ADministracija

NVO ir bendruomenės

Nevyriausybinių organizacijų finansavimo ne konkurso būdu programa

Vilkaviškio rajono savivaldybė yra išsikėlusi aiškius plėtros prioritetus: tvarios ekonominės plėtros skatinimas ir konkurencingumo didinimas, modernios visuomenės ugdymas ir socialinės gerovės plėtojimas, darnios aplinkos ir modernios infrastruktūros vystymas. Nevyriausybinėms organizacijoms ir bendruomenėms aktualiais klausimais, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje, pagal savo kompetenciją ir veiklos sritis konsultuoja administracijos skyriai, seniūnijos ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai.

Norint sužinoti daugiau informacijos ar įsikūrus naujai NVO prašome kreiptis į Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėją Jurgą Grigaliūnaitę, el. paštas: jurga.grigaliunaite@vilkaviskis.lt arba Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiąją specialistę Paulą Aidukonienę, el. paštas: paula.aidukoniene@vilkaviskis.lt.

Aktuali informacija

Nevyriausybinių organizacijų finansavimo ne konkurso būdu projektų viešinimas​

Matlaukio kaimo bendruomenė 2020 m. pateikė paraišką Maisto ruošimo paslaugų verslo sukūrimas“ pagal VPS priemonę „NVO sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra“.

Projekto vertė 53 213,00 Eur (41 779,00  EUŽKF ir LR valstybės biudžeto lėšos, 1 1434 ,00 Eur skyrė Vilkaviškio rajono savivaldybė).

Įsigijus reikiamą įrangą ir automobilį bendruomenė pradėjo teikti išvežiojamojo maitinimo paslaugas Vilkaviškio rajone, sukurtos dvi darbo vietos. Pagal užsakymą gaminami ir teikiami dienos pietūs Matlaukio, aplinkinių kaimų, Kybartų gyventojams, įmonių, įstaigų darbuotojams, ūkių darbuotojams. Taip pat gaminamas maistas renginiams, banketams, asmeninėms šventėms.

Dienos meniu skelbiamas facebook paskyroje – facebook.com/matlaukio.virtuve

Projekto tikslas – plėsti Gižų kaimo bendruomenės teikiamų paslaugų asortimentą. Vietos projektu siekiama pagerinti teikiamos teminio „Liepų kaimo“ edukacinės programos kokybę bei pradėti teikti siuvimo paslaugas vietos gyventojams. Įgyvendinus projektą bus praplėstas teikiamų paslaugų asortimentas, įsigyta įranga leis šaltuoju metų laiku kokybiškai teikti edukacinių programų organizavimo paslaugas, šiltuoju metų laiku bus sudaroma galimybė edukacijas vykdyti lauke bei bus patenkinamas vietos gyventojų poreikis siuvimo paslaugoms. Vietos projektu bus prisidedama prie ekonominės veiklos skatinimo Vilkaviškio krašto VVG teritorijoje, sukuriamos naujos darbo vietos kaimo gyventojams.

Projektu siekiama plėtoti teminį „Liepų kaimą“. Projekto metu įsigyta įranga pagerins teikiamų edukacinių paslaugų kokybę, įsigyta siuvimo įranga ir pradėtos teikti siuvimo paslaugos sudarys galimybę pradėti gaminti įvairius suvenyrus susijusius su „Liepų kaimu“. Bendra projekto vertė – 14 900,00 Eur, iš jų: 3 202,00 Eur savivaldybės lėšos.

Karalkrėslio bendruomenė įgyvendino projektą “Karalkrėslio kepyklėlės veiklos plėtra” Nr. VILK-LEADER-6A-D-10-1-2019. Projektas finansuotas pagal Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės (toliau – VVG) Vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) priemonę „NVO sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra“ (LEADER-19.2-SAVA-5). 

Projekto vertė – 55819,00 Eur. Paramos suma – 43 825,00 Eur  (Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro iki 37 251,25 Eur  ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 6 573,75 Eur. ). Vilkaviškio rajono savivaldybė projekto įgyvendinimui skyrė – 11994,00 Eur.

Vietos projekto tikslas – plėsti Karalkrėslio bendruomenės įkurtos „Karalkrėslio kepyklėlės“ produkcijos apimtis ir pardavimo kanalus.

Vietos projektu siekiama padidinti kepyklėlės gamybos apimtis, pagreitinti gamybos procesą bei pagerinti jo kokybę.

Projekto lėšomis įsigyta: prekybinis automobilis, stalas su lentyna, šaldomas stalas, stelažas su 5 perforuotomis lentynomis, konvekcinė krosnis su priedais (stovu,  vandens minkštintuvu ir indais (skardomis)),  planetarinė maišyklė, tešlos kočioklė,  ventiliacijos gaubtai, baldų komplektas,  elektros generatorius,  vėdinimo sistema.

