00 Eur.

Projekto tikslas – socialinę atskirtį patiriančių bendruomenės narių ir grupių įsitraukimo į bendruomeninį gyvenimą organizavimas.

Projekto veikla socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų ir asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas.

Projekto deka suorganizuotas 1 susitikimas, nupirkti 2 kavos – arbatos perkuliatoriai.

Projekto vykdytojas – Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjungos  kartu su Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Vilkaviškio bendrija,   Vilkaviškio Pagyvenusių Žmonių  Klubu ,,Rudenėlis“, Lietuvos raudonojo kryžiaus draugijos  Vilkaviškio skyriumi,  Vilkaviškio ,,Gražinos“ skautų draugove, Vilkaviškio Rajono Nefrologinių Ligonių Draugija, Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugija, Vilkaviškio stalo žaidimų klubas „Visažiniukas“, Lietuvos šaulių sąjungos Vilkaviškio P. Karužos 406-oji šaulių kuopa ir Vilkaviškio miesto bendruomene.

Projekto finansavimo šaltinis – valstybės biudžeto lėšos (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija). Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“  programos lėšos.

Sutartis –  Nr. J2-426, 2020 birželio mėn. 30 d.. Projekto veikla – NVO veiklos stiprinimas Vilkaviškio seniūnijoje. Paramos suma –  5 812,00 Eur.

Projekto tikslas – skatinti Vilkaviškio miesto seniūnijos nevyriausybinių organizacijų savarankiškumą, stiprinti jų narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, viešinti visuomeninę veiklą, aktyvinti gyventojų užimtumą ir savanorystę.

Vykdytos veiklos:

Vilkaviškio Pagyvenusių Žmonių  Klubas ,,Rudenėlis“ vienija senjorus turi savo teatro trupę. Projekto lėšomis  klubui nupirkta 20 vnt. kėdžių, užuolaidos ant langų ir projektoriaus ekranas. Dabar pagyvenę žmonės galės tęsti  tradiciją susitikimų metu  pasijungti kompiuterį su multimedija ir apžvelgti savo veiklą, patogiai susėdus ant minkštų kėdžių.

Lietuvos raudonojo kryžiaus Vilkaviškio skyriaus savanoriai lanko vienišus, senyvo amžiaus Vilkaviškio seniūnijos gyventojus, kartu su Maltos ordino tarnyba vykdo akciją „Maltos sriuba“, kurios metu renkamos lėšos  labdaros valgyklai. Projekto metu  nupirktas šaldytuvas  maisto produktams susidėti ir kalėdinių dovanų rinkiniai lankomiems žmonėms.

Lietuvos šaulių sąjunga (LŠS) Vilkaviškio P. Karužos 406-oji šaulių kuopa savo veiklai vystyti įsigijo nešiojamąjį kompiuterį, projektorių  ir projektoriaus ekraną. Pats pagrindinis darbas vyksta kuopoje, o jauniesiems šauliams papildomi užsiėmimai vyksta Vilkaviškio S. Nėries pagrindinėje mokykloje  ir Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre. Taip pat vykdomas vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumas, kuris skatina asmeninių gebėjimų ugdymą, skatina kultūrinę ir švietėjišką veiklą. Pranešimams, paskaitoms bei kitiems renginiams naudojamos paruoštos skaidrės, schemos, diagramos ir pan., o tam reikalinga kompiuterinė technika, kurią turėjome skolintis. Projekto metu įgytos kompiuterinės priemonės žymiai palengvins, pagyvins darbą su kuopos šauliais ir jaunaisiais šauliais, pakels į aukštesnį lygmenį.

Asociacija Vilkaviškio stalo žaidimų klubas „Visažiniukas“

Organizuoja vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo renginius projekto metu  įsigijo laminavimo aparatą ir stalo žaidimus. Įsigyti stalo žaidimai praplėtė ir atnaujino Asociacijos Vilkaviškio stalo žaidimų klubo „Viažiniukas“  turimų žaidimų asortimentą. Įsigytas laminavimo aparatas, popierius ir laminavimo vokai Klubui atveria galimybes mėgautis „spausdink ir žaisk“ tipo žaidimais, tą patį lapą naudojant daugybę kartų. Taip pat, tai prasivers organizuojant renginius, nes bus sumažinti kaštai.