 Įsigijus reikalingas prekes ir įrangą, atsirado galimybė plėsti gamybos apimtis Vilkaviškio rajono savivaldybėje, padidinant kokybiškas duonos bei konditerijos gaminių gaminimo apimtis. Projektu sukurtos naujos darbo vietos  – 1,5 etato kaimo gyventojams.

Kaimo bendruomenė „Senieji Antupiai“ įgyvendino projektą „Tinklinio aikštelės įrengimas bei įrangos įsigijimas viešųjų erdvių tvarkymui“ (toliau – Projektas). Projektas finansuojamas pagal 2019 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai priemonę. Bendra projekto vertė – 5 649,12 Eur, iš jų: LR Žemės ūkio ministerijos lėšos – 5 000,00 Eur, Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 565,00 Eur, kaimo bendruomenės Senieji Antupiai“ narių mokesčio lėšos – 84,12 Eur.

Įgyvendinant  projektą, Antupių k., Vilkaviškio r. sav.  įrengta nauja tinklinio aikštelė, Vilkaujos upelio prieigose, visuomenės paskirties erdvėje, išpjauti ir išgenėti  seni medžiai  bei beverčiai krūmai, sutvarkytos Antupių gyvenvietės prieigos, viešosios erdvės, esančios sporto ir laisvalaikio praleidimo aikštelės zonoje. Visi atlikti darbai priverčia žmones didžiuotis savo kaimu, jiems čia saugu ir gera gyventi. Visa tai turės teigiamos įtakos Antupių, Bačkiškių ir Bardauskų kaimų  ir visos seniūnijos plėtrai. Įrengtoje tinklinio aikštelėje, laisvalaikį galės leisti visi bendruomenės ir aplinkinių kaimų gyventojai. Įsigytais viešųjų erdvių tvarkymo įrankiais naudosis visi bendruomenės nariai, tvarkant viešąsias erdves.

Projekto bendrasis tikslas: kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėse, turint patrauklesnius ir modernesnius kaimus, specialusis tikslas: padidinti kaimų gyvenamosios aplinkos patrauklumą bei veiklos tikslas: kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams ir jų priežiūra. Projekto tikslinė grupė – Bendruomenės teritorijoje gyvenantys gyventojai.

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė:

Bartninkų bendruomenė ,, Aista“ įgyvendino projektą ‚, Bendruomeniškumo ir pilietiškumo skatinimas Bartninkų seniūnijoje“ finansuotą pagal Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos priemonę „Bendruomeniškumo ir pilietiškumo skatinimas.

Projekto tikslas – skatinti bendruomeniškumą ir pilietiškumą, išsaugojant ir puoselėjant jau sukurtas tradicijas.

Paramos suma – 7272,00 Eur. Vilkaviškio rajono savivaldybės prisidėjimas – 383,00 Eur. Bendra projekto vertė – 7655,00 Eur.

Projekto lėšomis surengti 5 renginiai penkiose Bartninkų seniūnijos bendruomenėse:

2020-02-25 Tradicinis Užgavėnių renginys „Keptuvėj čirška – burnoj tirpsta“ Geisteriškių bendruomenės namų teritorijoje;

2020-06-21 Šeimų popietė Vartų bendruomenės namų erdvėje;

2020-06-28 Tradicinė Petrinių šventė Bartninkų miestelyje;

2020-07-06 Pilietiškumo skatinimo akcija „Lietuvių balsas ant Piliakalnių piliakalnio“;

2020-10-09 Tradicinė derliaus šventė „Rudens dūzgės Pašeimeniuose“.

Projekto įgyvendinimui buvo perkama renginio organizavimo paslauga: maitinimo paslauga muzikantams ir atlikėjams, lauko scenos 7,5 x 6 m. nuoma Tradicinei Petrinių šventei, garso sistema KV2 penkiems renginiams, apšvietimo įranga, taip pat renginiuose koncertavusių atlikėjų koncertai. Įsigijome 95 vnt. suvenyrus – reklaminius puodelius ir 15 vnt. metalinių žibintų.

Surengti kokybiški, įdomūs renginiai pritraukė nemažą skaičių žiūrovų, kurie galėjo pasirinkti veiklas ir turiningai praleisti laiką bendraujant, o gyventojų susitelkimas bendrai kultūrinei, pažintinei veiklai paskatino veikti iniciatyviai, ugdė bendruomeniškumą ir pilietiškumą.

Projektas įgyvendintas bendradarbiaujant su Geisteriškių, Vartų, Pašeimenių, Piliakalnių kaimo bendruomenėmis.

Bendruomenė „Dailučių švyturiai“ įgyvendina projektą “Bendradarbiavimo taku” (VILK-LEADER-6B-VK-11-2-2020)  pagal Vilkaviškio vietos veiklos grupės  vietos plėtros strategijos priemonę „Bendruomeniškumo ir pilietiškumo skatinimas“.

Projekto tikslas – skatinti kaimo bendruomenės plėtrą, iniciatyvumą ir partnerystę. Telkti kaimo bendruomenes ir kaimo gyventojus bendrai, visuomeninei, kultūriniai, pažintinei veiklai, ugdant pilietiškumą, iniciatyvumą ir saviraišką įtraukiant socialinę atskirtį patiriančius gyventojus. 

Projekto metu bus suorganizuoti keturi pilietiškumą ir bendruomeniškumą skatinantys renginiai, pažintinė edukacinė išvyka į Dzukiją.  

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais – Šiaudiniškių kaimo bendruomene, bendruomene “VIrbalio vartai”, Būdviečių kaimo bendruomene “Zanyla”, Pajevonio kaimo bendruomene “Jevonio versmė”. 

Pirmoji projekto veikla – renginys “Vasara-kaime” vyko bendruomenėje “Dailučių švyturiai”. Tai tradicinis bendruomenės renginys. Renginio metu vyko įvairios veiklos vaikams ir suaugusiems, susirinkusius linksmino ,,pop“ atlikėjai. 

 

Alvito kaimo bendruomenė kartu su partnerėmis – Čyčkų, Patunkiškių, Klampučių ir Kisiniškių kaimo bendruomenės įgyvendina projektą “Veikime kartu” ir kviečia dalyvauti pirmose projekto veiklose. Projektas įgyvendinamas pagal Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės Vietos plėtros strategijos „Vilkaviškio krašto kaimo vietos plėtros 2016 – 2023 m. strategija“ priemonę „Bendruomeniškumo ir pilietiškumo skatinimas“  kodas LEADER-19.2-SAVA-8.

 

Gudkaimio kaimo bendruomenė įgyvendino projektą ,,Gudkaimio kaimo bendruomenės aplinkos priežiūros paslaugų centro įkūrimas”(VILK-LEADER-6A-D-10-2-2019), finansuotą pagal Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės (toliau – VVG) Vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) priemonę „NVO sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra“ (LEADER-19.2-SAVA-5).

Projekto vertė – 51 378,00 Eur. Paramos suma –  40 338,00 Eur (Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro iki 34 287,30 Eur  ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 6 050,70 Eur).  Vilkaviškio rajono savivaldybė skyrė – 11 040,00 Eur.

Projekto tikslas – sukurti kokybiškų aplinkos priežiūros paslaugų teikimą Vilkaviškio rajone. Vietos projektu siekiama padidinti aplinkos priežiūros paslaugų pasiūlą.

Projekto lėšomis įsigyta: traktoriukas, puspriekabė, plaktukinis žolės smulkintuvas su bunkeriu, buldozeris, šakų smulkintuvas, aukštapjovė, krūmapjovė, vejapjovė, pastatytas 55 m2  angaras.

Įgyvendinus projektą pradėtos teikti vejos pjovimo, landšafto formavimo ir priežiūros, sodų genėjimo  paslaugos Vilkaviškio krašto VVG teritorijos gyventojams bei veikiantiems ūkio subjektams, sukurta 1 darbo vieta (0,86 etato) kaimo gyventojams.

 

 

 

 

Bendruomenė „Dailučių švyturiai“ įgyvendino projektą „Kurkime vaikams rytojų“ Nr. NPKB-19-V-127, finansuojamą LR žemės ūkio ministerijos, pagal priemonę „Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“.

Projekto tikslas – sukurti jaukią, gražesnę, patrauklesnę ir tinkamą gyventojams, jaunimui ir vaikams lankantiems vaikų dienos centrą aplinką prie bendruomenės namų. Užtikrinti vaikų ir jaunimo turiningą laisvalaikį. Projekto lėšomis prie naujai rekonstruoto bendruomenės (VDC) pastato paklota 140 kvadratinių metrų trinkelių.

Projekto suma – 5682,00 eurų (5000,00 ŽŪ ministerijos parama, 560,00 Eur – Vilkaviškio rajono savivaldybė, 122,00 Eur – bendruomenės lėšos).

 

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė:

Geisteriškių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą “Vaikų žaidimo aikštelės įrengimas Geisteriškių kaime”.  Projektas įgyvendintas pagal  2020 metų žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) priemonės  ,,Parama kaimo bendruomenėms“ antrąją  sritį –  “Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams”. Vilkaviškio rajono savivaldybės prisidėjimas – 560,00 Eur.