Asociacija Vilkaviškio “Gražinos” skautų draugovė

Asociacija vienija Vilkaviškio suaugusius skautus, kurie siekia efektyvaus įvairiapusio vaikų ir jaunimo ugdymo, pilietiškumo bei atsakomybės skatinimo bei dirba su skautais Vilkaviškyje. Organizacijos veiklos tikslai: laisvalaikio organizavimas nacionalinio, pilietinio ir kultūrinio identiteto vystymas; neformalus ugdymas; pilietinis ugdymas; savanoriškos veiklos įvairias veiklas vaikams ir jaunimui. Projekto lėšomis įsigyta 10 pilnų skautiškų uniformų bei priemonių minėtoms veikloms organizuoti.

Vilkaviškio miesto bendruomenė

Kasmet organizuoja Vėlinių dieną žvakučių uždegimo akciją senosiose Vilkaviškio kapinėse, projekto metu įsigijo  žvakučių. Vėlinių žvakučių uždegimo akciją senosiose kapinėse Vilkaviškio miesto bendruomenė organizavo lapkričio 1-mą. Buvo kviečiami visi uždegti po žvakelę senosiose Vilkaviškio kapinėse ir taip pagerbti čia palaidotus žymius mūsų krašto žmones. Tai buvo jau 4-tą kartą organizuojamas toks renginys. Žvakutės buvo uždegtos ant kiekvienos kapavietės. Vilkaviškio ligoninės palaikomojo gydymo skyriaus pacientų ir darbuotojų pasveikinimui įsigijo ir perdavė dovanėles.

Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugija turi vokalinį ansamblį ,,Kraštiečiai“  kur jame dalyvauja žmonės su negalia ir senjorai, viso 12 asmenų iš 9 moterys kurioms reikalingi sceniniai rūbai. Projekto lėšomis  Draugijos ansambliui ,,Kraštiečiai“   nusipirko  audinį ir pasisiuvo  9 koncertines sukneles.

Vilkaviškio rajono nefrologinių ligonių draugija

Draugija propaguoja ,,Bočios“ žaidimą, todėl įsigijo bočios kamuoliukų vidaus ir lauko žaidimui.

Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga nori plėsti savo narių (kaimo bendruomenių) veiklų įvairovę. Norisi, kad veiklos vykdomos mieste būtų perkeliamos ir į kaimus, todėl apsiėmė koordinuoti šį projektą bei kvietė projekto partnerius bendradarbiauti, į  susitikimus, pasitarimus bendruomenių sąjungos kabinete. Kabinete vasaros metu būna labai karšta, o žiemą vėsoka, todėl įsigytas oro kondicionierius ir kompiuteris, kuriuo Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“  Vilkaviškio bendrijai bus padedama rinkti ir kaupti informaciją apie organizacijos narius, jų veiklas,  rengti projektus, pateikti ataskaitas.

Alvito, Patunkiškių ir Karalių kaimo bendruomenės kartu vykdė projekte numatytas veiklas, tam suteikdamos savo patalpas, prisidėdamos savanoriškais darbais prie renginių organizavimo.

Projekto vykdytojas – Patunkiškių kaimo bendruomenė kartu su Karalių, Gudelių, Čyčkų, Alvito, Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenėmis ir Paežerių bendruomene “Aukso ragas”

 

Projekto finansavimo šaltinis – valstybės biudžeto lėšos (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija). Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“  programos lėšos.

 

Sutartis –  Nr. J2-427, 2020 birželio mėn. 29 d.

Projekto veikla – Bendruomeninės veiklos stiprinimas Šeimenos seniūnijoje.

 

Paramos suma –  3 129,00 Eur.

 

Projekto tikslas – stiprinti Šeimenos seniūnijos bendruomeninę veiklą.

Uždaviniai – sutvarkyti Šeimenos seniūnijos bendruomenių viešąsias erdves, organizuoti sporto, švietėjiškus ir kultūrinius renginius, stiprinti bendruomenių materialinę bazę.