Projekto tikslas: 

Ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, ugdyti gebėjimą organizuoti ir leisti laiką prasmingai, turiningai, skatinti kaimo žmonių šeimų ir kartų bendradarbiavimą, puoselėjant ir grąžinant aplinką ir kuriant jaukesnį, patogesnį gyvenimą.

Projekto uždaviniai:

 • Surengti visuotinę talką nesaugiems statiniams nugriauti;
 • Sutvarkyti ir paruošti vietą, kur bus statoma vaikų žaidimų aikštelė;
 • Pastatyti sūpynes,  spyruokliuką, ir suoliukus su metalinėmis kojomis, įtvirtinti  visus statinius;
 • Įsirengti kliombą ir jį apsodinti dekoratyviniais augalais prie Geisteriškių kaimo bendruomenės ženklo;
 • Organizuoti renginius skatinančius Geisteriškių kaimo bendruomenės vaikų ir suaugusių žmonių bendruomeniškumą, pagarbą vyresniems, draugiškumą, mandagumą, darbštumą.

Įgyvendinant projektą buvo sutvarkytos 0.48 ha ploto viešosios erdvės. Šis sklypas yra prie pat pagrindinio pravažiuojančio kelio, pro kurį daug pravažiuoja  į J. Basanavičiaus gimtinę valdžios atstovų, ir link Kalvarijos miesto. Sutvarkius viešąją erdvę buvo pasodinti dekoratyviniai augalai, pastatyti vaikų žaidimo aikštelių įrenginiai, supynės, suoliukai.

Įgyvendinus projektą ,,Vaikų žaidimo aikštelė Geisteriškių kaime“, sudaryta galimybė užsiimti mėgstama veikla, laisvalaikį praleisti turiningai, bendrauti su visų kartų žmonėmis. Poilsio zona tapo traukos centru, čia bus organizuojamas  pagyvenusių ir jaunų žmonių laisvalaikio užimtumas vasaros metu, rengiamos šventės, sportinės varžybos, vaikų ir tėvelių popietės, vykdomos edukacinės programos.

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė:

       

Keturvalakių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Sportas vienija bendruomenę“. Projekto suma: 5618,00 eurų. Iš jų: 5000,00 eurų Žemės ūkio ministerijos lėšos,  ir 618,00 eurų Vilkaviškio rajono savivaldybės lėšos.

Projekto tikslas – Asociacijos „Keturvalakių kaimo bendruomenė“ viešųjų erdvių sutvarkymas, sukuriant naują infrastruktūros objektą – poilsio zoną „Sportas vienija bendruomenę“ pritaikant jį kaimo gyventojų poilsio, sporto ir laisvalaikio poreikiams.

Projekto uždaviniai:

 1. Užtikrinti projekto administravimą.
 2. Įvykdyti nusimatytų erdvių įrengimą, pastatant reikiamus įrenginius, paskatinti bendruomenės žmones aktyviai sportuoti ir sveikatintis, naudojantis įrenginiais.
 3. Viešinti projektą.
 4. Užtikrinti projekto tęstinumą, panaudojant sukurtą infrastruktūros objektą varžyboms tarp įvairių amžiaus grupių įvairių ateityje vykstančių renginių metu.

Projekto įgyvendinimo metu, buvo sukurta dar viena viešoji erdvė. Pastatyti šeši lauko treniruokliai, sūpynės, karuselė, vaikų žaidimo aikštelė. Aktyviam jaunimui suteikiamos galimybės energiją nukreipti į sportą ir jame save realizuoti. Maža to, lauko treniruoklių aikštelės gali tapti ir savotiška bendravimo vieta ne tik jaunimui, bet ir senjorams.

Stirniškių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą “Materialinės bazės stiprinimas, įrengiant virtuvę Stirniškių kaimo bendruomenėje”. Projektas įgyvendintas pagal  2020 metų žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) priemonės pirmąją veiklos sritį – “Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas”.

Projekto tikslas – stiprinti bendruomenės materialinę bazę, įrengiant virtuvę ir tualetą bendruomenės patalpose kaimo gyventojų viešiesiems poreikiams tenkinti.