Vykdytos veiklos:

Patunkiškių kaimo bendruomenė susitvarkė sugadintą pontoninį tiltą ežere ir dalį pakrantės, Alvito kaimo bendruomenė įsigijo daugiamečių augalų ir apsisodino bendruomenės namų teritoriją, Gudelių bendruomenė įsigijo ir susimontavo bendruomenės namams lietaus nuvedimo sistemą, Paežerių bendruomenė „Aukso ragas“ pastatė atitvarą nuo gatvės futbolo aikštei, Čyčkų kaimo bendruomenė  įsirengė apsaugos kameras stadione, Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenė bendruomenės namams įsigijo treniruočių įrangos, Karalių kaimo bendruomenė suorganizavo piešimo ant vandens ir ant audinio seminarus. Kartu su partneriais buvo organizuojamas dviračių ir pėsčiųjų žygis, Joninių laivų sutikimo  vakaras. Įgyvendinus visas projekte numatytas veiklas, pagerėjo Šeimenos seniūnijos kaimų gyvenamoji aplinka, padidėjo užimtumo galimybės seniūnijos teritorijoje.  Tikimės, kad dėl projekto rezultatų padidės gyventojų, dalyvaujančių bendruomenės veikloje, skaičius, išaugs renginių ir renginių dalyvių skaičius. Norime, kad kuo daugiau gyventojų naudotųsi  sukurtu gerbūviu, rūpintųsi jo išsaugojimu ir puoselėtų savo kaimo aplinką, kurtų bendravimo tradicijas, darytų kaimą patrauklesnį ir gyvybingesnį.

 

 

 

Bendruomenė „Virbalio vartai“ 2020 metais įgyvendino tęstinį projektą „Poilsio zonos plėtra Virbalio seniūnijoje“, pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Projekto tikslas: Gerinti seniūnijos gyventojų laisvalaikio ir poilsio sąlygas.

Skirtas finansavimas – 1 315,00 Eur.

Projekto metu išplėsta poilsio zona prie Virbalio tvenkinio, pastatyti nauji stalai ir suolai, įrengtos sūpynės, pastatyti automobilių statymo vietas žymintys ženklai, įrengtas basakojų takas su skirtingomis gamtinėmis dangomis, papildomai pakrantėse pastatyti suoleliai poilsiautojams.

Dėkojam visiems savanoriams, kurie prisidėjo savo darbu, kad tvenkinio pakrantės taptų patrauklios poilsiui ir laisvalaikio leidimui.

 

Pasinaudojusi nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Lakštučių kaimo bendruomenė pateikė projektą  Akiai gražu – dūšiai smagu“.

Projektą patvirtino ir jam skyrė 1 552,00 eurus. Projekto tikslas – skatinti gražinti ir puoselėti gyvenamosios vietovės aplinką, ugdyti savarankiškumą palaikant tvarką ir švarą bendruomenių teritorijose.

Lėšos buvo paskirtos šešių Bartninkų seniūnijoje esančių kaimo bendruomenių- Lakštučių, Pašeimenių, Geisteriškių, Vartų, Piliakalnių ir Bartninkų -viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti. Nupirkta ir išdalinta 13 vienetų (bendru sutarimu priimtas sprendimas Bartninkų bendruomenei skirti 3 vienetus, likusioms bendruomenėms po 2) granito skaldos apdaila dengtų šiukšlių dėžių su metaliniu dėklu viduje, kurios  papuošė kaimo bendruomenių viešas erdves. Projekto metu įsigytų prekių dėka ne tik palengvėjo aplinkos tvarkymas, bei priežiūra, bet kartu ir ugdoma atsakomybė palaikyti švarią ir tvarkingą aplinką.

Daugiausia  naujos šiukšliadėžes puošia bendruomenės namų, lauko aikštynų aplinką. Rūpintis viešų lauko erdvių estetika labai svarbu, kadangi esant nepaprastai padėčiai šalyje stengiamasi visus susibūrimus organizuoti lauke, o šios ilgaamžės šiukšliadėžės džiugins bendruomenės gyventojų ir svečių akis daug metų.

 

 

Būdviečių bendruomenė ,,Zanyla“ pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos
stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonę ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą
savivaldybėse“ šiais metais įgyvendino projektą ,,Elektros instaliacijos atnaujinimas
bendruomenės ,,Zanyla“ pastato I-ame aukšte“. Projekto vertė – 1 142,00 Eur.

Projekto metu, už gautas lėšas yra nupirktos medžiagos, reikalingos viso pirmo aukšto elektros instaliacijos atnaujinimui. Ir atlikti elektros instaliacijos keitimo darbai.

 

Ramoniškių kaimo bendruomenė 2020 m. IV ketvirtį įgyvendino projektą “Akims ir sielai”, pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Skirtas finansavimas – 469,00 Eur.

Projekto tikslas: skatinti bendruomenės narių solidarumą, bendruomeniškumą, kurti gyvenimui ir laisvalaikiui patrauklią aplinką, gerinti laisvalaikio praleidimo sąlygas.

Projekto įgyvendinimo metu Ramoniškių kaimas pasipuošė ąžuoliniu kryžiumi, prie kurio bus švenčiamos šventės (Joninės, Žolinės), giedamas himnas (per Mindaugo karūnavimo šventę). Šis religinis simbolis stiprins bendruomenę, ugdys jos bendruomeniškumą, skatins dalyvauti talkose prižiūrint kaimo aplinką.

 

Paežerių kaimo bendruomenė įgyvendino Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ projektą „Jaukiai ir tvarkingai“.  Skirtas finansavimas – 312,00 Eur. Projekto partneriai  Ramoniškių  ir Stirniškių kaimo bendruomenės.

Paežerių kaimo bendruomenė yra vienintelė nevyriausybinė organizacija, kuriai yra priskirta viešųjų teritorijų (pakrantės) priežiūra. Priežiūros darbus sudaro viešose erdvėse augančios žolės periodinis šienavimas, tam, kad Paežerių ežero pakrantė būtų patraukli kaimo gyventojams ir aplinkiniams svečiams. Prižiūrėti pakrantės viešąsias erdves, projekto metu buvo įsigyta žoliapjovė. Sutvarkytoje pakrantės viešoje erdvėje bus skatinamas vietinių ir aplinkinių gyventojų, bei socialinę atskirtį turinčių asmenų, grupių lankymasis, taip pat didinamas Paežerių pakrantės žinomumas.

Vištyčio miestelio bendruomenė įgyvendino NVO ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ projektą “Vištytyje susitikti gera”. Skirtas finansavimas – 977,00 Eur.

Projekto tikslas stiprinti bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinančią veiklą, skatinti socialinę bei kultūrinę veiklą tam pritaikytoje viešoje erdvėje. Įsigijome lauko treniruoklius. 

Kybeikių kaimo bendruomenė įgyvendino NVO ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ projektą „Kybartų seniūnijos NVO stiprinimas“. Skirtas finansavimas – 3 748,00 Eur.

Atsižvelgiant į tai, kad projektas yra įgyvendinamas kartu su partneriais, organizuojami pasitarimai bei kiti renginiai, todėl vykdant šį projektą yra skatinamas bendradarbiavimas tarp Kybartų seniūnijos bendruomenių. 

Projekto tikslas – skatinti Kybartų seniūnijos bendruomenių ir kitų nevyriausybinių organizacijų savarankiškumą, stiprinti jų narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, viešinti bendruomeninę veiklą, aktyvinti gyventojų užimtumą ir savanorystę bei tuo prisidėti prie socialinės ir ekonominės gerovės sukūrimo kaimiškose vietovėse. 