Projekto uždaviniai:

 • Įsigyti kėdes, stalus, šaldytuvą, viryklę, indaplovę, vidaus duris, virtuvės baldų komplektą ir santechnikos prekių komplektą  (El. Radiatorius, WC, praustuvas, nuotekų vamzdžiai, plautuvė, vandens tiekimo sistema su pajungimo medžiagų komplektais).
 • Įrengti virtuvę bendruomenės patalpose sumontuojant virtuvės baldų komplektą ir įrangą reikalingus maisto gaminimui.
 • Įrengti tualetą, praustuvą, plautuvę bendruomenės patalpose, įvedant vandentiekį bei  nuotekas.
 • Parengti viešinimo straipsnį apie įgyvendintą projektą;

Bendruomenės nariai ir savanoriai organizavo savanoriškas talkas, kurių metu buvo atiekamas bendruomenės namų einamasis remontas ir talkos surenkant baldus, paruošiant buitinę techniką naudojimui bei apmokant bendruomenės narius. Projekto metu į bendruomenės namus buvo įvestas vandentiekis bei nuotekos, kurių lig šiol bendruomenės namai neturėjo, tad buvo ribojama renginių ir maitinimo kokybė.

Įgyvendintas projektas dar labiau sutelkė bendruomenės narius įgyvendinant kūrybinius užmojus, didinant gyventojų užimtumą ir saviraišką, tad projekto įgyvendinimo rezultatai padėjo aktyvinti bendruomenę, spręsti socialines kaimo žmonių problemas ir žinoma pagerinti būsimų renginių kokybę.

Degučių kaimo bendruomenė įgyvendino 2020 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai projektą pagal veiklos sritį „Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“. Prie projekto finansavimo dalinai prisidėjo Vilkaviškio rajono savivaldybė ir bendruomenė savomis lėšomis.

Projekto tikslas – skatinti bendruomenės narių bendravimą ir aktyvumą, mažinti socialinę atskirtį stiprinant materialinę bazę.

Projekto metu įsigyta: kondicionieriai (2 vnt.), įskaitant montavimo darbus; belaidė mobili kolonėlė; kavos perkolatorius.

Projekto metu buvo vykdytos šios veiklos: suorganizuoti sveikatinimo užsiėmimai, kuriuos vedė Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistės. Valstybės dienai paminėti kūrėme Karaliaus Mindaugo karūną ir tiesėme vienybės tiltus tarp kaimynų. Vykome į kaimyninę bendruomenę, kur dalyvavome edukacinėje popietėje „Gižai – Liepų kaimas“. Rugpjūčio mėnesį vyko popietė „Taip kvepia žolynai“, svečiavosi Vilkaviškio kultūros centro folkloro ansamblis „Sūduviai“.

Projekto metu įsigytas materialus turtas ir vykdytos veiklos ne tik stiprina bendruomenę, bet ir skatina savanorišką veiklą, leidžia puoselėti vietos tradicijas ir kelti kultūrinį lygį Degučių kaime.

Birželio 27-osios rytas prie Matlaukio kaimo bendruomenės namų prasidėjo neįprastu šurmuliu. Čia startavo projektas „Sportas – tai sveikata“, bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, Mokslo ir Sporto ministerija, Švietimo mainų paramos fondas ir Centrinė projektų valdymo agentūra, taip pat prie projekto finansavimo prisidėjo ir Vilkaviškio savivaldybė. Susirinkęs būrys jaunimo pasiryžo įveikti nemenką atstumą pagal projektą įsigytais dešimčia dviračių iki Vištyčio regioninio parko ir grįžti atgal. Taip buvo pradėta tradicinė vasaros šventė „Sportas – tai Sveikata“. Apsiginklavę būtiniausiais kelionei daiktais bei šypsenomis patraukė Vištyčio link. Įdienojus kiek pavargę, bet vis dar tokie pat linksmi jaunimo atstovai grįžo prie bendruomenės namų. Kalbinti žygio dalyviai džiaugėsi suorganizuota išvyka, kai kam tai buvo iššūkis, kurio vieni nebūtų pasiryžę įveikti, kiti prisiminė vaikystės, paauglystės metus.

Birželio 20 d. buvo suorganizuotas pirmasis žygis dviračiais maršrutu Matlaukio k.–Galkiemis. Žygyje dalyvavo Vaikų dienos centro ,,Atžalynas” lankytojai, darbuotojos, mamos – visi šauniai pasimankštino. Nuvykę į Galkiemį vaišinosi turistine koše, vaisiais, mėgavosi ledais.

Toliau šventė buvo tęsiama sugiedant Matlaukio kaimo bendruomenės himną ir iškeliant bendruomenės vėliavą. Susibūrusius kaimo gyventojus atvyko pasveikinti Kybartų seniūnijos vyresnysis specialistas Dainius Kovas, Vilkaviškio policijos komisariato atstovė Vilija Grybauskienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro atstovės, sporto klubo „Impulsus“ treneris Rimvydas Brazauskas bei Kazickų šeimos fondo atstovas Benas Mačiulaitis. Renginio metu Kaimo seniūnaitis Robertas gėrėjosi bendruomenės vienybe ir stiprybe įgyvendinant projektus, o labiausiai džiaugėsi bendruomenės pirmininkės Daivos Dubauskienės indėliu, siekiant pritraukti žmones aktyviai ir naudingai veiklai.

Sporto klubo treneris pamokė žmones, kaip taisyklingai naudotis naujais, projekto dėka įsigytais šešiais treniruokliais, kad nesusižalotų ir neprarastų motyvacijos toliau aktyviai sportuoti. Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojos parodė, kaip tinkamai suteikti pirmąją pagalbą žmogui, taip pat jos pamokė, kaip naudoti defibriliatorių, kuriuo galima išgelbėti žmogaus gyvybę iki atvykstant medikams. Vilkaviškio rajono bendruomenės pareigūnė Vilija Grybauskienė priminė, kad svarbu net ir vasaros metu neprarasti budrumo ir saugumo jausmo. Ji vaikams surengė viktoriną apie pėsčiųjų saugaus eismo reikalavimus, atšvaitų dėvėjimą. Ir pasidžiaugė, kad, nors ir atostogaujantis, kaimo jaunimas yra aktyvus, budrus ir atsakingas.

Artinantis audringiems lietaus debesims vaikų dienos centro „ATŽALYNAS“ lankytojai su socialine darbuotoja Renata Liepuoniene entuziastingai dalyvavo mokymuose apie pirmąją pagalbą, saugų eismą ir dar suspėjo žaisti lauko šaškėmis bei mėtyti smiginį.

Naudingus mokymus ir intensyvias veiklas bendruomenės kieme pakeitė vaišinimasis nuostabaus skonio čili sriuba, bulvių plokštainiu ir kitais gardėsiais, kuriuos paruošė Matlaukio kaimo šeimininkės. Šventės rengėjai dėkingi rėmėjams: Vilkaviškio ledų fabrikui UAB „Art Glacio“ parėmusiam mūsų šventę savo gaminama produkcija, Marijampolės pieno konservų fabrikui ir parduotuvei UAB „SROVĖ“ už prizus ir paskatinimo dovanėles. Ačiū visiems, kurie prisidėjo prie projekto įgyvendinimo ir padėjo organizuoti šventę. Ačiū visiems už judėjimą kartu. Tikime, kad šventė leido patirti geriausius, gražiausius ir šilčiausius įspūdžius.

Šventėje dalyvavo beveik šimtas įvairaus amžiaus Matlaukio ir aplinkinių kaimų gyventojų. Šiuo projektu bendruomenė iš dalies išsprendė gyventojų laisvalaikio užimtumo, sveikos gyvensenos propogavimo, kartų bendravimo ir bendradarbiavimo, savo krašto pažinimo, socialinės atskirties mažinimo problemą. Lauko treniruoklių aikštelė įrengta visiems prieinamoje vietoje, žmonės apmokyti teisingai jais naudotis, sportuoja jiems patogiu laiku. Dviračiais naudojasi neatlygintinai, savarankiškai organizuodami žygius, kartu domisi gamta bei mūsų krašto istorija.

Pašeimenių kaimo bendruomenė įgyvendina projektą „Pašeimenių kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“.  Projektas įgyvendintas pagal 2020 metų žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) priemonės pirmąją veiklos sritį  – „Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“.

Projekto tikslas:  skatinti bendruomeniškumą, aktyvinti bendruomenės veiklą, sustiprinant bendruomenės materialinę bazę.

Uždaviniai:

 1. Atlikti einamąjį bendruomenės namų remontą.
 2. Įsigyti reikiamas priemones ir medžiagas remonto atlikimui.
 3. Įrengti tualetą ir dušą.
 4. Įsigyti šviestuvų.
 5. Įsigyti  buitinės technikos.
 6. Įrengti virtuvėlę.
 7. Organizuoti įvairių formų renginius (koncertus, šventes, susitikimus, paskaitas ir t.t.) įvairaus amžiaus grupėms.

Bendruomenės nariai organizavo talkas, kurių metu buvo atliekamas bendruomenės namų einamasis remontas. Suremontavus patalpas bei įsigijus projekte numatytas prekes bendruomenės namai tapo patrauklia, bendruomenę burtis skatinančia vieta.

Projektas įgyvendinamas pagal  2020 metų žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) priemonės ,,Parama kaimo bendruomenėms“ pirmąją veiklos sritį  „Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“. 

Projekto vertė – 3393,72 Eur (paramos suma 3000,00 Eur, 339,37 skyrė Vilkaviškio rajono savivaldybė).

Projekto tikslas – stiprinti bendruomenės materialinę bazę, įsigyjant reikalingą įrangą ir ją panaudojant kaimo bendruomenės ir kaimo gyventojų viešiesiems poreikiams tenkinti bei renginių organizavimui.