Skatinant bendruomenės narių kultūrinę ir švietėjišką veiklą, įgyvendinant projektą Gudkaimio kaimo, Kybartų miesto bendruomenėms buvo nupirkta projektorius ir garso sistema. Kybartų miesto sporto klubo „Sveikata“  bendruomenei nupirkta du nauji sulankstomi stalai ir suolai.  Projekto įgyvendinimo metu Keturkaimio kaimo bendruomenei nupirkta vejapjovė aplinkos priežiūrai. Šūklių kaimo bendruomenė įsigijo du informacinius stendus, kuriuose bus patalpinta naudinga informacija bendruomenei ir kaimo svečiams, Kybeikių kaimo bendruomenė įsigijo žaliuzes bendruomenės namų aplinkai pagerinti. Vilkupių kaimo bendruomenės namuose buvo įrengtas kondicionierius, Šiaudiniškių kaimo bendruomenei buvo nupirkta konferencinės kėdės. Matlaukio kaimo bendruomenės namuose buvo įrengta stumdoma medinė pertvara, atskirianti gamybines ir   viešąsias patalpas.  

Projekto finansavimo šaltinis – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Pilviškių miestelio bendruomenė įgyvendino NVO ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ projektą „Bendruomeniškumo skatinimas, organizuojant iniciatyvas, viešųjų erdvių kokybės gerinimui“. Skirtas finansavimas – 1820,00 eurų.

Įgyvendinant projektą, inicijuota gėlių sodinimo akcija, apželdinant miestelio viešųjų erdvių gėlynus ir papuošiant miestelio centrą bei tiltą per Šešupę apželdintais gėlių loveliais.

Sutvarkyta aplinka prie bendruomenės namų, išklojant betonines plokštes fasadinėje bendruomenės namų dalyje.

Gižų kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Bendri darbai mus stiprina“ pagal Nevyriausybinių organizacijų rėmimo, turizmo ir verslo plėtros, projektų valdymo programos priemonę – Stiprinti bendruomeninę veiklą Vilkaviškio rajono savivaldybėje.

Bendruomenės namai yra kaimo bendruomenės įvaizdžio dalis, todėl bendruomenė siekia sukurti juos tvarkingus ir nepriekaištingus.

Projekto tikslas – sukurti jaukią ir patogią aplinką, pritaikant patalpas viešiesiems gyventojų poreikiams tenkinti, vykdyti įvairias veiklas visais metų laikais, ugdyti bendruomeniškumą,  skatinti įvairaus amžiaus grupių bei socialinę atskirtį patiriančių gyventojų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą. 

Projekto įgyvendinimo metu buvo apšiltinta patalpų išorė ir apkalta dailylentėmis, išvalyta ir sutvarkyta patalpų vidaus bei išorės aplinka. Šiuos darbus atliko seniūnijos darbuotojai, bendruomenės nariai ir savanoriai. Bendras darbas didina gyventojų bendruomeniškumą, skatina atsakomybę rūpintis, prižiūrėti ir tausoti bendruomenės namų aplinką, gerina darbo ir bendravimo įgūdžius.

Įgyvendinus projektą sutvarkytos patalpos tapo jaukesnės, funkcionalios. Čia bus traukos centras įvairaus amžiaus gyventojų grupėms, socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, skatins aktyvesnę bendruomeninę veiklą. Jaukiose ir patogiai sutvarkytose patalpose bus galima turiningai, švietėjiškai, kultūringai leisti laisvalaikį ir patogiai vykdyti įvairias veiklas ištisus metus. Taip bus stiprinamas bendruomeniškumas, skatinamas kartų bendravimas, ugdomos pilietiškos vertybės.  Projekto išliekamoji vertė ir nauda visai bendruomenei, nes patalpos bus tausojamos, prižiūrimos ir viešiems poreikiams tenkinti tarnaus ne vienerius metus.

Projekto finansavimo šaltinis – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Gražiškių seniūnijos kaimo bendruomenė įvykdė projektą „Viešosios erdvės kūrimas prie miestelio tvenkinio“ pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Projekto tikslas – skatinti bendruomenę puoselėti ir grąžinti visuomenines erdves kuriant patrauklią viešąją erdvę prie miestelio tvenkinio.

Projekto metu sutvarkyta viešoji erdvė prie tvenkinio, įrengtas pasivaikščiojimams skirtas takelis, greta tako įrengti daugiamečių augalų gėlynai.

Projekto vertė – 901.00 Eur.

Naujienos

Scroll to Top