Projekto uždaviniai:

 • Įsigyti nešiojamą kompiuterį, daugiafunkcinį spausdintuvą, šaldytuvą, viryklę, dulkių siurblį, perkolatorių, drabužių kabyklas ir sulankstomus stalus ir taip stiprinti bendruomenės materialinę bazę;
 • Įsigyti remonto medžiagų (grindų lakas, dažai, žaliuzės, dailylentes, apdailos juostos ir grindjuostės) patalpoms suremontuoti bei jas pritaikyti bendruomenės poreikiams;
 • Atlikti patalpų remontą su įsigytomos medžiagomis, pritaikyti bendruomenės veiklai vykdyti ir su projekto metu įsigytu turtu stiprinti bendruomenės materialinę bazę;
 • Parengti viešinimo straipsnį apie įgyvendintą projektą.

Įgyvendintas projektas dar labiau sutelkė bendruomenės narius įgyvendinant kūrybinius užmojus, didinant gyventojų užimtumą ir saviraišką. Projekto įgyvendinimo rezultatai padėjo aktyvinti bendruomenę, spręsti socialines kaimo žmonių problemas, padidino bendruomenės patrauklumą. Teigiamas rezultatas prisidėjo prie kaimo žmonių užimtumo gerinimo, kultūros tradicijų puoselėjimo, taip pat pagerino gyvenimo ir laisvalaikio praleidimo sąlygas. Visa tai kiekybiškai ir kokybiškai padidino bei sustiprino bendruomenės materialinę bazę, įsigyta įranga leido dar efektyviau ir kokybiškiau vykdyti bendruomenės veiklas.

Atlikti darbai: prieš ir po.

Projektas įgyvendinamas pagal  2020 metų žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) priemonės  ,,Parama kaimo bendruomenėms“ antrąja sritį – „Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams”.

Projekto vertė – 5634,22 Eur (paramos suma 5000,00 Eur, 563,42 Eur prisidėjo Vilkaviškio rajono savivaldybė).

Projekto tikslas – sutvarkyti viešąsias erdves ir sudaryti sąlygas aktyviam laisvalaikio praleidimui viešose erdvėse.

Projekto uždaviniai:

 • Įsigyti įrangą reikalingą viešųjų erdvių priežiūrai: vejos traktoriuką, karutį, grėblius, kastuvus, lapų pūstuvą, šiukšliadėžes ir trimerį.
 • Sukurti naują infrastruktūros objektą įrengiant betoninį stalo teniso stalą viešose erdvėse
 • Parengti viešinimo straipsnį apie įgyvendintą projektą.

Projekto vykdomomis veiklomis bendruomenė siekė sutvarkyti viešąsias erdves, kad jos taptų patrauklesnės aktyviam laisvalaikio praleidimui. Sutvarkytos viešosios erdvės skatina kaimo gyventojus būti aktyvesniais, dažniau sportuoti viešose erdvėse.

Įgyvendinus projektą  įsigytas vejos traktoriukas, karutis, grėbliai, kastuvai, lapų pūstuvas, trimeris ir šiukšliadėžės, kurių pagalba bus galima prižiūrėti viešąsias erdves ir taip jas puoselėti. Įrengtas betoninis stalo teniso stalas prisideda prie bendruomenės narių ir kaimo gyventojų aktyvinimo, skatinant aktyviau leisti laisvalaikį viešose erdvėse.

Projekto lėšomis įsigyta: vejos traktoriukas,  bendzininis trimeris, statybinis karutis, 2 grėbliai, 2 kąstuvai, lapų pūstuvas. betoninis talo tenisas, 2 betoninės šiukšliadėžės, projekto administravimo paslauga.

Įsigytas turtas leis geriau prižiūrėti viešąsias erdves aplinkosauginiu  požiūriu.

Projektas įgyvendinamas pagal  2020 metų žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) priemonės  ,,Parama kaimo bendruomenėms“ pirmąją sritį – „Kaimo  bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“.

Projekto vertė – 3379,10 Eur (paramos suma 3000,00 Eur, o 340,19 Eur prisidėjo Vilkaviškio rajono savivaldybė).

Projekto tikslas – sukurti bendruomenės materialinę bazę, įsigyjant reikalingus baldus, įrangą ir įrengti virtuvę  bei tualetą bendruomenėje kaimo gyventojų viešiesiems poreikiams tenkinti

Projekto uždaviniai:

 • Įsigyti nešiojamą kompiuterį, daugiafunkcinį spausdintuvą, televizorių, šaldytuvą, viryklę, dulkių siurblį, perkolatorių, mikrobangų krosnelę, termosus, virtuvės baldų komplektą, garso kolonėlę  ir taip stiprinti bendruomenės materialinę bazę;
 • Įrengti virtuvę bendruomenės patalpose sumontuojant virtuvės baldų komplektą ir įrangą reikalingus maisto gaminimui.
 • Įrengti tualetą ir praustuvą bendruomenės patalpose, kad atitikti higienos reikalavimus.
 • Parengti viešinimo straipsnį apie įgyvendintą projektą

Projekto metu buvo organizuoti savanoriški darbai, kurių metu bendruomenės nariai suremontavo patalpas ir jas pritaikė bendruomenės poreikiams įgyvendinti. Buvo įrengtas tualetas su praustuvu bei įrengta bendruomenės virtuvė. Įrengiant virtuvę buvo supirkti baldai bei įranga ir pritaikyti naudojimui. Bendruomenės nariai supažindinti su projektu metu įsigytomis investicijomis, pasidalinta atsakomybe už turto priežiūrą ir naudojimą.

Projekto lėšomis įsigyta: nešiojamas kompiuteris, daugiafunkcinis spausdintuvas, šaldytuvas, viryklė, dulkių siurblys, perkolatorius, televizorius, termosai 2 vnt., virtuvės baldų komplektas, WC ir praustuvo su pajungimu komplektas, garso kolonėlė bei  projekto administravimo paslauga.

Projekto įgyvendinimo rezultatai padės aktyvinti bendruomenę, spręsti maisto ruošimo problemą renginių ir susitikimų metu. Ateityje bus galima rengti įvairias degustacijas susijusias su bendruomenės veikla. Įsigytas turtas leis daugiau planuotis įvairesnių renginių organizavimo, kurių metu reikalingas maisto ruošimas.

Projektas įgyvendinamas pagal  2020 metų žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) priemonės  „Parama kaimo bendruomenėms“ antrąja sritį – „Kaimo  vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“.

Projekto vertė – 5634,22 Eur (paramos suma 5000,00 Eur, 563,40 Eur prisidėjo Vilkaviškio rajono savivaldybė).

Projekto tikslas – įrengti parko takus Kisiniškių kaime, sukuriant patrauklias viešąsias erdves

Projekto uždaviniai:

 • Sukurti naują infrastruktūros objektą įrengiant parko takus viešose erdvėse
 • Sutvarkyti ir pritaikyti viešąsias erdves esančias šalia įrengiamo pėsčiųjų parko tako
 • Parengti viešinimo straipsnį apie įgyvendintą projektą

Projekto vykdomomis veiklomis bendruomenė siekė įrengti pėsčiųjų parko takus Kisiniškių viešosiose ardvėse. Projekto metu siekiama sutvarkyti parko viešąsias erdves, kad jos taptų patrauklesnės aktyviam laisvalaikio praleidimui. Sutvarkytos viešosios erdvės skatina kaimo gyventojus būti aktyvesniais, dažniau sportuoti viešose erdvėse.

Projekto lėšomis įsigyta: parko takų su atsijų danga įrengimo bei  projekto administravimo paslaugos.

Sukurtas naujas infrastruktūros objektas – parko takai, padidins gyvenamosios vietovės patrauklumą, tiesiogiai įtakos gyventojų laisvalaikio ir aktyvumo kokybę.

Būdviečių kaimo bendruomenė „Zanyla“ įgyvendino projektą „Materialinės bazės stiprinimas Zanylos kaimo bendruomenėje“.  Projektas įgyvendintas pagal  2020 metų žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) priemonės pirmąją veiklos sritį – „Kaimo  bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“.

Projekto tikslas: stiprinti bendruomenės materialinę bazę, įsigyjant reikalingą įrangą ir ją panaudojant kokybiškesnių renginių organizavimui bei kaimo gyventojų viešiesiems poreikiams tenkinti.

Uždaviniai:

 1. Įsigyti nešiojamą kompiuterį su programine įranga, daugiafunkcinį spausdintuvą, projektorių, oro šildytuvus ir taip stiprinti bendruomenės materialinę bazę;
 2. Išplėsti virtuvės materialinę bazę įsigyjant viryklę, kokteilinę, stalus, indaują ir gartraukį; 
 3. Parengti viešinimo straipsnį apie įgyvendintą projektą

Bendruomenės nariai organizavo talkas, kurių metu buvo atiekamas bendruomenės namų einamasis remontas ir talkos surenkant baldus, paruošiant buitinę techniką naudojimui bei apmokant bendruomenės narius. 

Įgyvendintas projektas dar labiau sutelkė bendruomenės narius įgyvendinant kūrybinius užmojus, didinant gyventojų užimtumą ir saviraišką, tad projekto įgyvendinimo rezultatai padėjo aktyvinti bendruomenę, spręsti socialines kaimo žmonių problemas.

Naujienos

Scroll to Top